Elementarz Madery

advertisement
Elementarz Madery
2015-12-29 12:17:31
2
Madera to region turystyczny o światowej sławie, słynie m.in. z bogatej podzwrotnikowej roślinności. Tutejsze
lasy wawrzynowe trafiły na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
źródło: https://www.facebook.com/turismodamadeira/photos_stream?ref=page_internal
■
■
■
■
■
■
portug. Regiăo Autónoma da Madeira
Stolica: Funchal
Powierzchnia: wyspa Madera 741 km km., archipelag 801 km kw.
Liczba ludności: 235,2 tys.
Gęstość zaludnienia: 296,2 osoby/km kw.
Waluta: euro (EUR)
Madera to archipelag wulkaniczny na Oceanie Atlantyckim, na północ od Wysp Kanaryjskich. Państwem
macierzystym jest Portugalia.
Region Autonomiczny Madery jest integralną częścią Portugalii, a tym samym Unii Europejskiej. Archipelag leży
978 km na południowy zachód od Lizbony i około 700 km od północnych wybrzeży Afryki. Powierzchnia Madery
wynosi 794 km kw. Stolicą jest Funchal, kosmopolityczne miasto o długiej tradycji turystycznej, w którym żyje
ponad 100 tys. ludzi.
Archipelag składa się z wysp: Madery, Porto Santo oraz niezamieszkałe i stanowiące rezerwat przyrodniczy
Desertas (na którą składają się trzy niezamieszkałe wysepki: Deserta Grande, Bugio i Ilhéu Chão) i Selvagens.
Na wyspach mieszka w sumie około 235,2 tys. osób, a na jeden kilometr kwadratowy przypada średnio ponad
296 mieszkańców.
Obowiązującą walutą jest euro (EUR).
3
Wyspa Madera
Powierzchnia: 758,4 km kw.
Rozpiętość:
Północ – Południe: 24 km
Wschód – Zachód: 55 km
Najwyższy punkt: 1 862 m n.p.m.
Liczba mieszkańców: 243 tys. 181 osób
■
■
■
■
■
to największa spośród wszystkich wysp archipelagu
ma nieregularną rzeźbę terenu
głównym źródłem dochodów regionu jest turystyka
dochody z przemysłu stanowią około 10 proc. produktu regionalnego brutto
duże znaczenie działalności gospodarczych o charakterze rzemieślniczym przeznaczonych na eksport, jak np.
hafty, dywany i wyroby z wikliny
Wyspa Porto Santo
Powierzchnia: 42,6 km kw.
Rozpiętość:
Północ – Południe: 15 km
Wschód – Zachód:12 km
Najwyższy punkt: 517 m n.p.m.
Liczba mieszkańców: 4387 osób
■
■
■
wyspa ma wiele terenów piaszczystych: m.in. 9-km plażę o żółtym i drobnym piasku
sektor usług, a w szczególności turystyka, jest głównym motorem rozwoju gospodarczego
nacisk na budowanie infrastruktury turystycznej i ulepszenie systemu transportu lotniczego i morskiego
Wyspy Desertas
■
■
■
■
■
■
złożone są z trzech wysepek: Chão, Deserta Grande i Bugio, leżących na południowy wschód od wyspy Madery
wulkaniczne pochodzenie daje wyspom rozległa, skalistą i stromą linię brzegową, co czyni je niemal
niedostępnymi
rezerwat przyrody o powierzchni 9672 ha obejmuje wszystkie wyspy
obszar morski dzieli się na Rezerwat Częściowy – na północy i Rezerwat Całkowity – na południu
wyspy są jednym z ostatnich siedlisk mniszki śródziemnomorskiej. Szacuje się, że zamieszkująca Desertas
kolonia tych ssaków liczy 23 osobniki
w ramach uznania dla walorów przyrodniczych i ekologicznych tych wysp, Rada Europy zaliczyła je w 1992 roku
do grupy Rezerwatów Biogenetycznych
4
Wyspy Selvagens
■
■
■
■
to dwie grupy małych wysp, z których wyróżnia się Selvagem Grande, Selvagem Pequena i Ilhéu de Fora
leżą w odległości około 163 mil od wyspy Madery; to najdalej wysunięty na południe punkt terytorium Portugalii
znajduje się tu jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w Portugalii, stworzony w 1971 roku, nagrodzony
Dyplomem Europejskim Rady Europy. Rezerwat przyrody miał swój wkład w utrzymywanie bioróżnorodności na
świecie: ochrona ważnych siedlisk i gniazdowisk rzadko spotykanych ptaków morskich; ochrona unikatowych
gatunków roślin; utrzymywanie poziomu zarybienia w tym obszarze Oceanu Atlantyckiego
roślinność Selvagens, dawniej wykorzystywana w celach komercjalnych, dziś budzi duże zainteresowanie
naukowców
źródło: http://www.visitmadeira.pt/
Ludność
Populacja Madery skupiona jest przede wszystkim na południowym wybrzeżu, szczególnie w stolicy Funchal
zamieszkiwanej przez 40 proc. ludzi.
Mieszkańcy Madery to młode społeczeństwo - osoby w wieku do 24 lat stanowią 30 proc. populacji.
5
źródło: http://www.visitmadeira.pt/
Ludność tego regionu charakteryzują niższe niż w Portugalii Kontynentalnej wskaźniki zależności i starzenia.
Madera zanotowała wskaźnik przyrostu rzeczywistego ludności na poziomie 0,07 proc. w roku 2010, wyższy od
średniej krajowej, głównie dzięki współczynnikowi migracji (0,11 proc.). Od roku 2001 do 2010 liczba ludności
powiększyła się o 3 proc.
Edukacja
Na Maderze są dobre możliwości edukacyjne, z interesującą ofertą kierunków specjalistycznych o innowacyjnym
charakterze. W roku szkolnym 2010/2011 liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i średnich na
Maderze stanowiła odpowiednio około 2,9 proc. i 2,8 proc. ogółu. W latach 2006/2007 – 2010/2011 liczba
studentów zapisanych do szkół wyższych wzrosła o ok. 9 proc.
W roku akademickim 2010/2011 do czterech placówek kształcenia wyższego na Maderze uczęszczało ponad
3500 studentów, z czego 848 zostało absolwentami. Młodzi ludzie wybierali najczęściej takie kierunki jak:
inżynieria i matematyka, medycyna oraz specjalizacje ekonomiczne (zarządzanie/ ekonomia/ rachunkowość),
odpowiednio 16,4 proc., 13,7 proc. i 12,3 proc. wszystkich studentów. Absolwenci tych kierunków stanowili
odpowiednio 12 proc., 10,5 proc. i 15,2 proc. absolwentów. Około 26 proc. studentów wybrało studia związane z
obszarem Nauk i Technologii.
Zatrudnienie
Ludność aktywna zawodowo stanowiła w 2011 roku 130 tysięcy osób, czyli 2,3 proc. populacji kraju.
Zatrudnionych było 112 tysięcy osób, tj. 2,3 proc.
Na Maderze blisko 50 proc. osób w grupie wiekowej 16-74 lat korzysta z komputera, a 47 proc. ma dostęp do
internetu.
6
Język
Językiem urzędowym jest portugalski.
Władza
Przewodniczącym Rządu Regionalnego jest Miguel Albuquerque.
Administracja
źródło: http://www.visitmadeira.pt/
Madera obejmuje wyspy: Madera (741 km kw.), Porto Santo kw. (42,5 km kw.) oraz kilka nie zamieszkanych
wysepek.
Co warto wiedzieć
7
źródło: http://www.visitmadeira.pt/
Wymagania dotyczące otwierania rachunków bankowych w Portugalii są określane przez Bank Portugalii, zgodnie
z jego prawem - Lei Orgância oraz artykułem 7 ustawy nr 454/91 z dnia 28 grudnia.
W przypadku osób fizycznych muszą być dostarczone następujące informacje i dokumenty:
■
■
■
■
■
■
imię i nazwisko, podpis, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo: poprzez przedstawienie dowodu tożsamości
lub równoważnego dokumentu, paszport lub zezwolenie na pobyt (jeśli rezydent), lub paszport, dowód osobisty
lub inny dokument tożsamości, który przedstawia pełną nazwę jego posiadacza, wydany przez właściwy organ
w tym celu (w przypadku nierezydentów)
pochodzenie (nazwiska rodziców) poświadczone przez złożenie dokumentacji, o której mowa powyżej lub,
alternatywnie, poprzez przedstawienie zaświadczenia z rejestru publicznego lub, w przypadku cudzoziemców,
złożenie równorzędnego publicznego dokumentu
pełny adres: składając jakikolwiek dokument uznany przez bank za właściwy i wystarczający
zawód i pracodawca: poprzez złożenie wizytówki, potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia lub innego
poświadczającego dokumentu
NIP: poprzez złożenie karty z numerem podatnika lub poświadczonej kopii
zajmowane stanowiska publiczne: nie wymagana jest żadna dokumentacja
Firmy muszą doręczyć do instytucji bankowej dokumenty:
■
■
■
■
potwierdzenie nazwy firmy, prowadzonej działalności i miejsca siedziby poprzez złożenie aktu założycielskiego
lub innego równoważnego dokumentu publicznego
numer podatkowy spółki potwierdzony kartą identyfikacyjną wydaną przez RNPC - Państwowy Rejestr Osób
Prawnych lub w przypadku podmiotów nierezydentów poprzez dokument równoważny
numer identyfikacji podatkowej firmy potwierdzony kartą identyfikacyjną przedsiębiorstwa lub jego
poświadczoną kopię
Identyfikacja wspólników lub akcjonariuszy posiadających akcje lub udziały i prawo głosu powyżej 25 proc. oraz
szefów i dyrektorów spółki: poprzez oświadczenie wydane przez firmę
Dokumentacja ta powinna być także udostępniona w przypadku, gdy bank nie ma bezpośredniego osobistego
kontaktu z klientem lub jego prawnym przedstawicielem. W takich przypadkach, należy przesłać listem
poleconym uwierzytelnione kopie wymaganej dokumentacji lub pisemne oświadczenie wydane przez inny bank,
8
w którym klient już posiada konto.
źródło: https://www.facebook.com/turismodamadeira/photos_stream?ref=page_internal
Internet
Na Maderze jest kilku dostawców internetu oferujących różne opcje połączeń, w tym:
■
■
■
analogowa linia telefoniczna (do 56 Kbps) lub linia telefoniczna ISDN (64 Kbps)
połączenie ADSL działające poprzez sieć stacjonarną z prędkością między 256 Kbps do 1000 Kbps
internet kablowy poprzez połączenie do telewizji kablowej. Szybkość Internetu zależy od liczby użytkowników i
może osiągnąć 1 MBps
Telewizja kablowa
Lokalni dostawcy telewizji kablowej oferują około 60 kanałów, w zależności od pakietu komercyjnego
subskrybowanego przez klienta. Do wyboru istnieją kanały angielskie (CNN, MTV, VH1, BBC World, BBC Prime,
Sky News, Podróż, CNBC, Bloomberg, Cartoon Channel Disney, itp..), niemieckie, francuskie, hiszpańskie i
portugalskie.
Elektryczność
9
Na Maderze napięcie instalacji elektrycznej wynosi 220 V, z indywidualnym opomiarowaniem na gospodarstwo
domowe.
Szkoły angielskie
Na Maderze istnieją dwie szkoły brytyjskie, które prowadzą naukę w systemie bilingualnym - w języku angielskim
i portugalskim: British School oraz International School. Niektóre lokalne instytuty oferują kursy portugalskiego
dla obcokrajowców, w ciągu dnia bądź po godzinach pracy. Istnieje również możliwość prywatnych lekcji.
Universidade da Madeira oferuje kursy portugalskiego dla obcokrajowców mieszkających w Maderze.
Warunki geograficzne, klimat
źródło: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.286546238093372.66990.286375404777122&type=3
Powierzchnia Madery jest górzysta. Najwyższym szczytem jest Pico Ruivo na wyspie Madera, o wysokości 1861 m
n.p.m.
10
Na archipelagu panuje klimat łagodny. Średnia temperatura w styczniu wynosi ok. 16°C, a w lipcu 22°C.
źródło: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.286546238093372.66990.286375404777122&type=3
11
Gospodarka
Gospodarka Madery to przede wszystkim turystyka. Ten sektor usług odpowiada za największe dochody regionu.
W sektorze rolniczym warto wyróżnić uprawę bananów, kwiatów i wina - Vinho da Madeira. To również uprawa
winorośli, trzciny cukrowej, warzyw, drzew owocowych, a także hodowla bydła i rybołówstwo - połowy tuńczyków
i makreli.
źródło: http://www.visitmadeira.pt/
W sektorze przemysłowym, który daje 10-proc. wkład w regionalny PKB, rozwinęła się m.in. działalność
rzemieślnicza, ukierunkowana głównie na eksport produktów haftowanych, z wikliny i gobelinów.
Mieszkańcy archipelagu zajmują się też młynarstwem, piekarnictwem, cukiernictwem, produkcją wyrobów
mlecznych, piwa, tytoniu i wina.
W ostatnich latach nastąpił duży rozwój archipelagu pod względem infrastruktury, głównie transportowej (sieć
dróg, lotnisko na Maderze i porty morskie), a także sieci szkół i jednostek zdrowia, co nie tylko polepszyło
warunki do życia, ale również warunki do prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze.
Region zasługuje także na szczególną uwagę z punktu widzenia ekologii – ulepszony został system
odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odbioru odpadów stałych.
Makroekonomia
12
Średnia roczna stopa wzrostu Produktu Regionalnego Brutto w latach 2001-2010 wyniosła 5,4 proc., przy 2,8proc. średniej krajowej. Produkt krajowy brutto Regionu Autonomicznego Madery w 2010 roku wyniósł 5,224 mld
euro (3 proc. ogółu krajowego), czyli wzrósł o 1,7 proc. w porównaniu z rokiem 2009. Produkt Regionu Madery
Brutto per capita, wynoszący 21,1 tys. euro, daje 2. najwyższy wynik w kraju po regionie Lizbony. To powyżej
średniej Portugalii i 27 krajów członkowskich UE.
Podstawowe
wskaźniki
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
PKB [w mln euro]
4.156
4.348
4.599
4.817
5.280
5.139
5.224
20,8
21,1
(20,7*w
2011 r.)
PKB per capita [w
tys. euro]
17,1
17,8
18,8
19,6
21,4
Wartość Dodana
Brutto – WDB [w
mln euro]
3.613
3.743
3.936
4.355
4.584
4.536
4.562
(4.461*w
2011 r.)
Inwestycje brutto w
kapitale trwałym
[w mln euro]
1.496
1.480
1.090
971
1.111
1.048
1.002
Dochód brutto
rodzin [w mln euro]
2.446
2.491
2.588
2.790
3.071
2.977
-
118
115
(112*w
2011 r.)
Zatrudnienie [w
tys. osób]
124
122
123
122
122
* Przewidywania
Źródło: INE – Krajowy Instytut Statystyki w Portugalii
Dane uzyskane na podstawie opracowania „As Regiões de Portugal - Região da Madeira” portugalskiej Agencji
ds. Inwestycji i Handlu Zagranicznego Portugalii (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal).
13
Wymiana handlowa
Obroty handlowe w roku 2008 wyniosły 6,700 mld euro (368 milionów euro w przemyśle przetwórczym), co
odpowiadało 2 proc. obrotów kraju i 0,5 proc. obrotów przemysłu przetwórczego.
Przemysł zdominowały małe i średniej przedsiębiorstwa. Szczególne znaczenie w gospodarce regionu miał trzeci
sektor, ze zdecydowaną przewagą usług związanych z turystyką, handlem i nieruchomościami. Między 2000 a
2009 rokiem dochód brutto rodzin na jednego mieszkańca wzrósł o 47,5 proc. zwłaszcza w wyniku dobrych
wartości wskaźników aktywności i zatrudnienia. Eksport zdominowały produkty przetworzone (około 50 proc.) i
spożywcze (37 proc.).
W regionie działało niemal 22 tysięcy przedsiębiorstw o łącznych obrotach wynoszących ponad 6 miliardów euro
i zatrudniających ponad 80 tys. osób.
Przemysł przetwórczy reprezentowało około 900 przedsiębiorstw, których obroty wyniosły blisko 368 mln euro.
Zatrudniały one w sumie około 6 tys. pracowników. Szczególne znaczenie miał sektory: produktów metalowych
(20,1 proc. obrotów całego przemysłu przetwórczego), spożywczy (18,9 proc.), drzewny i korkowy (17,9 proc.) i
minerałów niemetalicznych (6,2 proc.).
Dla biznesu
źródło: http://www.visitmadeira.pt/
Madera jest jednym z najbardziej atrakcyjnych w Europie miejsc dla działalności międzynarodowej i zakładania
firm. Szczególna atrakcyjność Madery dla inwestycji zagranicznych wiąże się z niskim poziomem inflacji i
14
stosowaniem obniżonych stawek podatkowych, jak również z konkurencyjnymi kosztami operacyjnymi w
porównaniu do innych miejsc w Europie.
Przemysłowa Strefa Wolnocłowa
Madera to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do instalowania działalności przemysłowej, dystrybucyjnej i
magazynowej, głównie dzięki Przemysłowej Strefie Wolnocłowej - parkowi przemysłowemu zintegrowanemu z
Międzynarodowym Centrum Biznesowym Madery, dostępnym dla portugalskich i zagranicznych inwestorów.
Przemysłowa Strefa Wolnocłowa umożliwia dostęp do ulg podatkowych i celnych, które wraz z niskimi kosztami
operacyjnymi oraz usługami wsparcia, czynią z parku przemysłowego bardzo atrakcyjne miejsce do zakładania i
prowadzenia działalności regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
Mimo iż w Przemysłowej Strefie Wolnocłowej może być rozwijana wszelkiego rodzaju działalność przemysłowa,
strefa jest szczególnie atrakcyjna dla następujących branż:
Logistyka i dystrybucja: uprzywilejowana lokalizacja Strefy czyni go najlepszą opcją dla założenia i rozwijania
działalności w zakresie magazynowania i dystrybucji na rynku regionalnym. Ponadto, działalność ta może być
również rozszerzana na rynki międzynarodowe za pośrednictwem istniejących w regionie połączeń morskich i
lotniczych. Madera posiada tygodniowo dwa połączenia morskie z Lizboną, obok innych regularnych połączeń z
portami międzynarodowymi, takimi jak Nowy Jork, Brema, Hamburg, Antwerpia, Rotterdam i Londyn.
Przemysłowa Strefa Wolnocłowa leży obok portu handlowego Madery i 8 km od lotniska, co zapewnia jej
strategiczną pozycję w przypadku magazynowania i dystrybucji towarów dla całej wyspy. Liczne linie lotnicze
obsługują loty na Maderę, z 10 lotami dziennie między Maderą i Lizboną i wieloma bezpośrednich lotami
międzynarodowymi do takich miast jak Londyn, Paryż czy Madryt.
Produkty naturalne: z powodu klimatu i rodzaju gleby, Madera oferuje doskonałe warunki do uprawy roślin
leczniczych, zapewniając duży wybór surowców do produkcji produktów naturalnych. Od pewnego czasu rozwój
rolnictwa ekologicznego jest jednym z priorytetów rządu regionalnego. W tym kontekście zostały stworzone na
Maderze odpowiednie usługi wsparcia, w tym park naturalny, specjalistyczne laboratoria i lokalny uniwersytet z
silnie rozwiniętymi naukami biologicznymi.
Produkty związane z turystyką: Madera jest odwiedzana przez ponad milion turystów rocznie, co stanowi
bardzo atrakcyjny zakres możliwości biznesowych dla różnych produktów związanych hotelarstwem.
Rzeczywiście, istnieje duże zapotrzebowanie w lokalnym hotelarstwie na produkty z sektorów higieny i czystości,
piekarnictwa i cukiernictwa, czy naczyń i przyborów z papieru i tworzyw sztucznych. Wiele z tych produktów jest
wciąż importowanych, a ze względu na korzystanie z usług pośredników handlowych zwiększają się koszty dla
hoteli, stąd też przy silnym lokalnym hotelarstwie, produkcja tego rodzajów produktów na Maderze jest
szczególnie uzasadniona.
Rejestr statków i spółek żeglugowych
Międzynarodowy Rejestr Statków Madery (MAR) to drugi krajowy system rejestrowy Portugalii i jednocześnie
rejestr międzynarodowy tego kraju. Ma na celu nie tylko uniknięcie procesu flagging out portugalskich statków
15
na inne bandery, ale również przyciągnięcie nowych statków i armatorów.
źródło: http://www.visitmadeira.pt/
Wszystkie umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Portugalię są w pełni stosowane i przestrzegane przez
MAR. W Rejestrze wdrożone zostały odpowiednie środki mające na celu zapewnienie skutecznego nadzoru
wszystkich zarejestrowanych statków, co przyczynia się do faktu, iż Rejestr Madery znajduje się obecnie na białej
liście Paryskiego Protokołu Ustaleń (Paris Memorandum of Understanding).
Z wyjątkiem statków rybackich, MAR może dokonywać rejestru wszystkich statków handlowych, w tym platform
naftowych oraz jachtów prywatnych i handlowych. Rejestr oferuje również system podatkowy, mający
zastosowanie do statków i spółek żeglugowych odpowiednio licencjonowanych w zakresie działalności w
Międzynarodowym Centrum Biznesowym.
Rejestr jachtów i spółek będących właścicielami jachtów
Oprócz statków handlowych i platform wiertniczych, w MAR mogą być również rejestrowane statki wycieczkowe i
jachty handlowe. Podobnie jak rejestr Unii Europejskiej, MAR jako rejestr międzynarodowy umożliwia wszystkim
zarejestrowanym jachtom pełny i nieograniczony dostęp do wód Wspólnoty.
Wszystkie jachty zarejestrowane w MAR pływają pod portugalską banderą i mogą korzystać z usług Prywatnego
Urzędu rejestru i Notariatu Międzynarodowego Centrum Biznesowego Madery.
Międzynarodowe Centrum Biznesowe Madery - CINM
16
Międzynarodowe Centrum Biznesowe Madery (Centro Internacional de Negócios da Madeira - CINM),
(www.ibcmadeira.com) znane jest również jako Strefa Wolnocłowa Madery. Jej głównym zdaniem jest
przyciąganie inwestycji zagranicznych do Regionu Autonomicznego Madery.
Strefa jest jednocześnie oficjalnie zatwierdzonym przez Unię Europejską programem rozwoju ekonomicznego,
przywołanym przez OECD jako wzór do naśladowania. Działalność Międzynarodowego Centrum Biznesowego
Madery jest zgodna z portugalskim i unijnym systemem prawnym.
System podatkowy Międzynarodowego Centrum Biznesowego Madery stanowi w pełni zatwierdzony i wspierany
przez Portugalię i Unię Europejską program pomocy państwa.
Madera oferuje atrakcyjny pakiet korzyści w ramach bezpośrednich inwestycji w działalność handlową,
holdingową oraz inne usługi międzynarodowe. Chodzi o niskie opodatkowanie, wysokiej jakości infrastrukturę,
system wsparcia, niskie koszty operacyjne, bezpieczeństwo i jakość życia.
Pełna integracja regionu z terytorium i systemem prawnym Portugalii, a tym samym z Unią Europejską, jest
źródłem wiarygodności, przejrzystości i stabilności Międzynarodowego Centrum Biznesowego Madery (CINM).
Pozwala też każdemu licencjonowanemu przez CINM przedsiębiorstwu na uzyskanie pełnego statusu firmy
portugalskiej, co automatycznie daje możliwość korzystania z Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz dostępu do
sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ratyfikowanych przez Portugalię, jak również do wszelkich
uregulowań prawnych UE.
Obowiązujący w CINM system podatkowy został formalnie potwierdzony przez Komisję Europejską do roku 2020
jako ustawowy system pomocy państwa, przyznany Regionowi Autonomicznemu Madery oraz pozostający w
pełnej zgodności ze wszystkimi wytycznymi UE, w szczególności tymi określonymi w „Kodeksie Postępowania”.
Madera stanowi korzystną lokalizację dla rozwoju firm sektora telekomunikacyjnego oraz podmiotów
świadczących międzynarodowe usługi w zakresie e-biznesu.
Gwarantuje obniżone opodatkowanie, a ponadto oferuje wysokiej jakości infrastrukturę telekomunikacyjną,
stanowiąc jednocześnie centrum skupiające znaczną ilość międzynarodowych podmorskich kabli
światłowodowych.
Rodzaje działalności prowadzone w ramach CINM
W ramach Międzynarodowego Centrum Biznesowego Madery - CINM mogą być zakładane i prowadzone
wszystkie rodzaje działalności usługowej, z wyjątkiem działań czysto finansowych (tj. działalność bankowa,
ubezpieczeniowa i reasekuracyjna).
Do najczęstszych rodzajów działalności rozwijanych w CINM należą handel międzynarodowy, usługi
międzynarodowe, zarządzanie własnością intelektualną, handel elektroniczny, telekomunikacja, rozwój projektów
związanych z rynkiem nieruchomości i zarządzaniem inwestycjami.
Wszystkie te podmioty mają pełny dostęp do systemu ulg podatkowych obowiązujących w CINM, pod warunkiem
spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa, a w przypadku firm portugalskich bezpośredni dostęp do
portugalskiego numeru NIP i VAT.
Przepisy prawne dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności w ramach Międzynarodowego Centrum
Biznesowego Madery - CINM, jak również systemu podatkowego, można znaleźć na stronie internetowej
http://www.cin-madeira.com .
17
Portugalia przyjęła niezbędne regulacje prawne, a także transponowała do prawa portugalskiego wszystkie
stosowne dyrektywy europejskie odnoszące się do handlu elektronicznego, tworząc w ten sposób w zakresie
sektora e-commerce środowisko odpowiednio uregulowane i pozostające w ścisłej zgodności z normami i
wytycznymi UE. Teksty dokumentów prawnych są dostępne online do pobrania na stronie internetowej ANACOM
– portugalskiego organu ds. telekomunikacji:
http://www.anacom.pt
Stowarzyszenie Rozwoju Madery Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.
To spółka o kapitale mieszanym, upoważniona przez rząd regionalny Madery do promowania i zarządzania
Międzynarodowym Centrum Biznesowym. S.D.M odpowiada za proces administracyjny dotyczący właściwego
przyznania koncesji na założenie działalności gospodarczej w ramach CINM, a także również za budowę i
zarządzanie infrastrukturą przeznaczoną dla Wolnej Strefy Przemysłowej.
S.D.M. regularnie organizuje różne imprezy promocyjne, takie jak: seminaria, warsztaty czy misje promocyjne, na
które składają się indywidualne spotkania z inwestorami, tworząc międzynarodową sieć swoich reprezentantów
w celu zapewnienia inwestorom zainteresowanym inwestowaniem w CINM niezbędnego wsparcia operacyjnego i
instytucjonalnego.
S.D.M. posiada swoje biura w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, Grecji, USA, Francji, Norwegii, Szwajcarii,
Monako, na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich oraz w Argentynie. W przyszłości możliwe są nowe
przedstawicielstwa w innych krajach.
Podatki
System ulg podatkowych oferowany przez Międzynarodowe Centrum Biznesowe Madery (CINM) pozwala na
zakładanie nowych przedsiębiorstw do końca czerwca 2014 r. z możliwością korzystania do końca grudnia 2020
r. z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 proc.
Obniżona stawka ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zysków pochodzących z działalności prowadzonej z
podmiotami nierezydującymi w Portugalii lub innymi podmiotami licencjonowanymi przez CINM. Niemniej jednak,
nie istnieją żadne ograniczenia co do działalności prowadzonej z podmiotami rezydującymi w Portugalii i
nielicencjonowanymi przez CINM.
Taka działalność podlega opodatkowaniu według stawki obowiązującej w Regionie Autonomicznym Madery,
obecnie wynoszącej 25 proc.
Działalność produkcyjna i montażowa prowadzona przez firmy zlokalizowane w strefie wolnocłowej podlega
obniżonej stawce podatkowej nawet w przypadku działalności operacyjnej z podmiotami rezydującymi w
Portugalii.
VAT
18
Normalna stawka obowiązująca na Maderze wynosi od kwietnia 2012 roku 22 proc.
Podatek od dochodów osób fizycznych i ubezpieczenie społeczne
Przedsiębiorcy powinni potrącać z wypłacanych wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz swoich pracowników,
odpowiednie kwoty odnoszące się do podatku dochodowego od osób fizycznych (IRS) i składek na rzecz
portugalskiego systemu ubezpieczenia społecznego.
Stosuje się następujące opłaty:
■
■
IRS: stawka zmienna, w zależności od poziomu wynagrodzeń, wynosząca minimum 11 proc. w przypadku
rocznych dochodów do 4793 euro i 45 proc. dla dochodów rocznych ponad 150 tys. euro
Ubezpieczenie Społeczne: stawka jest stała i wynosi 11 proc. dla pracownika i 23,75 proc. dla pracodawcy.
Stawki ubezpieczenia społeczne mające zastosowanie do wspólników zarządzających spółek wynoszą
odpowiednio 10 proc. i 21,25 proc.
Potrącane kwoty są wpłacane na rzecz państwa w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, do
którego odnosiły się potrącenia.
Deklaracje podatkowe
Okresowe sprawozdanie z dochodów z działalności gospodarczej powinny być obowiązkowo przekazywane drogą
internetową portugalskim organom podatkowym, za pośrednictwem strony internetowej Dyrekcji Generalnej ds.
Podatków http://www.dgci.min-financas.pt
Wymagane deklaracje podatkowe:
■
■
■
okresowa deklaracja dochodów (formularz 22): należy składać do ostatniego dnia miesiąca maja (jeżeli rok
obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) lub pięć miesięcy po zakończeniu roku podatkowego (jeżeli
różni się od roku kalendarzowego)
Uproszczona Informacja Biznesowa (IES): należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca czerwca
(jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) lub sześć miesięcy po zakończeniu roku
podatkowego (jeżeli różni się od roku kalendarzowego):
Deklaracje Okresowe VAT: należy składać do dziesiątego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu,
którego dotyczą operacje (w przypadku obrotów równych bądź przekraczających 498.797,90 euro w
poprzednim roku kalendarzowym) lub do piętnastego dnia drugiego miesiąca kwartału kalendarzowego,
którego dotyczą operacje (w przypadku obrotów niższych niż 498.797,90 euro działalności w poprzednim roku
kalendarzowym)
Firmy powinny ponadto dostarczyć inne istotne dokumenty, takie jak oświadczenia z zarejestrowania
działalności, zmiany lub unieważnienia, zawsze, gdy takie sytuacje są zgodne z prawem portugalskim, a także
19
okresowe informacje statystyczne wymagana przez Regionalną Dyrekcję ds. Statystyki, Krajowy Urząd
Statystyczny i Banco de Portugal.
Spółki licencjonowane
Opodatkowanie dochodów
Podatek dochodowy
5% (1)
Dywidendy / Zyski kapitałowe
0% (2)
Opłata licencyjna
2,5% (3) lub 5%
Opłata skarbowa
Całkowite zwolnienie
Potrącenie u źródła
Dywidendy
0% (4); lub 5% to 28% (5)
Odsetki
0% (6)
Zyski kapitałowe
0%
Opłata licencyjna
0%
Usługi
0%
1. Ogólna stawka 23 proc. ma zastosowanie do przychodów z działalności usługowych świadczonych na rzecz
rezydentów na terytorium Portugalii.
2. Jeżeli dotyczą udziałów w wysokości co najmniej 5 proc. zachowanych przez okres przynajmniej dwóch lat. W
innych przypadkach stosuje się stawkę 5 proc.
3. Jeśli dotyczy przychodów z umów, które mają na celu przekazanie lub wykorzystanie tymczasowego prawa
własności przemysłowej w zakresie patentów i wzorów przemysłowych podlegających rejestracji w Portugalii.
20
4. Kiedy dywidendy są wypłacane spółkom dominujących mających siedzibę w UE i EOG lub w krajach, z którymi
Portugalia posiada podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą klauzulę nt.
wymiany informacji w sprawach podatkowych.
5. Według niektórych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (5 proc., 10 proc. lub 15 proc.) lub wg
ogólnego systemu (25 proc.) w przypadku braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy
wypłacane osobom fizycznym (28 proc.).
6. Z wyjątkiem odsetek zapłaconych wspólnikom/akcjonariuszom.
Aby skorzystać z ulg podatkowych
W celu skorzystania z ulg podatkowych, firmy licencjonowane przez CINM powinny spełniać jedno z
następujących wymagań:
1. utworzenie od jednego do pięciu miejsc pracy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy działalności oraz realizacja
inwestycji o wartości co najmniej 75 000 euro w nabycie aktywów trwałych, rzeczowych lub niematerialnych,
w ciągu pierwszych dwóch lat działalności;
2. utworzenie sześciu lub więcej miejsc pracy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy działalności.
Obniżoną stawkę podatku od osób prawnych stosuje się w ramach limitu dotyczącego podstawy opodatkowania,
ustalonej według liczby miejsc pracy utrzymanych przez przedsiębiorstwo.
Miejsca pracy
Minimalna inwestycja
Limit
1, 2
75.000 €
2.730.000 €
3 do 5
75.000 €
3.550.000 €
6 do 30
-
21.870.000 €
31 do 50
-
35.540.000 €
51 do 100
-
54.680.000 €
Powyżej 100
-
205.500.000 €
21
Podmioty w CINM mają pełny dostęp do sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ratyfikowanych przez
Portugalię.
Działalność holdingowa
Spółki licencjonowane przez CINM będą mogły stosować portugalski system unikania podwójnego opodatkowania
zysków podzielonych.
Dzięki temu dywidendy i zyski kapitałowe pochodzące z udziałów w wysokości co najmniej 5 proc., utrzymane
przez co najmniej dwa lata, nie są brane pod uwagę w określaniu podstawy opodatkowania.
W wypadku niespełnienia wymaganych warunków, stawka podatku wynosi 5 proc.
Spółki żeglugowe
Spółki żeglugowe będą mogły korzystać w ramach CINM z obniżonej stawki podatku do roku 2020. Dodatkowo,
członkowie załogi każdego statku zarejestrowanego w Międzynarodowym Rejestrze Statków Madery (MAR) są
zwolnieni z obowiązku płacenia składek w ramach portugalskiego systemu ubezpieczeń społecznych (pod
warunkiem okazania dowodu ubezpieczenia społecznego w innym systemie) oraz z podatku dochodowego od
osób fizycznych.
Działalność produkcyjna, montażowa i magazynowa
Firmy zainstalowane w Strefie Wolnocłowej Madery i prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa i montażu
będą mogły korzystać z obniżonej stawki podatku (zastosowanej do zysków pochodzących z działalności w
Portugalii lub za granicą) do roku 2020.
W przypadku spółek prowadzących działalność magazynową nieobejmującą przetwórstwa i montażu, obniżona
stawka ma zastosowanie wyłącznie do zysków pochodzących z działalności prowadzonej z podmiotami
nierezydującymi w Portugalii lub innymi podmiotami licencjonowanymi przez CINM.
Firmy zainstalowane w Przemysłowej Strefie Wolnocłowej mogą także dokonać odliczeń od podatku w wysokości
50 proc. podstawy opodatkowania, jeśli spełnią co najmniej dwa z następujących warunków:
1. przyczynią się do modernizacji gospodarki regionalnej poprzez innowacje technologiczne w zakresie
produktów i procesów produkcyjnych lub modeli biznesowych
2. przyczynią się do zróżnicowania gospodarki regionalnej poprzez prowadzenie nowych działalności o wysokiej
wartości dodanej
3. przyczynią się do utrzymania w Regionie Autonomicznym zasobów ludzkich o wysokich kwalifikacjach i
kompetencjach w nauce i technologii
4. przyczynią się do poprawy warunków środowiskowych
22
5. utworzą minimum 15 miejsc pracy, które utrzymają się przez okres co najmniej pięciu lat
Ponadto, spółki te mogą korzystać z procedury celnej zawieszającej opłaty, w ramach której surowce pochodzące
spoza UE przetworzone w produkty końcowe na terenie Przemysłowej Strefy Wolnocłowej będą objęte cłem
jedynie w wypadku wyjścia towaru poza obszar tej strefy.
Wspólnicy i udziałowcy
Wspólnicy i udziałowcy spółek licencjonowanych przez CINM, rezydujący w innych krajach członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź w krajach, we współpracy z którymi Portugalia
stosuje dokument ADT z klauzulą wymiany informacji podatkowych, nie podlegają zwolnieniu z potrącenia
podatku u źródła przy wypłacie dywidend.
Do partnerów i udziałowców nierezydujących w wymienionych krajach, jak również będących osobami
fizycznymi, ma zastosowanie sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ratyfikowanych przez Portugalię.
Partnerzy i udziałowcy nierezydujący w Portugalii są zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych ze sprzedaży
udziałów w spółkach licencjonowanych przez CINM.
Podatek skarbowy i inne lokalne
Firmy licencjonowane przez CINM są zwolnione z podatku skarbowego w przypadku dokumentów i innych
czynności cywilnoprawnych wymagających rejestru publicznego, pod warunkiem, że zostały zawarte z
podmiotami nierezydującymi w Portugalii lub posiadającymi koncesję CINM.
Spółki licencjonowane przez CINM są także zwolnione z podatku od nabywanej nieruchomości (IMT) oraz podatku
od spadków i darowizn należnych z tytułu nabycia nieruchomości przeznaczonych pod lokalizację firmy, jak
również z innych podatków lokalnych.
Rodzaje firm
Spośród wszystkich form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw przewidzianych w ustawodawstwie
portugalskim, najczęściej zakładane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie Lda.) oraz spółka
akcyjna (S.A.).
Ponadto, niezależnie od typu spółki, warto wyróżnić dwie formy prawne najpowszechniej stosowane w Portugalii,
a tym samym także w ramach CINM - to oddział oraz spółka holdingowa.
Wspólnicy i udziałowcy spółek zarejestrowanych w CINM mogą być osobami prawnymi lub fizycznymi,
portugalskimi bądź zagranicznymi. Zgodnie z prawem portugalskim, wspólnicy mają możliwość być prezesami
lub członkami zarządów spółek bądź wybrać inne osoby do pełnienia tych funkcji. Przedsiębiorstwa zobowiązane
są do utrzymania swojej siedziby na Maderze, natomiast oddziały do utrzymania reprezentacji prawnej.
23
Zakładanie firm odbywa się w Urzędzie Rejestrowym oraz w Urzędzie Notarialnym CINM. Przed założeniem firmy
należy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Osób Prawnych (RNPC) o certyfikat dopuszczenia firmy lub nadania
nazwy oraz tymczasową kartę identyfikacyjną osoby prawnej. Procedura podpisania aktu notarialnego odbywa
się w dniu wyznaczonym przez Urząd Rejestru.
Kapitał rezerwowy
Wszystkie firmy portugalskie podlegają, na mocy prawa, obowiązkowi utworzenia ustawowej rezerwy, na
następujących warunkach:
■
■
w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd), kwota równa 5 proc. rocznego zysku powinna
zostać przeznaczona na ustawową rezerwę, dopóki nie osiągnie ona 20 proc. kapitału zakładowego, w
wysokości co najmniej 2500 euro
w przypadku spółki akcyjnej (SA), kwota równa 5 proc. rocznego zysku powinna zostać przeznaczona na
ustawową rezerwę, dopóki nie osiągnie ona 20 proc. kapitału zakładowego
Audyt
Wszystkie firmy licencjonowane w ramach Międzynarodowego Centrum Biznesowego Madery są zobowiązane do
utrzymania i prawidłowego zorganizowania wszelkiej dokumentacji dla celów kontroli przez właściwe organy, w
szczególności koncesjonariusza (Stowarzyszenie Rozwoju Madery (Sociedade de Desenvolvimento da Madeira,
S.A.) i portugalskie organy podatkowe.
Obowiązkowo powinien być stosowany język portugalski oraz waluta euro we wszelkich oficjalnych rejestrach
księgowych i rachunkowych, może być jednak stosowana odrębna waluta w rejestrach pomocniczych.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lda.)
Może składać się z (co najmniej) jednego wspólnika, a minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 euro na wspólnika.
Ten typ spółki nie wymaga wybierania zarządu; minimalnym wymogiem jest wyznaczenie jednego kierownika,
uprawnionego do wykonywania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki, niezbędnych do
osiągnięcia celu spółki.
W odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością należy jedynie wyznaczyć biegłego rewidenta lub
firmę Biegłych Rewidentów, jeśli spełnione są dwa z następujących warunków w ciągu dwóch kolejnych lat:
■
■
■
Średnia roczna liczba pracowników wyższa niż 50
Roczna suma aktywów przekraczająca 1,5 mln euro
Roczna suma przychodów netto ze sprzedaży i innych przychodów przekracza 3 mln euro
Spółka akcyjna (S.A.)
Także może składać się z tylko jednego udziałowca, a minimalny kapitał zakładowy to 50 tys. euro. Prowadzenie
spraw spółki jest powierzone zarządowi spółki, a liczba jego członków zostaje określona w statucie spółki. Jeżeli
kapitał nie przekracza 200 tys. euro, zarząd może być jednoosobowy.
Spółki akcyjne powinny, co do zasady, mieć radę nadzorczą z co najmniej trzema członkami oraz jednym
zastępcą, gdzie jeden z członków oraz zastępca są biegłym rewidentem (Revisor Oficial de Contas - ROC) lub jest
nim firma Biegłych Rewidentów (SROC). Jednakże, jeśli kapitał zakładowy spółki jest mniejszy niż 100 tys. euro,
może ona również wyznaczyć ROC lub SROC zastępstwie rady nadzorczej.
24
Oddział
Nie ma wymogów odnośnie minimalnej wartości kapitału zakładowego.
Spółka holdingowa
Może przyjąć formę prawną spółki akcyjnej lub spółki z o.o. Jej celem jest zarządzanie udziałami innych spółek.
Oprócz tego może świadczyć usługi, a także, w niektórych przypadkach, udzielać kredytów spółkom zależnym.
Prawo pracy
źródło: http://www.visitmadeira.pt/
Tydzień pracy obejmuje maksymalne 40 godzin. Niedziela jest dniem wolnym od pracy. Pracownik ma prawo do
22 dni roboczych urlopu rocznie, 14 dni ustawowo wolnych od pracy oraz do usprawiedliwionych nieobecności
(urlop chorobowy i urlop macierzyński). Jeśli umowa została podpisana w pierwszej połowie roku, pracownik ma
prawo do urlopu na minimalny okres ośmiu następujących po sobie dni w ciągu tego samego roku.
Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje stawka w wysokości 125 proc. za pierwszą godzinę pracy i
137,5 proc. począwszy od drugiej godziny pracy. Stawka za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w
dniu wolnym od pracy wynosi 150 proc.. Generalnie wynagrodzenie jest wypłacane co miesiąc, z prawem do
zasiłku urlopowego oraz zasiłku z okazji Bożego Narodzenia w wysokości równej miesięcznemu wynagrodzeniu,
co daje rocznie 14 wynagrodzeń miesięcznych.
Prawo pracy zezwala, w przypadku właściwego uzasadnienia, na krótkoterminową umowę o pracę na minimalny
okres sześciu miesięcy (poza wyjątkami określonymi przepisami prawa, w których okres ten może być krótszy).
Umowa krótkoterminowa może być odnawialna lub nie, w ramach kryteriów określonych przepisami prawa
pracy, na maksymalny okres trzech lat, po którym pracownik powinien być zatrudniany na stałe lub zwalniany.
Płace
25
W 2009 r. przeciętne wynagrodzenie wypłacone w Autonomicznym Regionie Madery w sektorze usług wynosiło 1
tys. 996,60 euro dla pracowników wysoko wykwalifikowanych i 775,50 euro dla pracowników
niewykwalifikowanych. Miesięczna płaca minimalna ustalona na 2013 rok wynosiła 494,70 euro dla łącznie 14
miesięcy w roku (w tym zasiłek urlopowy oraz zasiłek z okazji Bożego Narodzenia).
Zagraniczni pracownicy
Każdy obywatel UE, EOG i Szwajcarii ma prawo wjechać, pozostać i zamieszkać w Portugalii maksymalnie na trzy
miesiące bez żadnych formalności. Musi mieć jedynie ważny paszport lub dokument tożsamości. Jeżeli osoba
taka przekroczy trzymiesięczny okres, wówczas (wraz z towarzyszącymi mu krewnymi) powinna zarejestrować
się w Urzędzie ds. Cudzoziemców (SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF), aby sformalizować prawo
pobytu w Portugalii.
Wymagane dokumenty:
■
■
■
prawidłowo wypełniony i podpisany formularz
dowód osobisty lub paszport
oświadczenie pod przysięgą, że wnioskodawca spełnia jeden z następujących warunków:
rozwija na terytorium Portugalii działalność zawodową na podstawie umowy o pracę lub jako pracownik
niezależny
posiada wystarczające zasoby finansowe dla siebie i swoich krewnych, a także ubezpieczenia zdrowotne,
jeżeli warunek ten jest wymagany od obywateli portugalskich w państwie członkowskim, z którego
wnioskodawca pochodzi
jest zapisany do publicznej bądź prywatnej szkoły lub instytucji edukacyjnej, oficjalnie uznanej, pod
warunkiem, że posiada wystarczające środki finansowe dla siebie i swoich krewnych, a także ubezpieczenia
zdrowotne, jeżeli warunek ten jest wymagany od obywateli portugalskich w państwie członkowskim, z
którego wnioskodawca pochodzi
■
■
■
Portugalia należy do strefy Schengen, co jest istotne w szczególności w odniesieniu do systemu przyznawania
wiz na wjazd do kraju. Wiza pracownicza pozwala wjechać na terytorium Portugalii obcokrajowcom spoza Unii
Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii w celach zawodowych na
maksymalny okres trzech lat (z zezwoleniem wielokrotnego wjazdu).
O wizę należy wystąpić do ambasady lub konsulatu kraju zamieszkania kandydata. Ponadto, z kandydatem
zostaje przeprowadzony wywiad w ambasadzie lub konsulacie w Portugalii.
Pobyt stały
Obywatele UE i ich rodziny, którzy legalnie zamieszkują w Portugalii przez okres przekraczający pięć lat mają
prawo do stałego pobytu w Portugalii.
Karta stałego pobytu jest wydawana przez SEF po złożeniu określonego formularza i dokumentów w tym celu.
26
Nieruchomości
źródło: http://www.visitmadeira.pt/
Madera oferuje szeroką ofertę nieruchomości na sprzedaż lub wynajem. Lista większych pośredników w obrocie
nieruchomości znajduje się na stronie http://www.cin-madeira.com. Podmioty te mogą dostarczyć dodatkowych
informacji świadczyć pomoc w zakresie zakupu nieruchomości na Maderze.
Nie ma żadnych ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Proces nabycia obejmuje na ogół
następujące czynności:
Umowa kupna i sprzedaży
Chociaż niewymagana, to umowa kupna i sprzedaży jest powszechnie przyjęta jako środek zabezpieczenia dla
obu stron. Warunki transakcji uzgodnionej między sprzedającym i kupującym zostają zapisane we wstępnej
umowie kupna i sprzedaży.
Jest to prywatna umowa, który poprzedza i określa warunki przeniesienia własności. Podpisaniu umowy
towarzyszy zwykle zapłata depozytu lub zaliczki uzgodniona pomiędzy stronami, która na ogół odpowiada co
najmniej 20% ceny zakupu.
Zazwyczaj umowa kupna i sprzedaży zawiera następujące informacje:
■
■
■
■
■
szczegółowy opis sprzedawcy, nabywcy i mienia
cenę nabycia nieruchomości i warunki płatności, określenie kwoty depozytu
kwoty i terminy płatności częściowych, jeśli dotyczy, i datę ostatniej płatności
datę przeniesienia własności, tj. podpisania aktu notarialnego
pozostałe szczegółowe warunki uzgodnione między stronami
27
Akt notarialny sprzedaży
Przy popisaniu aktu notarialnego, poprzez który nabywca staje się prawnym właścicielem nieruchomości, należy
przedstawić poza danymi osobowymi zaangażowanych stron (dowód osobisty, NIP, itp.) następujące dokumenty:
■
■
■
■
■
■
■
umowę kupna i sprzedaży nieruchomości
aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, stanowiący potwierdzenie praw sprzedającego do lokalu –
(Certidão de Teor), w tym tymczasowy rejestr zakupu i kredytu hipotecznego
dokument wydawany przez urząd skarbowy stwierdzający stan finansowy oraz rodzaj nabywanej
nieruchomości (Caderneta Predial Urbana). Dokumenty ten powinien być aktualizowany przez urząd skarbowy,
właściwy dla lokalizacji nieruchomości
w przypadku nieruchomości mieszkaniowych, konieczne jest przedłożenie zgody na użytkowanie, wydanej
przez Urząd Miasta lub Gminy (w zależności od miejsca nabywanej nieruchomości) - Licença de Utilização
Certyfikat Energetyczny - Certidão Energética de Habitação – zawierające charakterystykę energetyczną
nieruchomości
polisy ubezpieczenia nieruchomości i życia (jeśli wymagane)
dowód zapłaty podatku transakcyjnego (IMT)
Rejestr własności
Nabywca nieruchomości musi zarejestrować jej zakup w Urzędzie Rejestru Nieruchomości - Conservatória do
Registo Predial, właściwym dla lokalizacji nieruchomości, jak również w urzędzie skarbowym celem ustalenia
rocznych stawek lokalnego podatku od nieruchomości IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis). Stawki tego
podatku są określane na podstawie szacowanej wartości nieruchomości.
Firmy licencjonowane w ramach CINM są zwolnione z podatków IMI i IMT w przypadku nabycia nieruchomości na
potrzeby swojej działalności.
Finansowanie bankowe i kredyt hipoteczny
Jeśli kupujący korzysta z kredytu bankowego na sfinansowanie nabycia, powinna zostać zawarta umowa
kredytowa pomiędzy kupującym a bankiem, która określa warunki zaciągniętego długu (jego wartość,
oprocentowanie, terminy płatności, itp.).
Po zawarciu tej umowy, bank udostępnia kredyt, dzięki któremu kupujący może zapłacić sprzedającemu
brakującą kwotę wartości transakcji.
Wymagane przez bank dokumenty:
■
■
dokumenty tożsamości wnioskodawców
dowód potwierdzający dochód i składniki gospodarstwa domowego
Dodatke dane dotyczące nieruchomości:
28
■
■
■
■
■
kopia umowy wstępnej kupna i sprzedaży, o ile dotyczy
Caderneta Predial Urbana - dokument wydawany przez urząd skarbowy stwierdzający stan finansowy oraz
rodzaj nabywanej nieruchomości
projekt architektoniczny nieruchomości
zgoda na użytkowanie
dowód zapłaty podatku transakcyjnego (IMT)
W przypadku kredytu na budowę, rozbudowę lub przebudowę domu, należy również dostarczyć zezwolenia lub
licencję na budowę, zatwierdzony projekt oraz budżet prac do wykonania.
Ochrona własności intelektualnej
Własność intelektualna i patenty w Portugalii są regulowane przez Kodeks Własności Przemysłowej (Código da
Propriedade Industrial), zatwierdzony dekretem z mocą ustawy nr 36/2003 z 5 marca i Kodeks Prawa Autorskiego
i Praw Pokrewnych (Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos), zatwierdzonych dekretem nr 63/85 z dnia
14 marca. Własność intelektualna chroni patenty, wzory przemysłowe i znaki towarowe, a więc obejmuje
wszystkie inwestycje w innowację technologiczną i handlową.
Prawa autorskie obejmujące literaturę, dzieła sztuki i prace artystyczne, w tym między innymi wszelkie formy
komunikacji publicznej - książki, artykuły, rysunki, obrazy, utwory muzyczne, filmy, oprogramowania. Wszystkie
odpowiednie dyrektywy i rozporządzenia zostały prawidłowo transponowane do prawa portugalskiego.
Historia
Madera była znana już w starożytności Fenicjanom, ale wówczas nie była zamieszkana. Wyspę odkryli w czasie
wypraw w 1418 i 1420 roku Portugalczycy. Zasiedlili te tereny i zagospodarowali, zakładając plantacje trzciny
cukrowej. Najstarsze z nich pochodzą właśnie z XV wieku.
29
źródło: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.286546238093372.66990.286375404777122&type=3
W latach 1580–1640 Madera znajdowała się pod panowanie hiszpańskim, a w latach 1801 i 1807–14 pod
zarządem brytyjskim. W 1931 roku doszło do rebelii przeciw dyktaturze A.Ó. Carmony.
Od 1976 roku Madera jest regionem autonomicznym.
Więcej na http://encyklopedia.pwn.pl
źródła
■
■
■
■
■
■
■
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Gospodarki
Wydawnictwo Naukowe PWN
ONZ
PAP
Bank Światowy
Foto: http://www.visitmadeira.pt/
30
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards