Zasady udzielania pożyczek przedsiębiorcom

advertisement
Finansowanie Mikro,
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- zasady udzielania pożyczek przedsiębiorcom
KUJAWSKO – POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY sp. z o.o.
Aleksandrów Kujawski, 8 września 2010r.
1
Bariery w finansowaniu MŚP
 Bariery w dostępie do finansowania i kapitału
-
brak historii kredytowej
wysoki poziom udziału własnego
wysoki poziom prawnych zabezpieczeń kredytu
wyłączenia branżowe i podmiotowe
skomplikowane procedury
brak akceptacji większego poziomu ryzyka
decyzyjność na szczeblu centralnym
 Zdecydowana większość przedsiębiorców uznaje
system bankowy za jedyne źródło finansowania
zewnętrznego
 Brak wiedzy o innych formach finansowania z
instytucji pozabankowych
2
UWAGI REGIONALNE
KUJAWSKO – POMORSKA RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Pozostałe bariery pozyskiwania środków przez MŚP
Niewypłacalność kontrahentów.
Dla dużej części firm naszego Województwa dłużnikami są
jednostki budżetowe w tym szczególnie szpitale i samorządy,
w stosunku do których stosowanie prawem dozwolonych środków
zawsze jest problematyczne z uwagi na publiczny i społeczny
charakter tych podmiotów
Niewystarczająca oferta regionalnych funduszy
poręczeniowych, pożyczkowych i venture capital
Długotrwałe procedury w sądach (na wypis z Księgi Wieczystej
oczekiwanie trwa kilka miesięcy)
3
Fundusze pożyczkowe
i fundusze poręczeń kredytowych
 Fundusze są instrumentami wspierania małych i
średnich przedsiębiorstw – nie nastawione na zysk.
 Instytucje nie będące bankami, działające w formie
spółek prawa handlowego, fundacji lub stowarzyszeń.
Fundusze świadczą pomoc finansową w formie poręczeń
lub pożyczek dla mikro, małych i średnich rozwijających
się firm nie posiadających wystarczającej historii
kredytowej lub wymaganych przez bank komercyjny
4
zabezpieczeń.
Fundusze Pożyczkowe
- Udzielają pożyczek na rozpoczynanie lub
prowadzenie działalności,
- Ich oferta jest często korzystniejsza dla
klienta niż oferta bankowa.
5
Fundusze poręczeń kredytowych
 Fundusze udzielają poręczeń firmom starającym się o
kredyt bankowy lub pożyczkę z innej instytucji
finansowej, niezdolnym do samodzielnego
zabezpieczenia wierzytelności.
 Poręczenia dotyczą z reguły 50-80% wielkości
wnioskowanego kredytu.
 Poziom zaangażowania kredytu zależy od wewnętrznych
ustaleń poszczególnych funduszy i rodzaju poręczanego
przedsięwzięcia.
6
Fundusz Regionalny:
Kujawsko – Pomorski Fundusz
Pożyczkowy sp. z o.o.
Kapitał funduszu: 4 000 000 zł – kapitał zakładowy
8 200 000 zł – dotacja z SPO_WKP
36 204 408,84 zł – dotacja z RPO WK-P
Kapitał pożyczkowy: 48,4 mln.zł
KPFP sp. z o.o. zrealizowała 2 projekty w ramach działania 1.2.1.
SPO WKP i obecnie realizuje projekt w ramach działania 5.1 RPO WK-P.
Udziałowcy: Województwo Kujawsko-Pomorskie – 56%
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego – 44%
7
Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy
CEL POŻYCZKI
Fundusz udziela pożyczek o charakterze inwestycyjnym
oraz obrotowym w szczególności na:




nabycie środków trwałych (maszyny, urządzenia,
środki transportu, lokal),
adaptację lub modernizację nieruchomości,
zakup wyposażenia, materiałów niezbędnych dla
realizacji przedsięwzięcia,
zakup sprzętu komputerowego wraz
oprogramowaniem.
8
Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy
o charakterze konsumpcyjnym.
Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy
BENEFICJENCI
Przedsiębiorcy należący do sektora MŚP
przedsiębiorstw (tj. zatrudniają mniej niż 250
pracowników a roczny obrót nie przekracza 50
mln EURO i/lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 milionów EURO, którzy spełnią
określone wymogi, w szczególności:
- złożą odpowiedni wniosek wraz z załącznikami,
- mają siedzibę na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego,
9
Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy
- posiadają zdolność do spłaty pożyczki
-
-
wraz z odsetkami w umówionym terminie
spłaty,
nie mają zaległości w opłacie podatków,
opłat lokalnych i składek na ZUS,
zapewnią udział własnych środków w
realizacji przedsięwzięcia na poziomie
minimum 20 % inwestycji,
wskażą zabezpieczenie stosowne do
kwoty pożyczki.
10



Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Wysokość zaangażowania w przedsiębiorcę nie może
przekroczyć 490 000 zł ( pożyczka ze środków SPO
kwoty 120 000 zł i ze środków RPO 370 000 zł)
Okres spłaty pożyczki nie powinien przekraczać 84
miesięcy (inwestycyjne), 24 miesięcy (obrotowe).
Karencja w spłacie rat kapitałowych do 3 miesięcy.
Oprocentowanie i opłaty
-
oprocentowane stałe w całym okresie pożyczki
w wysokości 5,24 - 6,69 % w skali roku
oprocentowanie dla starterów – 8,49%
jednorazowa prowizja w wysokości od 0,5 do 3%
11
Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Zabezpieczenie
Kwota zabezpieczenia powinna odpowiadać co
najmniej kwocie pożyczki wraz z odsetkami.
- Każdorazowo weksel in blanco
oraz opcjonalnie
- poręczenia osób fizycznych,
- poręczenie przez fundusz poręczeń
kredytowych,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie,
- inne.
12
Poręczenie kredytowe:
-
„Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń
Kredytowych”
-
„Świecki Fundusz Poręczeń Kredytowych”
-
„Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych”
-
„Poręczenia Kredytowe w Warszawie”
-
„Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych”
-
Pałucki Fundusz Poręczeń Kredytowych
-
Płużnicki Fundusz Poręczeń Kredytowych
13
Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Fundusz przez 5 lat udzielił ponad 580 pożyczek o
wartości ok. 35,5 mln. zł.
Beneficjentami pożyczek byli głównie przedsiębiorcy
zatrudniający do 9 pracowników.
Przyznane środki finansowe pozwoliły przedsiębiorcom
na utworzenie ponad 1 tys. nowych miejsc pracy, a
ponad 1,2 tys. istniejących już miejsc pracy zostało
utrzymanych.
14
Regulaminy udzielania pożyczek oraz formularze można
pobrać ze strony internetowej:
www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl
lub otrzymać w siedzibie funduszu pod adresem:
„Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy” sp. z o.o.
Ul. Włocławska 167 pok. 121
87-100 Toruń Tel./fax. 56/ 62 271 62
[email protected]
15
Download