PREZENTACJA nt. działania 1.1A

advertisement
Oś priorytetowa I
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
luty 2010
1
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
Oś Priorytetowa I Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka
Cel działania
Wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez
zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł
finansowania
3
Wstęp
• Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest w oparciu
o Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007–2013, Regulamin konkursu oraz w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa polskiego i wspólnotowego.
• Na podstawie artykułu 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712) do postępowania przewidzianego w przepisach
niniejszego regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego.
• Niniejszy nabór wniosków prowadzony jest w trybie konkursowym w procedurze
standardowej.
4
Nabór wniosków
• Nabór wniosków rozpoczyna się
12 lutego 2010 r. od godziny 8:00
• Wnioski składane są w terminie do
31 marca 2010 r. do godziny 15:30
5
Nabór wniosków
• Wnioskodawca może ubiegać się
o dofinansowanie tylko jednego projektu
w danym konkursie.
• Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1
wniosku w danym konkursie spowoduje, że żaden
z projektów nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
6
Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie
Do konkursu może przystąpić osoba prawna prowadząca
działalność w dziedzinie objętej działaniem, która:
• nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele
statutowe, utrzymując odpowiedni poziom kapitału,
• uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony
księgowo fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy,
• udziela pożyczek lub poręczeń dla mikroprzedsiębiorców,
małych lub średnich przedsiębiorców w celu wsparcia
przedsiębiorczości oraz innowacyjności.
7
Wnioskodawcy – typy
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku
o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Wsparcie
kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A – Wsparcie
kapitałowe funduszy są regionalne i lokalne fundusze
poręczeń kredytowych, fundusze mikropożyczkowe,
fundusze pożyczkowe oraz instytucje otoczenia biznesu
prowadzące działalność w ww. zakresie.
8
Typy projektów
Działanie 1.1 Schemat A realizowane będzie poprzez wsparcie
kapitałowe funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.
Grupę docelową stanowić będą:
mikroprzedsiębiorstwa
małe przedsiębiorstwa
średnie przedsiębiorstwa
9
Dofinansowanie
• Maksymalny poziom
kwalifikowanych
dofinansowania
wynosi
–
90%
wydatków
• Wkład ze środków unijnych – 15 826 740 Euro
• Kwota wsparcia:
- minimalna kwota wsparcia – 500 000 PLN
- maksymalna kwota wsparcia – 10 000 000 PLN
• Minimalny wkład własny, rozumiany jako środki zaangażowane
w realizację projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą
publiczną wynosi 10 %.
• Formą dofinansowania projektów będzie pomoc zwrotna, polegająca
na wniesieniu wkładu finansowego do instrumentu inżynierii finansowej.10
Realizacja projektu
•Datą rozpoczęcia realizacji projektu jest data
podpisania umowy o dofinansowanie.
•Datą zakończenia realizacji projektu jest data,
w której suma wartości udzielonych
pożyczek/poręczeń oraz kosztów administracji
i zarządzania osiągnie kwotę całkowitych
wydatków kwalifikowanych, jednak nie później niż
do 30 czerwca 2015 r.
11
Pomoc publiczna
• W przypadku działania 1.1. Schemat A – Wsparcie kapitałowe funduszy, dotyczącego
dofinansowania funduszy pożyczkowych/poręczeniowych pomoc publiczna co do zasady nie
występuje na pierwszym etapie dystrybucji środków.
• Może się jednak zdarzyć, że na drugim etapie (tj. podczas udzielania pożyczek/poręczeń
podmiotom sektora MŚP) dystrybucja środków może nosić znamiona pomocy publicznej.
W przypadku, gdy udzielane pożyczki/poręczenia podlegają zasadom pomocy publicznej,
Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze
pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 105, poz. 874) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
12
Wymogi formalne Wniosku o dofinansowanie
• Sposób przygotowania dokumentacji opisany jest
w Regulaminie konkursu.
• Sposób przygotowania wniosku
w instrukcji wypełniania wniosku.
opisany
jest
• Sposób przygotowania załączników opisany jest
w instrukcji wypełniania załączników.
13
Sposób przygotowania Wniosku o dofinansowanie
• 2 egzemplarze papierowe + 1 w formie elektronicznej
• Wszystkie pola wypełnione lub zapis „nie dotyczy”
• Oryginał czytelnie podpisany przez osoby upoważnione
• Każda strona wniosku parafowana
• Kopia wniosku oraz kopie załączników potwierdzone za zgodność
z oryginałem
• Załączniki zszyte, ponumerowane i właściwie ułożone
• Karty przekładkowe - jeżeli załącznik nie ma zastosowania dla
Wnioskodawcy
• Każdy załącznik - pieczęć na pierwszej stronie
14
Dokumentacja
• Wniosek o dofinansowanie, którego załącznikami są:
• Biznesplan
• Kopia promesy leasingowej.
• Kopia dokumentu, na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność.
• Kopie deklaracji PIT/CIT lub równoważne dokumenty za ostatnie 2 lata obrachunkowe.
• Kopie sprawozdań finansowych za ostatnie 2 lata obrachunkowe zgodnie z ustawą
o rachunkowości.
• Formularz informacji o pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 marca 2007 r.
• Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności.
15
Dokumentacja c.d.
• Regulamin funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego.
• Oświadczenie lub kopia uchwały odpowiedniego organu Wnioskodawcy o wyodrębnieniu
księgowym funduszu przeznaczonego wyłącznie na udzielanie pożyczek/poręczeń
przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa
podkarpackiego.
• Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania).
• CV oraz Oświadczenie.
• Oświadczenie dotyczące uzupełnienia wniosku w Generatorze Wniosków.
• Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu.
16
Złożenie wniosku
• Punkt Przyjmowania Wniosków w DWP
• Osobiście lub przez posłańca
• Poczta lub przesyłka kurierska
• Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie
• Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się termin
dostarczenia do DWP (data stempla Sekretariatu DWP) lub datę
stempla Kancelarii Ogólnej.
17
Tryb oceny wniosków o dofinansowanie
Wnioski podlegać będą ocenie formalnej, a następnie merytorycznej.
Ocena formalna i merytoryczna dokonywane będą na podstawie
kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP.
Następnie lista rankingowa projektów zostanie przekazana do akceptacji
Zarządu Województwa Podkarpackiego, który będzie miał możliwość
dokonania zmian na liście rankingowej biorąc pod uwagę kryteria
strategiczne.
18
Oceny formalna
a) Kryteria dopuszczające
1.Kwalifikowalność wnioskodawcy,
2.Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu,
3.Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu,
4.Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku.
b) Kryteria administracyjne
1.Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku,
2.Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku
19
Ocena merytoryczna
I. Dopuszczające
• Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznesplanu,
• Spełnienie kryteriów wynikających ze stosownych rozporządzeń pomocy
publicznej,
• Zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów
przez minimum 5 lat) od zakończenia jego realizacji,
• Wykonalność instytucjonalna projektu,
• Wykonalność techniczna projektu,
• Wykonalność finansowa projektu
• Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE.
20
Ocena merytoryczna
II. Kryteria jakościowe
Kryterium nr 1 Zasięg działania funduszu
Zasięg działania funduszu:
Kryterium oceniane będzie
na podstawie zasięgu
działania, czyli obszaru,
z jakiego pozyskiwani są
potencjalni klienci
funduszu.
• regionalny (działający na obszarze
województwa) – 20 pkt.
• subregionalny (działający na obszarze
powiatu lub kilku powiatów) – 15 pkt.
• lokalny (działający na obszarze gminy
lub kilku gmin) – 10 pkt.
21
II. Kryteria jakościowe
Kryterium nr 2 Potencjał techniczno-kadrowy Wnioskodawcy
Kryterium oceniane będzie na
podstawie posiadanych zasobów
kadrowych
i technicznych, gwarantujących
pozytywne efekty realizacji projektu.
Pod uwagę brane będzie co
najmniej 2-letnie doświadczenie osób
zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, wskazanych przez
wnioskodawcę, niezbędnych do
prowadzenia funduszu.
Punktacja przyznawana będzie
w następujący sposób:
• dysponowanie niezbędną kadrą
posiadającą doświadczenie w udzielaniu
pożyczek/poręczeń dla MŚP oraz
zaplecza technicznego – 15 pkt
• Wnioskodawca nie dysponuje
niezbędną, posiadającą doświadczenie
kadrą lub zapleczem technicznym – 0 pkt.
22
II. Kryteria jakościowe
Kryterium nr 3 Kapitał funduszu
Kryterium oceniane będzie
na podstawie wartości
pożyczek/poręczeń
w stosunku do kapitału
funduszu za okres ostatnich
2 zamkniętych lat
obrotowych, udzielonych na
terenie województwa
podkarpackiego
Punktacja przyznawana będzie
w następujący sposób:
•podmiot udzielił pożyczek/poręczeń
na poziomie powyżej 80%
- 20 pkt.,
•podmiot udzielił pożyczek/poręczeń
na poziomie powyżej 60% - 80%
- 15 pkt.,
•podmiot udzielił pożyczek/poręczeń
na poziomie powyżej 30% - 60 %
- 10 pkt.,
•podmiot udzielił pożyczek/poręczeń
na poziomie między 0% - 30%
- 5 pkt.,
23
II. Kryteria jakościowe
Kryterium nr 4 Wkład własny
Kryterium oceniane
będzie na podstawie
wysokości wkładu
własnego Wnioskodawcy
w projekcie w stosunku
do wymaganego
w dokumentacji
konkursowej.
Za każdy 1% wkładu własnego,
wyższego od wymaganego
minimum, wynikającego
z dokumentacji konkursowej
przyznawane będą 2 punkty.
Suma uzyskanych punktów dzięki
zwiększeniu wkładu własnego nie
może przekroczyć 20 pkt.
24
II. Kryteria jakościowe
Kryterium nr 5 Kondycja finansowa wnioskodawcy
Kryterium oceniane będzie na podstawie
danych za okres ostatnich 2 zamkniętych
lat obrotowych:
1. kosztów zarządzania funduszem
stanowiących
stosunek
kosztów
(powstałych
na
działalności
operacyjnej) do kapitału własnego
funduszu,
2. wskaźnika strat liczonego stosunkiem
wartości
udzielonych
pożyczek/
poręczeń, których fundusz nie ma
prawnych możliwości odzyskania, do
całości kapitału funduszu.
Punktacja przyznawana będzie
w następujących przedziałach:
1. w odniesieniu do kosztów zarządzania
funduszem:
0% – 5% - 15 pkt.
powyżej 5% – 15% - 10 pkt.
2. w odniesieniu do wskaźnika strat:
0% – 5% - 10 pkt.
powyżej 5%– 15% - 5 pkt.
25
Ocena merytoryczna - wynik
Wynik oceny:
1. Pozytywny
2.Negatywny
Przyczyny oceny negatywnej, np:
• Przewidziane w ramach projektu wydatki są
zawyżone lub zaniżone, analiza ekonomiczna
lub finansowa jest niepoprawna,
• Wniosek uzyskał mniej niż 40 % maksymalnej
liczby punktów.
26
Ocena strategiczna
• Dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego
• Pod kątem zgodności projektu z aktualnymi potrzebami
i zrównoważonym rozwojem województwa
• W terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania
Protokołu z konkursu
27
Zasady kwalifikowania wydatków
Generalną zasadą kwalifikowania wydatków jest ich niezbędność do realizacji projektu, a także
poniesienie ich zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu oraz z zapisami
Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
Ważne jest również to, że wartość wszystkich wydatków kwalifikowanych ustalona jest na poziomie
określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Zatem wszystkie wydatki, które przekraczają wysokość
wydatków kwalifikowanych projektu zapisanych w umowie – bez względu na ich niezbędność do realizacji
projektu i zgodność z zapisami podręcznika – są niekwalifikowanie.
Jeżeli beneficjent nie przewidział w budżecie działania, którego realizacja okazała się niezbędna do
powodzenia projektu już w trakcie jego wdrożenia i przez to przekroczył on przyznany budżet –
różnica pomiędzy faktycznymi wydatkami, a budżetem w umowie jest niekwalifikowana.
Nie zmienia to jednak faktu, że beneficjent może starać się o aneksowanie umowy celem zmiany
zakresu rzeczowego i finansowego projektu, jednak nigdy przesłanką takiej zmiany (aneksu) nie
powinien być zamiar objęcia wydatkami kwalifikowanymi, wydatków pierwotnie nie
uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie.
28
Wydatki kwalifikowane
Do wydatków kwalifikowanych zaliczamy:
• wydatki na wsparcie kapitałowe funduszy poręczeniowych
i
pożyczkowych
(stają
się
one
kwalifikowane
w momencie przekazania środków finansowych na wyodrębniony
rachunek bankowy celem powiększenia lub wytworzenia przez
instytucje prowadzącą dany fundusz kapitału przeznaczonego na
wsparcie finansowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
realizujących inwestycje na terenie administracyjnym województwa
podkarpackiego),
29
Wydatki kwalifikowane c.d.
• wydatki na pokrycie kosztów administracji i zarządzania
funduszem pożyczkowym lub poręczeniowym, w szczególności:
1) koszty osobowe pracowników zaangażowanych do
bezpośredniej
realizacji projektu, wydatki związane z kosztami
osobowymi winny być należycie udokumentowane,
2) koszty powierzchni biurowej i wyposażenia biurowego, w tym
m.in. koszty najmu, dzierżawy powierzchni biurowej, służące
realizacji projektu, właściwie uzasadnione i skalkulowane, oparte na
kosztach rzeczywistych i proporcjonalnie
zakwalifikowane do
projektu
30
Wydatki kwalifikowane c.d.
3) koszty zakupu lub leasingu finansowego
środków trwałych (wyposażenia biurowego),
(wyłącznie)
Warunki współfinansowania leasingu finansowego:
- umowa leasingu finansowego musi zawierać zapis, iż prawo
własności
przedmiotu
leasingu
zostanie
przeniesione
na
Leasingobiorcę po okresie spłaty wszystkich rat leasingowych,
najpóźniej w ciągu miesiąca po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej,
- wydatkiem kwalifikowanym do współfinansowania jest ta część raty
leasingowej, która jest związana ze spłatą kapitału leasingowanego
dobra – tylko w okresie realizacji projektu wskazanym w umowie
o dofinansowanie,
- dowodem faktycznego poniesienia wydatku
potwierdzający opłacenie raty leasingowej,
jest
dokument
31
Wydatki kwalifikowane c.d.
4) koszt zabezpieczenia należytego
wynikających z umowy o dofinansowanie,
wykonania
zobowiązań
5) podatek od towarów i usług może być uznany za kwalifikowany
w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
- został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta, oraz
Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku
VAT w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 r. z poźn. zm.
32
Wydatki kwalifikowane c.d.
6) wydatek na zakup wartości niematerialnej i prawnej może zostać
uznany za wydatek
kwalifikowany, jeśli wartość ta: zostanie zakupiona od strony trzeciej na
warunkach rynkowych, zgodnie z przepisami prawa zostanie ujęta w ewidencji
księgowej Beneficjenta, będzie wykorzystywana wyłącznie przez nabywcę do
celów realizacji projektu z wyłączeniem sytuacji, w której nabywa się również
prawo do udzielania sublicencji, oraz podlega amortyzacji zgodnie z przepisami
o rachunkowości,
7) koszty windykacji
Wszystkie wydatki na pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem
pożyczkowym i poręczeniowym kwalifikują się do objęcia wsparciem zgodnie z
zapisami pkt. 3.19 podręcznika, o ile wynikają one z wniosku
o dofinansowanie projektu, (w wysokości nie przekraczającej progów
procentowych, o których mowa w art. 43 (4) Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1828/2006).
33
Wydatki kwalifikowane c.d.
Koszty zarządzania funduszem nie mogą przekraczać średniorocznie, w czasie
trwania programu pomocowego:
- 2% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy poręczeniowych;
- 3% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy pożyczkowych;
- 4% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy mikropożyczkowych.
[art. 43 pkt 4. Rozp. 1828/2006]
Instrumenty inżynierii finansowej inwestują w mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Takie
inwestycje mogą być dokonywane tylko na etapie ich powstawania, wczesnej działalności
(włącznie z kapitałem na rozruch) lub przy rozszerzaniu działalności tych przedsiębiorstw,
i tylko w działania, które osoby zarządzające instrumentami inżynierii finansowej oceniają jako
potencjalnie gospodarczo rentowne.
Nie inwestują one w przedsiębiorstwa, które znajdują się w trudnej sytuacji
w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw od dnia 10 października 2004 r.,[art. 45 Rozp.
1828/2006].
34
Wydatki niekwalifikowane
• wydatki na pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym lub
poręczeniowym przekraczające pułapy wymienione w pkt. 3.19 podręcznika,
• wydatki związane z udzieleniem wsparcia w formie pożyczek lub poręczeń:
 dużym przedsiębiorstwom,
 mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom realizującym inwestycje poza terenem
administracyjnym województwa podkarpackiego.
• koszty prowizji i odsetek ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych,
•koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji
ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,
• koszty kredytu, odsetki od zadłużenia,
• prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,
• koszty podatku VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, tj. ustawę
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z poźn. zm.,
• koszty zakupu lub leasingu środków transportu,
• koszty zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, gruntowej zabudowanej,
budynkowej i lokalowej,
35
Wydatki niekwalifikowane
• koszty
nabycia
niezabudowanej,
prawa
wieczystego
użytkowania
nieruchomości
gruntowej
• koszty amortyzacji aktywów,
• koszty opłat związanych z otwarciem i prowadzeniem wyodrębnionego rachunku
bankowego Beneficjenta,
• koszty podatku, marży finansującego, odsetek od refinansowania kosztów, koszty ogólne,
opłaty ubezpieczeniowe związane z leasingiem finansowym,
• koszty rat leasingowych wykraczających poza ramy czasowe kwalifikowalności wydatków,
• koszty napraw,
powierzchni,
bieżących
remontów
najmowanych/dzierżawionych
pomieszczeń,
• zasiłki i inne świadczenia,
•promocja projektu.
36
Dziękuję za uwagę
Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
[email protected]
37
Download