Zarządzenie Nr

advertisement
Zarządzenie Nr 64/273/11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia
Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Upoważniam Pana Andrzeja Zubrzyckiego Dyrektora Zarządu Dróg
Miejskich w Koszalinie do podpisania umowy na „Świadczenie usługi
oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie miasta Koszalin” – do
kwoty brutto 4.008.892,00 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.
UZASADNIENIE
Stosownie do przepisów ustawy Prawo Energetyczne art. 18 pkt.1 ppkt. 3, Gmina
Koszalin jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest finansować oświetlenie
miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jej terenie. Gmina realizuje to zadanie
„systemem zleconym”, to jest poprzez zawarcie umowy z podmiotem, który odpłatnie
świadczy usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych.
Należyte oświetlenie dróg i innych terenów publicznych wymaga zastosowania sieci
oświetlenia drogowego. Właścicielem sieci oświetleniowej zlokalizowanej przy drogach
publicznych i innych terenach publicznych jest ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.
Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie wystąpił do właściciela sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - o wyrażenie zgody na dokonanie wyboru firmy świadczącej
usługi eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego w drodze postępowania
konkurencyjnego, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych. W odpowiedzi (pismo nr
L.dz. DT/1022/2011) Zarząd otrzymał odpowiedź negatywną stwierdzającą, że Energa
Oświetlenie Sp. z o.o. nie znajduje możliwości wyrażenia zgody na wykonanie usługi
oświetleniowej na terenie miasta Koszalin przez inne podmioty, przy wykorzystaniu sieci
oświetleniowej stanowiącej majątek spółki.
W uzasadnieniu właściciel sieci powołał się na art. 140 kodeksu cywilnego, na
podstawie którego uprawnienie do korzystania z własnej rzeczy należy do podstawowych
uprawnień właściciela rzeczy, czyli do istoty prawa własności, zaś na mocy art. 64 ust. 3 i art.
21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej własność może być ograniczona tylko w drodze
ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
Wobec powyższego z przedstawionych wyżej przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt. 1 ppkt. a) PZP w zakresie zamówienia
publicznego, którego dotyczy niniejszy wniosek, usługi oświetlenia dróg i innych terenów
publicznych mogą być wykonywane na rzecz Miasta Koszalina wyłącznie przez jednego
wykonawcę – ENERGA Oświetlenie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie.
W warunkach naturalnego monopolu związanego z własnością sieci oświetleniowych
zawarcie umowy o usługę oświetlenia dróg i innych terenów publicznych w trybie
zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione i nie ogranicza konkurencji na rynku.
W wyniku przeprowadzonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
podczas negocjacji zaproponowano firmie Energa-Oświetlenie wykonanie usługi do kwoty
4.008.892,00 zł. (słownie: cztery miliony osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa
zł. 00/100) łącznie z podatkiem VAT, na okres do 30.04.2012r.
Umowa będzie finansowana w ramach środków przeznaczonych na oświetlenie miasta,
w dziale 900, rozdział 90015, paragraf 4260 i 4270:
-
z budżetu 2011 - 2.022.631,19 zł.
-
z budżetu 2012 – 1.986.260,81 zł.
Łącznie = 4.008.892,00 zł.
Download