Regulamin Konkursu pn. „Konstruktorzy Marzeń” 2017

advertisement
Regulamin
Konkursu pn. „Konstruktorzy Marzeń” 2017
§1
Organizator
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Konstruktorzy Marzeń” 2017 jest Centrum Nauki
Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa (dalej zwane:
„Organizatorem”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronie
internetowej www.kopernik.org.pl i www.kmo.org.pl .
§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest Praca konkursowa, która powinna zawierać takie elementy, które pozwolą na:

poszerzenie możliwości wykorzystywania zestawu „Konstruktorzy Marzeń” poprzez
stworzenie przez Kluby Młodego Odkrywcy (dalej: KMO) własnych scenariuszy badań i
doświadczeń;

zachęcanie do podejmowania własnych inicjatyw edukacyjnych z wykorzystaniem zestawu
„Konstruktorzy Marzeń”;

wspieranie rozwoju kompetencji klubowiczów w zakresie nauk ścisłych i inżynieryjnych;

rozwijanie myślenia krytycznego i stymulowanie kreatywności klubowiczów poprzez
kształtowanie poczucia sprawczości i pewności siebie;

popularyzowanie koncepcji projektu ,,Konstruktorzy Marzeń” w otoczeniu klubów;
§3
Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być przynajmniej dwaj opiekunowie KMO działający wspólnie,
spełniający wymagania stawiane przez Organizatora.
2. Wymaga się aby przynajmniej jeden z Opiekunów posiadał zestaw „Konstruktorzy Marzeń”
3. Opiekunowie KMO biorący udział w konkursie winni prowadzić zajęcia dla młodzieży w
przedziale wiekowym 13-19 lat.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) zawarcie pomiędzy przynajmniej dwoma opiekunami klubów KMO spełniającymi wymogi
Regulaminu, umowy o współpracy w ramach Konkursu, zgodnej z treścią załącznika nr 1 do
Regulaminu – zawierającą w treści wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania
Uczestnika Konkursu,
2) wypełnienie formularza aplikacyjnego (załącznik nr 2 do Regulaminu) zawierającego opis
planowanego działania (projekt), wraz z wypełnionym kosztorysem realizacji projektu,
wskazującym przewidywane wydatki, którego wzór zawarty został w pliku kalkulacyjnym
Excel załączonym do formularza aplikacyjnego oraz inne dodatkowe dokumenty, materiały
przedstawiające założenia projektu, itp.,
4) podpisanie Oświadczenia każdego Opiekuna Klubu KMO, wyrażające zgodę m.in. na
zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,
5) wypełnienie Planu upowszechnienia informacji o wzięciu udziału w Konkursie,
zawierającego informację o przewidywanych działaniach popularyzatorskich i informacyjnych
(np.: strona www, media społecznościowe, lokalne, gazety, gazetki np. szkolne itp.) zgodnie z
treścią załącznika nr 4 do Regulaminu,
5. Uczestnicy Konkursu przesyłają Prace konkursowe do Organizatora w formie papierowej.
6. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Centrum Nauki Kopernik oraz firmie
Boeing.
7. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.
§4
Termin zgłoszenia Prac konkursowych
Prace konkursowe można zgłaszać w terminie do 23 lutego 2017 r.
§5
Nagrody
1. Organizator przewidział maksymalnie 10 nagród w wysokości 4 tyś zł brutto każda, które
zostaną wypłacone Uczestnikom w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
2. Przyznana Uczestnikowi nagroda zostanie proporcjonalnie podzielona pomiędzy wszystkich
opiekunów KMO i wypłacona na rachunki bankowe przekazane Organizatorowi po
rozstrzygnięciu Konkursu.
3. Kwoty należnych wpłat, wynikające z podziału nagrody na wszystkich opiekunów KMO,
zostaną zaokrąglone do pełnych złotych.
§6
Zasady zgłaszania prac Konkursowych
1. Prace konkursowe mogą zgłaszać jedynie Uczestnicy Konkursu, którzy spełnili warunki
uczestnictwa w Konkursie.
2. W Konkursie wezmą udział Prace konkursowe, które zostały przesłane do Organizatora do
upływu terminu wskazanego w § 4 Regulaminu.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową.
5. Praca konkursowa winna być opakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe
otwarcie (zapoznanie się z jej zawartością). W tym celu na opakowaniu winien znajdować się
dopisek „PRACA KONKURSOWA – NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 24 lutego 2017r.”
6. Opakowanie Pracy konkursowej winno być opatrzone nazwą Uczestnika Konkursu
składającego pracę, oraz adresem kontaktowym.
7. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
§7
Jury i Sekretarze Konkursu
1. Merytorycznej oceny nadesłanych prac dokona Jury (dalej: „Jury”).
3. Otwarcie Prac konkursowych nastąpi w dniu 24 lutego 2016 r.
4. Jury dokona oceny złożonych Prac konkursowych pod kątem spełnienia warunków
formalnych i kryteriów merytorycznych wyboru Pracy Konkursowej oraz zdecydują o
przyznaniu nagród.
5. Merytoryczna ocena Prac konkursowych zostanie dokonana przez Jury biorąc pod uwagę
poniższe kryteria:
jedno działanie lub cykl działań tworzących całość – o charakterze badawczym,
eksperymentalnym inspirowane zestawem (z wyłączeniem wyzwań przedstawionych w
zestawie) przeprowadzonych wspólnie przez minimum 2 kluby;
wykazanie, że działanie, produkt lub efekt działania ma potencjał do zastosowania w
programie KMO;
plan upowszechniania informacji o działaniu w Konkursie (np. strony www, media
lokalne, gazetki np. szkolne, media społecznościowe);
-
spełnienie celów Konkursu, które zostały wskazane w § 2;
Organizator premiować będzie projekt (Pracę konkursową), którego realizacja ujęta
w kosztorysie wymaga wydatkowania całej kwoty nagrody konkursowej.
6. Jury spośród Prac konkursowych spełniających wymagania i zakwalifikowanych do oceny
wyłoni maksymalnie 10 najlepszych Prac konkursowych, które otrzymają tytuł „Zwycięzcy
Konkursu”.
7. Werdykt Jury jest ostateczny.
§8
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 7 marca 2017 r. poprzez ogłoszenie wyników
Konkursu na stronie internetowej www.kopernik.org.pl i www.kmo.org.pl .
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową w ciągu 14 dni od
daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w
treści formularza zgłoszeniowego.
3. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych Uczestnika uniemożliwiających
kontakt, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Prac konkursowych zgłoszonych
przez tego Uczestnika.
4. Organizator nie zwraca Uczestnikom nadesłanych Prac konkursowych.
§9
Postanowienia dodatkowe
1. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
2. Uczestnik Konkursu składając Pracę konkursową oświadcza, że:
1) dysponuje zgodą autorów Pracy konkursowej zgłoszonej przez niego do Konkursu na
publikację ich wizerunku przez CNK i firmę Boeing oraz wykorzystywanie przekazanych
materiałów, na których utrwalono ten wizerunek, na polach eksploatacji wskazanych w § 7
ust. 7.
2) przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanej Pracy konkursowej,
3) Praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu, nie narusza praw osób trzecich, w
tym autorskich praw osobistych i majątkowych, lub dóbr osobistych osób trzecich.
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do nadesłanych
Prac konkursowych.
4. Uczestnik zobowiązany jest nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora
nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w tym
osobistych lub majątkowych praw autorskich.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych Prac
konkursowych w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
6. Zwycięzca Konkursu zezwala na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy
konkursowej oraz do przedmiotu umowy, zarówno przez Organizatora Konkursu, jak i przez
osoby trzecie, upoważnione przez Organizatora Konkursu, za co nie przysługuje odrębne
wynagrodzenie.
7. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Pracy konkursowej
przesłanej Organizatorowi, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących
polach eksploatacji:
1) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Prac konkursowych, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Prac
konkursowych,
3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Prac konkursowych w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) wykorzystanie Prac konkursowych i jej fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i
reklamy firmy Boeing i Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy
prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i
domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjnoreklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie,
5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Prac konkursowych (rozporządzanie i
korzystanie z opracowania Prac konkursowych), na wskazanych w Regulaminie polach
eksploatacji.
8. Organizator zastrzega sobie oraz firmie Boeing prawo do wykorzystania nagrodzonych Prac
konkursowych w kampaniach reklamowych, informacyjnych, materiałach reklamowych i
informacyjnych.
§ 10
Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnicy mający umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na
niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Regulaminem,
mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail:
[email protected] albo pocztą tradycyjną (list polecony) na adres
siedziby Organizatora, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty opublikowania
wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Uczestnika, adres korespondencyjny,
numer telefonu, adres e-mail oraz opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne nie może dotyczyć werdyktu Jury, który stanowi wyraz
subiektywnej oceny Prac konkursowych przez członków Jury.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie dziesięciu dni od daty
wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający
nieprawidłowości zostanie zawiadomiony drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu
reklamacji i/lub listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym
zgłoszenie reklamacji.
5. Pod adresem wskazanym w ust. 1 przyjmowane są również pytania i ewentualne uwagi do
treści Regulaminu Konkursu. Organizator może udzielić odpowiedzi poprzez zamieszczenie jej
na stronie internetowej wraz z treścią otrzymanego pisma .
§ 11
Realizacja Prac konkursowych
1. Nagrodzeni Uczestnicy, którym zostanie wypłacona nagroda niezwłocznie przystąpią do
realizacji Pracy konkursowej.
2. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązują się przy realizacji nagrodzonych Prac konkursowych
uwzględnić ewentualne zalecenia do Pracy konkursowej wskazane przez Jury i przekazane
Uczestnikowi przez Organizatora.
3. Realizując Pracę konkursową nagrodzeni Uczestnicy niniejszym zobowiązują się do:
1) opisywania na bieżąco postępów w realizacji nagrodzonej Pracy konkursowej (projektu
badawczego) tworząc dokumentację zawierającą w szczególności dokumentację
fotograficzną projektu badawczego,
2) prowadzenia zestawienia poniesionych kosztów,
3) opisywania wykonanych działań promocyjnych KMO podczas realizacji projektu,
4) stworzenia opracowania dobrych praktyk będących zaleceniami dla przyszłych
„Konstruktorów Marzeń” oraz opracowania „lesson learned” stanowiącego opis tego co się
nie udało? i/ lub tego co ponownie ze względu na uzyskane doświadczenie, wiedzę itp.
zrobiono by inaczej- lepiej?
4. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązują się do zrealizowania nagrodzonego projektu w terminie
do dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz przekazania Organizatorowi określonych w ust 3 opracowań i
dokumentów do dnia 30 września 2017 r.
5. Nagrodzeni Uczestnicy realizując swoje nagrodzone Prace Konkursowe udzielają
Organizatorowi bezpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do utworów
powstałych w ramach jej realizacji, w tym dokumentów, opracowań, zdjęć itp. (dalej Utwór),
na poniższych polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii,
standardu, systemu i formatu;
2) obrót, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem;
3) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt. 2) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
4) wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci Internet;
5) podjęcie lub zlecenia produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy
Utworu zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu.
6) wykorzystanie całości lub fragmentów Utworu dla potrzeb prowadzenia promocji i
reklamy, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej,
na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w
materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji.
6. Udzielenie licencji następuje w chwili dostarczenia Organizatorowi poszczególnych
materiałów, opracowań, zdjęć, dokumentów itp .
7. W ramach licencji Organizator ma prawo do wykonywania praw zależnych do Utworu i do
rozporządzania oraz korzystania z utworów zależnych, oraz ma prawo udzielać dalszej zgody
na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie, w zakresie określonym w ust. 5
powyżej.
8. Zamawiający jest uprawniony do tworzenia utworów zależnych w stosunku do przekazanego
Utworu. Powyższe dotyczy w szczególności korzystania z takich elementów Utworu, które ze
względu na swoją ogólną charakterystykę i uniwersalizm rozwiązań mogą być stosowane w
innych projektach, opracowaniach itp.
9. Organizator zastrzega sobie oraz firmie Boeing prawo do wykorzystania nagrodzonych Prac
konkursowych w kampaniach reklamowych, informacyjnych i/lub materiałach reklamowych i
informacyjnych.
10. Korzystając z licencji na wszelkich wyżej wymienionych polach eksploatacji Organizator
Konkursu zapewni przestrzeganie osobistych praw autorskich Uczestnika Konkursu, w
szczególności:
1) prawa do informowania o autorach Utworu,
2) prawa do podawania nazwy Utworu ustalonej przez Projektanta, której zawsze może
towarzyszyć tłumaczenie na inny język niż język oryginału.
11. Uczestnik Konkursu na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatora Konkursu w
związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń,
wynikającymi z naruszenia przez przekazany Utwór jakichkolwiek praw własności
intelektualnej strony trzeciej.
12. Uczestnik Konkursu będzie bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed każdym
pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu. Ewentualna zmiana
zostanie opublikowana w miejscu opublikowania Regulaminu Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia
1964 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 r. N, poz. 1333).
Załączniki:
1) Wzór umowy zawieranej pomiędzy Klubami KMO, zdecydowanymi wspólnie wziąć udział w
Konkursie,
2) Formularz aplikacyjny zawierający opis planowanego działania (projekt), kosztorys realizacji
(projektu),
3) Oświadczenia członków Klubów KMO wyrażających zgodę na zbieranie i przetwarzanie ich
danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu,
4) Wzór planu upowszechnienia informacji o wzięciu udziału w Konkursie,
Załącznik nr 1
Wzór umowy zawieranej pomiędzy opiekunami Klubów Młodego Odkrywcy, zdecydowanymi
wspólnie wziąć udział w Konkursie
Umowa zawarta w dniu ………………….. w ………………….. pomiędzy:
Pan/Pani……………………………………… zamieszkały/ła w ………………………………………...będący/ca
Opiekunem Klubu Młodego Odkrywcy działającego w ………………………… pod nazwą ……………………….
a
Pan/Pani……………………………………… zamieszkały/ła w ………………………………………...będący/ca
Opiekunem Klubu Młodego Odkrywcy działającego w ………………………… pod nazwą ……………………….
i
Pan/Pani……………………………………… zamieszkały/ła w ………………………………………...będący/ca
Opiekunem Klubu Młodego Odkrywcy działającego w ………………………… pod nazwą ……………………….
Łącznie zwanymi dalej Stronami i/lub Uczestnikiem Konkursu a osobno Stroną
1)
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby udziału w Konkursie pn. „Konstruktorzy
Marzeń” 2017 organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik.
2) Umowa zostaje zawarta na czas trwania Konkursu z jej automatycznym przedłużeniem o
czas realizacji Pracy konkursowej w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
3) Każda Strona jest uprawniona i zobowiązana do prowadzenia spraw związanych z udziałem
w Konkursie oraz realizacji Pracy konkursowej.
4) Strony wspólnie wyznaczają Pana/Panią ……………………………. osobą upoważnioną do
złożenia Pracy Konkursowej oraz reprezentowania Uczestnika Konkursu w kontaktach z
Organizatorem Konkursu.
5) Za zobowiązania Uczestnika Konkursu wszystkie Strony odpowiadają solidarnie.
6) Strony wspólnie ustaliły, że ewentualnie przyznana nagroda wypłacana w konkursie
zostanie podzielona po równo pomiędzy Strony.
7) Wszystkie Strony wyrażają zgodę na uzyskanie przychodu wynikającego z wypłaty nagrody
konkursowej w kwocie wynikającej z ust 6, powyżej i są świadome konieczności wykazania
uzyskanego przychodu w zeznaniu podatkowym.
8) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
9) O wszelkich zmianach niniejszej Umowy po złożeniu Pracy konkursowej Strony zobowiązane
są niezwłocznie poinformować Organizatora Konkursu.
10) Umowę sporządzono w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron oraz jednym dla Organizatora Konkursu (załącznik do Pracy konkursowej).
…………………………………..**
…………………………………..**
…………………………………..*/**
* Jeżeli niepotrzebne proszę skreślić (umowa musi zostać zawarta przez minimum dwóch opiekunów
KMO)
**Czytelny podpis opiekuna KMO
Załącznik nr 2
FORMULARZ APLIKACYJNY
INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Nazwa zespołu
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Opiekunowie Klubów Młodego Odkrywcy tworzący zespół (+ informacja kto jest
opiekunem poszczególnych klubów)
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko osoby kontaktowej zespołu
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Adres e-mail i telefon osoby kontaktowej
……………………………………………………………………………………………………………………………
PLAN PRACY KONKURSOWEJ
1. Jaki mamy cel? Co chcemy osiągnąć? (jakie założenie badawcze przyjmujemy?)
2. Do czego ma posłużyć?
3. Jak chcemy do tego dojść? (jakie poszczególne kroki planujemy? jak będą one z siebie
wynikały?)
4. Na czym polega jego przebieg? (co się będzie działo w poszczególnych stadiach
realizacji projektu?)
5. Kiedy będzie miał miejsce? (wymagania i ograniczenia czasowe realizacji projektu)
6. Gdzie może mieć miejsce? (przestrzeń – sala? na dworze?)
UWAGA !!!
FORMULARZ APLIKACYJNY WINIEN ZAWIERAĆ WYPEŁNIONĄ TABELĘ KOSZTORYSU, KTÓREJ WZÓR
ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ:
kosztorys projektu
do konkursu Konstruktorzy Marzeń.xlsx
Załącznik nr 3
Wymagane Regulaminem Oświadczenia każdego opiekuna KMO
Oświadczenie współautora pracy wyrażające zgodę na przetwarzanie i publikację danych
osobowych:
„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska jako
współautora pracy w związku z udziałem w Konkursie pn. „Konstruktorzy Marzeń” 2017, we
wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach oraz
późniejszą ewentualną realizacją Utworu** (w związku z nagrodzeniem Pracy Konkursowej).
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych
umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu oraz dokumentowaniem
realizacji nagrodzonej Pracy Konkursowej. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy
dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych
danych oraz możliwości ich poprawiania"
............................................................................................................
(data i czytelny podpis współautora pracy)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczenie współautora pracy wyrażające zgodę na udział w Konkursie i rozpowszechnianie
nadesłanej pracy:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie nadesłanej pracy konkursowej i dokumentacji powstałej w związku
z realizacją Narodzonej pracy konkursowej w działalności Centrum Nauki Kopernik i firmy Boeing. W
związku z tym udzielam Organizatorowi Konkursu bezpłatnej licencji na warunkach określonych w
Regulaminie Konkursu.
..............................................................................................................
(data i czytelny podpis autora pracy)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem w Konkursie pn. „Konstruktorzy Marzeń” 2017
oraz akceptuję jego warunki.
..............................................................................................................
(data i czytelny podpis współautora pracy)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczenie współautora pracy wyrażające zgodę na wykorzystanie wizerunku
Udzielam Centrum Nauki Kopernik oraz firmie Boeing nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych w
związku z udziałem w Konkursie i przekazanych w Pracy konkursowej oraz zrobionych w związku z
realizacją nagrodzone Pracy Konkursowej zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w
celu zgodnym z prowadzoną przez Centrum Nauki Kopernik i firmę Boeing działalnością i celami
Klubu Młodego Odkrywcy oraz założeniami Konkursu pn. „Konstruktorzy Marzeń” 2017 .
..............................................................................................................
(data i czytelny podpis współautora pracy)
* imię i nazwisko współautora pracy
** Poprzez Utwór Organizator Konkursu rozumie komplet dokumentacji projektowej i dokumentacji oraz opracowań
powstałych w ramach realizacji nagrodzonej Pracy konkursowej na podstawie zawartej Umowy po przeprowadzeniu
negocjacji
Załącznik nr 4
Plan działań informacyjnych o uczestnictwie w Konkursie pn. „Konstruktorzy
Marzeń” 2017
1. Publikacja informacji w Internecie (np. strona www szkoły/klubu, blogi klubowiczów itp.)
2. Publikacje informacji w mediach społecznościowych (np. filmy z realizacji doświadczeń w
serwisie YouTube, zdjęcia z realizacji doświadczeń w serwisach Facebook/Instagram,
prowadzenie fanpage’u klubu/projektu w serwisie Facebook, udział w grupach dyskusyjnych
w mediach społecznościowych itp.)
3. Informacje w mediach lokalnych (np. gazetka szkolna, media lokalne – gazety, radio itp.)
Download