Rzeźba Polski

advertisement
Rzeźba Polski
I. Wprowadzenie
Rzeźba terenu jest jednym z ważniejszych elementów krajobrazu naturalnego.
W przeważającej części ukształtowała się ona pod wpływem zlodowaceń plejstoceńskich.
Jedynie rzeźba południowej Polski jest pochodzenia starszego. Rzeźba terenu jest elementem
stale się zmieniającym, co daje się szczególnie zauważyć w ostatnich okresach historycznych.
II. Ogólne rysy ukształtowania powierzchni Polski
Rzeźba terenu Polski, pomimo przeciętnie niewielkiego wzniesienia (173 m n.p.m.) nad
poziom morza, odznacza się znaczną różnorodnością. Góry wysokie typu alpejskiego, góry
średnie i niskie, wyżyny, a także niziny o urozmaiconej morfologii składają się na wielkie
bogactwo krajobrazów geomorfologicznych. W ukształtowaniu powierzchni Polski
przeważają niziny, czyli obszary wzniesione od 0 do 300 m n.p.m. Zajmują one 92%
powierzchni kraju. Wyżyny czyli obszary wzniesione od 300 do 500 m n.p.m. o wyrównanej
powierzchni wierzchowinowej zajmują ……% powierzchni kraju. Góry zajmują pozostałe
8% powierzchni Polski. Może to stwarzać wrażenie monotonii rzeźby, jednak o faktycznym
zróżnicowaniu krajobrazów morfologicznych kraju decydują różnice wysokości względnych,
a te są znaczne nawet na niewielkich wycinkach terenu. Najwyższym punktem w kraju są
Rysy (2499 m n.p.m.) w Tatrach, najniższym depresja w Raczkach Elbląskich na Żuławach
(1,8 m p.p.m.).
Główne formy rzeźby układają się w równoleżnikowe pasy (Rys. …). Od
południa wyróżnia się kolejno: młode góry i kotliny przedgórskie systemu alpejskiego, stare
górotwory i wyżyny, niziny staroglacjalne, niziny młodoglacjalne (pojezierza), nadmorskie
niziny (pobrzeża) Bałtyku. Układ krajobrazów morfologicznych jest rezultatem
długotrwałego rozwoju (ewolucji) rzeźby terenu. Rzeźba gór, wyżyn i nizin była kształtowana
przez różnorodne czynniki, wśród których najważniejszą rolę odegrały ruchy tektoniczne
skorupy ziemskiej, zmiany klimatu i działalność człowieka. Pod wpływem sił wewnętrznych
powstawały górotwory , które w późniejszych fazach rozwoju były niszczone przez czynniki
zewnętrzne, np. wodę, wiatr, lód, ruchy grawitacyjne (osuwiskowe). Z dużym uproszczeniem
można przyjąć, że dla południowej części Polski duże znaczenie miały dzieje wcześniejszego
okresu ery kenozoicznej – trzeciorzędu (ok. 65-2 milionów lat temu), natomiast dla Polski
środkowej i północnej okres czwartorzędu (trwający od ok. 2 milionów lat). Najstarsze
większe formy rzeźby pochodzące z trzeciorzędu zachowały się w Sudetach (Karkonosze),
Karpatach i w pasie Wyżyn Polski obejmujących również Góry Świętokrzyskie. W
czwartorzędzie kilkakrotna obecność lądolodu skandynawskiego na obszarze Niżu Polskiego
oraz aktywność lodowców górskich w Tatrach i Karkonoszach znacząco wpłynęły na rzeźbę
tego terenu. Największy wpływ na rzeźbę terenów nizinnych miały zlodowacenia
środkowopolskie (Odry i Warty) oraz północnopolskie (Wisły). Jednak największy zasięg w
Polsce miał lądolód zlodowacenia południowopolskiego (Sanu), który dotarł około 500 tys.
lat temu do Karpat i Sudetów. Coraz mniejsze zasięgi tych zlodowaceń stały się przyczyną
charakterystycznej strefowości rzeźby. Rzeźba starsza , dzieło lądolodów Odry i Warty (od
ponad 200 tys. lat do 100 tys. lat temu) nazywana jest rzeźbą staroglacjalną (np. okolice
Łodzi, Wrocławia, Warszawy). Odznacza się ona przewagą terenów równinnych i brakiem
jezior. Rzeźba będąca efektem ostatniego nasunięcia lądolodu Wisły, trwającego od 20 do 13
tys. lat temu to rzeźba młodoglacjalna, wykazująca się dużym zróżnicowaniem rzeźby i
obecnością jezior polodowcowych. Po ustąpieniu lądolodu powierzchnia terenu podlegała
przekształcaniu przez działalność rzek, wiatru, mrozu i innych czynników. Prowadziło to do
łagodzenia zarysów form terenu i zmniejszania nachylenia stoków. Obecnie w holocenie
zmiany te trwają nadal. W czasach historycznych głównym czynnikiem wpływającym na
kształtowanie powierzchni terenu stał się człowiek. Jego efektem są formy terenu określane
jako antropogeniczne (np. wyrobiska kopalni odkrywkowych, wały przeciwpowodziowe,
nasypy drogowe i in.). W sposób pośredni poprzez wylesianie terenu i niewłaściwe formy
użytkowania ziemi, działalność człowieka prowadzi np. do powstania osuwisk i gęstej sieci
wąwozów.
III. Charakterystyka rzeźby wybranych regionów geomorfologicznych
Poniżej zostaną omówione na wybranych przykładach charakterystyczne cechy rzeźby i
niektóre osobliwości geomorfologiczne wybranych regionów Polski.
III. 1. Młode góry i kotliny systemu alpejskiego
Tatry
Tatry są przedstawicielem rzeźby gór wysokich typu alpejskiego. Położone są na pograniczu
polsko-słowackim. Mają tylko 52 km długości i 18 km szerokości, przy czym do Polski
należy tylko ¼ ich część. Najwyższy szczyt Gerlach (2655 m n.p.m.) leży po stronie
słowackiej. W polskiej części najwyższe są Rysy mierzące 2499 m n.p.m. Różnice wysokości
między Zakopanem a głównym grzbietem Tatr osiągają 1500 m. Ze względu na odrębności
budowy geologiczne (omówione w poprzednim module) i charakter rzeźby terenu
wyróżniamy w Polsce Tatry Wschodnie i Tatry Zachodnie. Tatry Wschodnie ze względu
na wyniosłość szczytów zwane również Wysokimi odznaczają się występowaniem ostro
zakończonych grzbietów górskich zwanych graniami. Poniżej grani w ścianach skalnych
zostały wyżłobione w skałach przez zsuwające się okruchy skalne żleby, przechodzące niżej
w stożki piargowe (usypiskowe). W wyższych partiach Tatr występują kotły polodowcowe
(czyli cyrki, zwane również karami), będące wyraźnymi śladami po lokalnych górskich
zlodowaceniach plejstoceńskich. Lodowce wypływały z kotłów w dół dolin, rozwijając jęzory
lodowcowe o długości od 3 do 14 km (dolina Białej Wody). Dna kotłów wypełnione wodą
tworzą jeziora, z których najgłębszą misę jeziorną zajmuje Wielki Staw w Dolinie Pięciu
Stawów Polskich (79 m głębokości). Jest to typowa dolina polodowcowa z piętrowo
układającymi się kotłami, progami skalnymi, wygładami lodowcowymi oraz formami
morenowymi, rozwinięta w całości w obszarze występowania skał granitowych. Obecnie nie
ma w Tatrach lodowców, chociaż na najwyższych szczytach spada więcej śniegu niż może się
go stopić. Brakuje tylko na tych wysokościach zagłębienia terenu, gdzie śnieg w większej
masie mógłby się gromadzić. Jedynie w wysoko położonym Kotle Mięguszowieckim
występuje płat nie topniejącego podczas lata śniegu. W miejscach gdzie łączyły się jęzory
lodowcowe spływające z sąsiednich dolin, wskutek silniejszej erozji powstały misowate
przegłębienia, np. Morskie Oko, zaliczane do najpiękniejszych jezior górskich w Europie.
Jeziora polodowcowe otwierają się na doliny o charakterystycznych profilach poprzecznych
w kształcie litery U. Są one wspólnym dziełem lodowców, górskich potoków i ruchów mas
skalnych na stokach. Tatry Zachodnie są niższe ok. 300-400 m od Tatr Wschodnich, główny
grzbiet i grzbiety od niego odchodzące na północ mają zaokrąglone formy wierzchowinowe
zbudowane z pokrywy skał osadowych, w porównaniu z granitami Tatr Wysokich. Duży
udział skał wapiennych w budowie Tatr sprzyja rozwojowi form krasowych. Obok skałek
wapiennych przybierających niekiedy fantastyczne formy (np. Raptawickie Turnie), jarów
krasowych (Wąwóz Kraków), najlepiej rozwinięte są tutaj jaskinie krasowe, których jest tutaj
ponad 700. Najgłębsza jaskinia Wielka Śnieżna w Dolinie Małej Łąki ma 772 m głębokości.
W Dolinie Kościeliskiej do częściej zwiedzanych należą jaskinie: Raptawicka, Mroźna i
Mylna. Mają one ubogą szatę naciekową. Występują w kilku poziomach wysokościowych, co
świadczy o istniejących przepływach podziemnych rzek dowiązujących do teras w dnach
dolin. Dziś taki przepływ można zaobserwować w Dolinie Kościeliskiej, gdzie odgałęzienie
potoku Kościeliskiego wpada do jaskini w Skale Pisanej (takie miejsce nazywamy ponorem)
i wypływa z niej kilkadziesiąt metrów dalej.
Podhale (właściwie Obniżenie Orawsko-Podhalańskie) rozpościera się u stóp Tatr. Jest to
rozległa kotlina o łagodnej rzeźbie. W jego południowej części wyróżnia się Rów
Podtatrzański, na terenie którego położone jest Zakopane, wycięty w miękkich łupkach przez
bystre potoki spływające z Tatr. i w czwartorzędzie na przemian zasypywany przez stożki
napływowe wód roztopowych wypływających z lodowców tatrzańskich i wód rzecznych to
zaś rozcinany. Od północy ograniczony jest grzbietem Pogórza Gubałowskiego.
Ciekawostka
Na Podhalu w wapiennej skale w Obłazowej nad rzeką Białką odkryto w jaskini najstarsze w
Polsce szczątki człowieka paleolitycznego i najstarszy bumerang na świecie liczący 30 tys.
lat, który został wykonany z ciosu mamuta.
Pieniny stanowią niewielki fragment należący do Pienińskiego pasa Skałkowego, obfitują w
różnorodne formy rzeźby terenu i inne atrakcje przyrodnicze. Najbardziej malownicze pod
względem krajobrazowym są okolice Trzech Koron i Sokolicy z przełomem Dunajca. Na
odcinku liczącym w linii prostej 3 km, kręte koryto Dunajca ma aż 9 km długości. W kilku
miejscach koryto rzeki zwęża się do kilkunastu metrów, co powoduje burzliwy przepływ
wody. Nad koryto Dunajca wznoszą się pionowe ściany skalne zbudowane z wapieni i
sięgające 300-500 m wysokości na poziom wody w rzece.
Beskidy tworzą pas gór rozciągający się od granicy z Czechami na zachodzie (Beskidy
Śląsko-Morawskie) do Bieszczadów należących do Beskidów Wschodnich, pomiędzy
Pienińskim Pasem Skałkowym a Pogórzem Karpackim. W Beskidach dominuje rzeźba gór
średnich, lokalnie niskich (Beskid Niski) i płaskowyżów. W Beskidach dominują zaokrąglone
grzbiety górskie biegnące do siebie równolegle i porozdzielane dolinami rzecznymi.
Charakterystyczną cechą rzeźby są też rozległe kotliny uformowane u zbiegu rzek (np.
Kotlina Sądecka, Żywiecka). Różnice wysokości między wierzchowinami grzbietów a dnami
dolin dochodzą do 800 m. Najwyższe szczyty skupiają się w części zachodniej gór – w
Beskidzie Wysokim (Żywieckim), gdzie wysokości przekraczają 1500 m n.p.m. (Babia Góra
1725 m n.p.m., Pilsko 1557 m n.p.m.). Szczyty niższych masywów urozmaicają niekiedy
formy ostańców skalnych. Osobliwością rzeźby niektórych partii Beskidów są odosobnione i
porozsiewane kulminacje występujące w formie gór wyspowych, najczęściej spotykane w
Beskidzie Wyspowym. Charakterystyczną cechą rzeźby Beskidów Wschodnich jest
rusztowy układ grzbietów. Spektakularnymi formami beskidzkich zboczy są osuwiska, w
obrębie których przemieszcza się niekiedy setki i tysiące ton materiału skalnego. Wyrządzają
one wiele szkód gospodarczych. Schodzące w dół zboczy języki osuwiskowe mogą niekiedy
zatarasować bieg potoku lub rzeki i w ten sposób może powstać jezioro, jak np. Jeziorka
Duszatyńskie na Potoku Olchowym, czy też Szmaragdowe Jeziorko poniżej Sinych Wirów
na rzece Wetlina w Bieszczadach. Jeziorka Duszatyńskie koło Duszatyna na stokach
Chryszczatej objęto ochroną rezerwatową. Największe jeziorko ma 1,2 ha powierzchni i
głębokość ok. 6 m. Na zboczach Babiej Góry i Pilska występują ciekawe nisze osuwiskowe i
wały utworzone z materiału gruzowego. Szczegółowe badania dowiodły, że w zagłębieniach
tych w okresach zlodowaceń mogły rozwijać się niewielkie lodowczyki. Do interesujących
form genezy osuwiskowej należą również jaskinie osuwiskowe mające bardzo wąskie i
krótkie korytarze, jak dotychczas nie zostały one udostępnione do zwiedzania (np. na
zboczach Góry Cergowej w Beskidzie Niskim). Lokalnie na zboczach mogą występować
również rumowiska skalne zwane gołoborzami, będące efektem wietrzenia mrozowego
piaskowców w zimnym klimacie ostatniego zlodowacenia. Jedno z największych tego typu
form w Karpatach występuje w miejscowości Rabe, poniżej czynnego kamieniołomu
piaskowca (na zboczach doliny Rabczańskiego potoku) w Bieszczadach, gdzie utworzono w
lesie rezerwat przyrody i poprowadzono ścieżkę przyrodniczą (fot. …). Doliny większych
rzek karpackich posiadają w dnie schodkowego kształtu spłaszczenia zwane terasami
rzecznymi, wykorzystywanymi przez człowieka do budowy dróg i zakładania osiedli. Często
w korytach rzek beskidzkich można obserwować szypoty czyli bystrza i progi skalne lub
wodospady.
Na obszarze Pogórza Karpackiego przeważają krajobrazy wyżynne o płaskich i falistych
wierzchowinach, miejscami przybierające formy gór niskich. Tu i ówdzie występują ciekawe
formy skałek utworzonych z odporniejszych piaskowców (objęte rezerwatem „Skamieniałe
Miasto” pod Ciężkowicami czy „Prządki” koło Odrzykonia na Pogórzu Dynowskim).
Pomiędzy progiem Karpat a Wyżynami Polskimi rozciągają się Kotliny Podkarpackie
stanowiące płaskie obniżenie pokrywające się prawie z obszarem zapadliska
przedkarpackiego. W ich skład wchodzą dwie kotliny: Kotlina Sandomierska i
Oświęcimska, połączone zwężeniem dolinnym zwanym Bramą Krakowską. Z punktu
widzenia geomorfologicznego jest to obszar nizinny, przeważają tereny równinne i faliste.
Głównymi formami kotlin są wysoczyzny, określane również jako płaskowyże (np.
Płaskowyż Tarnowski, Kolbuszowski), wznoszące się na wysokość od około 220 do 300 m
n.p.m. Wysoczyzny zbudowane są głównie z iłów trzeciorzędowych, z cienką i nieciągłą
pokrywą utworów czwartorzędowych, od południa czyli od strony Karpat pokryte są lessem,
np. w rejonie Rzeszowa (Przedgórze Rzeszowskie). Do najbardziej malowniczych
krajobrazowo terenów kotlin należy odcinek doliny Wisły w Bramie Krakowskiej z
wapiennymi wzgórzami pochodzenia tektonicznego, np. w rejonie Tyńca czy Wzgórze Św.
Bronisławy, na szczycie którego położony jest Kopiec Kościuszki w Krakowie.
III.2. Stare górotwory i wyżyny
Pas starych górotworów i wyżyn dzieli się na kilka członów różniących się stylem rzeźby,
budowy geologicznej i wiekiem powstania. Jako główne części składowe wyróżnia się dwa
obszary górskie: Sudety i Góry Świętokrzyskie oraz wyżyny reprezentowane przez:
Przedgórze i Pogórze Sudeckie i wyżyny: Śląską, Krakowsko-Częstochowską, Kielecką i
Lubelską wraz z Roztoczem. Do pasa wyżyn zaliczamy również Nieckę Nidziańską.
Sudety są górami średnimi typu zrębowego o bardzo skomplikowanej budowie geologicznej.
Wśród masywów górskich wyróżniamy masywy krystaliczne. Należą do nich Karkonosze z
zachowaną rzeźbą wysokogórską, formami kotłów (karów) polodowcowych (Śnieżne Kotły) i
twardzielcowymi skałkami granitowymi, Góry Sowie (1014 m n.p.m.) - najstarsze w Polsce
zbudowane z prekambryjskich gnejsów czy masyw Śnieżnika (1425 m n.p.m.) z
najpiękniejszą w regionie doliną Wilczki z 27-metrowym wodospadem (w Międzygórzu),
objętym ochroną rezerwatową. Inne masywy mają postać gór fałdowych (np. Góry Bardzkie
przecięte malowniczym przełomem Nysy Kłodzkiej), gór wyspowych (np. Góry Kaczawskie)
i Góry Stołowe z kulminacją Wielkiego Strzelińca (919 m n.p.m.), będące wyjątkowym w
Polsce przykładem gór o budowie płytowej. W górnej, silnie spękanej i zwietrzałej płycie
piaskowca rozwinęły się fantastyczne labirynty skalne. Należy również wspomnieć o
głębokich kotlinach śródsudeckich, wyróżniających się głębokością kilkuset metrów,
stromymi stokami i dnem urozmaiconym izolowanymi wzgórzami granitowymi typu
ostańców, np. Kotlina Jeleniogórska i największa w Sudetach Kotlina Kłodzka ciągnącą się
również na terenie Czech. Od strony północno-wschodniej przylega do Sudetów wyżynne
Przedgórze Sudeckie. Ponad jego falistymi równinami wznoszą
się
stromo
góry
ostańcowe, na czele ze Ślężą (719 m n.p.m.), o wysokości względnej ponad 500 m. W
Sudetach spotyka się formy i zjawiska krasowe, szczególnie w masywie Śnieżnika (Jaskinia
Niedźwiedzia koło Kletna), a także w Górach Kaczawskich.
W pasie wyżyn wyróżniają się ze względu na malownicze krajobrazy Wyżyna KrakowskoCzęstochowska i Woźnicko-Wieluńska. Jest to wapienna płyta jurajska ciągnąca się pasem
z północnego-zachodu na południowy-wschód od Krakowa przez Częstochowę do Wielunia.
Powierzchnia wierzchowinowa wyżyny osiągająca wysokość 400-460 m n.p.m. urozmaicona
jest licznymi skałkami wapiennymi (ostańce krasowe) występującymi licznie w rejonie
Ojcowa (Płaskowyż Ojcowski) i Częstochowy. Najwyższa z nich jest Góra Zamkowa (504 m
n.p.m.) w Ogrodzieńcu. Do osobliwości geomorfologicznych należą doliny rzeczne typu
jarów (jar Prądnika). Mają one wąskie dna, strome skaliste zbocza i niewyrównane spadki.
Krajobraz wzbogacają skalne bramy (np. Brama Krakowska w dolinie Prądnika), baszty,
iglice i maczugi (Maczuga Herkulesa koło Pieskowej Skały), a także wyloty licznych jaskiń
krasowych. W dolinie Prądnika ze względu na bogactwo form skalnych, występowanie jaskiń
(np. Jaskinia Łokietka) i różnorodność zespołów roślinnych utworzono Ojcowski Park
Narodowy.
Wyżyna Kielecka stanowi zróżnicowany morfologicznie region, w którym wyróżniają się
Góry Świętokrzyskie z najwyższym pasmem Łysogór o wysokości przekraczającej 600 m
n.p.m. (Łysica 612 m n.p.m., Łysa Góra 595 m n.p.m.). Osobliwością tego obszaru jest
Pasmo Chęcińskie z przykładami inwersji rzeźby (struktury synklin tworzą wzniesienia).
W występujących tu wapieniach utworzyła się słynna Jaskinia Raj, o ciekawej i bogatej
szacie naciekowej. Pasma obrzeżające Góry Świętokrzyskie są jeszcze niższe (300-350 m
n.p.m.). Charakterystyczną ich część stanowi Wyżyna Sandomierska z grubą pokrywą
lessów, porozcinana systemem głębokich wąwozów (np. Wąwóz Królowej Jadwigi w
Sandomierzu). Wyżynę Kielecką zamyka od wschodu głębokie rozcięcie pasa wyżyn w
postaci malowniczego przełomu doliny Wisły (tzw. Małopolski Przełom Wisły). Na odcinku
80 km długości między Zawichostem a Puławami osiąga on głębokość 60-100 m i szerokość
1,5-10 km. Pod Kazimierzem Dolnym leżącym już na terenie Wyżyny Lubelskiej występuje
największe zwężenie doliny, a wysokość wschodnich zboczy wynosi od 80 do 100 m.
Wyżyna Lubelska rozciąga się od przełomowej doliny Wisły na zachodzie poza dolinę
Wieprza na wschodzie. Północną granicę wyznacza zasięg zwartej pokrywy lessowej, która
tworzy miejscami krawędź o wysokości 20-30 m. Wysokości bezwzględne wahają się od
ponad 200 m do 311 m n.p.m. Budują ją skały kredowe (margle, wapienie, opoki) powleczone
osadami trzeciorzędowymi- piaskowcami i wapieniami tworzącymi miejscami wyraźne
wzniesienia (Wzniesienia Urzędowskie) i przykryte grubą pokrywą lessu, w której rozwinęła
się gęsta sieć wąwozów (np. obszar Płaskowyżu Nałęczowskiego). Roztocze przedstawia
wyraźny wał ograniczający od południa Wyżynę Lubelską i łączący ją z Wyżyną Podolską.
Roztocze biegnie od rejonu Kraśnika ku południowemu-wschodowi po okolice Lwowa. Od
strony Kotliny Sandomierskiej opada wyraźnym stopniem (progiem strukturalnym) o
wysokości względnej 100 m. Wysokość Roztocza rośnie od około 300 m na północnym
zachodzie do około 400 m pod Lwowem. Najwyższe wzniesienie po stronie polskiej osiąga
390 m n.p.m. (Wielki Dział). Na Roztoczu Zachodnim dominują wzniesienia pokryte
płaszczem lessu i rozcięte siecią wąwozów. Roztocze Środkowe zbudowane jest z
mioceńskich piaskowców i wapieni, i jest pozbawione lessów. Osobliwością
geomorfologiczną i przyrodniczą tej części Roztocza są występujące w korycie Tanwi małe
wodospady (tzw. „Szumy” na Tanwi) założone na progach skalnych.
III.3. Niziny staroglacjalne
Niziny staroglacjalne rozciągają się między Sudetami i Wyżynami Polski od południa a
granicą ostatniego zlodowacenia od północy. Opisywany pas krajobrazowy, o szerokości od
80 km na zachodzie do 250 km na wschodzie obejmuje Nizinę Śląską, Wał Trzebnicki,
Nizinę Południowowielkopolską, Wzniesienia Łódzkie (Wyżynę Łódzką), Nizinę
Mazowiecką, Nizinę Podlaską i Polesie Lubelskie. W rzeźbie przeważają bezjeziorne równiny
polodowcowe o bardzo małych nachyleniach, dobrze rozwinięta sieć dolin i występujące na
powierzchni utwory pokrywowe, powstałe ze zwietrzałej gliny morenowej lub nagromadzone
pod wpływem ruchów gleby w warunkach klimatu peryglacjalnego. Żwirowe lub piaszczyste
kemy, ozy i moreny czołowe zachowały się tutaj w formie wzgórz ostańcowych, powstałych
podczas dwóch zlodowaceń środkowopolskich: Odry i Warty. W dorzeczu środkowej Odry
położona jest Nizina Śląska sąsiadująca od południowego-zachodu z Sudetami i
Przedgórzem Sudeckim, od północy z Wałem Trzebnickim, od wschodu z Wyżyną Śląską.
Głównymi elementami rzeźby są równiny moreny dennej (rejon Opola i Brzegu), na południe
od Wrocławia na obszarze Równiny Wrocławskiej i na Płaskowyżu Głubczyckim u stóp
Sudetów Wschodnich dominują prawie bezleśne równiny z pokrywą lessów. Specyficznym,
wydłużonym regionem geomorfologicznym jest Pradolina Wrocławska odpowiadająca
dolinie Odry na odcinku od Opola do Malczyc poniżej Wrocławia. Pradolina ma szerokość
około 10 km i jest sterasowana. Została uformowana przez wody roztopowe lądolodu Warty
odpływające do Pradoliny Wrocławsko-Magdeburskiej z rejonu Wału Trzebnickiego. Wał
Trzebnicki jest pasem wzniesień, przekraczających 200 m n.p.m., ciągnący się na długości
ok. 200 km od Nysy Łużyckiej i miejscowości Żary na zachodzie do Ostrzeszowa na
wschodzie. Jego wzniesienia mają złożoną genezę, powstały dzięki predyspozycjom
tektonicznym obszaru i działalności kilku kolejnych lądolodów, które akumulowały tutaj
znaczne ilości materiału oraz spiętrzały te osady (fałdując warstwy podłoża z węglem
brunatnym). Najwyższą, wschodnią częścią Wału Trzebnickiego są Wzgórza Ostrzeszowskie
z kulminacją Kobylej Góry (Bełczyna) o wysokości 284 m n.p.m. Pomiędzy zasięgiem
ostatniego zlodowacenia (Wisły) a Obniżeniem Milicko-Głogowskim i Wałem Trzebnickim
rozciąga się Nizina Południowowielkopolska, w której podłożu zalegają osady kenozoiczne
z cennymi pokładami węgla brunatnego i tzw. iły poznańskie. W części północnej znaczne
powierzchnie zajmują faliste i płaskie wysoczyzny (równiny) moreny dennej, urozmaicone
pagórkami kemowymi oraz sandry ze zlodowacenia Wisły, przecięte dolinami dużych rzek
Warty i Prosny, które miejscami rozszerzają się na kształt kotlin. Kolejnym omawianym
regionem są Wzniesienia Łódzkie- czyli obszar położony w środkowej Polsce ograniczony
dolinami Warty, Pilicy, Rawki i Bzury. Charakteryzuje go występowanie cech przejściowych
między obszarami Niziny Wielkopolskiej i Niziny Mazowieckiej, a Wyżynami Polski. Z tej
też przyczyny dla tego regionu stosuje się różne nazwy geograficzne (Wzniesienia Łódzkie,
Wyżyna Łódzka, Region Łódzki), a także odmiennie wyznacza się granice tej krainy.
W części środkowej Regionu Łódzkiego występują wyraźne wzniesienia, nawiązujące do
pasa Wyżyn Polskich, stanowiąc jak gdyby ich półwysep, choć wysokości nie osiągają tutaj
przyjętego umownie minimalnego wzniesienia wyżyn – 300 m n.p.m. Jest to najwyższa
wyniosłość w skali całego omawianego pasa nizin staroglacjalnych. Występujące tu
wysoczyzny morenowe o łagodnej morfologii, powstały, tam gdzie lądolód zlodowacenia
Warty topił się równomiernie, a wody roztopowe swobodnie odpływały na południe. Na tych
obszarach, gdzie wody roztopowe długo pozostawały uwięzione między płatami martwego
lodu, powstały duże nagromadzenia piasków i żwirów. Gdy lód wytopił się całkowicie,
nagromadzenia te stały się formami wypukłymi, tzw. kemami, przypominającymi kształtem
hałdy o ściętej powierzchni szczytowej. Krajobrazy rzeźby kemowej spotykane są na
obszarze Wzniesień Łódzkich pomiędzy np. Rawą Mazowiecką a Koluszkami. Na wschód od
Wzniesień Łódzkich rozpościera się Nizina Mazowiecka – najbardziej rozległa kraina pasa
nizin staroglacjalnych. Układ rzeźby jest odzwierciedleniem budowy podłoża, utwory
starszego podłoża układają się w kształt niecki. Dzięki występowaniu w niecce na przemian
warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, obszar ten obfituje w wody artezyjskie.
Część centralną Niziny Mazowieckiej stanowi Kotlina Warszawska, obejmująca
rozszerzenie doliny Wisły poniżej Warszawy, w miejscu połączenia z dolinami Bugu i Narwi.
Obniża się do 80-100 m n.p.m., a obrzeżające ją wysoczyzny wznoszą się do 210-235 m
n.p.m. Dno kotliny zajmuje terasa zalewowa i nadzalewowy poziom piaszczysty z wydmami.
Na wydmach parabolicznych i bagnach lewego brzegu Wisły zachowała się Puszcza
Kampinoska, na obszarze której utworzono Kampinoski Park Narodowy. Poniżej
połączenia Bugu i Narwi utworzono sztuczne jezioro zaporowe (Jezioro Zegrzyńskie).
W północnej części Niziny Mazowieckiej (prawa część dorzecza Narwi) występują
piaszczyste równiny sandrowe utworzone przez lodowcowe wody roztopowe w czasie
ostatniego zlodowacenia (Wisły). Równiny sandrowe porastają lasy sosnowe, np. Puszcza
Kurpiowska. Natomiast na wysoczyznach międzydolinnych (np. rejon Mławy, Ciechanowa)
znajdują się dość dobrze zachowane ostańce form polodowcowych (kemy, wały moren)
najmłodszych stadiałów zlodowacenia Warty.
Nizina Podlaska leży w obrębie platformy wschodnioeuropejskiej z pokrywą skał osadowych
zmiennej miąższości. Zamaskowane głębokie podłoże geologiczne nie ma jednak wpływu na
współczesną rzeźbę terenu. Przez środek regionu przepływa rzeka Bug, która dzieli obszar na
część północną i południową. Granica zachodnia regionu przebiega w okolicach Łomży,
Treblinki, Mińska Mazowieckiego i dochodzi do Wisły w okolicy Puław. Pod względem
krajobrazowym jest to falista równina ukształtowana w większej części przez lądolód Warty.
Występujące tu wysoczyzny morenowe wykazują dość żywą morfologię ze znacznym
udziałem terenów pagórkowatych ze wzgórzami kemowymi, osiągającymi do 80 m
wysokości względnej (okolice Sokółki i Bielska Podlaskiego). Znaczne powierzchnie Niziny
Podlaskiej zajmują równiny sandrowe (dorzecze Supraśli) oraz rozległa Pradolina Biebrzyjeden z większych i najbardziej znanych w Polsce obszarów bagienno-torfowiskowych. Do
osobliwości przyrodniczych i ciekawych form związanych z działalnością rzeki należy
zaliczyć odcinek doliny Narwi między Surażem a Tykocinem (na południowy-zachód od
Białegostoku). Dno doliny na tym odcinku jest zabagnione i posiada bardzo mały spadek, a
Narew prowadzi wodę wieloma krętymi, wąskimi i stabilnymi korytami. Wyspy, które
opływają koryta rzeki są pokryte roślinnością torfową i trzcinami. Taki system koryt rzeki
nazywamy anastomozującym. Część tego obszaru jest chroniona i wchodzi w skład
Narwiańskiego Parku Narodowego. Innym ciekawym miejscem jest Podlaski Przełom
Bugu obejmujący odcinek doliny Bugu o szerokości 1,5-4 km i głębokości 20-30 m,
przecinający w okolicach Mielnika strefę moren czołowych zlodowacenia Warty. Na wschód
od Niziny Podlaskiej rozciąga się do granicy z Ukrainą Polesie Lubelskie. Jest to obszar
przeważnie płaskich równin z dużym udziałem torfowisk, a w południowej części regionu
(Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) występuje największe w Polsce, poza obszarem
młodoglacjalnym, zgrupowanie jezior pochodzenia bagiennego i torfowiskowego. Równiny
torfowiskowe rozwinęły się w zagłębieniach krasowych i w dnach dolin (np. Krowie Bagno o
powierzchni 4000 ha). Na obszarze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego występują bardzo
ciekawe formy krasowe (lejki krasowe, uwały i in.), rozwinięte częściowo w pokrywie
utworów czwartorzędowych oraz jeziora termokrasowe, powstałe w wyniku selektywnego
degradowania wieloletniej zmarzliny (wytapianie lodu zalegającego w zamarzniętym stale
gruncie). Łącznie na obszarze Pojezierza znajduje się 68 jezior, z których największe to
Jezioro Uściwierz o powierzchni 280 ha, a najgłębsze Jezioro Piaseczno
(39 m maks. głebokości.).
III.4. Pojezierza (niziny młodoglacjalne)
Niziny młodoglacjalne, czyli pojezierza, to obszar najbardziej urozmaiconych i malowniczych
krajobrazów nizinnych w granicach Polski, tworzących pas terenu o szerokości od niespełna
100 do 250 km. Główne rysy rzeźby ukształtowały się w wyniku działalności ostatniego
lodowca skandynawskiego, zwanego lądolodem Wisły, w okresie od 20 do około 13 tys. lat
temu. Rzeźbę tego terenu określa się często jako młodoglacjalną, ponieważ charakteryzuje się
ona młodymi (w sensie geologicznym) i bardzo czytelnymi formami polodowcowymi.
Krajobraz polodowcowy pojezierzy ukształtował się w czasie trzech postojów ostatniego
lądolodu skandynawskiego: fazy leszczyńskiej (maksymalnej), podczas której czoło lądolodu
sięgało mniej więcej po okolice Zielonej Góry, Leszna, Konina, Płocka, Działdowa, Grajewa i
Augustowa, fazy poznańskiej i najmłodszej fazy pomorskiej.
Pojezierze Lubuskie, Wielkopolskie
Pojezierza te obejmują wysoczyzny jeziorne pomiędzy maksymalnym zasięgiem ostatniego
zlodowacenia (fazą leszczyńską), Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką i doliną Wisły.
Najokazalsze wzgórza morenowe uformowane w okolicy Zielonej Góry (Wzniesienia
Zielonogórskie) sięgają do 221 m n.p.m. i około 100 m wysokości względnej. Wał ten
powstał wprawdzie podczas zlodowacenia Warty, ale posiada również nałożone młodsze
formy i osady związane z działalnością lądolodu północnopolskiego (Wisły) i dlatego został
włączony do obszaru młodoglacjalnego. Lądolód wycofujący się z fazy leszczyńskiej
ustabilizował swój zasięg około 18 tys. lat temu mniej więcej na linii Sulęcin-PoznańGniezno-Konin. W zasięgu tej fazy najwyższe wzgórza morenowe wykształciły się na
Pojezierzu Lubuskim (Bukowiec 227 m n.p.m.). Występują tu zaburzone pod naciskiem
lądolodu osady czwartorzędowe i trzeciorzędowe zawierające pokłady węgla brunatnego,
przedzielone równinami sandrowymi. Środkowa część tego pasa wchodząca w skład
Pojezierza Wielkopolskiego (Pojezierze Poznańskie i Gnieźnieńskie) jest średnio
urozmaicona. Pod Chodzieżą znajduje się najwyższe wzniesienie całego Pojezierza
Wielkopolskiego (192 m n.p.m.) zawdzięczające swe powstanie nasunięciu czoła lądolodu ok.
17 tys. lat temu, podczas tzw. subfazy chodzieskiej . Rzeźbę wysoczyzn urozmaicają
wzgórza morenowe, równiny sandrowe, kemy, ozy i rynny podlodowcowe (rynna Jeziora
Gopło, rynny jezior żnińskich nad którymi położony jest Biskupin ze słynną osadą kultury
łużyckiej) oraz zagłębienia wytopiskowe. Na wschodzie tej krainy przeważają tereny
równinne o wysokości bezwzględnej nie przekraczającej 100 m (Równina Inowrocławska,
Pojezierze Kujawskie). W podłożu zaznaczają się wysady soli kamiennej. Charakterystyczny
fragment krajobrazu polodowcowego w okolicy Mosiny i Puszczykowa pod Poznaniem z
pagórkami moren czołowych, ozami i jeziorami rynnowymi oraz bogatą szatą roślinną został
objęty granicami Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Krajobrazy geomorfologiczne Pojezierza Pomorskiego zawdzięczają swoje powstanie
postojowi czoła lądolodu na garbie pojeziernym w fazie pomorskiej (ok. 16 tys. lat temu).
Pomiędzy Drawskiem Pomorskim i Jeziorem Lubie na zachodzie a górnym biegiem Parsęty
na wschodzie rozciąga się obszar Pojezierza Drawskiego. Najwyższe wzniesienie, znajdujące
się na południowy-wschód od uzdrowiska Połczyn-Zdrój, dochodzi do 222 m n.p.m (Wola
Góra). Duże deniwelacje i urozmaicone formy terenu sprawiają, że jest to teren bardzo
malowniczy (nazywany dawniej Szwajcarią Połczyńską). Największym i najgłębszym
jeziorem tego terenu jest Jezioro Drawsko (18,7 km2, 80 m gł.) - drugie pod względem
głębokości w Polsce, z którego wypływa rzeka Drawa. W najwyższych częściach Pojezierza
Pomorskiego (Pojezierze Kaszubskie) zarówno wysokości nad poziom morza jak i
deniwelacje (względne różnice wysokości) są tu największe w skali całego Niżu
Środkowoeuropejskiego. W rejonie Wieżycy (329 m n.p.m.) i sąsiednich wzniesień obszaru
Wzgórz Szymbarskich występują wysokości względne rzędu 150-190 m. Żywa rzeźba
przypomina miejscami krajobraz górski, stąd często używane określenie Szwajcaria
Kaszubska. Na północ i zachód od Wieżycy znajduje się w dorzeczu górnej Raduni grupa 10
jezior wypełniających rynnę polodowcową, z których największymi są: Raduńskie Dolne,
Raduńskie Górne i Ostrzyckie. Rzeki na pojezierzu do dzisiaj nie zdrenowały wielu zagłębień
bezodpływowych, stad liczne na tym terenie bagna i mokradła. Doliny rzeczne mają bardzo
zróżnicowane spadki i profile poprzeczne. Często płytka dolina o łagodnym i szerokim profilu
poprzecznym przechodzi nagle w głęboki, stromościenny odcinek przełomowy (np. jar
Raduni). Od okolic Kościerzyny i Kartuz teren opada stopniowo ku Dolinie dolnej Wisły,
która rozwinęła się po ustąpieniu ostatniego lądolodu z fazy pomorskiej, kiedy część wód
płynących pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką przedarła się z Kotliny Toruńskiej przez
przełom pod Fordonem (okolice Bydgoszczy) i skierowała się na północ w rejon dzisiejszych
Żóław Wiślanych (nastąpiło to 13-12 tys. lat temu). Od garbu pojeziernego opadają łagodnie
ku południowi piaszczyste sandry, stanowiące największe nagromadzenie tego typu form w
Polsce. Sandry to wielkie stożki napływowe usypane z piasków i żwirów przez wody
roztopowe spływające na południe długimi szlakami dolinnymi, które obecnie wykorzystują
współczesne rzeki: Wierzyca, Wda, Brda (uchodzące do Wisły) oraz Gwda i Drawa
(uchodzące do Noteci). Sandry porośnięte są borami sosnowymi, a wśród lasów występują
jeziora wytopiskowe (np. Bory Tucholskie w dorzeczu Wdy, na terenie których utworzono
Park Narodowy B.T.). Równoleżnikowe odcinki rzeki Wisły, Noteci i Warty między
Toruniem (Kotliną Toruńską) i doliną Eberswaldzką w Niemczech tworzą Pradolinę
Toruńsko-Eberswaldzką, zamykającą od południa Pojezierze Pomorskie. Jest to największa
i najlepiej zachowana pradolina Niżu Polskiego. Pradolina ta ma kotlinowate rozszerzenia (do
35 km szerokości w Kotlinie Gorzowskiej), przedzielone zwężeniami dolinnymi (od 2 km
koło Nakła n. Notecią). Szerokie płaskie dno pradoliny w wielu miejscach jest podmokłe i
zatorfione, zajęte przez łąki. Ponad nim wznoszą się piaszczyste terasy z wydmami (Puszcza
Notecka).
Na wschód od doliny Wisły, między zasięgiem maksymalnym ostatniego zlodowacenia a
Niziną Staropruską na północy rozciąga się Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie,
Pojezierze Mazurskie i Pojezierze Suwalskie.
Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie leży po prawej stronie Doliny Dolnej Wisły i po obu
stronach jej dopływu Drwęcy. Krajobraz geomorfologiczny Pojezierza związany jest ze
starszymi od pomorskiej fazami ostatniego zlodowacenia. Występują tu piękne jeziora
rynnowe, których największe zgrupowanie występuje w mezoregionie Pojezierza
Brodnickiego, wzgórza morenowe, ozy, kemy i drumliny. Największą powierzchnię zajmują
zalesione równiny sandrowe z jeziorkami wytopiskowymi w rejonie Chełmna i Wąbrzeźna
(Pojezierze Chełmińskie).Wśród licznych na tym obszarze wzgórz przekraczających 150 m
n.p.m., wyróżnia się nie mający sobie równych w całym pasie pojezierzy na wschód od doliny
Wisły, potężny Garb Lubawski z kulminacją Dylewskiej Góry (312 m n.p.m.). To
wzniesienie morenowe powstało ok. 18 tys. lat temu w czasie fazy poznańskiej między
dwoma lobami (płatami lodowca) lądolodu Wisły. W centralnej części Garbu Lubawskiego
znajduje się słynne pole bitwy pod Grunwaldem. Na południe od doliny Drwęcy i na północ
od Kotliny Płockiej rozciąga się Pojezierze Dobrzyńskie. Jest to obszar wysoczyzny
polodowcowej nie przekraczający 150 m n.p.m., ale miejscami silnie pagórkowaty z
niewielką ilością małych jezior. W okolicach Zbójna i Zbójenka (na N od Lipna) a także na
wschód od Brodnicy, występuje charakterystyczny, rzadki w Polsce krajobraz drumlinowy
reprezentowany przez liczne, wydłużone równolegle gliniaste pagórki i wały będące
specyficzną odmianą moreny dennej. Wysoczyzna Pojezierza Dobrzyńskiego opada stromym
klifem jeziornym, który wytworzył się na zboczu doliny Wisły po zbudowaniu w 1970 roku
zbiornika włocławskiego. Na tym urwistym zboczu zachodzą aktywne procesy osuwiskowe,
np. w rejonie Góry Zamkowej w Dobrzyniu n. Wisłą.
Na Pojezierzu Mazurskim charakterystyczne są wzniesienia moren czołowych związanych z
zanikiem lądolodu fazy poznańskiej i pomorskiej oraz liczne rzeki i jeziora, które zajmują ok.
7% powierzchni regionu. Na północ i południe od Olsztyna (Pojezierze Olsztyńskie) układają
się one w siedem wyraźnych łuków morenowych. Wysokości moren czołowych nie
przekraczają 200 m n.p.m. (z wyjątkiem okolicy Nidzicy). Najbardziej malowniczym i
atrakcyjnym turystycznie mezoregionem jest Kraina Wielkich Jezior Mazurskich leżąca
pomiędzy Pojezierzem Mrągowskim na zachodzie i Pojezierzem Ełckim na wschodzie.
Najbardziej charakterystycznym elementem tego regionu są Wielkie Jeziora Mazurskie, które
tworzą połączony kanałami system jezior i rzek. Powierzchnia wodna zajmuje ok. 20%
regionu. Największymi zbiornikami w tym zespole są Jezioro Śniardwy (113,8 km2 pow., 23
m gł.), Jezioro Mamry (105 km2 pow., 44 m gł.) oraz Jezioro Niegocin. Jeziora znajdują się w
zagłębieniach końcowych małych płatów lodowca, a pomiędzy nimi przebiegają wały
morenowe. Do ciekawszych i wartych odwiedzenia obiektów przyrodniczych należy wielkie
nagromadzenie głazów narzutowych na półwyspie Fuledzki Róg nad Jeziorem Mamry,
bogato zadrzewione wyspy na tym jeziorze, rezerwat łabędzi na Jeziorze Łuknajno koło
Mikołajek i wiele innych. Najmniejszym i zarazem najwyżej wzniesionym mezoregionem
Pojezierza Mazurskiego jest Garb Szeski (Szeskie Wzgórza). Kulminacyjne wzniesienie
Szeska Góra osiąga 309 m n.p.m., Góra Tatarska 301 m n.p.m.
Ostatnim najbardziej na północny-wschód wysuniętym regionem pasa pojezierzy w Polsce
jest Pojezierze Suwalskie zwane również Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim.
Jest to oddzielny region geomorfologiczny stanowiący zachodnią część większej jednostki
noszącej nazwę Pojezierza Litewskiego, którego większa część położona jest poza granicami
naszego kraju na Litwie. Pojezierze Suwalskie wyróżnia się nie tylko wielką liczbą łukowato
wygiętych o coraz mniejszym promieniu krzywizn wałów morenowych, ale również w
cechach hydrograficznych, ponieważ prawie cały region leży w dorzeczu Niemna. Jest to
najchłodniejszy region w Polsce. Cechą charakterystyczną ukształtowania terenu jest to, że
fazy ostatniego zlodowacenia: leszczyńska, poznańska i pomorska zapisały się prawie
równoległymi i bardzo do siebie zbliżonymi (w stosunku do Pomorza) ciągami moren
czołowych. Zbliżenie to sprawia, że na całym obszarze występuje ogromne bogactwo form
polodowcowych. Dolina Czarnej Hańczy dzieli ten region na dwie części. Wschodnia część
regionu (Pojezierze Sejneńskie) jest najwyższa, w okolicy Wiżajn wysokości bezwzględne
dochodzą prawie do 300 m n.p.m. (294,5 m n.p.m. w obrębie Garbu Wiżajn), a w Górze
Krzemieniusze na północ od Suwałk do 289 m. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona,
występują tu wały morenowe, kemy, drumliny i ozy, jak również głębokie rynny, do których
należy m.in. rynna najgłębszego na nizinach europejskich Jeziora Hańcza (108,5 m).
Zachodnia część Pojezierza położona na południe od Puszczy Rominckiej, stanowi strefę
przejściową pomiędzy mazurskim i niemeńskim płatem lodowcowym ostatniego
zlodowacenia. Wały morenowe przekraczają tu miejscami 240 m n.p.m., tworząc
charakterystyczny lob Rospudy, przecięty ciągiem kilku południkowo zorientowanych rynien
polodowcowych (np. rynna Rospudy należąca do dorzecza Wisły). Najbardziej wyrównany
teren przedstawia sandr zaczynający się od Suwałk na wysokości ok. 190 m i obniżający się
do ok. 130 m n.p.m. w okolicach Augustowa (Równina Augustowska), gdzie równina się
rozszerza i przechodzi w zabagnioną Kotlinę Biebrzańską. Powierzchnię równiny
urozmaicają misy licznych jezior wytopiskowych, do których należy m.in. Jezioro Wigry
(21,9 km2 pow., 73 m gł.) położone na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.
III.5. Pobrzeża Bałtyku (niziny nadmorskie)
Niziny przylegające do Morza Bałtyckiego ciągną się od Zatoki Kilońskiej w Niemczech po
Zalew Wiślany. Niziny te położone są na ogół poniżej 100 m n.p.m., zbudowane z utworów
lodowcowych, rzecznych, morskich, jeziornych i eolicznych. Wśród typów krajobrazu
nadmorskiego wyróżniają się równiny deltowe (np. Żuławy Wiślane), mierzeje, wydmy,
bagna i jeziora oraz równiny morenowe z nielicznymi wzniesieniami. Linia brzegowa
południowego Bałtyku jest mało urozmaicona, poza wgięciem jakie tworzy Zatoka Pomorska
z Zalewem Szczecińskim oraz Zatoka Gdańska z Zalewem Wiślanym i niewielka Zatoka
Pucka. Linia brzegowa jest wyrównana, zaś piaszczyste mierzeje z wałami wydm oddzielają
od morza kilkanaście płytkich jezior nadbrzeżnych. W kilku miejscach występują urwiska
nadmorskie (klify) osiągające do kilkudziesięciu (a nawet więcej) metrów wysokości.
W skład polskiego wybrzeża wchodzą również wyspy Uznam i Wolin. Uznam tylko w małej
części koło Świnoujścia należy do Polski. Mniejszą wyspę Wolin budują w podłożu skały
kredowe przykryte glinami morenowymi tworzącymi wzniesienia dochodzące do 115 m
wysokości i opadające w kierunku morza klifami o wysokości ponad 70 m (między
Międzyzdrojami a Wisełką). Jest to najwyższy klif w Polsce stale podcinany falami przyboju.
Drugi odcinek klifowy ciągnie się 20 km na wschód na linii Dziwnówek-Trzęsacz-RewalNiechorze.
Ciekawostka
W Trzęsaczu zbudowany na przełomie XIV i XV w. kościół w odległości 2 km od morza,
kilka wieków później stanął w obliczu zagrożenia. Morze zabrało w przeciągu kilku stuleci
zalesiony wysoki brzeg i zabudowania wsi. W 1910 r. runęła do morza część murów, a kilka
lat temu oderwały się duże fragmenty ostatniej większej ściany.
Na Wolinie koło …. w wyrobisku starej kopalni kredy utworzono sztuczne Jeziorko
Turkusowe. Do bardziej malowniczych i zróżnicowanych morfologicznie należą tereny
położone wokół Szczecina. Na prawym brzegu Odry, na południowy-wschód od Szczecina
wznosi się wysoki wał morenowy (kulminacja 147 m n.p.m.) z jeziorkami, porośnięty lasem
bukowym (Puszcza Bukowa), natomiast między Szczecinem a Policami znajduje się znacznie
przekształcony przez zabudowę wielkiego miasta obszar Wzniesień Szczecińskich. Do
atrakcyjnych terenów krajobrazowo- wypoczynkowych należy zaliczyć również Dolinę
Dolnej Odry na odcinku od Cedyni do Zalewu Szczecińskiego z rozlewiskiem Jeziora Dąbie
(pow. 56 km2, 4,2 m gł.) Jest to relikt pozostały w delcie Odry po sięgającej niegdyś znacznie
dalej na południe zatoce Zalewu Szczecińskiego. Położone na południowy-wschód od
Szczecina Jezioro Miedwie (35 km2 pow., 44 m gł.) powstało w rynnie polodowcowej w
obrębie Równiny (Zastoiska) Pyrzyckiej, na którym w jeziorach przylodowcowych czyli
zastoiskowych osadziły się grube drobnowarstwowane utwory jeziorne – iły i mułki
warwowe, na podłożu których powstały urodzajne czarne ziemie.
Znacznymi walorami krajobrazowymi charakteryzuje się Pobrzeże (Wybrzeże) Słowińskie z
nadmorskim pasem lądu przylegającym bezpośredni do morza między okolicami Sarbinowa
na zachodzie a rejonem Jastrzębiej Góry na wschodzie. Na jego krajobraz składają się plaża,
wydmy nadmorskie, oraz przybrzeżne jeziora i tereny bagienne (torfowiska).Odrębny element
rzeźby terenu stanowią wyraźne ciągi wałów morenowych okalających od południa jeziora
przybrzeżne: Jezioro Gardno i Jamno. Szczególnymi rozmiarami wyróżnia się wzgórze
Rowokół (115 m n.p.m.) koło Smołdzina, które powstało w czasie fazy gardnieńskiej
ostatniego zlodowacenia (ok. 13 tys. lat temu). W Słowińskim Parku Narodowym ochroną
objęto wielką atrakcję przyrody nieożywionej jaką są wędrujące wydmy nadmorskie, których
tempo przemieszczania nierzadko wynosi 10 m na rok, zasypujące okoliczny las sosnowy i
jeziora przybrzeżne. Największe z wydm parabolicznych i barchanów osiągają długość około
jednego kilometra i wysokość ponad 30 m, a w pojedynczych przypadkach powyżej 40 m
(Łącka Góra) (fot. ….). Charakterystyczną cechą Pobrzeża Gdańskiego ciągnącego się od
Przylądka Rozewie po Żuławy Wiślane są dwie długie piaszczyste mierzeje – Helska i
Wiślana oraz opadające ku morzu wysoczyznowe kępy (m.in. Kępa Swarzewska, Pucka,
Oksywska) zbudowane z gliny zwałowej i piasków. Do Zatoki Gdańskiej uchodzi Wisła,
która usypała deltę, nazywaną Żuławami Wiślanymi. Część Pobrzeża Gdańskiego na
północny-zachód od delty Wisły nosi nazwę Pobrzeża Kaszubskiego. Pobrzeże Kaszubskie
oddzielone jest od Pojezierza Kaszubskiego Pradoliną Redy i Łeby. Duże urozmaicenie
rzeźby zaznacza się w okolicach rynnowego Jeziora Żarnowieckiego oraz Gdyni.
W Gniewinie koło Żarnowca wykorzystano duże deniwelacje terenu (różnica poziomów 100
m), budując w 1982 roku elektrownię szczytowo-pompową. Do osobliwości przyrody
nieożywionej na omawianym obszarze należą tzw. Groty Mechowskie w pobliżu Puszczy
Darżlubskiej w zachodniej części Kępy Puckiej. Jest to jedyny na Niżu Polski przykład
jaskini (o korytarzach długości 50 m), wytworzonej w zlepieńcach wapnistych
czwartorzędowych, które powstały z osadów wodnolodowcowych (fot. …). Słynne są także
dwa eratyki (głazy narzutowe przyniesione przez lądolód) w pobliżu Święcina: Boża Stopka i
Diabelski Kamień. Żuławy Wiślane są terenem najniżej położonym w Polsce, częściowo
nawet depresyjnym (okolice wsi Raczki Elbląskie do 1,8 m p.p.m.), zbudowanym prawie
wyłącznie z osadów rzecznych, z dodatkiem osadów jeziornych i torfów. Najstarsze nanosy
rzeczne liczą ponad 5000 lat. Wybrzeża wysokie (klify) będące stokami kęp
wysoczyznowych są podcinane przez fale przyboju. Szczególnie szybkie cofanie ścian klifu
(mniej więcej 2 m na rok) ma miejsce w Jastrzębiej Górze i na Przylądku Rozewie (54˚50’
szerokości północnej – najdalej na północ wysunięty punkt terytorium lądowego Polski).
Wybrzeża niskie, mierzejowe dominują pod względem długości odcinków, np. Mierzeja
Helska ma 34 km długości i od 170 m do oko. 3 km szerokości. Występują na niej wydmy
osiągające wysokość 23 m. Mierzeja zaczęła się formować ok. 5000 lat temu, kiedy poziom
morza w czasie transgresji morza litorynowego stabilizował się 1-2 m poniżej poziomu
obecnego. Stała działalność fal i prądu wzdłużbrzegowego i wiatrów sprawiła, że około
tysiąca lat temu półwysep ten uzyskał obecny kształt.
Pytania kontrolne:
1.Objaśnij znaczenie terminów: kocioł polodowcowy (cyrk), pradolina, wąwóz, klif, morena,
wydma, kem, sandr, dolina polodowcowa (żłób), wywierzysko, ponor, jar, terasa rzeczna, oz,
lej krasowy, osuwisko, przełom (rzeki).
2. Wymień główne cechy ukształtowania powierzchni Polski.
3. Jakie czynniki i procesy geomorfologiczne miały największy wpływ na kształtowanie
rzeźby Polski?
3. Jakiego wieku jest rzeźba obszaru Polski? Podaj przykłady.
4. Dokonaj krótkiej charakterystyki geomorfologicznej Tatr.
5. Czy w Tatrach występują obecnie lodowce?
6. Co jest charakterystyczne w ukształtowaniu terenu (rzeźbie) pasma Beskidów?
7. Jakie formy terenu są charakterystyczne dla krajobrazu młodoglacjalnego (pojezierzy), a
jakie dla obszaru staroglacjalnego (Nizin Środkowopolskich)? Gdzie przebiega granica
pomiędzy tymi obszarami?
9. Podaj charakterystyczne formy rzeźby Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej spotykane na
terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
10. Czym się wyróżniają krajobrazy geomorfologiczne Wyżyny Lubelskiej i Roztocza?
11. Jakie regiony wchodzą w skład Nizin Środkowopolskich (obszaru staroglacjalnego).
Scharakteryzuj jeden z nich.
12. Co stanowi o odrębności krajobrazów geomorfologicznych Pobrzeża (Wybrzeża)
Słowińskiego).
Test:
1. Granicę między Beskidami Zachodnimi i Wschodnimi (Bieszczadami) stanowią
doliny następujących rzek (zaznacz jedną poprawną odpowiedź):
a) Wisłoka i Wisłok
b) Wisłoka i San
c) San i Osława
d) San i Wiar
2. Największe rumowisko skał piaskowcowych (gołoborze) w polskiej części Karpat
występuje w (wskaż jedną prawidłową odpowiedź):
a) Beskid Śląski (Wisła)
b) Rezerwat skalny „Prządki” (Czarnorzeki)
c) Bieszczady (Rabe)
Beskid Niski (Rezerwat skalny „Kornuty)
Obszar rzeźby młodoglacjalnej obejmuje (podaj jedną poprawną odpowiedź):
Pojezierza i niziny środkowej Polski
Równiny Polesia Zach.
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Pojezierza północnej Polski
Rozległe wzniesienia o wyrównanej lub falistej powierzchni terenu w Kotlinie
Sandomierskiej noszą nazwę (podaj dwie prawidłowe odpowiedzi):
a) wałów morenowych
b) płaskowyży
c) garbów
d) stoliw
e) wysoczyzn
5. Które z podanych mezoregionów (wskaż dwa) wchodzą w skład Pobrzeży (Nizin
Nadmorskich):
a) Żuławy Wiślane
b) Pradolina Noteci-Warty
c) Pojezierze Kaszubskie
d) Pobrzeże Kaszubskie
e) Równina Kurpiowska
6. Wał Trzebnicki to forma rzeźby typu (podaj jedną prawidłowa odpowiedź):
a) oz
b) drumlin
c) wał morenowy
d) grzbiet górski
7. Największe pola wydm śródlądowych w Polsce występują na terenie (podkreśl
jedną prawidłową odpowiedź):
a) Niziny Śląskiej
b) Puszczy Kampinoskiej (Kampinoski P.N.)
c) Pojezierza Wielkopolskiego
d) Płaskowyżu Kolbuszowskiego
8. Najwyższe wzniesienie w północnej Polsce stanowi (zaznacz jedną poprawną
odpowiedź):
a) Szeska Góra (Szeskie Wzgórza)
b) Wieżyca (Wzgórza Szymbarskie)
c) Wzgórza Zielonogórskie
d) Wał Trzebnicki
9. „Góry Pieprzowe” koło Sandomierza stanowią fragment (zaznacz jedną
poprawną odpowiedź):
a) Kotliny Sandomierskiej
b) Roztocza
c) Wyżyny Kieleckiej
d) Niecki Nidziańskiej
10. Jezioro Jamno (Pobrzeże Słowińskie) ma pochodzenie (podkreśl jedną
prawidłowa odpowiedź):
a) polodowcowe
b) deltowe
c) przybrzeżne
d) krasowe
e) sztuczne
d)
3.
a)
b)
c)
d)
4.
Download