Wdrożenie systemu łączącego ochronę bioróżnorodności z

advertisement
Wdrożenie systemu łączącego ochronę
bioróżnorodności z gospodarką komunalną,
odpadami i energią odnawialną
Program zagospodarowania osadów ściekowych: kierunki i metody
zagospodarowania osadów ściekowych uwzględniające dyrektywy
UE, stosowane w kraju i UE technologie przeróbki osadów, potrzeby
i kierunki modernizacji przeróbki osadów ściekowych w gminach
dr inż. Wojciech Dąbrowski
dr inż. Dariusz Boruszko
dr inż. Lech Magrel
Białystok, październik 2000r.
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Charakterystyka, ilość oraz sposób przeróbki
i zagospodarowania osadów ściekowych
Gospodarka osadowa oraz kierunki jej modernizacji w analizowanych obiektach
Oczyszczalnia ścieków w Nowym Dworze
Oczyszczalnia ścieków w Lipsku
Oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Białostockiej
Oczyszczalnia ścieków w Sztabinie
Oczyszczalnia ścieków w Suchowoli
Oczyszczalnia ścieków w Jaświłach
Oczyszczalnia ścieków w Dolistowie
Oczyszczalnia ścieków w Goniądzu
Oczyszczalnia ścieków w Mońkach
Oczyszczalnia ścieków OSM w Mońkach
Oczyszczalnia ścieków w Radziłowie
Oczyszczalnia ścieków w Trzciannem
Koncentracja metali ciężkich w osadach ściekowych
w analizowanych oczyszczalniach ścieków
Zawartość azotu, fosforu oraz uwodnienie w osadach
analizowanych oczyszczalniach ścieków
Uregulowania prawne dotyczące wykorzystania osadów ściekowych
Stabilizacja osadów
Spalanie osadów
Technologie bezodpadowe w gospodarce osadowej
Utylizacja osadów ściekowych na poletkach trzcinowych
Wykorzystanie dżdżownicy kalifornijskiej do przeróbki odwodnionych osadów
ściekowych
Kompostowanie osadów ściekowych
Podsumowanie i wnioski końcowe
3
4
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
10
11
17
26
30
32
33
35
40
2
WPROWADZENIE
Proces oczyszczania ścieków wiąże się nierozłącznie z powstawaniem osadów,
dotyczy to w szczególności oczyszczalni wykorzystujących znaną od początku wieku
metodę osadu czynnego. Problem z ich przeróbką jak i prawidłowym finalnym
wykorzystaniem pojawił się wraz z rozpowszechnieniem intensywnych biologicznych
oraz chemicznych metod oczyszczania, skierowanych na usuwanie ze ścieków nie tylko
związków węgla , ale i biogenów odpowiedzialnych za proces eutrofizacji wód
powierzchniowych będących odbiornikami ścieków.
Osady pochodzące z gminnych, miejskich oraz przemysłowych oczyszczalni
ścieków mogą być po odpowiedniej obróbce traktowane jako surowiec trafiający do
ponownego wykorzystania np. do nawożenia czy też rekultywacji gruntów. Podstawowe
kryteria warunkujące recykling osadów są jasno określone, dotyczą one głównie
zawartości metali ciężkich oraz ich stanu sanitarnego. Bezpieczne wykorzystanie zależy
w głównej mierze od osób odpowiedzialnych za eksploatację systemów oczyszczania
jak i ochronę środowiska w powiecie , gminie , starostwie województwie etc.
W ramach realizacji projektu pt. ”Wdrożenie systemu łączącego ochronę
bioróżnorodności z gospodarką komunalną odpadami i energią odnawialną”
przeanalizowano gospodarkę osadową w 11 obiektach oczyszczających ścieki
komunalne oraz przemysłowe. Określono ilość powstających osadów ściekowych oraz
ich charakter.
Zakres badań wynikał z obowiązującego Rozporządzena Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1999r. w sprawie warunków jakie
muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów na cele nieprzemysłowe,
określono następujące parametry w osadach:
 zawartość metali ciężkich
 wartości nawozowe
 uwodnienie
 sucha masa
 odczyn
 stan sanitarny.
Przedstawiono kierunki i metody utylizacji osadów z uwzględnieniem aspektów
formalno prawnym obowiązujących w kraju i Unii Europejskiej.
3
Charakterystyka, ilość oraz sposób przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych
L.p.
Lokalizacja
oczyszczalni
Typ oczyszczalni
Przepustowość
oczyszczalni
[m3/d]
Ilość
osadów
[ton s.m./r]
Sposób
odwadniania
osadów
Wykorzystanie
osadów
Uwagi
-
-
Składowanie na
wysypisku
Zbyt mała
powierzchnia
poletek
Brak urządzeń do
przeróbki osadów
1
Nowy Dwór
Mechaniczno-biologiczna,
osad czynny – reaktor
sekwencyjny
brak
2
Lipsk
250
3
Dąbrowa
Białostocka
Mechaniczno-biologiczna. typ
BIOBLOK PS 400,
wielofazowy osad czynny
Mechaniczna – stawy tlenowo
–beztlenowe
4
Sztabin
Mechaniczno-biologiczna. typ
BIOBLOK 200, chemiczne
strącanie fosforu
100
5
Suchowola
Mechaniczno –biologiczna,
reaktor semiperiodyczny typ
Hydrocentrum, chemiczne
strącanie fosforu
160
17
Workownice typ
DRAIMAD
Rekultywacja
wysypiska
6
Jaświły
Mechaniczno-biologiczna ,typ
Hydrocentrum osad czynny
pracujący semiperiodycznie,
chemiczne strącanie fosforu
45
4.0
Odwadnianie przy
użyciu workownic
Draimad
Składowanie na
terenie
oczyszczalni
1550
Projektowane
odwadnianie przy
użyciu workownicy
Draimad
Stabilizacja
18
tlenowa, poletka
osadowe
Brak możliwości
określenia ilości
osadów
Stabilizacja
12
tlenowa, poletka
osadowe
-
Składowanie na
wysypisku
Zła praca
oczyszczalni
spowodowana
ściekami
przemysłowymi,
nieprawidłowa praca
poletek
brak
brak
4
7
Dolistowo mleczarnia
Mechaniczno – biologiczna,
dwustopniowy osad czynny,
doczyszczanie w stawie
fakultatywnym
120
40
Odwadnianie przy
użyciu workownic
Draimad
Wykorzystanie
rolnicze
brak
8
Goniądz
Mechaniczno-biologiczna,
jednofazowy osad czynny typ
BOS
70
9,0
Odwadnianie przy
użyciu workownic
Draimad
Składowanie na
wysypisku
Brak
9
Mońki
Mechaniczno-biologiczna typu
Bioblok PS, wielofazowy osad
czynny
1900
140
Zagęszczanie ,
Rekultywacja
Problemy z
fermentacja, prasa
wysypiska,
uzyskaniem decyzji
filtracyjna,
wykorzystanie na
na przyrodnicze
higienizacja
terenie
zagospodarowanie
wapnem, poletka
oczyszczalni
osadów
osadowe
10
Mońki –
mleczarnia
Mechaniczno-biologiczna ,
wielofazowy osad czynny
420
125
Prasa filtracyjna
Wykorzystanie
rolnicze
11
Radziłów
60
5,5
Workownice typ
DRAIMAD
Składowanie na
wysypisku
12
Trzcianne
Mechaniczno-biologiczna,
sekwencyjny osad czynny, filtr
gruntowy, chemiczne
strącanie fosforu
Mechaniczno-biologiczna,
przepływowy reaktor z
osadem czynnym, staw
doczyszczający bakteryjnoglonowy
30
3,0
Poletka osadowe
Składowanie na
wysypisku
Oczyszczalnia po
gruntownej
modernizacji w roku
1998
brak
brak
Źródło: opracowanie własne
5
GOSPODARKA OSADOWA ORAZ KIERUNKI JEJ MODERNIZACJI
W ANALIZOWANYCH OBIEKTACH
Oczyszczalnia ścieków w Nowym Dworze
Oczyszczalnia projektowana. Do przeróbki odwadniania osadów zastosowane
mają być workownice Draimad.
Oczyszczalnia ścieków w Lipsku
Osad wytrącony w osadniku wtórnym odprowadzany jest do komory
stabilizacji, która wbudowana jest w istniejącym osadniku Imhoffa. W komorze
stabilizacji osad poddawany jest procesowi napowietrzania (czas stabilizacji około 30
dni). Osad tlenowo ustabilizowany wypompowywany jest na poletka osadowe. Na
oczyszczalni znajdują się dwa poletka o łącznej powierzchni 351 m 2 eksploatowane
w sposób przemienny. W chwili obecnej średnioroczna masa wysuszonego osadu
wynosi 18 ton s.m. o uwodnieniu około 77%. Osad w całości trafia na wysypisko
odpadów.
Ze względu na ilość generowanych na oczyszczalni osadów oraz duże
uzależnienie efektów odwadniania od warunków atmosferycznych konieczne jest
zwiększenie powierzchni poletek do suszenia osadu o około 120 m2. Proces
suszenia osadu na poletku przyspieszyć może również dodatek polielektrolitu,
wzrośnie wtedy również efektywność odwadniania.
Ze względu na skład fizyczno-chemiczny osady te mogłyby być wykorzystywane
przyrodniczo lub rolniczo. Osad nie jest higienizowany.
Skład osadów jest stabilny, wynika to z braku ścieków przemysłowych.
Oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Białostockiej
Ze względu na układ technologiczny oczyszczalni ścieków (w zasadzie brak
części biologicznej – osadu czynnego) ilość kumulowanych w stawach osadów jest
niemożliwa do określenia. Czyszczenie stawów odbywa się raz na kilka lat. Na
oczyszczalni nie ma żadnych urządzeń do przeróbki i unieszkodliwiania osadów
ściekowych. Modernizacja oczyszczalni powinna więc obejmować również ciąg
przeróbki osadów ściekowych. Na podstawie wielkości oczyszczalni można jedynie
zaprognozować, iż w przyszłości (po budowie części biologicznej oczyszczalni) przy
jej dotychczasowym przepływie ścieków wynoszącym około 1500 m 3/d, ilość
generowanych osadów może oscylować w ilości 100 ton s.m. rocznie.
Oczyszczalnia ścieków w Sztabinie
Osad nadmierny z osadnika wtórnego znajdującego się w centralnej części
reaktora biologicznego odprowadzany jest do komory stabilizacji tlenowej (BIOBLOK
PS 200). Po ustabilizowaniu osad odprowadzany jest na poletka, na których podlega
odwadnianiu i suszeniu. Średnioroczna masa osadów opuszczających oczyszczalnię
wynosi 12 ton s.m. o średnim uwodnieniu 89%. Osad wywożony jest na wysypisko.
Zaobserwowano zakłócenia w procesach tak tlenowej stabilizacji, jak i w
procesie odwadniania osadu. Wynika to z ładunku oraz charakteru ścieków
doprowadzanych do oczyszczalni (duży udział stanowią ścieki z przetwórstwa
6
mięsnego). Osad nie jest w pełni ustabilizowany i na poletkach osadowych można
zaobserwować dalszy jego rozkład w warunkach beztlenowych na poletkach
osadowych. Powoduje to dużą uciążliwość zapachową w stosunku do przyległego
środowiska, ponadto niecałkowicie ustabilizowany osad źle się odwadnia (wysokie
uwodnienie końcowe). Powyższa sytuacja wpływa również na stan sanitarny osadu.
Rozwiązanie tego problemu polegać powinno na uporządkowaniu gospodarki
ściekowej, umożliwi to w konsekwencji nieprzemysłowe wykorzystanie osadu inne jak
jego składowanie.
Oczyszczalnia ścieków w Suchowoli
Osad z komory osadu nadmiernego przepompowywany jest do stacji
mechanicznego odwadniania osadu z zastosowaniem workownic Draimad.
Oczyszczalnia generuje średniorocznie około 17 ton s.m. osadu o uwodnieniu 86%.
Odwodniony osad transportowany jest na wydzielone składowisko odwodnionego
osadu na terenie oczyszczalni, a następnie kierowany jest do rekultywacji wysypiska.
Skład fizyczno-chemiczny odwodnionego osadu umożliwia jego wykorzystanie
przyrodnicze.
Oczyszczalnia ścieków w Jaświłach
Ilość osadu generowanego przez oczyszczalnie jest bardzo mała i wynosi
około 4 ton s.m. na rok o uwodnieniu 76%, wynika to z małej ilości oczyszczanych
ścieków. Osad po tlenowej stabilizacji zachodzącej symultanicznie w reaktorze
semiperiodycznym odwadniany jest przy użyciu prasy workowej, a następnie
składowany jest na terenie oczyszczalni. Ze względu na krótki okres pracy
oczyszczalni i niewielka ilość osadów nie było potrzeby usuwania go poza teren
obiektu.
Oczyszczalnia ścieków w Dolistowie
Osad nadmierny z dwustopniowej oczyszczalni ścieków po tlenowej stabilizacji
poddawany jest zagęszczaniu mechanicznemu, a następnie odwadniany jest przy
użyciu pras workowych (zainstalowanych w roku 1999 wraz z podłączeniem do
oczyszczalni ścieków miejskich). Eksploatacja systemu odwadniania osadu jest
bardzo utrudniona ze względu na zbyt małą kubaturę budynku w którym
zamontowano prasy. Oczyszczalni generuje w chwili obecnej około 40 ton s.m.
osadu na rok o uwodnieniu poniżej 50%. Osad w chwili obecnej wykorzystywany jest
rolniczo.
Oczyszczalnia ścieków w Goniądzu
Osad po symultanicznej stabilizacji w komorze przepływowej kierowany jest do
stacji mechanicznego odwadniania – workownice Draimad. Urządzenia do
odwadniania zainstalowane zostały w roku 2000, rozwiązanie to można uznać za
docelowe i w chwili obecnej nowoczesne w przeciwieństwie do systemu
oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia generuje około 9 ton s.m. osadu na rok o
uwodnieniu 82%. Osad kierowany jest na wysypisko odpadów.
7
Oczyszczalnia ścieków miejskich w Mońkach
Oczyszczalnia ta generuje największą ilość osadów spośród analizowanych
obiektów. Na obiekcie tym stosowane są najbardziej zaawansowane procesy
przeróbki osadów ściekowych. Osad nadmierny z osadników wtórnych kierowany jest
do otwartych komór stabilizacji beztlenowej bądź bezpośrednio do odwadniania na
prasie filtracyjnej w zależności od potrzeb. Osad odwadniany mechanicznie jest
również higienizowany wapnem. Średnioroczna ilość osadu odwodnionego wynosi
140 ton s.m. o uwodnieniu około 75%. Osad odwodniony może być składowany na
istniejących poletkach osadowych, które pierwotnie były używane do jego
odwadniania. W chwili obecnej osad składowany jest na wysypisku, czynione są
starania do jego przyrodniczego wykorzystania (osad spełnia wymagania
Rozporządzenia
zarówno pod względem fizyczno-chemicznym jak i stanu
sanitarnego).
W chwili obecnej gospodarka osadowa prowadzona na obiekcie nie wymaga
zmian technologicznych, na uwagę zasługuje wysoki poziom obsługi.
Oczyszczalni ścieków OSM w Mońkach
Pierwotnie (do roku 1998) gospodarka osadowa polegała na symultanicznej
stabilizacji tlenowej w rowie cyrkulacyjnym i jego odwadnianiu na poletkach
osadowych. Po modernizacji oczyszczalni polegającej na wprowadzeniu
wielofazowego reaktora biologicznego osad nadmierny z osadnika wtórnego
kierowany jest do instalacji mechanicznego odwadniania (prasa filtracyjna), a
następnie składowany na wyodrębnionym boksie.
Średnioroczna ilość osadów wynosi 125 ton s.m. o uwodnieniu około 70%. W
okresach letnich charakter osadu (osady ze ścieków mleczarskich) pozwala na
osiągnięcie wysokiego stopnia odwodnienia przekraczającego 50%.
Oczyszczalnia ta generuje obok oczyszczalni miejskiej największą ilość
osadów. W chwili obecnej osad wykorzystywany jest rolniczo.
Oczyszczalnia ścieków w Radziłowie
Osad nadmierny z reaktorów sekwencyjnych odwadniany jest przy użyciu
prasy workowej Draimad, niewielka ilość osadów (około 5,5 ton s.m. na rok) wynika
z małej ilości dopływających ścieków. W chwili obecnej osad trafia na wysypisko
odpadów.
Oczyszczalnia ścieków w Trzciannem
Oczyszczalnia najmniejsza spośród analizowanych, generuje około 3 ton s.m.
osadu na rok. Osad nadmierny po wysuszeniu na poletkach kierowany jest na
wysypisko. Zarówno system przeróbki osadów jak i oczyszczania ścieków wymaga
całkowitej modernizacji z uwzględnieniem rzeczywistej ilości i charakteru ścieków.
8
Koncentracja metali ciężkich w osadach ściekowych w analizowanych oczyszczalniach ścieków w [mg/kg s.m.]
L.p.
Lokalizacja oczyszczalni
1 Nowy Dwór
2
Lipsk
3
Dąbrowa Białostocka
4
Sztabin
5
Suchowola
6
Jaświły
7
Dolistowo - mleczarnia
8
Goniądz
9
Mońki
10
Mońki – mleczarnia
11
Radziłów
12
Trzcianne
Ołów
Miedź
Kadm
Chrom
Nikiel
Cynk
Rtęć
-
-
-
-
-
-
-
92,8
16
38,5
31
25,3
3,8
36,6
41
3,2
36,5
26,2
128,8
32
75
83
65,1
5,2
124
78
20,8
82
69,1
4,2
1,1
2,92
1,96
0,9
0,08
2,20
2,23
0,1
1,91
1,82
22,5
28
41,7
23
17,3
5,4
13,4
125
11,4
29,2
14,1
15,7
13,6
10,9
11,4
10,5
1,8
11,3
10,7
6,8
11,8
9,6
2 200
620
1314
1237
1230
156
1423
1254
157
1124
1168
1,75
0,65
0,90
0,73
0,74
0,11
0,60
1,1
0,2
0,70
0,85
Źródło: badania własne
9
Zawartość azotu, fosforu oraz uwodnienie w osadach
analizowanych oczyszczalniach ścieków
L.p.
Lokalizacja oczyszczalni
Azot
Uwodnienie
(%)
Sucha masa
-
-
-
1,8
5,0
8,01
8,2
4,06
2,31
12,5
8,3
3,94
4,17
8,90
77
99,9
89,0
86
76,2
42,7
82
75
41,2
73,8
65,1
23
0,1
11,0
14
23,8
57,3
18
25
58,8
26,2
34,9
Fosfor
g/kg s.m.
% s.m.
g/kg s.m.
-
-
-
39,0
36,2
70,5
45,5
25,2
36,8
71,6
38,5
60,0
22,6
26,2
3,9
3,62
7,05
4,55
2,52
3,68
7,16
3,85
6,0
2,26
2,62
3,9
10,9
17,5
18,0
8,1
5,04
27,3
18,1
8,6
9,1
19,0
%P2O5
(%)
s.m.
1
Nowy Dwór
2
Lipsk
3
Dąbrowa Białostocka
4
Sztabin
5
Suchowola
6
Jaświły
7
Dolistowo- mleczarnia
8
Goniądz
9
Mońki
10
Mońki – mleczarnia
11
Radziłów
12 Trzcianne
Źródło: badania własne
10
UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA
OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Wykorzystywanie osadów ściekowych w świetle ustawy o odpadach
1 stycznia 1998 r. weszła w życie ustawa o odpadach,1 która określiła zasady
postępowania z odpadami, zapobiegania lub minimalizacji powstawania odpadów,
usuwania odpadów z miejsc ich powstawania, a także wykorzystywania lub
unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska.
Zasadniczą zmianą w stosunku do wcześniejszych przepisów jest obowiązek
uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych albo innych niż
niebezpieczne w ilości powyżej jednego tysiąca ton rocznie. Wydaje je wojewoda. Od 1
stycznia 1999 r. kompetencje te przejął starosta, natomiast wojewoda będzie wydawał
zezwolenia tylko dla obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska. Nie zmieniły się
kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, którzy tak jak dotychczas będą uzgadniali
sposób postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne, wytworzonymi w ilości do
jednego tysiąca ton rocznie. Osady ściekowe z komunalnych oczyszczalni ścieków
należą do grupy odpadów innych niż niebezpieczne.
Ustawa przewiduje możliwość wykorzystywania odpadów na cele
nieprzemysłowe, w szczególności do kształtowania powierzchni gruntów lub ich
dostosowywania do określonych potrzeb oraz do nawożenia lub ulepszania gleby.
Podmioty gospodarcze mają obowiązek wykorzystywania odpadów jako surowców
wtórnych, jeżeli jest to technologicznie i ekonomicznie uzasadnione.
Gospodarczo wykorzystywane mogą być m.in. osady z oczyszczalni ścieków
komunalnych oraz z oczyszczalni ścieków z niektórych gałęzi przemysłu spożywczego,
gdyż zawierają one substancje organiczne i nawozowe zapewniające prawidłowy
rozwój roślin i poprawiające równocześnie strukturę gleby.
Osady ściekowe mogą jednak zawierać również substancje szkodliwe, takie jak
metale ciężkie, a także mikroorganizmy chorobotwórcze i jaja helmintów, co stanowi
przeszkodę w przyrodniczym, a zwłaszcza rolniczym ich wykorzystaniu. Ponadto
procesy zachodzące w glebie mogą powodować uwalnianie niektórych pierwiastków i w
konsekwencji zanieczyszczanie wód podziemnych. Bezpieczne wykorzystywanie
osadów ściekowych wymaga spełnienia określonych warunków dotyczących osadów i
terenów, na których mają być stosowane.
Regulacje prawne wykorzystywania osadów ściekowych w Polsce
Pomimo, iż badania właściwości osadów ściekowych podjęto w Polsce na
szeroką skalę jeszcze w latach sześćdziesiątych, do tej pory nie ma obowiązujących
prawnie jednolitych norm, określających parametry osadów w aspekcie ich
gospodarczego wykorzystania. W tej sytuacji bardzo pomocne były, opracowane przez
Instytut Ochrony Środowiska i Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa w roku 1996. Merytoryczne podstawy do opracowania przepisów prawnych
dotyczących przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych. Na ich podstawie w
1999 roku powstało rozporządzenie MOŚZNiL w sprawie warunków, jakie muszą być
1
Ustawa o odpadach z dnia 27.06.1997 roku (Dz.U. Nr 96, poz. 592).
11
spełnione przy wykorzystywaniu osadów na cele nieprzemysłowe. Zgodnie z jego
zapisem wykorzystywanie osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe polega na:
1) wprowadzaniu osadów na grunty bezglebowe w celu ich rekultywacji;
2) wprowadzaniu osadów wraz z nasionami roślin na powierzchnie narażone na
erozję, w szczególności na skarpy składowisk odpadów, wykopów i nasypów
ziemnych oraz na składowiska odpadów pylących, w celu roślinnego utrwalenia
powierzchni gruntów;
3) stosowaniu osadów w celu nawożenia lub ulepszania gleby;
4) agrotechnicznym przetwarzaniu na kompost.
Osady ściekowe mogą być wykorzystywane na cele nieprzemysłowe, jeżeli
łącznie spełnione są następujące warunki:
1) osady ściekowe pochodzą z oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych lub
komunalnych lub innych ścieków o składzie zbliżonym do ścieków bytowogospodarczych;
2) osady ściekowe są ustabilizowane i przygotowane odpowiednio do celu i sposobu
ich stosowania, w szczególności przez poddanie obróbce biologicznej, chemicznej
lub termicznej, długotrwałemu magazynowaniu lub innemu procesowi, który
obniża podatność osadu na zagniwanie i zmniejsza zagrożenie dla zdrowia;
3) zawartość metali ciężkich w osadach nie przekracza wartości podanych w tabeli;
4) wykorzystanie osadów ściekowych nie spowoduje uciążliwości dla ludzi oraz dla
środowiska, a w szczególności nie doprowadzi do pogorszenia jakości gleby oraz
wód powierzchniowych i podziemnych;
5) odczyn gleby na terenach użytkowanych rolniczo nie jest mniejsze od 6.0 pH;
6) osady ściekowe stosowane na terenach przeznaczonych do użytkowania
rolniczego odpowiadają wymaganiom sanitarnym określonym w tabeli
Przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe stosuje się
dawki osadu, uwzględniające rodzaj gruntu, sposób jego użytkowania, jakość osadu i
zapotrzebowanie roślin na poszczególne składniki nawozowe.
Wykorzystywanie osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe nie może
powodować:
1) przekroczenia zawartości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gleby (gruntu) na
terenach przeznaczonych do użytkowania rolniczego
i na terenach
przeznaczonych do użytkowania nierolniczego przekroczenia ilości metali
ciężkich, które mogą być wprowadzone do gleby na terenach użytkowanych
rolniczo (tabela 3.6).
Projekt rozporządzenia określa zakres i częstotliwość wymaganych badań gleby
i osadu.
Analiza gleby powinna obejmować:
 oznaczenie odczynu,
 zawartość metali ciężkich:ołowiu Pb, kadmu Cd, chromu Cr, miedzi Cu,niklu Ni,
rtęci Hg, cynku Zn,
Analiza osadu powinna obejmować:
 oznaczenie odczynu,
 zawartość suchej masy, substancji organicznych, azotu ogólnego, fosforu
ogólnego, wapnia i magnezu,
 zawartość metali ciężkich: Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn,
 wskaźniki sanitarne, tzn. bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella, jaja
pasożytów jelitowych.
Częstotliwość badania osadów zależy od wielkości oczyszczalni, a mianowicie:
 przy przepustowości do 2000 m3/d – raz na 6 miesięcy;
12
 przy przepustowości od 2001 m3/d do 20 000 m3/d – raz na 3 miesiące;
 przy przepustowości ponad 20 000 m3/d – raz na 1 miesiąc.
Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych
wykorzystywanych na cele nieprzemysłowe
Ilość metali ciężkich w mg/kg suchej masy osadu,
nie większa niż:
Metale
Przy
Przy nawożeniu lub ulepszaniu agrootechniczny
gleby rekultywacji gruntów
m przetwarzaniu
przeznaczonych do:
osadów na
kompost,
roślinnym
utrwalaniu
Ołów
Kadm
Chrom
Miedź
Nikiel
Rtęć
Cynk
rolniczego
użytkowania
500
10
500
800
100
10
2500
nierolniczego
użytkowania
1000
25
1000
1200
200
10
3500
powierzchni
gruntów
1500
50
2500
2000
500
2500
5000
Wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać osady ściekowe stosowane
na terenach przeznaczonych do rolniczego użytkowania
Wskaźnik
Bakterie z rodzaju
Salomonella
Liczba żywych jaj
pasożytów jelitowych
(Ascaris sp.,
Trichurius sp.,
Toxocara sp.) w 1 kg
suchej masy osadu
nie większa niż
Wymagania sanitarne w zależności od celu
stosowania osadów ściekowych
Nawożenie i ulepszanie
gleb
Rekultywacja gruntów
Nie wyizolowane
Nie wyizolowane
10
300
13
Dopuszczalne wartości stężenia metali ciężkich w glebie (mg/kg suchej masy
w reprezentatywnej próbce gleby o 6-7 pH)
Wskaźniki
dopuszczalne
Unia Europejska
Wskaźniki
Wskaźniki dopuszczalne Polska
gleby lekkie gleby średnie gleby ciężkie
Kadm
1-3
1
2
3
Miedź
50-140
25
50
75
Nikiel
30-75
20
35
50
Ołów
50-300
40
60
80
Cynk
150-300
80
120
180
Rtęć
1-1,5
0,8
1,2
1,5
brak ustaleń
50
75
100
Chrom
Dopuszczalna roczna ilość metali ciężkich, jaka może być wprowadzona
do gleb uprawnych w okresie 10 lat (kg/ha/rok)
Wskaźniki
dopuszczalne w Unii
Europejskiej
Wskaźniki
dopuszczalne w
Polsce
Kadm
0,15
0,15
Miedź
12
12
Nikiel
3
3
Ołów
15
15
Cynk
30
30
Rtęć
0,1
0,1
brak ustaleń
15
Wskaźniki
Chrom
14
Zawartości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gleb (gruntów),
które nie mogą być przekraczane przy stosowaniu osadów na terenach
przeznaczonych do użytkowania nierolniczego
Metale
Ołów
Kadm
Rtęć
Nikiel
Cynk
Miedź
Chrom
Ilość metali ciężkich w mg/kg suchej masy
(gruntu)
nie większa niż
Przy glebach
lekkich
średnich
ciężkich
50
75
100
3
4
5
1
1,5
2
30
45
60
150
220
300
50
75
100
100
150
200
Ilości metali ciężkich, które mogą być wprowadzane w ciągu roku na terenach
użytkowanych rolniczo średnio w okresie 10 lat
Metale
Ołów
Kadm
Chrom
Miedź
Nikiel
Rtęć
Cynk
Ilość metali ciężkich w
kg/ha/rok nie większa
niż
15
0,15
15
12
3
0,10
30
Ograniczenia w stosowaniu osadów ściekowych






Osady ściekowe nie mogą być wykorzystywane w celach nieprzemysłowych:
w parkach narodowych i rezerwatach przyrody;
na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochronnych źródeł i ujęć
wody;
w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającym do brzegów jezior i
cieków;
na terenach zalewowych i bagiennych;
na terenach zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
na gruntach o bardzo dużej przepuszczalności, tj. piaskach luźnych i
słabogliniastych oraz na piaskach i glinach lekkich, w których maksymalnie wysoki
poziom wód gruntowych sięga do 1,5 m od powierzchni terenu;
15
 na terenach objętych innymi formami ochrony przyrody, niż wymienione w pkt. 1,
jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
 w odległości mniejszej niż 50 m od ujęć wody, domów mieszkalnych i zakładów
produkcji żywności;
 na glebach, na których uprawiane są owoce i warzywa, z wyjątkiem drzew
owocowych;
 na gruntach przeznaczonych pod uprawę owoców i warzyw, które bezpośrednio
stykają się z ziemią i spożywane są zwykle w stanie surowym, w ciągu 10
miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie samych zbiorów;
 na terenach pastwisk i łąk użytkowanych rolniczo, jeżeli wypas zwierząt ma
nastąpić przed upływem 1 miesiąca;
 pogłównie na trawy i mieszanki traw z motylkowymi;
 do nawożenia gleby pod osłonami.
Wytwarzający osady ściekowe obowiązany jest prowadzić ich ewidencję, w której
rejestruje się:
 ilości osadów wytwarzanych oraz ilości osadów dostarczonych użytkownikom do
wykorzystania na cele nieprzemysłowe, w tym na terenach przeznaczonych do
użytkowania rolniczego;
 sposób stabilizacji i przygotowania osadów;
 wyniki badań składu i właściwości osadów;
 nazwy i adresy użytkowników osadów oraz miejsca stosowania osadów.
Uwarunkowania prawne wykorzystywania osadów ściekowych
w Unii Europejskiej
W celu stworzenia warunków do prawidłowego wykorzystania osadów
ściekowych, a równocześnie niedopuszczenia do ich szkodliwego oddziaływania na
gleby, roślinność, zwierzęta i ludzi kraje członkowskie przyjęły dyrektywę Rady
86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 roku w sprawie ochrony środowiska, a
szczególnie gleb przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie.
Dyrektywa ustala maksymalne wartości dopuszczalne dla stężenia metali
ciężkich w glebie i w osadzie oraz maksymalne ilości metali ciężkich (kadmu, miedzi,
niklu, ołowiu, cynku, rtęci), które mogą być wprowadzane do gleby.
Dyrektywa określa warunki wykorzystania osadów i zabrania stosowania
osadów:
 na łąkach lub uprawach roślin pastewnych, jeżeli zbiór roślin pastewnych lub
wypas zwierząt ma nastąpić przed upływem określonego czasu (w żadnym razie
krócej niż trzy tygodnie);
 na glebach, na których są uprawiane owoce i warzywa z wyjątkiem drzew
owocowych;
 w gruntach przeznaczonych pod uprawę owoców i warzyw, które pozostają w
bezpośrednim kontakcie z glebą i spożywane są zwykle w stanie surowym, w
ciągu 10 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie samych zbiorów.
Dyrektywa ustaliła procedury określające zakres badań osadu i gleby. Regułą
jest wykonywanie analizy osadu co najmniej raz na 6 miesięcy. Analiza powinna
obejmować następujące wskaźniki:
 suchą masę, substancję organiczną,
16
 odczyn,
 azot i fosfor,
 zawartość metali ciężkich: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg.
Analizy gleby powinny obejmować następujące wskaźniki:
 odczyn,
 zawartość metali ciężkich: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg.
W odróżnieniu od wytycznych polskich, dyrektywa dopuszcza stosowanie
osadów surowych, o ile są one wtryskiwane do gleby lub wymieszane z glebą. Nie
normuje natomiast parametrów higienicznych osadu, a ograniczenia sanitarne
sprowadzają się do omówionych wcześniej zakazów.
Dopuszczalne stężenia metali ciężkich w mg/ kg s.m.
Metale
Prace krajowe
Wytyczne EWG Kraje
europejskie
Wykorzystanie osadów
rolnicze
przyrodnicze Rolnicze
Ołów (Pb)
500-1000
1200-2500
750-1200
120-900
Kadm (Cd)
10-20
40-50
20-40
1.2-10
Miedź (Cu)
800
1750
1000-1750
500-1000
Nikiel (Ni)
100-150
400
300-400
45-200
Cynk (Zn)
2000-2500
4000
2500-4000
800-4000
Rtęć (Hg)
10
25
16-25
1.2-10
Chrom (Cr)
500-1000
1500
n.o.
100-900
Źródło: J. Bernacka, L. Pawłowska, Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych - stan prawny, Mat. kon.
n-t nt. “Problemy gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków, Częstochowa 1995, s. 32
Stabilizacja osadów
Surowe osady stanowią istotne zagrożenie dla środowiska z uwagi na zawartość
organizmów chorobotwórczych oraz zdolności do zagniwania. Osady te wymagają
stabilizacji ich składu chemicznego tj. takiego postępowania z nimi aby w pierwszej
kolejności zlikwidować ich zdolność do zagniwania a w drugiej kolejności zmniejszyć lub
całkowicie zlikwidować organizmy chorobotwórcze stabilizacja osadów lub inaczej
przeróbka osadów może być prowadzona w:
- procesach
biologicznych
(fermentacja
metanowa,
tlenowa
stabilizacja,
kompostowanie),
- procesach chemicznych (wapnowanie osadów),
17
-
procesach termicznych (termokondycjonowanie, mokre spalanie, piroliza, spalanie
osadów.
W czasie stabilizacji następują w osadzie zmiany w zawartości cieczy (wody),
zmiany zawartości i własnościach ciał stałych (cząstek osadu) oraz zmiany w ilości
rozpuszczonych gazów. Osady po stabilizacji tj. osady ustabilizowane, po odwodnieniu,
usuwane są z terenu oczyszczalni.
Należy podkreślić, że stabilizacja jest niezbędna. Jeżeli kieruje się osad do
spalania, stabilizacja jest zbędna –wystarczy dobre odwodnienie.
Biologiczna stabilizacja osadów.
Organiczne cząstki osadów mogą być rozkładane (biodegradowane) przez
mikroorganizmy w warunkach beztlenowych lub w warunkach tlenowych. Rozkład lub
inaczej stabilizacja zanieczyszczeń organicznych osadów w warunkach beztlenowych
nosi nazwę fermentacji metanowej, ponieważ głównym produktem rozkładu jest gaz
zawierający 60 –80% metanu (CH4) oraz dwutlenku węgla (CO2). Rozkład
zanieczyszczeń organicznych osadu w warunkach tlenowych (w obecności tlenu) nosi
nazwę tlenowej stabilizacji osadów.
Rozkład zanieczyszczeń organicznych osadu w warunkach tlenowych lub
beztlenowych, w obecności innych suchych odpadów organicznych (np. trocin, kora
drzewna itd.) nosi nazwę kompostowania.
Biologiczna stabilizacja osadów może być prowadzona w układzie
jednostopniowym lub wielostopniowym. W układach wielostopniowych można
prowadzić ten sam proces (tlenowy lub beztlenowy) szeregowo połączonych reaktorach
lub też łączyć razem procesy tlenowej i beztlenowej stabilizacji osadów w
poszczególnych reaktorach.
Fermentacja metanowa pozwala na odzysk energii (gaz fermentacyjny jest palny)
natomiast stabilizacja tlenowa i kompostowanie wymaga doprowadzenia energii z
zewnątrz.
Wybór metody stabilizacji biologicznej zależy od wielkości oczyszczalni oraz
kosztów tej stabilizacji. Dla małych oczyszczalni np. oczyszczalne gminne,
korzystniejsza jest tlenowa stabilizacja. Dla oczyszczalni średnich i dużych
korzystniejsza jest fermentacja metanowa.
Ilość i skład powstającego gazu.
Ilość i skład powstającego podczas fermentacji gazu zależy od rodzaju osadu
(substratu zawartego w osadzie) i ilości związków organicznych, temperatury
fermentacji i czasu fermentacji.
Można przyjąć, że dla większości osadów gaz fermentacyjny będzie zawierać
około 67% metanu, około 30% dwutlenku węgla, trochę pary wodnej, około 1 –2%
siarkowodoru oraz śladowe ilości merkaptanów.
Objętość powstającego gazu fermentacyjnego uzależnić można również od usuwanego
ładunku ChZT osadów, która wynosi średnio: 0,35 m 3 metanu z 1kg usuwanego ChZT.
Gaz fermentacyjny odprowadzany z komór fermentacji oprócz gazów zawiera
także parę wodną oraz małe ilości cząstek osadu. Przed wykorzystaniem gazu, na
oczyszczalni lub na innym miejscu, gaz ten wymaga oczyszczenia z: siarkowodoru,
pary wodnej oraz cząstek stałych. Oczyszczanie to realizuje się w oddzielnych
specjalnych urządzeniach.
18
Schematy podstawowych rodzajów komór fermentacji (zamkniętych i otwartych)
stosowanych do fermentacji osadów.
b) WKFz ze stropem stałym walcowa
a) osadnik Imhoffa
GAZ
b) WKFz ze stropem stałym,
GAZ
d) WKFz ze
stropem stałym walcowa
jajowa
GAZ
GAZ
19
e) WKFz ze stropem zatopionym
f) WKFo
GAZ
WKFz –zamknięta komora fermentacji,
WKFo –otwarta komora fermentacji.
Rysunek Schematy instalacji komór fermentacyjnych:
a) komora zamknięta z odzyskiem gazu
wymiennik
ciepła
kotłownia
gaz
fermentacyjny
przelew
osad
surowy
odprowadzenie
osadu
przefermentowanego
20
b) komora otwarta bez odzysku gazu
Osad
surowy
przelew
Odprowadzenie
Osadu
przefermentowanego
Niezbędnym
wyposażeniem
komór
fermentacyjnych
jest
przelew
zabezpieczający komorę przed przelaniem osadu. W komorach otwartych rozwiązanie
przelewu jest takie same jak w zbiornikach dla wody lub ścieków. W zamkniętych
komorach fermentacyjnych przelew musi być zasyfonowany aby gaz fermentacyjny w
sposób niekontrolowany nie był odprowadzany do atmosfery oraz aby powietrze nie
dostało się do komory fermentacyjnej.
Zamknięte komory fermentacyjne ze stropem stałym ze względów
bezpieczeństwa wymagają budowy zbiornika do magazynowania i wyrównywania
ciśnienia gazu fermentacyjnego. Natomiast zamknięte komory fermentacyjne ze
stropem zatopionym lub ze stropem pływającym nie wymagają budowy zbiornika gazu.
Otwarte komory fermentacyjne (WKFO nie przewidują odzysku gazu. Gaz
fermentacyjny odprowadzany jest bezpośrednio do atmosfery powodując
zanieczyszczenie powietrza.
Zaleca się stosowanie na oczyszczalni co najmniej dwóch komór
fermentacyjnych, zarówno zamkniętych jak i otwartych. Wynika to z konieczności
okresowego wyłączenia jednej z nich z eksploatacji w celu konserwacji, naprawy itd.
W komorach fermentacji można okresowo odprowadzać ciecz nadosadową co
wpływa na zmniejszenie wymaganej objętości komór.
Tlenowa stabilizacja osadów.
Tlenowa stabilizacja osadów jest metodą wykorzystującą biologiczny rozkład
zanieczyszczeń zawartych w osadach surowych. Tlenowa stabilizacja oparta jest na
tlenowym utlenieniu masy organicznej osadu w warunkach głodu substratowego tzw.
respiracja endogenna. Tlenowa stabilizacja prowadzona jest w wydzielonych otwartych
lub zamkniętych komorach z doprowadzeniem powietrza lub równolegle z
21
oczyszczaniem ścieków komorach osadu czynnego tzw. przedłużone napowietrzanie.
Tlenowa stabilizacja powoduje zmniejszenie masy osadu.
Na rysunku przedstawiono podstawowe schematy komór tlenowej stabilizacji.
Rysunek Podstawowe układy stabilizacji osadów:
a) stabilizacja w komorach osadu czynnego: bardzo długi wiek osadu
K.O.CZ
(WO>30d)
OSAD
NADMIERNY
RECYRKULACJA
b) stabilizacja w komorach wydzielonych (okresowe doprowadzanie i odprowadzanie
osadu)
22
c) termofilowa tlenowa stabilizacja (okresowe doprowadzanie i odprowadzanie osadu)
W wydzielonych komorach tlenowej stabilizacji wiek osadu może być równy
czasowi stabilizacji lub tzw. hydraulicznemu czasowi przetrzymania. Wiek osadu
wpływa na szybkość poboru tlenu przez osad oraz na stopień stabilizacji osadu.
Stopień stabilizacji osadu zależy od ubytku masy organicznej osadu.
Czas przetrzymania (wiek osadu) wpływa także na szybkość zużycia tlenu przez
osad. W osadach surowych szybkość zużycia tlenu wynosi od 20 do40 mg O 2/gsmo/h,
w osadach po tlenowej stabilizacji obniża się do wartości od 0,5 do 2 mg O 2/gsm/h .
Wartość szybkości zużycia tlenu jest jednym ze wskaźników oceny stopnia stabilizacji i
osadu. Im mniejsza wartość tego wskaźnika tym osad jest bardziej ustabilizowany.
Tlenowa stabilizacja jest energetycznie mniej korzystna niż fermentacja
metanowa ponieważ wymaga ciągłego doprowadzania tlenu (energii). Związki
organiczne w czasie stabilizacji tlenowej rozkładane są do dwutlenku węgla (CO2).
W otwartych komorach stabilizacji gaz ten odprowadzany jest do atmosfery wraz z
powietrzem. W zamkniętych komorach stabilizacji w gazie nad zwierciadłem osadu
zawartość CO2 może wzrosnąć do 40% objętości co może wpłynąć na obniżenie
odczynu osadu do pH= 6,0 i mniej. Dodatkowo nitryfikacja azotu amonowego może
jeszcze bardziej obniżyć wartość tego odczynu. W zamkniętych komorach tlenowej
stabilizacji przy doprowadzaniu osadu o zawartości związków organicznych powyżej 3%
liczyć się należy z koniecznością korekty odczynu osadu.
Tlenowa stabilizacja ma tę zaletę, że w cieczy nadosadowej obserwuje się niską
zawartość zanieczyszczeń organicznych (tabela poniżej). Zawracane do układu
oczyszczania ciecze nadosadowe z tlenowej stabilizacji nie mają żadnego wpływu na
procesy oczyszczania ścieków.
23
Chemiczna stabilizacja osadów.
Chemiczna przeróbka osadów polega na mieszaniu osadu z reagentami
chemicznymi, które powodują zmiany w właściwościach cząstek osadu. Obecnie do
chemicznej przeróbki osadu stosuje się tylko wapno palone lub w postaci: tlenku
wapniowego (CaO) tzw. wapno palone lub w postaci wodorotlenku wapnia (Ca(OH) 2)
tzw. wapno hydratyzowane. Wapno używane może być do stabilizacji osadów surowych
(wstępne, wtórne) lub osadów ustabilizowanych w procesach fermentacji lub tlenowej
stabilizacji.
Mieszanie osadu z wapnem można prowadzić w celu:
1. Stabilizacja osadu.
2. Higienizacja osadu.
Przy mieszaniu z wapnem, dwa czynniki (odczyn, temperatura) powodują, że w
osadzie giną wszystkie organizmy chorobotwórcze (dezynfekcja osadu) oraz
przyspieszone jest parowanie wody z osadu, ponieważ temperatura mieszaniny jest
wyższa od temperatury powietrza.
Do mieszania osadu z wapnem stosuje się najczęściej urządzenia mechaniczne w
postaci mieszalników śrubowych lub mieszalników podobnych do używanych przy
produkcji betonu. Chemiczna stabilizacja osadu wapnem wymaga wstępnego
odwodnienia osadów. Proces ten jest nieekonomiczny dla wysoko uwodnionych
osadów.
Dla wstępnie odwodnionych osadów, dawki wapna (tlenku wapnia lub
wodorotlenku wapnia) wynoszą:
1. Przy stabilizacji: D = 0,5 do 1,2 kg wapna/ kg sm osadu.
2. Przy higienizacji: D = 0,15 do 0,25 kg wapna/ kg sm osadu.
Wzrost uwodnienia osadu wpływa na wzrost dawki wapna.
Mieszanie osadu z wapnem jest bardzo korzystne przy rolniczym wykorzystaniu
osadów. Zaletą tego procesu jest dezynfekcja osadu oraz dostarczenie z osadem
wapna, co zmniejsza zużycie wapna do odkwaszania gleby przez rolników. Zaletą jest
także prostota i niezawodność urządzeń do mieszania.
Wadą tego procesu jest konieczność odwożenia znacznych ilości wapna na
oczyszczalnię, a także dość duże koszty eksploatacyjne, głównie koszty zakupu wapna
do procesu. Chemiczna stabilizacja prowadzona może być w sposób okresowy
(najczęściej) lub w układach o ciągłym dopływie osadów (rzadko).
Termiczna stabilizacja osadów.
Przez termiczną przeróbkę osadów rozumie się wykorzystanie procesów
cieplnych do zmian właściwości cząstek osadu (stabilizacja osadu) lub też w celu ich
ostatecznego unieszkodliwiania.
Podstawowymi procesami termicznymi wykorzystywanymi w tym sposobie są:
1. Termokondycjonowanie.
2. Mokre spalanie.
3. Piroliza.
4. Spalanie całkowite.
Termiczna stabilizacja osadów jest metodą skomplikowaną technicznie. Jest to
bardzo droga metoda przeróbki osadów.
Termiczna stabilizacja stosowana jest w nielicznych dużych oczyszczalniach
ścieków. Jest to metoda nieopłacalna dla oczyszczalni małych i średnich.
24
W procesach termicznych: mokre spalanie, piroliza, spalanie całkowite
podstawowym parametrem osadu jest ciepło spalania oraz wartość opałowa.
Ciepło spalania określa ilość energii, jaką można uzyskać ze spalenia 1 kg
suchej masy osadu. Ciepło spalania oznacza się laboratoryjnie w urządzeniu o nazwie
bomba kalorymetryczna.
Wartość opałowa określa ilość energii jaką można uzyskać przy całkowitym
spaleniu 1kg uwodnionego osadu. Wartość opałowa wyznaczana jest z bilansu
cieplnego. Wartość opałową można obliczyć z różnicy pomiędzy ciepłem spalania a
ciepłem potrzebnym do ogrzania i odparowania wody zawartej w osadzie. Przy
wysokich uwodnieniach osadu wartość opałowa jest często ujemna.
Badania wykazały, że całkowite spalanie osadu bez dodatkowego
wprowadzania paliwa możliwe jest wtedy, kiedy wartość opałowa osadu jest większa od
8 * 103 kJ /kg osadu.
Termokondycjonowanie
Termokondycjonowanie polega na ogrzaniu osadu w czasie od 0,5 do 1,0
godziny w temperaturze 120 –150 o C przy ciśnieniu od 0,5 do 2,0 MPa . W wyniku
ogrzania następuje w osadach denaturacja białek oraz zmiana ich struktury. Jest to
rodzaj szybkowaru. Wynikiem tego jest znaczne zmniejszenie oporu właściwego i łatwe
odwadnianie osadu. Termokondycjonowanie może traktowane być jako metoda
niechemiczna poprawienia odwadnialności osadu. Proces ten stosuje się głównie dla
osadów surowych. Zapewnia on pełną dezynfekcję osadu.
Termokondycjonowanie jest procesem drogim inwestycyjnie i eksploatacyjnie.
Instalacja musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję. Proces ten
obarczony jest wieloma wadami.
Najważniejsze z nich to:
- bardzo duża zawartość zanieczyszczeń organicznych w cieczy nadosadowej. Ciecz
nadosadowa nie może być bezpośrednio nawracana do układu oczyszczania
ścieków lecz wymaga podczyszczenia w warunkach beztlenowych lub tlenowych,
- znaczna uciążliwość zapachowa, co wymaga instalacji do dezodoryzacji gazu,
- konieczność ciągłego dopływu osadu oraz rozbudowany system sterowania,
- konieczność częstego czyszczenia: wymienników ciepła, reaktora i rurociągów z
osadzonego na ściankach osadu (mycie roztworami kwasu lub wodą pod wysokim
ciśnieniem).
Wady termokondycionowania oraz wysokie koszty eksploatacji powodują, że
proces ten jest rzadko zalecany do stosowania w małych i średnich oczyszczalniach
ścieków.
Mokre spalanie
Mokre spalanie jest podobne do termokondycjonowania osadów. Różnica polega
na tym, że do reaktora wprowadzane jest dodatkowo powietrze (tlen) co zapewnia
częściowe utlenienie związków organicznych. W procesie tym osad w reaktorze
ogrzewa się przez t = 0,5 do 1,0 godziny do temperatury T = 175 –315 o C przy
ciśnieniu do 20 MPa. Wprowadzenie tlenu obniża zawartość zanieczyszczeń w cieczy
nadosadowej, której ChZT wynosi
25
10 –15 kg O2/ m3. Proces ten ma takie same jak termokondycjonowanie. Jest to proces
drogi inwestycyjnie i eksploatacyjnie. Nie zaleca się jego stosowania w oczyszczalniach
ścieków.
Piroliza
Piroliza jest procesem niepełnego spalania związków organicznych zawartych w
osadzie. Piroliza to proces zbliżony do stosowanego od wielu lat procesu zgazowania
węgla w gazowniach. Jest ona procesem endotermicznym i wymaga dostarczenia
ciepła z zewnątrz.
Produktami pirolizy są:
- gaz zawierający wodór, tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz metan. Gaz ten posiada
wysoką wartość ciepła spalania i jest wykorzystywany gospodarczo,
- ciecz zawierająca smołę, oleje, aceton itd.,
- węgiel (koksik) składający się z węgla oraz substancji nieorganicznych zawartych w
osadzie,
Proces pirolizy z uwagi na koszty nie jest powszechnie stosowany w
oczyszczalniach ścieków. Metoda ta może być stosowana w bardzo dużych
oczyszczalniach.
Spalanie osadów
Spalanie osadów jest pełnym utlenieniem związków organicznych osadu w
temperaturze 800 –1100 o C spalanie osadu jest korzystne w przypadku gdy możliwe
jest spalanie bez potrzeby dostarczania paliwa zewnętrznego (wartość opałowa
powyżej8000 kJ/ kg).
Do spalania nadają się najlepiej odwodnione osady surowe. Warunek spełniony
jest w przypadku gdy zawartość ciał stałych w osadzie doprowadzanym do pieca jest
większa od 30% sm (im mniej wody tym lepiej). Osad surowy odwadnia się wstępnie, z
wykorzystaniem odwadniania mechanicznego. Następnie gaz spalinowy po spaleniu
wykorzystywany jest często do dodatkowego termicznego suszenia osadu
wprowadzanego do pieca.
Spalanie osadu jest korzystnie ekonomicznie w dużych oczyszczalniach.
Spalanie osadów upraszcza znacznie instalację do przeróbki i unieszkodliwiania.
Produktem końcowym spalania jest popiół oraz gaz spalinowy. Masa popiołu stanowi
około 20% suchej masy osadu surowego. Popiół może być składowany na wysypiskach
lub wykorzystany gospodarczo do budowy dróg itd. Spalanie osadów jest korzystne
również wtedy, kiedy osady zawierają zanieczyszczenia uniemożliwiające rolnicze
wykorzystanie osadów. Gazy spalinowe przed odprowadzeniem do atmosfery
wymagają budowy instalacji do ich oczyszczania.
Do spalania osadów wykorzystuje się: piece półkowe, piece fluidalne oraz piece
rusztowe przy wspólnym spalaniu osadów z odpadami miejskimi.
W Polsce termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych stosuje się rzadko, co wcale
nie oznacza, że przed tym problemem nie staniemy w najbliższej przyszłości. Obecnie
są opracowane lub funkcjonują w świecie nowe systemy temperaturowego
przetwarzania osadów. Należą do nich między innymi:
 technologia suszenia osadów „Bojner”
 technologia termicznego rozkładu osadów „Krepro”
 technologia mokrego utleniania osadów
 technologia zagazowania osadów ściekowych OFS
26
Technologia suszenia osadów „Bojner Systems”
Technologie suszenia osadów ściekowych ze względu na końcowy produkt
suszenia, który może być wykorzystywany jako nawóz lub paliwo, znajdują coraz
większe zastosowania. Prezentowana technologia w odróżnieniu od pozostałych polega
na prowadzeniu procesu w obrotowym piecu – suszarce. Produktem końcowym jest
granulowany koksik, otrzymywany metodą pośrednią w układzie technologicznym.
Suszarka składająca się z dwóch części: obrotowej (wirnik) i stacjonarnej pracuje w
układzie, do którego dostarczane jest ciepło ze spalania gazu. Oryginalna konstrukcja
suszarki powoduje, że wszystkie powierzchnie stykające się z osadem są
powierzchniami ogrzewanymi bardzo efektywnie, co sprawia, że nie ma możliwości
skraplania się pary na powierzchniach w suszarce przy kontakcie z osadem.
Występujące w tym systemie pośrednie suszenie osadów jest bardziej efektywne od
suszenia bezpośredniego. Suszenie osadu w suszarce następuje przez spaliny
powstałe z procesu spalania biogazu otrzymanego w procesie fermentacji w
wydzielonych komorach fermentacyjnych. Po suszeniu główna część gazów trafia do
generatora gazu i jest zawracana powtórnie do obiegu. Pozostała ilość gazu jest
wykorzystywana w wymienniku ciepła do podgrzewania powietrza, a następnie
wydalana jest przez komin do atmosfery. Powietrze wprowadzone do suszarki porywa z
niej parę wodną i zawiesinę, a następnie wpływa do cyklonu, gdzie następuje
zatrzymanie cząstek pyłu. Oczyszczone powietrze o wysokiej temperaturze w układzie
kondensatorów oddaje ciepło wodzie, która podgrzewana jest do 80 0 C i służy do
podgrzewania osadu wprowadzonego do WKF-ów. Całkowity system obiegu gazu i
powietrza jest tak dobrany, że przy właściwej instalacji wydajność termiczna waha się w
granicach 90%. Sposób ten jest ekonomiczny, a zasada działania suszarki polega na
tym, że osad wprowadzony w takiej postaci pozwala na zlikwidowanie efektu „kuli
śniegowej”. Eliminacja tego efektu przyczynia się do wystąpienia granulacji osadu w
końcowej fazie suszenia w suszarce.
Technologia termicznego rozkładu osadów ściekowych „Krepro”
Zasada działania procesu „Krepro” polega na prowadzeniu zagęszczonego osadu przez
zbiornik mieszania wstępnego, do którego jest dostarczany kwas siarkowy w celu
utrzymania stałego odczynu pH=1,5-2. Jest to zbiornik hydrolizujący. Po procesie
hydrolizy osad jest podgrzewany w wymienniku ciepła do temperatury około 100 0C,
skąd jest prowadzony do reaktora. W reaktorze w temperaturze 1400C i przy ciśnieniu 4
barów następuje reakcja biodegradacji w czasie 30-45 minut. Po upływie tego czasu
osad schładzany jest do temperatury około 50 0C, a następnie podawany do zbiornika
rozprężającego. Po zbiorniku osad przepływa na wirówkę dekantacyjną, w której
następuje oddzielenie masy organicznej od rozpuszczonych w cieczy metali i
fosforanów. Otrzymana masa organiczna stanowi produkt o wysokich walorach
energetycznych, zaś filtrat jest poddawany procesowi alkalizacji z udziałem soli żelaza i
w efekcie zostają wytrącone związki fosforu w postaci fosforanu żelazowego.
Otrzymany fosforan żelazowy jest podawany do odwadniania do wartości suchej masy
równej 35%. Frakcja ta zawiera małą koncentrację metali ciężkich i może być użyta
wprost jako nawóz, zaś filtrat z tej wirówki, którego zawartość stanowi głównie
odzyskany koagulant, jest zawracamy do procesu oczyszczania ścieków.
27
Technologie utlenienia osadów na mokro
Wprowadzenie do technologii przeróbki osadów fizyczno-chemicznego utleniania
substancji organicznych w środowisku wodnym zapoczątkowały prace Bergstróma i
Cederquista (1943r.). Proces prowadzono w temperaturze 225 0C przy ciśnieniu 50
atmosfer. Badania kontynuował Zimmerman, który określił optymalne warunki i
parametry prowadzenia procesu. Następne badania prowadził Porteus, który
udoskonalił metodę. Połączone wysiłki doprowadziły do opracowania technologii zwanej
"Zimpro"
Osad, odpowiednio rozdrobniony i o odpowiedniej zawartości substancji stałych, jest
wtłaczany do ciągu technologicznego za pomocą wysokociśnieniowej pompy.
Następnie jest podgrzewany do temperatury pozwalającej na podtrzymanie reakcji
utleniania w reaktorze. Jednocześnie do reaktora jest wtłaczane powietrze
zapewniające wymaganą ilość tlenu. Podgrzany osad jest kierowany do reaktora, w
którym następuje utlenienie substancji organicznych zawartych w osadzie. Przebieg
reakcji utleniania prowadzi do wydzielenia ciepła. Ciepło to jest odzyskiwane w
wymienniku ciepła i wykorzystywane do ogrzewania osadu wprowadzanego do
reaktora. Proces ten może być całkowicie zautomatyzowany, a do jego rozpoczęcia
konieczne jest doprowadzenie energii z zewnątrz. Proces ten może być stosowany w
dużych oczyszczalniach w sposób ciągły, a w małych periodycznie.
Proces utleniania osadów na mokro proponuje także ostatnio firma Mannesmann
Anlagenbau AG, nazywając go technologią „Vertech”. W metodzie tej podczas
utleniania na mokro substancje organiczne, a także częściowo związki nieorganiczne
zostają utlenione w wysokich temperaturach i przy wysokim ciśnieniu. Celem procesu
jest, przy stosowaniu powietrza i czystego tlenu, uzyskanie daleko posuniętego,
całkowitego utleniania substancji organicznych. W technologii „Vertech” utlenianie
osadu na mokro jest prowadzone w reaktorze głębokoszybowym o głębokości około
1200 m. Ciśnienie niezbędne do prowadzenia procesu wynoszące od 85 do 110 barów
uzyskuje się pod naporem hydrostatycznym słupa osadu ściekowego. Reakcja
utleniania zaczyna się w temperaturze 1750C, którą uzyskuje się w instalacji na
określonej głębokości (około 300-900 m), na której jest doprowadzany czysty tlen. Na
dnie reaktora uzyskuje się temperaturę 2800C. Reakcja przebiega egzotermicznie i jest
prowadzona za pośrednictwem kombinowanego systemu ogrzewająco – chłodzącego.
Rozprężenie, odgazowanie odbywa się w dwóch stopniach, tj. w pierwszym zawiesina
opuszcza reaktor przy temperaturze 650C i ciśnieniu 15 barów oraz ulega rozprężeniu
do ciśnienia atmosferycznego. Natomiast w drugim stopniu rozprężona zawiesina
zostaje schłodzona do około 350C i jest doprowadzana do prasy filtracyjnej. Proces
filtracji odbywa się bez udziału koagulatów. Powstały osad ma uwodnienie około 50% i
może być kierowany do dalszej przeróbki. Z kolei filtrat jest kierowany do oczyszczalni
ścieków. Powstające gazy, w celu oczyszczenia, zostają poddane katalitycznemu
utlenieniu w reaktorze ze złożem stałym.
Technologia ta stwarza określone możliwości wykorzystania osadów ściekowych i
wykazuje wiele zalet, do których należą:
 utlenianie na mokro osadów przefermentowanych i osadów wstępnych,
 utlenianie innych substancji organicznych,
 mała przestrzeń dla instalacji,
 wysokie bezpieczeństwo instalacji.
28
Technologia OFS (Oil From Sludge)
W technologii OFS zostało zastosowane zjawisko pirolizy. Istotę tego procesu
opracowano oraz przeprowadzono badania pilotażowe w Kanadzie i Australii. Jest to
metoda niskotemperaturowa sprowadzająca osady do ciekłego oleju i koksiku.
Wysuszone wcześniej osady są ogrzewane w temperaturze od 30 do 350 0C w
środowisku beztlenowym przez około 30 minut. W wyniku tego działania następuje
proste chemiczne przekształcenie organicznych związków w proste łańcuchy
węglowodorowe, podobne do tych, które występują w ropie naftowej, oraz stałe
produkty zwęglania i gazy niekondensujące.
29
Technologia OFS
Dostarczanie osadu
Odwadnianie osadu
Suszenie osadu
odciek
skropliny
powietrze
Reaktor OFS
spaliny
Produkty
zwęglania
Odzysk energii
Usuwanie popiołu
NCG
Zbiornik oleju
gaz
naturalny
Opracowany i wykonany reaktor, na którym prowadzono badania, podzielono na strefę
utleniania i strefę kontaktu koksiku i gazu. Części lotne odciągano w pierwszej strefie i
wprowadzano do drugiej. Gazy końcowe skraplano zewnętrznie w chłodzonym wodą
skraplaczu, w którym następował rozkład na olej oraz wodę reakcyjną. Gazy
niekondensujące są kierowane do komina. Wyniki badań są zachęcające, a
prototypowe instalacje spełniły swoje zadania.
Technologie bezodpadowe w gospodarce osadowej
Do technologii bezodpadowych zalicza się:
 wykorzystanie osadów w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie,
 wykorzystanie osadów do rekultywacji i przykrywania wysypisk oraz zwałowisk
odpadów przemysłowych,
 odgazowania – wykorzystanie gazu generatorowego.
Wykorzystanie osadów w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie
Spośród metod unieszkodliwiania osadów, ze względu na właściwości nawozowe,
szczególne zainteresowanie budzi ich rolnicze wykorzystanie do nawożenia gleb i
roślin, plantacyjnej oraz szkółkarskiej uprawy drzew i krzewów. Zawarte w nich
substancje mogą ponownie zostać włączone w obieg materii. Osady obfitują w materię
organiczną i składniki pokarmowe dla roślin, głównie azot i fosfor, które decydują o
bardzo dużej ich użyteczności.
Większość osadów ściekowych stanowi cenny surowiec do kształtowania gleb na
gruntach zdewastowanych technicznie. Rozróżnia się kilka sposobów zastosowania
osadów do użyźniania i należą do nich:
 sposób poziomego użyźniania gleby,
 wgłębno-pasmowe użyźnianie gleb piaskowych i piasków bezglebowych,
 powierzchniowe użyźnianie gleb piaskowych i piasków bezglebowych,
 powierzchniowe użyźnianie łąk i pastwisk.
30
niska zawartość metali ciężkich w masie osadów, osady są bezpieczne pod
względem higienicznym,
 osady są dostatecznie odwodnione,
 istnieją tereny, na których osady będą wykorzystywane jako nawóz bądź do
rekultywacji.
Szerszy zakres przyrodniczego, w tym rolniczego, wykorzystania osadów jest
uwarunkowany w dużym stopniu poprawą gospodarki ściekowej w miastach,
zmierzającej do ograniczania ładunku metali ciężkich w ściekach przemysłowych
wprowadzanych do miejskich systemów kanalizacyjnych, czyli do ich eliminacji u
„źródła”.

Wykorzystanie osadów do rekultywacji i przykrywania wysypisk oraz zwałowisk
odpadów przemysłowych
Jednym z prostszych rozwiązań może być rekultywacja gleb zdewastowanych przez
przemysł, która polega na odtworzeniu jej poziomu próchniczego, oraz rekultywacja
bezglebowych gruntów. Gruntami bezglebowymi są:
 naturalne utwory geologiczne pozbawione pokrywy glebowej wskutek różnego
rodzaju robót ziemnych, erozji wodnej i wietrznej,
 zwałowiska i nasypy naturalnych mas ziemnych,
 składowiska mineralnych odpadów przemysłowych,
 gleby silnie zdegradowane,
 wysypiska odpadów bytowo-gospodarczych.
Przefermentowane osady ściekowe mają około 20-krotnie więcej od ziemi
próchniczej organicznych substancji próchniczotwórczych w przeliczeniu na suchą
masę, stąd też proponuje się je do rekultywacji gleb. Na składowisku popiołów
elektrownianych można stosować wszystkie rodzaje osadów z wyjątkiem surowych.
Alkaliczny odczyn świeżych popiołów niszczy mikroorganizmy chorobotwórcze, co
przemawia za stosowaniem osadu do ukształtowania biologicznie czynnej warstwy
gleby. W końcowej fazie eksploatacji składowiska osad płynny kieruje się do
hydrotechnicznego systemu odprowadzającego popioły na składowiska. W ten sposób
wierzchnia warstwa popiołu na składowisku zawiera dodatek substancji organicznych,
która tworzy niezbędne warunki do wegetacji roślin, bezpośrednio po odwodnieniu
składowiska. Zrekultywowane zwałowiska popiołów elektrownianych obsiewa się
mieszankami traw i roślin motylkowych.
Dotychczas większość prac badawczych, zwłaszcza dotyczących zagospodarowania
składowisk popiołów, była nastawiona na doprowadzenie ich do użytkowania
rolniczego, lecz koszty takiego zagospodarowania są znaczące. Wiążą się bowiem z
bardzo wysokim poziomem nawożenia, sięgającym 900 kg/ha NKP, a także
kosztownym darniowaniem z humusowaniem. Natomiast technika hydroobsiewu z
wykorzystaniem wtórnych osadów ściekowych, polegająca na powierzchniowym
natryskiwaniu mieszaniny za pomocą specjalnych urządzeń zwanych hydrosiewnikami,
umożliwia szybkie i tanie zadarnienie skarp (obwałowań) budowli ziemnych.
Odgazowanie – wykorzystanie gazu generatorowego
Efektem procesu fermentacji, poza oczywistymi zyskami związanymi z niezbędną do
celów ochrony środowiska neutralizacją osadu, jest wytworzenie energii zawartej w
gazie fermentacyjnym wyprodukowanym z osadu. Gaz ten może być spalany,
zaspokajając w ten sposób zapotrzebowanie oczyszczalni na energię cieplną. W
oczyszczalniach gaz może być wykorzystywany bezpośrednio do celów ogrzewczych
lub jako podstawowe paliwo do napędu silników. Istnieje też możliwość użycia
składników gazu do przeróbki chemicznej.
31
UTYLIZACJA OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA POLETKACH TRZCINOWYCH
Metodą ekologiczną bardzo powszechną na zachodzie jest suszenie i
składowanie osadu na poletkach lub lagunach hydrobotanicznych. Polega ona na
wykorzystaniu roślin bagiennych zwanych makrofitami do odwadniania i mineralizacji
osadu. Zdolność roślin makrofitycznych (trzcina pospolita, pałka wąskolistna i
szerokolistna, wierzba wiklina) służy do tworzenia mikrostref tlenowych i natleniania
wewnętrznej masy roślin. Trzciny adaptują się do wegetacji na podłożu mineralnym i
czerpią składniki odżywcze bezpośrednio z warstw doprowadzanych osadów.
Odpowiednio doprowadzane dawki osadów umożliwiają ich rozkład biochemiczny przez
mikroorganizmy heterotroficzne bytujące w strefie korzeniowej roślin. Części
nadziemne, które zawsze unoszą się ponad warstwą osadów, przez ruch łodyg
powodują tworzenie się szczelin i dodatkowe zaopatrzenie w tlen osadów. Powoduje to
intensyfikację procesów mikrobiologicznych, a tym samym powstawanie substancji
mineralnych stanowiących substrat do procesów życiowych roślin. Procesy tlenowe
(zupełnie różne od tych, które zachodzą w lagunach tradycyjnych) pozwalają na
znacznie szybszy rozkład materii organicznej. Dzięki zdolności wchłaniania wody przez
korzenie i kłącza oraz jej szybkiej transpiracji trzcina umożliwia dwukrotny wzrost efektu
odwadniania osadów. Odwadnianie w systemie poletek osadowych zasiedlonych
trzciną pospolitą przebiega z prędkością 300 razy większą niż w przypadku
konwencjonalnych poletek. Utylizowany osad ulega również mineralizacji, co łączy się
ze znacznym zmniejszeniem jego objętości i umożliwia oszczędności, gdyż laguny
trzcinowe mogą być eksploatowane przez wiele lat bez corocznego usuwania osadu.
Ograniczenie w długości okresu eksploatacji laguny czy poletka stanowi jedynie
wysokość burt. Przez cały okres eksploatacji nie obserwuje się zatykania osadem sieci
drenarskiej, co spowodowane jest ciągłym ruchem osadu na skutek ruchu łodyg trzciny.
Wieloletnie składowanie masy osadu porośniętego kłączami trzciny zmieszanego
z masą obumarłych części roślin powoduje wytworzenie warunków podobnych do
pracujących w pryzmie kompostowej (wzrost temperatury w warunkach tlenowych), co
w znacznym stopniu zmniejsza liczę bakterii chorobotwórczych i jaj pasożytów
naturalnie występujących w osadzie świeżym.
Trzcina pospolita, poza zdolnością usuwania związków biogennych posiada
zdolność akumulacji metali ciężkich, co także poprawia jakość osadu. Ten sposób
odwadniania może być realizowany tylko w okresie wegetacji roślin, czyli od kwietnia do
początku listopada. Trzcina pospolita (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stend) jest to
wieloletnia roślina z rodziny traw o zasięgu okołobiegunowym, kosmopolityczna,
występująca od niżu po niższe położenia górskie. Należy do bagiennych i nadwodnych
roślin, tworzących rozległe agregacje nad rzekami, stawami i jeziorami. W odróżnieniu
od pałki oddycha tlenem atmosferycznym. Jest to wysoka trawa (2-4 m) mająca
sinawozielone mocne, sztywne źdźbła podzielone na węzły i międzywęźla puste w
środku. Otoczone są one pochwami długich, sztywnych, ostrych liści, które rosną tylko
nad wodą. Trzcina rozwija pędy kwitnące i niekwitnące. Podziemną część rośliny
stanowi potężne, puste w środku czołgające kłącze, także podzielone na węzły i
międzywęźla. Kłącze trzciny rozrasta się bardzo szybko i przetyka glebę (osad) we
wszystkich kierunkach na głębokość około 60 cm, tworząc swoisty drenaż. Niekiedy
obok ulistnionych pędów rozwijają się również długie pędy ze zredukowanymi liśćmi.
Przyczyniają się one, podobnie jak rozłogi roślin lądowych, do rozprzestrzeniania się
pędów nadziemnych. Wysoka wartość nawozowa osadów ściekowych powoduje bujny
wzrost roślin. Trzcina pospolita wykorzystana do suszenia osadu dorasta do wysokości
4 m i jest bardziej odporna na mróz od trzciny rosnącej w naturalnych warunkach,
powodując wydłużenie czasu aktywnego osuszania do późnej jesieni, a także w czasie
32
niezbyt mroźnych zim, szczególnie wtedy, gdy laguna trzcinowa zawiera wiele warstw.
Trzcina pospolita kwitnie od lipca do września. Kwiaty zebrane są w fioletowobrunatną
jednostronną wiechę. Owocem jest żółtawy ziarniak, który roznoszony jest przez wiatr,
dzięki pąkowi długich włosków. Owoce dojrzewają dopiero w zimie. W wodzie nasiona
trzciny kiełkują bardzo rzadko. Potrzebują one do rozwoju światła i dostatecznej ilości
tlenu z powietrza atmosferycznego. Po przekwitnięciu, przed okresem zimy źdźbło
twardnieje, prawie drewnieje i staje się słomiasto-żółte. Pędów trzciny jednak nie kosi
się, gdyż stanowią warstwę ochronną dla kłączy, dostarczają im tlenu, a także
substancji glebotwórczych do odwadnianego osadu.
Złoże trzcinowe lub laguna trzcinowa są to zbiorniki ziemne, uszczelnione z
profilowanym dnem. W dnie złoża powinien być ułożony drenaż zbierający wody
odciekowe w studni zbiorczej, które kierowane są do ciągu technologicznego
oczyszczalni. System drenażowy powinien być zbudowany z dwóch warstw (drenaż
odwrotny), a wierzchnia warstwa (podłoże mineralne) jest podłożem dla wysadzanych
sadzonek. Do złoża doprowadzany jest osad nadmierny bezpośrednio z reaktorów bez
stosowania zagęszczacza grawitacyjnego. Podstawę złoża trzcinowego stanowią
sadzonki trzciny, którą pozyskuje się w warunkach naturalnych przygotowując w okresie
od marca do kwietnia młode sadzonki. Sadzi się je w przygotowanym podłożu, 9-15
sztuk na 1 m2. Sadzonki powinny wypuścić młode pędy wczesnym latem. Należy jednak
pamiętać, że przez pierwsze dwa lata wegetacji trzcina jest w okresie wpracowywania
(przystosowuje się do nowego środowiska). Prawie całą materię i energię skierowuje na
rozbudowę kłączy, a dopiero w następnych latach na rozbudowę pędów nadziemnych i
kwitnienie. Dlatego też w pierwszym roku pędy trzciny nie będą zbyt wysokie, a
zagęszczenie zbyt duże. Zakwitnie najwyżej 10-20% populacji. Taki sposób wzrostu
powoduje niejednokrotnie odejście od tego sposobu utylizacji osadu. Należy więc
pamiętać, że im dłużej eksploatowane jest trzcinowisko, tym zagęszczenie i wysokość
pędów wzrasta, a wraz ze wzrostem roślin wzrasta skuteczność odwadniania i
magazynowaniu osadu. Dozowanie osadu na trzcinowisko w tym okresie powinno być
bardzo ostrożne, gdyż przenawożenie albo jej utopienie doprowadzi do obumarcia
sadzonek. W pierwszym roku eksploatacja lagun powinna polegać jedynie na
stworzeniu trzcinie jak najlepszych warunków do zaadaptowania się w nowym
środowisku i rozbudowy kłączy.
Niezbędne są następujące zabiegi:
utrzymanie prawidłowego poziomu wody na trzcinowisku tzw. podsiąku – lustro wody
powinno znajdować się na poziomie warstwy mineralnej,
zabezpieczenie przed nadmiernym zachwaszczeniem,
walka z chorobami i szkodnikami,
dostarczanie odpowiedniej ilości składników odżywczych poprzez zasilanie
trzcinowiska odciekami z lagun tradycyjnych lub rozcieńczonym osadem.
Ustalenie dawki osadu w latach następnych nastręcza wiele trudności z powodu
braku jednoznacznego określenia dawek osadów i częstotliwości jego wprowadzania.
Ilość zgromadzonego osadu w danym roku nie powinna przekroczyć 1/3 wysokości
pędów trzciny, gdyż zbytnie zmniejszenie powierzchni do asymilacji może doprowadzić
do obumarcia roślin.
WYKORZYSTANIE
DŻDŻOWNICY
KALIFORNIJSKIEJ
ODWODNIONYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
DO
PRZERÓBKI
Podstawowy etap kompostowania obejmuje cały kompleks procesów rozkładu
biochemicznego przeprowadzanych przez mikroorganizmy (bakterie, grzyby,
pierwotniaki) i jeśli zachodzi jako proces tlenowy, to w jego trakcie wydzielana jest duża
ilość ciepła, powodująca ogrzanie się masy przerobionych odpadów do bardzo wysokiej
33
temperatury. Powoduje to zabicie bakterii chorobotwórczych, ich przetrwalników i jaj
pasożytów jelitowych oraz unieczynnianie nasion chwastów. W przebiegającym stale w
naturze procesie kompostowania nieodłącznym elementem jest uczestnictwo w nim
dżdżownic. Jeżeli do osadu poddanego kompostowaniu wprowadzi się specjalnie
zagęszczoną populację dżdżownic kompostowych (Eisenia fetida(Sav.)) i będzie się
sterować ich rozwojem, spowoduje to wybitne uszlachetnienie otrzymanego kompostu
(wermikompostu). Obecność dżdżownic w podłożu jest powodem wzrostu konsumpcji
tlenowej, spadku rozpadu beztlenowego i wzrostu mineralizacji. Procesy te związane są
z tym faktem, że dżdżownice drążą kanały i zjadają osady produkując odchody, co
aktywizuje bakterie i zwiększa natlenienie osadu. Dobry wermikompost sklada się z
samych odchodów dżdżownic i dzięki temu ma on świetne właściwości uprawowe. Aby
otrzymać dobry wermikompost należy przestrzegać technologii produkcji, a efekt
końcowy procesu utylizacji zależy także od liczby działających dżdżownic w podłożu.
Uszlachetnienie osadu ściekowego poprzez jego kompostowanie z udziałem
dżdżownicy kompostowej powoduje ponad trzykrotne przyspieszenie tego procesu.
Osad przerobiony przez dżdżownice posiada znacznie wyższe właściwości jako
podłoże uprawowe. Jego charakterystyczna struktura gruzełkowata poprawia warunki
wodno-powietrzne wzrostu roślin. Kompostowanie powoduje obniżenie objętości
wyjściowej osadu o 50-80%, co zezwala na istotną oszczędność miejsca do jego
składowania. Procesy mineralizacyjne indukowane przez dżdżownice powodują także
zmiany właściwości chemicznych osadów ściekowych. Maleje w nich zawartość azotu,
natomiast wzrasta koncentracja pozostałych makroelementów (fosforu, potasu, wapnia i
magnezu). Procesy te powodują, że wermikompost wyprodukowany na bazie osadów
ściekowych świetnie nadaje się do celów zwiększania plonowania roślin i rekultywacji
gleb. Można go stosować w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie oraz na terenach zieleni
miejskiej, a także użyźniać tereny obiektów sportowych, tereny przy szlakach
komunikacyjnych, tereny przemysłowych stref ochronnych. Osobnym, pozytywnym
efektem wermikultury prowadzonej na osadach ściekowych jest trwała redukcja wielu
czynników patogennych. Obecność dżdżownic powoduje około 100-krotny przyrost
pożądanych bakterii, odpowiedzialnych za procesy redukcji materii organicznej w
podłożu. Wermikompost może być więc dzięki wzrostowi substancji mineralnych
stosowany jako specyficzny „szpital dla roślin” .
Uprawę wermikultury prowadzi się na utwardzonym, najlepiej zdrenowanym
terenie podzielonym na boksy płytami betonowymi. Stanowi to jednocześnie
zabezpieczenie przed penetracją kretów, które – oprócz wędkarzy – są głównym
wrogiem dżdżownic. Materiał zarodowy zawierający cztery stadia rozwojowe osobników
(kokony, młode osobniki niewybarwione, młode osobniki wybarwione i dorosłe osobniki)
wprowadza się na wcześniej przygotowane podłoże. Składa się ono z odwodnionego
osadu (o uwodnieniu poniżej 90%) i trocin z drzew liściastych, zmieszanych w stosunku
2:1. Trociny można zastąpić drobno pociętą słomą, sianem lub liśćmi. Dżdżownice będą
penetrowały warstwę osadu, odżywiając się nim, napowietrzając go i spulchniając, co
będzie wzmagało proces kompostowania. Częstotliwość zakarmiania dżdżownic zależy
od uwodnienia osadu, warunków atmosferycznych i wielkości populacji dżdżownic.
Zazwyczaj jest on zakarmiany 2-3 razy do roku około 30 cm warstwą mieszaniny osadu
z trocinami. Przed zimą warstwa ta powinna być grubsza i dodatkowo wierzch poletek
należy ocieplić liśćmi lub matami słomianymi, które zabezpieczą wermikulturę przed
zimowymi mrozami. Wiosną poletka odkrywa się, jeżeli przykryte były matami
słomianymi, liście natomiast można zmieszać z osadem. Dobry wermikompost uzyska
się dopiero po dwóch latach od założenia hodowli. Rozpoznaje się go po tym, że ma
zapach ziemi ogrodowej, jest sypki (ma strukturę gruzełkowatą) i brązowy kolor. Nie
znajduje się w nim także dżdżownic w czterech stadiach rozwojowych, mogą jedynie
trafić się pojedyncze dojrzałe osobniki. Uzyskany wermikompost wybierany jest z
34
poletek, przesiewany i składowany na pryzmie, a dżdżownice ponownie są zakarmiane
mieszaniną osadu i trocin.
Dotychczasowe badania nad oczyszczaniem osadów z niektórych metali ciężkich
pozwalają sądzić, że obecność dżdżownic w osadach powoduje przechwytywanie przez
ich ciała części tych zanieczyszczeń. Wyniki przedstawione w tabeli dotyczą
analizowanej oczyszczalni.
KOMPOSTOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Budowa nowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja istniejących często nie
jest związana z działaniem zmierzającym do rozwiązania problemu utylizacji osadów
ściekowych. Jest to problem szczególnie istotny w przypadku oczyszczania ścieków
wysokoefektywnymi metodami wiążącymi się z wytworzeniem znacznych ilości
osadów. Prowadzone w ciągu ostatnich lat próby wykorzystania nowych, ekologicznych
technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych mogą stanowić uzupełnienie, a
niekiedy mogą być stosowane zamiennie z tradycyjnymi metodami ścieków
unieszkodliwiania osadów, takimi jak: spalanie, składowanie czy rolnicze
zagospodarowanie. Rozwiązania te są szczególnie przydatne w małych i średnich
oczyszczalniach ze względów ekonomicznych. Oszczędności wynikają ze zmniejszonej
częstotliwości usuwania osadu, łatwość obsługi oraz możliwość rolniczego
wykorzystania biomasy lub jako surowca energetycznego powoduje, że kompostowanie
staje się coraz chętniej wprowadzaną do praktyki technologią. W ostatnich latach
poszukuje się ekologicznych, przyrodniczych technologii unieszkodliwiania osadów
ściekowych, przyjaznych dla środowiska. Określone są one jako przyrodnicze metody
unieszkodliwiania osadów, które jednocześnie są nieporównywalnie tanie.
Przeprowadzone badania dotyczące określenia charakteru osadów ściekowych z
analizowanych oczyszczalni ścieków, sposób ich dotychczasowego zagospodarowania
jak i osiągane efekty potwierdzają, iż metody kompostowania osadów są uzasadnione z
punktu widzenia ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego. Ważną sprawą jest
czynnik psychologiczny, który pomoże w zrozumieniu faktu, że osad ściekowy
przekompostowany nie jest towarem niebezpiecznym, ale konkurencyjnym nawozem.
Można stwierdzić, że możliwość przyrodniczego wykorzystania osadów w porównaniu z
innymi metodami ich unieszkodliwiania jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym.
PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ ORAZ AKCEPTACJA TRZECH KLASYCZNYCH
SPOSOBÓW USUWANIA OSADU ŚCIEKOWEGO
Koszty
Akceptacja
Przyszłość
względnie tanie
rosnąca
rozwojowa
Kierowanie z
powrotem do
obiegu
surowcowego
Wysypisko
drogie o tendencji
odpadów
wzrostowej
ograniczona ze względu na
-
ustawę o odpadach
komunalnych i gospodarce
surowcami wtórnymi
z reguły
Spalanie
najdroższe
ograniczona
rozwojowa
rozwiązanie
35
SYSTEMATYKA PROCESU KOMPOSTOWANIA OSADU ŚCIEKOWEGO
Kompostowanie osadu
ściekowego
bez dodatków
z dodatkami
Kopiec
na terenie
odkrytym
pod
zadaszeniem
Reaktor
w budynku
kompostowanie
kompostowanie
statyczne
dynamiczne
TECHNOLOGIA KOMPOSTOWANIA PRYZMOWEGO
Przedstawiana metoda kompostowania należy do metod beztlenowo-tlenowych.
Gromadzony odwodniony osad sukcesywnie jest mieszany z nośnikiem węgla, za
pomocą agregatu składającego się z ciągnika i glebogryzarki. Odwodniony osad
rozkładany jest cienką warstwą ok. 0,20 m na terenie wydzielonym i posypywanym
wiórami lub innym materiałem bogatym w celulozę (ok. 0,07-0,10 m); następnie całość
jest mieszana. Tak przygotowana mieszanka służy do usypania trzech pryzm (pryzmy
są usypywane na bieżąco). W trakcie usypywania do wnętrza pryzmy wkładane są
ruszty odciągające gazy powstające w mieszaninie kompostowej. Proponowana metoda
„odsysania” gazów zwiększa możliwość penetracji powietrza atmosferycznego w całym
przekroju pryzmy. Każdorazowo po procesie kompostowania otwory w rurach są
czyszczone. Po zakończeniu kopcowania danej partii mieszaniny (w postaci trzech
pryzm) pozostawia się je na 3 tygodnie, w trakcie których zachodzą procesy beztlenowe
związane ze wzrostem temperatury kopca. Po tym okresie do ułożonych wcześniej
rusztów podłączony zostaje wentylator, którego praca ma zapewnić powstanie
warunków tlenowych w pryzmie, ale nie powinna powodować spadku temperatury
poniżej 40oC. Napowietrzanie pryzm trwa ok. 14-20 dni. Po okresie napowietrzania
36
pryzmy kompostowe są rozbierane i składane w jednym miejscu do dalszej obróbki.
Ostatnim etapem procesu kompostowania osadu ściekowego jest proces dojrzewania
kompostu, trwający od trzech do sześciu tygodni w zależności od warunków
atmosferycznych. W celu przyspieszenia procesu dojrzewania i uzyskania prawidłowej
gruzełkowatej struktury kompostu stosuje się kilkakrotne przesypywanie. Prawidłowo
prowadzona technologia kompostowania osadu ściekowego zapewnia uzyskanie
dobrego nawozu organicznego o szerokim zastosowaniu w rolnictwie. Kompost dojrzały
powinien posiadać stosunek C/N nie większy jak 20, ponadto mieć barwę brunatną,
zapach ziemi ogrodowej, strukturę gruzełkowatą lub sypką. Łączny czas
kompostowania i leżakowania jednej partii osadu trwa około 60-70 dni. Powstający w
tym czasie nowy odwodniony osad miesza się i usypuje z niego kolejne pryzmy na
dalszym terenie.
W pierwszej kolejności należy wytyczyć obrys pryzmy o wymiarach 3×10 m, a
następnie nasypać na spód ok. 10-15 cm warstwę kompostu przerobionego. Tak
przygotowane podłoże należy wyścielić słomą (3-4 cm), następnie rozłożyć ruszt
odciągający gazy z pryzmy. Rury odciągowe należy rozłożyć zgodnie z wymiarami
podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1 Schemat instalacji odciągowej
1- rura stalowa z nawierconymi otworami 2- rura spiro 3- rozdzielacz
powietrza
4- rury z PCW 5- wentylator wysokociśnieniowy 6- silnik
Ruszt należy obłożyć warstwą słomy (3-4 cm). Kolejnym etapem jest usypywanie
pryzmy z mieszaniny kompostowej do wymaganej wysokości ok. 2 m (patrz rys. 2).
Pryzmę kompostową zaleca się okryć warstwą słomy, papieru lub kartonu w celu
stworzenia odpowiednich warunków cieplnych kompostowania.
37
Rysunek 2 Pryzma kompostowa
1- warstwa okrywowa (słoma lub kartony) – 30 cm2. 2- rury odciągające gazy z pryzmy
3- słoma 4- mieszanina kompostowa 5- podłoże pryzmy
Ilość dozowanych nośników węgla należy dokładnie wyliczyć, tak aby stosunek
C:N wynosił 25:30
Tworzące się w pryzmie gazy, głównie siarkowodór, mogą powodować
rozprzestrzenianie się wokół wentylatora nieprzyjemnych zapachów, stąd istnieje
konieczność dezodoryzacji gazów. Do tego celu powinien być wykonany biofiltr
kompostowy na bazie torfu.
Z przerabianych na terenie oczyszczalni osadów otrzymać można:
Kompost: nawóz uzyskiwany z biomasy osadów ściekowych poddawanych
kontrolowanemu rozkładowi biologicznemu, zawierający materię organiczną (azot,
fosfor, potas, wapń, magnez i mikroelementy). Głównym zadaniem kompostu jest
utrzymanie oraz podniesienie żyzności gleby. Powinien on cechować się następującymi
cechami organoleptycznymi: barwa brunatna, zapach ziemi ogrodowej, struktura
gruzełkowata sypka. Niedopuszczalny jest zapach gnilny. Przeznaczony jest do
stosowania w produkcji rolniczej pod następujący zestaw roślin: zboża, ziemniaki,
rzepak, rośliny przemysłowe, len, konopie, trawy nasienne, rabaty kwiatowe, krzewy
ozdobne, żywopłoty, iglaki, trawniki, drzewa owocowe, materiał szkółkarski, produkcja
wikliny. Służy również do kształtowania terenów zielonych, w gospodarce leśnej,
uprawie roślin ozdobnych, szkółkarstwie, gospodarce komunalnej, konserwacji nasypów
tras, osłon akustycznych (wałów ziemnych) przykrywania i rekultywacji wysypisk.
Środek do kondycjonowania gleb: preparat do nawożenia i kondycjonowania gleb
zawiera: wapń, azot, fosfor, potas. Głównym zadaniem jest utrzymanie lub
podwyższenie odczynu oraz uzupełnienie biogenów i materii organicznej w glebie.
Środek do kondycjonowania gleb użytkowanych rolniczo powinien charakteryzować się
następującymi cechami organoleptycznymi: barwa kremowa lub jasnobrunatna, zapach
lekko wyczuwalny – swoisty, struktura guzełkowata, sypka. Niedopuszczalny jest
zapach gnilny. Przeznaczony jest do stosowania w produkcji rolniczej pod następujące
rośliny: zboża, ziemniaki, rzepak z przeznaczeniem na produkcję oleju, rośliny
przemysłowe, len, konopie, trawy nasienne, produkcję wikliny, materiał szkółkarski.
38
Produkcja trawników
W celu uatrakcyjnienia oferty oraz wychodząc naprzeciw rynkowym potrzebom można
zaproponować wyrób w postaci gotowych trawników darniowych wytwarzanych na
podłożu kompostowym. Bogate w składniki mineralne podłoże organiczne daje
możliwość wszechstronnego zastosowania produktu. Trawę darniową można stosować
w przydomowych ogrodach, pasach przydrożnej zieleni, zieleńcach miejskich oraz na
terenach silnie zdegradowanych antropogenicznie. Podstawową zaletą trawników jest
to, że wraz ze sprzedażą 10 m2 darni oczyszczalnię opuszcza 1 m3 kompostowanych
osadów ściekowych.
Do podstawowych zalet kompostowania należy:
 stężenie suchej masy w osadzie odprowadzanym z mechanicznego odwadniania
wynoszące ok. 20-25% jest wystarczająco wysokie - redukcja ilości wprowadzanych
środków wspomagających koagulację w procesie odwadniania
 nie jest wymagane ani pożądane wtórne kondycjonowanie odwodnionego osadu za
pomocą wapna
 możliwość ciągłego tzn. przez całą dobę i przez cały rok wprowadzania osadu
ściekowego do instalacji kompostującej - nie jest wymagane magazynowanie
pośrednie
 z uwagi na to, że kompostowanie jest uznane za technologię stabilizującą i
odkażającą kompostowany materiał, kompost wyprodukowany z osadu surowego
może być wykorzystywany do celów rolniczych
 kompost wyprodukowany z osadu ściekowego może być stosowany nie tylko w
rolnictwie, ale również do kształtowania krajobrazu (rekultywacja) oraz przy robotach
ziemnych
 kompost oddziałuje w różnorodny sposób jako mieszanina związków biogennych:
- pozytywny wpływ na żyzność gleby
- polepszenie struktury gleby
- zmniejszenie zamulenia gleby
- ciągłe dostarczanie substancji biogennych
- wspomaganie rozwoju życia w glebie oraz aktywności biologicznej
- polepszenie natleniania gleby oraz zdolności.
39
Podsumowanie i wnioski końcowe
Analizowane obiekty generowały według danych z roku 1999 około 370 ton
suchej masy osadu w ciągu roku, z czego dwa największe obiekty tj. oczyszczalnia
miejska i OSM w Mońkach łącznie około 265 ton s.m. na rok. Ogólna ilość osadów
ulegnie w najbliższym czasie zwiększeniu o około 100 ton s.m. na rok po ewentualnej
modernizacji oczyszczalni w Dąbrowie Białostockiej.
Na analizowanych obiektach urządzeniami do odwadniania osadów są prasy workowe i
poletka osadowe – na małych oczyszczalniach, oraz prasy filtracyjne – stosowane na
oczyszczalniach największych. Efektywność odwadniania osadów przy użyciu
workownic jest niewysoka ze względu na to, iż żadna z oczyszczalni nie stosuje
oryginalnych worków zapewniających właściwe odwadnianie osadu w drugim etapie
uniemożliwiając transpirację wody do wewnątrz. Stosowane metody i urządzenia do
przeróbki osadów nie gwarantują właściwego stanu sanitarnego umożliwiającego ich
bezpośrednie przyrodnicze zagospodarowanie – jedynie oczyszczalnia ścieków
komunalnych w Mońkach jest w stanie zapewnić właściwy stan sanitarny osadów
poprzez stosowanie higienizacji wapnem. Zawartość metali ciężkich we wszystkich
analizowanych osadach według badań Autorów jest niska i uzasadnia celowość
stosowania procesów celem otrzymania wartościowego nawozu. Podkreśla to także
duża zawartość azotu, fosforu, wapnia i magnezu szczególnie w osadach
pochodzących ze ścieków mleczarskich. Ze względu na dostępność biomasy roślinnej
w obrębie analizowanych systemów najbardziej optymalnym i pożądanym
rozwiązaniem wydaje się być przetwarzanie osadów generowanych przez
oczyszczalnie poprzez ich kompostowanie . Osad ściekowy może stanowić dodatek do
biomasy zielonej, otrzymany kompost o wysokiej jakości będzie produktem czystym tak
pod względem sanitarnym jak i fizyko-chemicznym co gwarantuje skład wyjściowy
produktów poddanych kompostowaniu. Zastosowanie kompostu jest ogromne,
możliwości jego zbytu zależeć będą od podjętych działań edukacyjnych i
marketingowych, odbiorca musi być przekonany iż otrzymuje produkt naturalny
pochodzący z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Takie rozwiązania zostały
sprawdzone w krajach Unii Europejskiej , gdzie recykling odpadów organicznych jest
wzorcowy.
Ze względu na to, iż w przypadku niewielkich oczyszczalni nieuzasadnione
ekonomicznie jest wdrażanie tego typu technologii na poszczególnych oczyszczalniach,
powinno się rozważać możliwość zbiorczego kompostowania osadów na wybranym
obiekcie. Z punktu widzenia technologii podstawowym kryterium umożliwiającym tego
typu rozwiązanie jest skład osadów dostarczanych z oczyszczalni, ilość obiektów, które
mogą być obsługiwane warunkowana jest zdolnością przerobową i kosztami
związanymi z transportem i przetwarzaniem osadów
Rozwój tego typu koncepcji wymagać będzie dostosowania instalacji do
kompostowania do pracy w okresie całego roku kalendarzowego. Bezpieczne
przetwarzanie, a następnie wykorzystanie osadów wymagać będzie systematycznych
badań dotyczących charakteru osadów dostarczanych do kompostowania (winien
wykonywać je wytwórca) jak i produktu końcowego (badania te wykonuje eksploatator
kompostowni). Badania powinny obejmować: określenie stężenia metali ciężkich,
wartości nawozowych oraz wskaźników bakteriologicznych i parazytologicznych.
Kontroli powinna podlegać każda partia osadu dostarczana do kompostowania oraz
gotowy produkt nie rzadziej jak raz na kwartał.
Odrębnych ustaleń wymagać będzie transport osadów. Większość oczyszczalni
korzysta w procesach odwadniania z workownic, co w znacznym stopniu ułatwi
dostarczanie osadów do kompostowania.
Podstawowymi kryteriami warunkującymi opłacalność prowadzenia zbiorczego
kompostowania tak dla wytwórców osadów jak i dla eksploatatorów systemu będą
40
koszty transportu oraz eksploatacji kompostowni – jednostkowy koszt przetwarzania
osadu winien maleć wraz ze wzrostem ilości przetwarzanych osadów.
Jak wynika z doświadczeń Autorów, wprowadzenie technologii kompostowania
osadów wymagać będzie kilku obiektów , których wielkość i położenie warunkowane
będzie określeniem miejsc skąd można pozyskiwać największe ilości biomasy roślinnejtakie miejsca zostały jednoznacznie określone w projekcie. Przyjęta technologia
przetwarzania biomasy, a wcześniej jej pozyskiwania wymagać będzie profesjonalnego
zespołu fachowców - zlekceważenie tego aspektu nieuchronnie skaże przedsięwzięcie
na porażkę.
Opracowali:
dr inż. Dariusz Boruszko
dr inż. Wojciech Dąbrowski
dr inż. Lech Magrel
41
Download