ekologiczny konkurs

advertisement
Regulamin szkolnego
konkursu ekologicznego
„EKO – KLASA”
ADRESACI
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych w SZSO nr 2
w Bełchatowie. Prace konkursowe przygotują grupy autorskie jako przedstawiciele każdej klasy.
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskich prac o tematyce ekologicznej
uwzględniającej:
 znaczenie energii elektrycznej dla człowieka,
 wpływ produkcji energii elektrycznej na środowisko,
 skutki nadużywania energii elektrycznej przez człowieka,
 sposoby oszczędzania energii elektrycznej,
 rodzaje alternatywnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania przez człowieka,
 konieczność segregacji i recyklingu odpadów, ochrony powietrza, wód, gleby i biosfery.
CELE KONKURSU
 podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej oraz świadomości uczniów w dziedzinie ekologii
i ochrony środowiska naturalnego,
 wyrabianie trwałych nawyków ekologicznego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem
propagowania działań na rzecz poszanowania energii,
 pobudzanie młodzieży do kreatywnego myślenia,
 rozwijanie pasji poznawczych i twórczych wśród młodzieży,
 rozwijanie umiejętności artystycznych i wrażliwości estetycznej,
 aktywizacja młodzieży i organizacja ich czasu wolnego,
 kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 integracja młodzieży oraz uczniów klasy z ich wychowawcą.
PRZYKŁADOWE FORMY PRAC KONKURSOWYCH
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, np.: rzeźba, płaskorzeźba,
instalacja przestrzenna, kalendarz ekologiczny, baner reklamowy, stoisko ekologiczne, makieta,
moda ekologiczna, biżuteria z materiałów do recyklingu, albumy, plakaty, portfolio z własnoręcznie
wykonanymi fotografiami.
Inne formy prac, np.: film LipDub, wiersz, piosenka.
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe powinny podnosić świadomość ekologiczną uczniów i zachęcać
ich do aktywnej ochrony środowiska oraz wzbudzić w nich chęć odkrywania swoich talentów.
Główne kryteria oceny:
- trafność przedstawionego tematu,
- wydźwięk przekazu,
- pomysłowość i nowatorstwo,
1
-
kreatywność,
oryginalność zastosowanych technik,
estetyka,
stopień trudności wykonania pracy,
zaangażowanie i wkład pracy grupy.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Oceny prac konkursowych dokonuje powołana przez organizatora konkursu komisja
konkursowa w składzie pięcioosobowym (nauczyciele zespołu przyrodniczego, nauczyciel plastyki,
nauczyciel języka polskiego).
Komisja konkursowa wybiera jedną najlepszą pracę.
NAGRODY
Nagrodą będzie udział zespołu klasowego w wyjeździe na warsztaty ekologiczne ufundowane
przez Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatu Bełchatowskiego w terminie
wyznaczonym przez sponsora.
TERMINY:
ogłoszenie konkursu dla uczniów gimnazjum i LO – wrzesień 2012r.
składanie prac do organizatorów – luty 2013r.
rozstrzygnięcie konkursu – marzec 2013r.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Prace konkursowe stają się własnością organizatora konkursu i nie będą zwracane autorom.
2. Regulamin oraz wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej szkoły.
Organizatorzy:
zespół nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych SZSO nr 2 w Bełchatowie
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards