zadania-genomy - Pytania z lat 2007 - 2011

advertisement
zadania-genomy.doc
(69 KB) Pobierz
TWĂ“J BIOTECHNOLOG https://www.facebook.com/twoj.biotechnolog
rozdzial 10
10.1. Co to jest matriks jÄ…drowa?
d) złożona sieć włókien zbudowanych z białek i RNA, tworząca substrukturę
jÄ…dra
10.2 jaka jest funkcja jÄ…derka?
c) jest miejscem synrezy i obrobki czasteczek rRNA
10.3. Którą z niżej wymienionych technik stosuje się do określenia ruchu białek w jądrze?
b) Przywracanie fluorescencji po fotowygaszaniu (FRAP)
10.4 heterochromatyne definiuje sie jako:
c) chromatyne o stusunkowo skondensowanej strukturze zawierajÄ…cej nieaktywne geny
10.5. KtĂłry rodzaj chromatyny zawiera geny ulegajÄ…ce ekspresji?
a) Euchromatyna
10.6 ktory z nizej podanych terminow okresla rejon aukariotycznego DNA zawierajacy jeden lub wiecej
genow mozliwy do wyznaczenia przez traktowanie DNaza I?
c) domena funkcjonalna
10.7. Który z podanych fragmentów DNA uniemożliwia ekspresję genu, gdy umieści się go
między genem a jego sekwencjami regulatorowymi?
c) Izolator
10.8 jaka jest rola regionu kontrolnego locus LCR w regulacji ekspresji genow?
a) bialka wiÄ…ĹĽace DNA przylaczaja sie do LCR i modyfikuja strukture chromatyny
10.9. Który z aminokwasów jest acetylowany w N-końcowych fragmentach histonów?
b) Lizyna
10.10 ktorej z nizej wymienionych modyfikacji NIE podlegaja histony?
b)ADP-rybozylacja
10.11. KtĂłry z niĹĽej podanych rodzajĂłw remodelowania nukleosomu powoduje jego przeniesienie na
innÄ… czÄ…steczkÄ™ DNA?
d) Transfer
10.12 ktory z podanych rodzajow modyfikacji DNA prowadzi do wyciszenia regionu w genomie w taki
sposob ze stan wyciszenia moze byc przekazany kom. potomnym?
b) metylacja
10.13. KtĂłra z definicji jest definicjÄ… metylacji DNA de novo?
a) Przyłączenie grup metylowych do DNA w nowym miejscu, prowadzące do zmiany
wzoru metylacji genomu.
10.14 jaki stan metylacji wysp CpG charakteryzuje geny metabolizmu podstawowego?
c)wyspy CpG nie sÄ… metylowane
10.15. Piętnowanie genomowe występuje, gdy:
c) Tylko jeden gen z pary alleli ulega ekspresji, drugi jest metylowany i wyciszany
10.16 jezeli komĂłrka diploidalna ma 3 chromosomy X to ile chromosomow X bedzie nieaktywnych?
b)dwa
rozdział 12
12.2 jaki czynnik uwaza sie za najwazniejszy przy decydowaniu czy bakteryjna polimeraza RNA
kontynuje czy konczy transkrypcje?
d)zdarzenia termodynamiczne (str 337)
12.4 antyterminacja uczestniczy w regulacji
d) genĂłw obecnych w rejonie 3'koncowym operonu (str 338)
12.6 ktore z ponizszych NIE jest uwazane za powod modyfikacji nukleotydow tRNA?
a)wzmocnienie par zasad tworzących się między rybonukleotydami (str 346)
12.8 w jakisposob tworzy sie struktura lassa w czasie wycinania intronow GU-AG?
b) po cieciu w miejscu skladania RNA o stronie 5' intronu tworzy sie nowe wiÄ…zanie
fosfodiestrowe miedzy nukleotydem 5' i weglem 2' wew. adenozyny (str 356)
12.10 ktore zdanie prawidlowo opisuje skladanie RNA w ukladzie trans?
d) eksony z roznych trankryptow RNA sÄ… Ĺ‚aczone ze soba (str 362)
12.12 modyfikacja chemiczna czasteczek eukariotycznego rRNA odbywa sie w
d) jÄ…derku (str 369
12.14 rozpad RNA zalezny od kodonu stop to system degradacji czÄ…steczek....... :
a) NMD degraduje czasteczki mRNA z kodonami stop w nieprawidlowych pozycjach (str 372)
12.16 w jaki spsoob RNA jest transportowane z jÄ…dra?
c)przez pory w błonach w procesie zaleznym od energii (str 375)
Â
Rozdział 15
15.2 jakie określenie opisuje taka aranzację topologiczna ktora zapobiega rozdziałowi
łańcuchów DNA podwójnej helisy bez jej rozwijania?
c) plektonemiczna (str 469)
15.4 ktora z nizej wymienionych funkcji jest wlasciwoscia girazy DNA z komorek e coli?
d)wszystkie wyzej wymienione (str 474)
15.6 jaka nazwe nosi miejsce genomu gdzie rozpoczyna sie replikacja?
c)origin(miejsce inicjacji replikacji) (str 476)
15.8 jakie aktywnosci nukleolityczne wykozystujÄ… polimarzy DNA w celu zapewnienia kontroli
prawidlowosci dolaczania nukleotydow podczas syntezy DNA?
a)egzonukleazy 3' --> 5' ( str 480)
15.10 ktore bialka zapobiegaja degradacji lub reasocjacji jednoniciowego DNA w obrębie widełek
replikacyjnych?
c)białka wiążace jednoniciowy DNA (str 484)
15.12 ktore bialko bierze udzial w rozdzieleniu dwoch szczepionych chromosomow podczas terminacji
replikacji DNA w komorkach Ecoli?
c)topoizomeraza IV (tekst pod obrazkiem str 490)
15.14 telomery komorek drosophilia sa podobne do ktorej z nizej wymienionych struktur?
c) retropozonow (str 495)
15.16 jakie nowe techniki badawcze znalazly zastosowanie w ustaleniu czasow rozpoczynania inicjacji
replikacji DNA w roznych regionach chromosomow?
c)analiza mikromacierzy (str 498)
Â
odpowiedzi od jazz:
ROZDZIAĹ• 13
13.1KtĂłre z ponizszych jest definicja czasteczki izoakceptorowego tRNA?
a)pojedyncza czasteczka tRNA oddzialujaca z rĂłznymi kodonami dla tego samego aminokwasu
b)różne czasteczki tRNA specyficzne dla tego samego aminokwasu
c)różne czasteczki tRNA rozpoznajace ten sam kodon.
d)cząsteczka tRNA, do której moga byc przylaczane różne aminokwasy.
Â
13.2 Które z ponizszych twierdzen, dotyczacych specyficzności synteaz aminoacylo-tRNA, jest
PRAWDZIWE?
a) Wszystkie syntetazy aminoacylo-tRNA katalizuja dodanie jednego rodzaju aminokwasu do jednego
rodzaju tRNA.
b) Wszystkie syntetazy aminoacylo-tRNA katalizuja dodanie jednego rodzaju aminokwasu
do jednego lub wiecej rodzajĂłw tRNA. (Str 388)
c)Wszystkie syntetazy aminoacylo-tRNA katalizuja dodanie jednego lub wiecej rodzajĂłw
aminokwasĂłw
do jednego rodzaju tRNA.
d) Wszystkie synteazy aminoacylo-tRNA katalizuja dodanie jednego lub wiecej rodzajĂłw
aminokwasĂłw do jednego lub wiecej rodzajĂłw tRNA.
Â
13.3 Oddziaływania kodon-antykodon zachodza poprzez:
a) wiazania kowalencyjne.
b) odzialywania elektrostatyczne.
c) wiazania wodorowe.
d) oddzialywania hydrofobowe.
Â
13.4 Zasada tolerancji w oddzialywaniach miedzy kodonem i antykodonem dotyczÄ…
a) pierwszego nukleotydu kodonu i pierwszego nukleotydu antykodonu.
b)pierwszego nukleotydu kodonu i trzeciego nukleotydu antykodonu.
c)trzeciego nukleotydu kodonu i pierwszego nukleotydu antykodonu.
d)trzeciego nukleotydu kodonu i trzeciego nukleotydu antykodonu
Â
13.5 PoniĹĽsze twierdzenia opisuja zasade tolerancji,z WYJÄ„TKIEM :
a) Antykodon znajduje sie w petli tRNA i nie moze na całej długości tak samo dopasowac sie do
kodonu.
b)Inozyna w tRNA moze tworzyc pare z A, C i U w mRNA.
c)lnozyna w mRNA moze tworzyc pare z A, C w tRNA
d) Guanina moze tworzyc pare z uracylem.
Â
13.6. Pierwszym etapem inicjacji translacji u bakterii jest:
a. Mala podjednostka rybosomu wiaze czapeczke na koncu 5' mRNA i skanuje mRNA do
kodonuinicjacyjnego.
b. Duza podjednostka rybosomu wiaze miejsce wiazania rybosomu w czasteczce mRNA.
c. Rybosom wiaze kodon inicjacyjny w mRNA.
d. Mala podjednostka rybosomu wiaze miejsce wiazania rybosomu w czasteczce mRNA.
Â
13.7.*Jaka jest funkcja grupy formylowej przylaczonej do inicjatorowej metioniny w bakteriach?
a. Laczy inicjatorowy tRNA z duza podjednostka rybosomy w czasie inicjacji translacji.
b. Wiaze czasteczke GTP potrzebna w procesie skladania kompleksu inicjacyjnego.
c. Blokuje grupe aminowa metioniny, dzieki czemu translacja zachodzi w kierunku N-+C.
d. Blokuje lancuch boczny metioniny tak, ze nie moĹĽe ona oddzialywac z czynnikiem inicjacyjnym IF3.
Â
13.8. Jaki jest ogĂłlny mechanizm inicjacji translacji u eukariotĂłw?
a. Mala podjednostka rybosomu wiaze czapeczke na koncu 5' mRNA i skanuje mRNA do
kodonu inicjacyjnego.
b. Duza podjednostka rybosomu wiaze czapeczke na koncu 5' mRNA i skanuje mRNA do kodonu
inicjacyjnego.
c. Rybosom wiaze kodon inicjacyjny w mRNA.
d. Mala podjednostka rybosomu wiaze miejsce wiazania rybosomu w czasteczce mRNA.
Â
13.9. * Jaka jest funkcja czynnika inicjacyjnego eIF-5?
a. Wiaze inicjatorowy tRNAMet i GTP w czasie skladania kompleksu inicjacyjnego.
b. Laczy czapeczke na koncu 5' mRNA z kompleksem
preinicjacyjnym.
c. Uwalnia czynniki inicjacyjne po zlozeniu rybosomy w rejonie kodonu inicjacyjnego.
d. Zapobiega polaczeniu duzej podjednostki rybosomy z mala podjednostka w cytoplazmie.
Â
13.10. Jakie sa funkcje czynnika elongacyjnego EF-1A?
a. Katalizuje tworzenie wiazania peptydowego.
b. Zapewnia, ze wlasciwe aminoacylo-tRNA wchodzi do rybosomu.
c. Uniemozliwia czasteczkom tRNA opuszczenie rybosomy przed utworzeniem wiazania peptydowego.
d. Hydrolizuje GTP, co jest potrzebne w procesie
translokacji rybosomu wzdluz mRNA.
Â
13.11. *W jaki sposĂłb zachodzi zmiana fazy odczytu w czasie translacji?
a. Rybosom przeprowadza translacje czasteczki tRNA, ktĂłra zawiera jeden dodatkowy nukleotyd lub
brakuje w niej nukleotydu.
b. W czasie translacji czasteczki RNA rybosom pomija kodon.
c. Rybosom zatrzymuje sie w czasie translacji, przesuwa o jeden nukleotyd do przodu lub
do tylu i potem kontynuuje translacje.
d. Rybosom konczy translacje na kodonie, ktĂłry normalnie koduje aminokwas.
Â
13.12. W jaki sposĂłb zachodzi terminacja translacji?
a. Czynnik uwalniajacy rozpoznaje kodon terminacyjny i wchodzi w miejsce A.
b. tRNA rozpoznajacy kodon terminacyjny wchodzi w miejsce A.
c. tRNA rozpoznajacy kodon terminacyjny wchodzi w miejsce P.
d. Rybosom zatrzymuje sie na kodonie terminacyjnym i katalizuje oddzielenie bialka od tRNA.
Â
13.13. * KtĂłry z ponizej podanych powodĂłw NIE jest powodem, dla ktĂłrego bialka wymagaja
pomocy w procesie faldowania w czasie translacji lub po denaturacji?
a. Po denaturacji bialka moga tworzyc nierozpuszczalne agregaty, spowodowane niezdolnoscia
schowania grup hydrofobowych przed czasteczkami wody.
b. Po denaturacji bialka moga tworzyc niewłaściwie sfaldowane, ale stabilne struktury.
c. W czasie translacji czesciowo zsyntetyzowane bialko jest losowo zwiniete, co
uniemozliwia mu sfaldowanie sie we wlasciwa strukture.
d. W czasie translacji czesciowo zsyntetyzowane bialko moze sie zaczac niewlasciwie fałdować
zanim zostanie zsyntetyzowane cale bialko
Â
13.14 KtĂłra z ponizszych NIE jest funkcja pelniona prze bialka opiekuncze w czasie faldowania bialek
a. Bialka opiekuncze pomagaja bialkom odnaleźć .prawidlowa strukture.
b. Bialka opiekuncze okreslaja trzeciorzedowÄ… strukture bialek.
c. Bialka opiekuncze moga stabilizowac czesciowo sfaldowane bialka i zapobiegac ich agregacj z
innymi bialkami.
d. Bialka opiekuncze oslaniaja i chronia wyeksponowane regiony hydrofobowe bialek.
Â
13.15. * KtĂłry z ponizszych NIE jest przykladem potranslacyjnej modyfikacji chemicznej bialek?
a. Glikozylacja.
b. Metylacja.
c. Fosforylacja.
d. Ciecie proteolityczne.
Â
13.16. Co to jest inteina?
a. Zewnetrzny lub wewnetrzny fragment bialka usuwany przez ciecie proteolityczne prowadzÄ…ce do
powstania aktywnego bialka.
b. Zewnetrzny fragment bialka dodawany do innych bialek przez ligaze bialkowa.
c. Wewnetrzny fragment bialka usuwany po translacji z jednoczesnym polaczeniem
fragmentĂłw go otaczajacych.
d. Zewnetrzny fragment bialka laczony kowalalencyjnie z lipidami tworzacymi blony.
TEST 11
11.1. W jaki sposĂłb bialka wiaza specyficzna sekwencje DNA?
a. Przez oddzialywania ze szkieletem cukrowo-fosforanowym.
b. Poprzez otwarcie struktury podwĂłjnej helisy i'tworzenie wiazan z zasadami.
c. Przez oddzialywania z zasadami za pośrednictwem histonów.
d. Przez oddzialywania z zasadami w wiekszym rowku podwĂłjnej helisy.
11.2. KtĂłra z ponizszych domen wiazacych DNA oddzialuje glĂłwnie z zasadami w mniejszym rowku
podwĂłjnej helisy?
a. Domena HTH.
b. Palec cynkowy.
c. Domena zasadowa.
d. Domena TBP.
11.3. KtĂłra z ponizszych technik, opartych na migracji fragmentĂłw DNA w zelu w obecnosci lub przy
braku bialek, wykorzystuje sie do identyfikacji bialek wiÄ…ĹĽÄ…cych DNA?
a. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jadrowego (NMR) .
b. Analiza spowolnienia migracji w zelu.
c. Test ochrony przed nukleaza.
d. Analiza sladĂłw.
11.4. KtĂłra z metod identyfikacji nukleotydĂłw istotnych dla wiazania bialka stosuje sie w testach
zakłócania modyfikacji?
a. Kompleks DNA-bialko poddaje sie dzialaniu nukleazy, by rozszczepic niechronione wiazania
fosfodiestrowe.
b. Kompleks DNA-bia/ko poddaje sie dzialaniu czynnika metylujacego, by wyznaczyc miejsce wiazania.
c. DNA poddaje sie dzialaniu czynnika metylujacego przed zwiazaniem bialka.
d. Bialko poddaje sie dzialaniu czynnika metylujacego przed zwiazaniem DNA.
11.5. KtĂłra z ponizszych polimeraz RNA przeprowadza transkrypcje genĂłw kodujacych bialka u
eukariotĂłw?
a. Polimeraza RNA I.
b. Polimeraza RNA II.
c. Polimeraza RNA III.
d. Polimeraza RNA IV.
11.6. Miejsce przylaczenia polimerazy RNA u bakterii to:
a. Inicjator.
b. Operator.
c. Promotor.
d. Kodon start.
11.7. KtĂłra podjednostka bakteryjnej polimerazy RNA
okresla jej specyficznosc w stosunku do promotora?
a. É‘
b. β
c. Îł
d. Ďƒ
11.8. Pierwszym kompleksem bialkowym, ktĂłry u Eukaryola wiaze sie z promotorem podstawowym
genu kodujacego bialko, jest:
a. Polimeraza RNA II.
b. Podstawowy czynnik transkrypcyjny TFIIB.
c. Podstawowy czynnik transkrypcyjny TFIID.
d. Podstawowy czynnik transkrypcyjny TFIIE.
11.9. Jakiego rodzaju modyfikacje polimerazy RNA II sa niezbedne do aktywacji kompleksu
preinicjacyjnego?
a. Acetylacja ..
b. Metylacja.
c. Fosforylacja.
d. Ubikwitynacja.
11.10. Dlaczego reinicjacja transkrypcji z promotora polimerazy RNA II jest duzo szybsza niz pierwsza
inicjacja?
a. Wszystkie podstawowe czynniki transkrypcyjne pozostaja zwiazane z promotorem umoĹĽliwiajÄ…c
reinicjacje•
b. NiektĂłre podstawowe czynniki transkrypcyjne pozostaja zwiazane z promotorem
umożliwiając reinicjacje•c. Wszystkie podstawowe czynniki transkrypcyjne oddysocjowuja od
promotora, ale promotor jest ciagle wyeksponowany, co umozliwia szybkie ponowne zbudowanie
kompleksu inicjujacego.
d. Zadne z powyzszych.
11.11. Jak nazywa sie sekwencja DNA polozona obok promotora operonu laktozowego E. coli,
regulujaca ekspresje tego operonu?
a. Aktywator.
b. Induktor.
c. Operator.
d. Represor.
11.12. Jaka funkcje pelni allolaktoza w regulacji ekspresji operonu laktozowego:
a. Aktywatora.
b. Induktora.
c. Operatora.
d. Represora.
11.13. KtĂłra z ponizszych sekwencji modulowych NIE jest modulem konstytutywnym?
a. Blok CM T.
b. Blok GC.
c. Oktamer.
d. Sekwencja TATA.
11.14. KtĂłra z ponizszych sekwencji modulowych umozliwia regulacje transkrypcji w odpowiedzi na
ogĂłlne sygnaly z zewnatrz komĂłrki?
a. Moduly komĂłrkowo specyficzne.
b. Moduly regulatorĂłw rozwoju.
c. Moduly represorĂłw.
d. Moduly odpowiedzi.
11.15. KtĂłra z ponizszych sekwencji DNA podwyzsza poziom inicjaji i transpiracji i moze byc polozona
w duzej odleglosci powyzej lub poniĹĽej genu, ktĂłry reguluje?
a. Aktywator.
b. Wzmacniacz.
c. Wyciszacz.
d. Terminator.
11.16. KtĂłra z ponizszych domen nie jest domena aktywujaca?
a. Domena kwasna.
b. Domena poliglutaminowa.
c. Suwak leucynowy.
d. Domena poliprolinowa.
Â
Odpowiedzi od aga8811
ROZDZIAĹ• 11
2. Która z poniższych domen wiążących DNA oddziałuje głównie z zasadami w mniejszym
rowku podwĂłjnej helisy?
d)domena TBP
4. Którą z metod identyfikacji nukleotydów istotnych dla wiązania białka stosuje się w testach
zakłócania modyfikacji?
c) DNA poddaje się działaniu czynnika metylującego przez związaniem białka
6. Miejsce przyłączenia polimerazy RNA u bakterii to:
c) promotor
8. Pierwszym kompleksem białkowym, który u Eukaryota wiąże sie z promotorem podstawowym
genu kodującego białka, jest:
c) podstawowy czynnik transkrypcyjny TFIID
10. Dlaczego reinicjacja transkrypcji z promotora polimerazy RNA II jest duĹĽo szybsza niĹĽ pierwsza
inicjacja?
b) niektĂłre podstawowe czynniki transkrypcyjne pozostajÄ… zwiÄ…zane z promotorem
umoĹĽliwiajÄ…c reinicjacjÄ™ (TFIID, TFIIA, TFIIH)
12. Jaką funkcję pełni allolaktoza w regulacji ekspresji operonu laktozowego:
b) induktora
14. Która z poniższych sekwencji modułowych umożliwia regulację transkrypcji w odpowiedzi na
ogólne sygnały z zewnątrz komórki?
d)moduły odpowiedzi
16. KtĂłra z poniĹĽszych domen nie jest domenÄ… aktywujÄ…cÄ…?
c) suwak leucynowy
Â
ROZDZIAĹ• 15.
1. Problem topologiczny związany z replikacją DNA dotyczy którego z następujących
zagadnień?
a) zablokowania miejsc replikacji DNA przez nukleosomy
b) trudności związanych z syntezą DNA na nici opóźnionej
c) rozwijania podwĂłjnej helisy i rotacji czÄ…steczki DNA
d)synchronizacji replikacji DNA z podziałem komórkowym
2. Jakie określenie opisuje taką aranżację topologiczną, która zapobiega rozdziałowi
łańcuchów DNA podwójnej helisy bez jej rozwijania?
a) helinemiczna
b)par anemiczna- oba łańcuchy mogą się rozdzielać przez odciąganie ich od siebie, bez
konieczności rozwijania cząsteczek
c) plektonemiczna
d)toponomeryczna
3. Który z badaczy zaproponował jako pierwszy model „przecinania i łączenia” w celu
rozwiÄ…zania problemu topologicznego replikacji DNA?
a) Delbruck
b) Kornberg
c) Meselson i Stahl
d)Watson i Crick
4. Która z niżej wymienionych funkcji jest właściwością girazy DNA z komórek E. coli?
a) przeciwdziałanie superzwijaniu sie genomu podczas jego replikacji
b) przeciwdziałanie superzwijaniu się genomu podczas transkrypcji
c) wprowadzenie superzwojĂłw do czÄ…steczki DNA
d)wszystkie wyĹĽej wymienione
5. Jakie rodzaje cząsteczek DNA ulegają kopiowaniu według metody obracającego się koła?
a)chromosomy komĂłrek bakterii
b)genomy niektórych bakteriofagów (np. λ)
c) genomy mitochondrialne
d)chromosomy droĹĽdĹĽy
6. JakÄ… nazwÄ™ nosi miejsce genomu, gdzie rozpoczyna siÄ™ replikacja?
a)enhancer (wzmacniacz sygnału genetycznego)
b)inicjator
c) origin (miejsce inicjacji replikacji)
d)promotor
7. Jaka jest rola startera w syntezie DNA?
a) dostarczanie reszty 5’-fosforanowej na końcu łańcucha polinukleotydowego w celu
umożliwienia dołączenia kolejnego nukleotydu
b) dostarczenie grup 5’-fosforanowych, które mogą ulegać hydrolizie w celu uzupełniania
ilości energii potrzebnej do syntezy DNA
c) dostarczenie reszty 3’-hydroksylowej jako miejsca dołączenia następnego
nukleotydu
d)dostarczanie zapasowych nukleotydów potrzebnych do syntezy nowych łańcuchów DNA
8. Jakie aktywności nukleolityczne wykorzystują polimerazy DNA w celu zapewnienia kontroli
prawidłowości dołączania nukleotydów podczas syntezy DNA?
a) egzonukleazy 3’5’
b) egzonukleazy 5’3’
c) endonukleazy jednoniciowe
d)endonukleazy dwuniciowe
9. Czym sÄ… fragmenty Okazaki?
a)sÄ… to krĂłtkie segmenty polinukleotydowe syntetyzowane na nici prowadzÄ…cej DNA
b)są to krótkie segmenty polinukleotydowe syntetyzowane na nici opóźnionej DNA
c) są to startery syntetyzowane na nici opóźnionej, które są niezbędne do syntezy DNA
d)są to fragmenty peptydowe powstałe po proteolizie polimerazy DNA
10. Które białka zapobiegają degradacji lub reasocjacji jednoniciowego DNA w obrębie widełek
replikacyjnych?
a) helikazy
b)prymazy
c) białka wiążące jednoniciowe DNA
d)topoizomerazy
11. KtĂłre z wymienionych niĹĽej enzymĂłw usuwajÄ… w komĂłrkach bakterii startery RNA obecne na
początku każdego fragmentu Okazaki na nici opóźnionej?
a) polimeraza I DNA
b) polimeraza II DNA
c) ligaza DNA
d)RNaza H
12. Które białko bierze udział w rozdzieleniu dwóch szczepionych chromosomów podczas
terminacji replikacji DNA w komĂłrkach E. coli?
a) DnaB
b)polimeraza DNA
c) topoizomerazy IV (Olka 22: wydaje mi siÄ™ , ĹĽe 15.12 powinno byc c) topoizomeraza IV s.490 tekst
pod obrazkiem)
d)Tus
13. Które z poniższych twierdzeń dotyczących telomerazy jest PRAWDZIWE?
a) telomeraza jest polimerazÄ… DNA zaleĹĽnÄ… od RNA
b) telomeraza jest polimerazÄ… RNA zaleĹĽnÄ… od RNA
c) telomeraza jest polimerazÄ… DNA zaleĹĽnÄ… od DNA
d)telomeraza jest polimerazÄ… RNA zaleĹĽnÄ… od DNA
14. Telomery komĂłrek Drosophila sÄ… podobne do ktĂłrej z niĹĽej wymienionych struktur?
a) centromerĂłw
b) mikrosatelitarnego DNA
c) retropozonĂłw
d)transpozonowego DNA
15. W ciÄ…gu jakiego stadium cyklu komĂłrkowego zachodzi replikacja DNA?
a) M
b) G1
c) S
d)G2
16. Jakie nowe techniki badawcze znalazły zastosowanie w ustaleniu czasów rozpoczynania inicjacji
replikacji DNA w różnych regionach chromosomu?
a) hybrydyzacja fluorescencyjna in situ?
b) spektrografia masowa
c) analiza mikromacierzy
d)PCR
Â
Plik z chomika:
twoj.biotechnolog
Inne pliki z tego folderu:

Biologia molekularna - egzaminy.doc (101 KB)
 Biologia Molekularna- egzam.doc (44 KB)
 Biologia Molekularna.doc (59 KB)
 Egzamin 2008 - zdjÄ™cia.doc (2876 KB)
 molek - egzamin.doc (61 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Egzamin 2011
Download