w przypadku wniosku o płatność końcową dla I Etapu Projektu

advertisement
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Zasady realizacji i rozliczania projektów
w Działaniu 1.4 – 4.1
Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
Agencja Rozwoju Pomorza S.A
Gdańsk, dn. 10 marca 2011 r.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
Działanie 1.4
Zapisy umowy o dofinansowanie projektu
Zasady rozliczania projektów
Przygotowanie wniosku o płatność
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
I Etap Projektu (1.4)
obejmuje realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem
badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, zgodnie z wnioskiem o
dofinansowanie
ZAPISY UMOWY
o dofinansowanie
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem
jest poniesienie ich przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności
wydatków, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami
Umowy, katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
określonym w Rozporządzeniu oraz zasadami racjonalnej gospodarki
finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów
do rezultatów.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
WYDATKI KWALIFIKOWANE
muszą spełniać warunki
-
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
-
zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
-
zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków
i nie wcześniej niż dzień po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;
-
zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą /
Instytucję Pośredniczącą II stopnia;
-
zostały prawidłowo udokumentowane;
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
WYDATKI KWALIFIKOWANE
termin poniesienia
W przypadku rozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji Projektu przed dniem
rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków wszystkie wydatki w ramach
Projektu stają się niekwalifikującymi do objęcia wsparciem. Rozpoczęcie realizacji
Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków stanowi
przesłankę wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w § 12 ust. 3 pkt 2.
Za rozpoczęcie realizacji Projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót
budowlanych, prac rozwojowych, badań przemysłowych lub zaciągnięcia
pierwszego zobowiązania Beneficjenta do zamówienia towarów i usług
związanych z realizacją Projektu. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji Projektu
czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności
studia wykonalności, usługi doradcze związane z przygotowaniem Projektu, w tym
analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne), oraz
przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
WYDATKI KWALIFIKOWANE
termin poniesienia
Zrealizowanie Projektu oznacza wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projekt
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz udokumentowanie
wykonania robót, dostaw i usług zgodnie z Umową, odpowiednimi protokołami
odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z
warunkami Umowy oraz zrealizowanie przez Beneficjenta pełnego zakresu
finansowego Projektu, co oznacza zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich
płatności w ramach Projektu, tj. poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów
stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia
wsparciem w ramach Projektu.
Wydatki poniesione po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków nie
będą uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
WYPŁATA DOFINANSOWANIA
Podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez
Beneficjenta prawidłowo wypełnionego w Generatorze
wniosków o płatność, dostępnym na stronie internetowej
www.poig.gov.pl oraz kompletnego wniosku o płatność, w
formie papierowej i tożsamej z nią wersji elektronicznej, w
obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję
Zarządzającą POIG. O tożsamości obu wersji rozstrzyga suma
kontrolna. Beneficjent składa wniosek wraz z załącznikami.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
ZAŁĄCZNIKI
do wniosku o płatność
kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej), potwierdzających poniesione wydatki, wraz z kopiami dokumentów
potwierdzających dokonanie zapłaty, opisanych w sposób umożliwiający ich
przypisanie do określonych pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,
poświadczonych przez upoważnioną osobę za zgodność z oryginałem;
kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, kopie
dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub
kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z
warunkami Umowy;
w przypadku zawarcia umowy leasingu, kopia umowy leasingu (dotyczy
pierwszego wniosku o płatność);
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego
gruntu opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie
przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia oraz
oświadczenie podmiotu zbywającego grunt, iż w okresie 7 lat poprzedzających
datę nabycia gruntu, jego zakup nie był współfinansowany ze środków
wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de
minimis;
w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli
- opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie
przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia,
- opinia rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być
używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego
dofinansowaniem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń oraz
oświadczenie podmiotu zbywającego nieruchomość, iż w okresie 7 lat
poprzedzających datę nabycia nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany
ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub
pomocy de minimis;
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
w przypadku zakupu używanego środka trwałego
- oświadczenie sprzedającego o tym, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę
nabycia środka trwałego, jego zakup nie był współfinansowany ze środków
wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de
minimis,
- oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie
przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż
cena podobnego, nowego środka trwałego,
- oświadczeniem sprzedającego określającym zbywcę środka trwałego, miejsce i
datę jego zakupu;
w przypadku wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy Beneficjent
przedkłada karty pracy pracowników sporządzone zgodnie z wzorem, o którym mowa
w § 16 ust. 5 pkt 3;
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
w przypadku kosztów amortyzacji budynków lub sprzętu i aparatury Beneficjent
przedkłada kopię tabeli amortyzacyjnej lub wyciąg z tabeli amortyzacyjnej,
potwierdzony przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych;
w przypadku wniosku o płatność końcową dla I Etapu Projektu
a) sprawozdanie potwierdzające zakończenie badań przemysłowych lub prac
rozwojowych objętych dofinansowaniem w ramach Umowy,
b) analiza ekonomiczna i badania rynkowe potwierdzające celowość wdrożenia
wyników badań lub prac, o których mowa w lit. a;
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w ramach I Etapu Beneficjent składa pełną
dokumentację oddziaływania projektu na środowisko, zgromadzoną w ramach
ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozwolenia na
budowę, w przypadku, gdy Projekt na I Etapie uwzględnia przedsięwzięcia mogące
znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000
oraz przeprowadzana była ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko,
wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w ramach II Etapu Beneficjent składa pełną
dokumentację oddziaływania projektu na środowisko wraz z pozwoleniem na
budowę, w przypadku, gdy Projekt na II Etapie uwzględnia przedsięwzięcia mogące
znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000,
oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej
potencjalnych dostawców – jeśli dotyczy,
KOPIE DOKUMENTÓW
- każda strona musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia założonych celów i wskaźników
określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w Umowie.
Beneficjent zobowiązuje się zapewnić trwałość efektów Projektu i utrzymać inwestycję
w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres 3 lat od dnia zakończenia
realizacji Projektu dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy oraz 5
lat od dnia zakończenia realizacji Projektu dla dużego przedsiębiorcy, przy czym nie jest
niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji wymiana przestarzałych instalacji lub
sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym.
Okres trwałości efektów projektu ustala się na podstawie statusu przedsiębiorcy
obowiązującego w dniu wejścia w życie Umowy.
Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania, w okresie wskazanym w ust. 2,
zasadniczych modyfikacji Projektu, o których mowa w art. 57 Rozporządzenia
1083/2006.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
MONITOROWANIE
Beneficjent, za zgodą Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia
może zbyć środek trwały, przestarzały w związku z szybkim rozwojem
technologicznym, nabyty z wykorzystaniem dofinansowania.
Beneficjent w takim przypadku jest zobowiązany zakupić ze środków własnych
inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego,
przestarzałego w związku z szybkim rozwojem technologicznym, dzięki któremu
możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu.
Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji
Pośredniczącej II stopnia o zakupie nowego środka trwałego, w terminie 14 dni od
dnia zakupu. Jeżeli środek trwały zostanie zakupiony za cenę niższą niż cena, która
podlegała dofinansowaniu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu różnicy w
kwocie dofinansowania, na rachunek bankowy oraz w terminie określonym w
wezwaniu Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
ZMIANY W PROJEKCIE
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację zadania,
określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie później niż 30 dni przed
dniem upływu okresu realizacji zadania, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić z
pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji zadania. Wraz z wnioskiem
Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn
niedotrzymania terminu realizacji zadania, aktualny Harmonogram rzeczowofinansowym oraz aktualny harmonogram płatności.
Nie wymaga zmiany w formie aneksu do umowy zmiana okresu realizacji zadania,
o ile nie powoduje to zmiany okresu kwalifikowalności wydatków Projektu i jego
Etapu.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
ZMIANY W PROJEKCIE
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego
Etapu, nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności
wydatków Projektu lub jego Etapu, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić z
pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego Etapu.
Wraz z wnioskiem Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie
przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego Etapu, aktualny
Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz aktualny harmonogram płatności.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
ZMIANY W PROJEKCIE
Beneficjent jest uprawniony do dokonania przesunięcia pomiędzy poszczególnymi
kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 10% wartości
kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na
poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie.
Niedopuszczalne są przesunięcia pomiędzy wydatkami kwalifikującymi się do
objęcia wsparciem w ramach I Etapu Projektu a wydatkami kwalifikującymi się do
objęcia wsparciem w ramach II Etapu Projektu, ani między komponentami, tj.
badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
PROMOCJA
Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie
otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków POIG zarówno w
trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu.
Beneficjent zobowiązany jest do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych
poprzez umieszczenie, co najmniej:
- emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w
załączniku I do rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej;
- odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającego wartość
dodaną pomocy Wspólnoty, „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej
gospodarki” lub” Dotacje na innowacje”, najlepiej z wyrażeniem „Inwestujemy w
Waszą przyszłość”.
Postanowienia nie mają zastosowania do małych materiałów promocyjnych,
o których mowa w Rozporządzeniu 1828/2006
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
Działanie 4.1
Zapisy umowy o dofinansowanie projektu
Zasady rozliczania projektów
Przygotowanie wniosku o płatność
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
II Etap Projektu
obejmuje realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z wdrożeniem wyników
badań przemysłowych lub prac rozwojowych powstałych w ramach I Etapu
Projektu do działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
ZAPISY UMOWY
Beneficjent może otrzymać dofinansowanie na realizację II Etapu Projektu
pod warunkiem zakończenia i prawidłowego rozliczenia I Etapu Projektu
zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Umowie.
Warunkiem koniecznym przyznania dofinansowania na realizację II Etapu
Projektu jest potwierdzenie celowości wdrożenia wyników I Etapu Projektu.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
ZAPISY UMOWY
Po spełnieniu warunków przyznania dofinansowania II Etapu Projektu, Instytucja
Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, informuje pisemnie Beneficjenta o
przyznaniu dofinansowania na realizację II Etapu Projektu w terminie 14 dni od
zatwierdzenia wniosku o płatność, złożonego po zakończeniu I Etapu Projektu.
W przypadku, gdy Beneficjent nie spełni warunków przyznania dofinansowania
II Etapu Projektu, Beneficjent nie może zgłaszać roszczeń do kwoty
dofinansowania. W sytuacji, gdy Beneficjent nie spełni warunków przyznania
dofinansowania II Etapu Projektu, Beneficjent zachowuje prawo do otrzymania
dofinansowania na realizację I Etapu Projektu zgodnie z zasadami i warunkami
określonymi w Umowie oraz Rozporządzeniu.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
ZAPISY UMOWY
Beneficjent może rozpocząć realizację II Etapu Projektu przed otrzymaniem
informacji pisemnej, o której mowa w ust. 6, jednakże w takim przypadku
Beneficjent ponosi wydatki na własne ryzyko, bez gwarancji otrzymania
dofinansowania na realizację II Etapu Projektu.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
W przypadku, gdy Projekt na II Etapie uwzględnia przedsięwzięcia mogące
znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura
2000 Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszym wnioskiem o
płatność w ramach II Etapu pozwolenia na budowę wraz z pełną dokumentacją
oddziaływania Projektu na środowisko.
Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji oddziaływania
Projektu na środowisko zgodnej z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w
zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów
operacyjnych oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem art. 153 tej ustawy, pod rygorem
wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 17.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Treść wytycznych jest publicznie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie będzie wypłacone pod warunkiem, że
przedstawiona dokumentacja oddziaływania Projektu na środowisko spełnia
wymagania określone w ww. ustawie i ww. Wytycznych. O miejscu publikacji,
zmianie oraz terminie, od którego Wytyczne lub ich zmiany powinny być
stosowane, Minister Rozwoju Regionalnego informuje w komunikacie
zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”. W przypadku, jeżeli pomiędzy dniem zawarcia Umowy a dniem złożenia
pierwszego wniosku o płatność, nastąpi zmiana Wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych
programów operacyjnych, która może mieć wpływ na realizację obowiązków i
praw Stron w tym zakresie, Umowa będzie aneksowana w sposób umożliwiający
realizację nowych praw i obowiązków.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem
jest poniesienie ich przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności
wydatków, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami
Umowy, katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
określonym w Rozporządzeniu oraz zasadami racjonalnej gospodarki
finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów
do rezultatów.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
WYDATKI KWALIFIKOWANE
muszą spełniać warunki
-
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
-
zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
-
zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków
i nie wcześniej niż dzień po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;
-
zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą /
Instytucję Pośredniczącą II stopnia;
-
zostały prawidłowo udokumentowane;
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
WYPŁATA DOFINANSOWANIA
Podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez
Beneficjenta prawidłowo wypełnionego w Generatorze
wniosków o płatność, dostępnym na stronie internetowej
www.poig.gov.pl oraz kompletnego wniosku o płatność, w
formie papierowej i tożsamej z nią wersji elektronicznej, w
obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję
Zarządzającą POIG. O tożsamości obu wersji rozstrzyga suma
kontrolna. Beneficjent składa wniosek wraz z załącznikami.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
ZAŁĄCZNIKI
do wniosku o płatność
kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej), potwierdzających poniesione wydatki, wraz z kopiami dokumentów
potwierdzających dokonanie zapłaty, opisanych w sposób umożliwiający ich
przypisanie do określonych pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,
poświadczonych przez upoważnioną osobę za zgodność z oryginałem;
kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, kopie dokumentów
potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub kopie innych
dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy;
w przypadku zawarcia umowy leasingu, kopia umowy leasingu (dotyczy pierwszego
wniosku o płatność);
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu
opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza
wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia oraz oświadczenie podmiotu
zbywającego grunt, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu, jego zakup
nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy
publicznej lub pomocy de minimis;
w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli
- opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza
wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia,
- opinia rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być
używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego dofinansowaniem, lub
określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń oraz oświadczenie podmiotu
zbywającego nieruchomość, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia
nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z
krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
w przypadku zakupu używanego środka trwałego
- oświadczenie sprzedającego o tym, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia
środka trwałego, jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z
krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
- oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza
jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego,
nowego środka trwałego,
- oświadczeniem sprzedającego określającym zbywcę środka trwałego, miejsce i datę
jego zakupu;
w przypadku wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy Beneficjent
przedkłada karty pracy pracowników sporządzone zgodnie z wzorem, o którym mowa w
§ 16 ust. 5 pkt 3;
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
w przypadku kosztów amortyzacji budynków lub sprzętu i aparatury Beneficjent
przedkłada kopię tabeli amortyzacyjnej lub wyciąg z tabeli amortyzacyjnej,
potwierdzony przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych;
w przypadku wniosku o płatność końcową dla I Etapu Projektu
a) sprawozdanie potwierdzające zakończenie badań przemysłowych lub prac
rozwojowych objętych dofinansowaniem w ramach Umowy,
b) analiza ekonomiczna i badania rynkowe potwierdzające celowość wdrożenia
wyników badań lub prac, o których mowa w lit. a;
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w ramach I Etapu Beneficjent składa pełną
dokumentację oddziaływania projektu na środowisko, zgromadzoną w ramach
ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozwolenia na
budowę, w przypadku, gdy Projekt na I Etapie uwzględnia przedsięwzięcia mogące
znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000
oraz przeprowadzana była ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko,
wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w ramach II Etapu Beneficjent składa pełną
dokumentację oddziaływania projektu na środowisko wraz z pozwoleniem na budowę,
w przypadku, gdy Projekt na II Etapie uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco
oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000,
oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3
potencjalnych dostawców – jeśli dotyczy,
KOPIE DOKUMENTÓW
- każda strona musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia założonych celów i wskaźników
określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w Umowie.
Beneficjent zobowiązuje się zapewnić trwałość efektów Projektu i utrzymać inwestycję
w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres 3 lat od dnia zakończenia
realizacji Projektu dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy oraz 5 lat
od dnia zakończenia realizacji Projektu dla dużego przedsiębiorcy, przy czym nie jest
niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji wymiana przestarzałych instalacji lub
sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym.
Okres trwałości efektów projektu ustala się na podstawie statusu przedsiębiorcy
obowiązującego w dniu wejścia w życie Umowy.
Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania, w okresie wskazanym w ust. 2,
zasadniczych modyfikacji Projektu, o których mowa w art. 57 Rozporządzenia
1083/2006.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Krzysztof Zabrocki
Koordynator
Zespół Płatności i Sprawozdań PO IG
kontakt telefoniczny
58 / 32 33 275
58 / 32 33 224
58 / 32 33 259
58 / 32 33 232
e-mail: [email protected]
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 058 32 33 100, faks 058 30 11 341
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards