UMOWA Nr DF/20/2009 - Stowarzyszenie Filmowców Polskich

advertisement
- WZÓR-
UMOWA Nr _______________
o współpracy w zakresie rozpowszechniania filmów
zawarta w Warszawie, w dniu ______________________ pomiędzy:
Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, z siedzibą w (00-068) Warszawie, ul. Krakowskie
Przedmieście 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000068354, NIP 525-12-88-627,
reprezentowanym przez: Jacka Bromskiego – Prezesa, zwanym dalej SFP
a
___________________, zwanym dalej DYSTRYBUTOREM
łącznie zwanymi Stronami, o następującej treści:
PREAMBUŁA
Mając na uwadze, że:
1. SFP w ramach wypełniania celów statutowych w zakresie propagowania w kraju
i zagranicą polskiej sztuki filmowej oraz upowszechniania kultury filmowej
w społeczeństwie, w tym rozpowszechniania filmów kinowych i telewizyjnych podjęło się
realizacji programu - „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich
i klasyki kina”, zwanych dalej Programem, którego zasadniczym celem jest stworzenie
warunków do upowszechnia kultury filmowej w kinach na ternie RP, poprzez:
 zwiększenie udziału polskich, europejskich i nieeuropejskich filmów w repertuarach
kin,
 wsparcie dystrybucji kinowej filmów o wysokich walorach artystycznych, w tym
zaliczanych do tzw. klasyki kina światowego, m.in. przy wykorzystaniu potencjału
Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, zwanej dalej SKSiL,
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, SFP zgodnie
z obowiązującą w tej mierze procedurą, podjęło decyzję o zaangażowaniu środków
finansowych w rozpowszechnianie filmu pt. ____________________ w reż.
________________________, zwanym dalej Filmem, którego dystrybutorem na terenie
Polski jest DYSRYBUTOR,
3. Strony postanowiły nawiązać współpracę w zakresie rozpowszechniania Filmu na
warunkach szczegółowo określonych w niniejszej umowie.
§ 1.
1. DYSTRYBUTOR oświadcza, że posiada prawo do wprowadzania Filmu do repertuaru
kin na terytorium Polski..
2. DYSTRYBUTOR oświadcza, że wszelkie dane, oświadczenia i informacje zawarte we
wniosku złożonym w ramach postępowania kwalifikacyjnego do Programu są prawdziwe
i pozostają aktualne. Kopia wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Mocą niniejszej umowy SFP otrzymuje status „Partnera” i jako taki będzie
prezentowane przez DYSTRYBUTORA we wszystkich materiałach informacyjnych,
promocyjnych i reklamowych do Filmu, które zostaną uprzednio przedłożone do
akceptacji przez SFP.
1
4. DYSTRYBUTOR oświadcza, że nie uzyskał i nie korzysta z dotacji publicznych lub
innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych oraz programów wsparcia UE
w zakresie dotyczącym dystrybucji Filmu, jak również przyjmuje do wiadomości i wyraża
bezwarunkową zgodę, że w przypadku uzyskania i/lub skorzystania z takiego
dofinansowania już po dacie zawarcia niniejszej umowy, SFP będzie przysługiwało
prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy, co skutkować będzie obowiązkiem
dokonania natychmiastowego zwrotu całości uzyskanych od SFP środków finansowych
wypłaconych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
1.
2.
3.
§ 2.
Z zastrzeżeniem treści § 2 ust 2 Umowy SFP zobowiązuje się do pokrycia części
kosztów poniesionych przez DYSTRYBUTORA na zasadach refinansowania, w oparciu
o refaktury wystawione przez DYSTRYBUTORA z tytułu wprowadzenia Filmu do
rozpowszechniania w kinach, do łącznej wysokości brutto /…/ zł, (słownie:
___________________________), co odpowiada _____________% całkowitego
budżetu
dystrybucji,
zamykającego
się
kwotą
________________
(słownie:____________________________________________ złotych) wykazanego
przez DYSTRYBUTORA we wniosku złożonym w ramach postępowania
kwalifikacyjnego, przy czym zastrzega się, że udział SFP w całkowitych kosztach
dystrybucji kinowej Filmu nie może przekroczyć 50% tych kosztów.
Refinansowaniu podlegają wyłącznie koszty poniesione przez DYSTRYBUTORA
w zakresie zgodnym z wykazem kosztów kwalifikowanych stanowiących Załącznik nr 1
do Regulaminu Programu „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich
i klasyki kina ” i w zgodzie z kosztorysem, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do
Umowy.
Realizacja płatności, o których mowa w § ust. 1 powyżej nastąpi na podstawie faktur
VAT lub innych dokumentów finansowych wystawionych przez DYSTRYBUTORA
i dostarczonych do SFP wraz kopiami faktur (dokumentów) źródłowych, w terminie do
21 dni od daty ich otrzymania.
§ 3.
DYSTRYBUTOR zobowiązuje się do:
1. wprowadzenia Filmu na ekrany kin w terminie i zgodnie z harmonogramem stanowiącym
Załącznik nr 3 do Umowy;
2. wprowadzenia Filmu na ekrany nie mniej niż 25 kin należących do SKSiL.
Wprowadzenie to nastąpi w czasie trwania niniejszej Umowy;
3. przekazania kinom, w tym kinom należącym do SKSiL kompletu materiałów
promocyjnych w ilości adekwatnej do potrzeb i możliwości frekwencyjnych
poszczególnych kin;
4. raportowania 2 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i piątek w okresie pierwszych
dwóch miesięcy od daty premiery w kinach, a w kolejnych miesiącach raz w tygodniu, na adres poczty elektronicznej [email protected] wyników frekwencyjnych oraz
wpływów osiągniętych z rozpowszechniania Filmu, w formacie wskazanym przez SFP;
5. informowania o otrzymanym wsparciu we wszelkich materiałach promocyjnych
i reklamowych dotyczących filmu;
6. przedstawienia SFP całkowitego rozliczenia kosztów dystrybucji Filmu wraz z kopiami
wszystkich faktur lub innych dokumentów finansowo - rozliczeniowych, w tym
w zakresie kwoty udzielonego przez SFP wkładu finansowego i na kwotę nie mniejszą
niż suma wypłaconych przez SFP środków finansowych, nie później niż w terminie 45
dni od daty premiery kinowej Filmu. Formularz Raportu Końcowego jest do pobrania ze
strony internetowej SFP pod adresem www.sfp.org.pl;
7. przedstawienia Sprawozdania merytoryczno–finansowego z rozpowszechniania Filmu
w kinach za okres 12 miesięcy od daty premiery kinowej Filmu, na formularzu
2
zamieszczonym na stronie internetowej SFP dostępnej pod adresem www.sfp.org.pl,
które winno być dostarczone do SFP najpóźniej w terminie 21 dni po upływie okresu
sprawozdawczego;
8. przedstawienia raportu medialnego ze zrealizowanych działań promocyjnych;
9. umożliwienia przedstawicielom SFP przeprowadzenia prawnej i majątkowej kontroli
w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, w szczególności w zakresie wykonania
budżetu dystrybucji Filmu zgodnie z przyjętym kosztorysem i harmonogramem
dystrybucji, w tym co do prawidłowości wydatkowania i rozliczenia kwoty wkładu
finansowego udzielonego przez SFP oraz wykonania innych zobowiązań wynikających
z Umowy;
10. informowania o wsparciu rozpowszechniania Filmu przez SFP poprzez:
a) umieszczenia informacji o wsparciu dystrybucji w czołówce i tyłówce filmu wraz
z logo SFP w formie planszy wg. wzoru przekazanego przez SFP, wyświetlanej przez
co najmniej 4 sekundy;
b) umieszczenia informacji o wsparciu dystrybucji na wszystkich materiałach
promocyjnych filmu wraz z logo SFP;
c) umieszczenia loga PISF, wg. wytycznych wskazanych przez SFP;
11. przedstawienia rzecznikowi prasowemu SFP - p. Grzegorzowi Wojtowiczowi, email:
[email protected], przed przekazaniem do druku, wszystkich projektów
materiałów promocyjnych, na których zostanie umieszczone logo SFP.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 4.
SFP przysługuje przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy prawo kontroli
realizacji przez DYSTRYBUTORA postanowień Umowy, w szczególności prawo do
kontroli wydatkowania w zakresie realizacji całego budżetu objętego kosztorysem
dystrybucji Filmu, w tym w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia kwoty
wniesionego przez SFP wkładu finansowego.
W przypadku stwierdzenia w toku postępowania kontrolnego niewykonania lub
nienależytego wykonania przez DYSTRYBUTORA postanowień Umowy,
w szczególności w przypadku nie zatwierdzenia rozliczenia kwoty dofinansowania SFP
z powodu wad, błędów i uchybień, które nie zostaną usunięte w wyznaczonym przez SFP
terminie, SFP przysługuje według własnego wyboru prawo do:
a) natychmiastowego odstąpienia od umowy, wówczas DYSTRYBUTOR zobowiązany
jest do zwrotu na rzecz SFP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do
dokonania zwrotu całej kwoty otrzymanej od SFP w wyniku realizacji niniejszej
umowy wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia otrzymania środków do
dnia dokonania zwrotu, lub;
b) żądania zwrotu części wypłaconych Dystrybutorowi środków finansowych w kwocie,
co do której stwierdzono niezgodne lub nienależyte z Umową wydatkowanie.
W przypadku, gdyby po zrealizowaniu przedsięwzięcia (tj. wykonaniu budżetu
dystrybucji kinowej Filmu), okazało się, że udział procentowy w odniesieniu do kwoty
udzielonego przez SFP wsparcia finansowego w całkowitym kosztorysie wynikowym
przedsięwzięcia uległ zwiększeniu w stosunku do udziału SFP wskazanego w § 2 ust. 1
Umowy, to SFP uprawnione będzie do żądania zwrotu części kwoty w wysokości
proporcjonalnej do zwiększonego udziału procentowego lub do odstąpienia od Umowy.
Zwrot kwoty wymienionej w ust. 2 i 3 powyżej nie wyłącza uprawnienia SFP do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Za przypadki dające DYSTRYBUTOROWI możliwość uwolnienia się od
odpowiedzialności w sytuacji opisanej w ust. 2 i 3 uważane są okoliczności mające
charakter zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, które wystąpiły po zawarciu Umowy,
a których nie mógł przewidzieć ani im zapobiec i które miały istotny wpływ na realizację
postanowień umowy /vis maior/. O wystąpieniu siły wyższej DYSTRYBUTOR
poinformuje SFP na piśmie w ciągu 7 dni od daty jej zaistnienia. W razie uchybienia
3
6.
terminowi zawiadomienia DYSTRYBUTOR nie może powoływać się na zaistnienie siły
wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej i powiadomienia o niej SFP, Strony
podejmą wszelkie możliwe działania zmierzające do minimalizacji jej skutków.
DYSTRYBUTOR zobowiązuje się pokryć ewentualne szkody poniesione przez SFP
z tytułu niedotrzymania przez DYSTRYBUTORA zaciągniętych zobowiązań wobec
osób trzecich bądź niewykonania działań przewidzianych prawem.
§ 5.
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje przez okres dwóch lat
liczonych od daty wprowadzenia Filmu do rozpowszechniania w kinach /przez co strony
rozumieją datę premiery filmu w SKSIL/. Jeżeli, któraś ze Stron na 30 dni przed końcem
okresu dwuletniego okresu nie złoży oświadczenia o braku woli jej kontynuowania, Umowa
zostaje przedłużona na czas obowiązywania licencji na Film.
§ 6.
1. Strony dokonywać będą doręczeń pism i wezwań na adresy siedziby określone
w komparycji Umowy. Każda strona zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania
drugiej strony o zmianie adresu. W razie niewykonania tego obowiązku uznaje się pismo
za skutecznie doręczone.
2. DYSTRYBUTOR oświadcza, iż każdy odpis lub kopia dokumentu przekazywana do
SFP w ramach lub w związku z Umową stanowi odpis w pełni wierny i prawdziwy,
a wszelkie fakty i okoliczności, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na ich
interpretację zostały ujawnione SFP w formie pisemnej oraz nie ma faktów i
okoliczności, które czyniłyby taką informację mylącą lub nieścisłą.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Ewentualne spory w związku z niniejszą Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby SFP.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla SFP, jeden dla
DYSTRYBUTORA.
_______________________
DYSTRYBUTOR
______________________________
SFP
Załączniki:
1. Formularz wniosku Dystrybutora,
2. Kosztorys
3. Harmonogram
4
Download