PZ Ściągi na exam 2

advertisement
Zarządzanie-
zestaw
(obejmujący
planowanie
działań
poleceń i a. osobisty wynikający z
bezpośredniego
i
wiedzy i doświadczenia. Dyscyplina-
kierowania,
podejmowanie decyzji, organizowanie,
członkowie
organizacji
czym
przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i
szanować
reguły
kontrolowanie)
organizacją.
skierowanych
na
muszą
każdy
firma
zna
rządzące
utrzymywanie
Jedność
organizacyjnej,
pracownik
podejścia
do
mają
przebieg
pionowy(tzn.
występują
pomiędzy
najlepiej,
szczeblami
hierarchicznymi
struktury
organizacji).
zajmowanie się tym na
się
prostej
organizacyjnym
jednoczesne
opierające się na fachowej radzie i
popieranie zarówno decentralizacji i
wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej,
zasoby organizacji i wykonywanych z
rozkazodawstwa-
zamiarem
powinien otrzymywać polecenia tylko
centralizacji.
od jednego przełożonego. Jedność
zarządzania- siły społeczne- normy
tworzenie
które
decyzyjnym.
osiągnięcia
organizacji
w
sposób
celów
sprawny
i
w
FUNKCJONALNE-
Wpływ
na
teorię
wyrażane poprzez pomoc, doradztwo,
ekspertyz
w
procesie
skuteczny. Menadżer- osoba, której
kierownictwa-
podstawowym zadaniem jest realizacja
powinny być zgrupowane i podległe
ekonomiczne- związane z systemami
nakazowego,
procesu
tylko
gospodarczymi i ogólnymi warunkami i
opiniodawczy,
tendencjami
Siły
kierownicy mogą ale nie muszą się do
zarządzania.
Struktura
podobne
czynności
cechują
kulturę.
Siły
mają
Nie
charakteru
lecz
co
jedynie
oznacza
iż
jednemu
kierownikowi.
liniowa - podstawowy typ struktury
Podporządkowanie
interesu
organizacyjnej charakterystyczny dla
osobistego interesowi ogółu- interesy
polityczne-
sprawiające
nich zastosować. Są to zależności
małych
organizacji.
W
jednostek
być
władze polityczną oraz ogólnie politykę
występujące pomiędzy kierownikami a
liniowej
występuje
wyraźna
linia
przedkładane
całej
i podstawą rządu wobec działalności
ekspertami, mogą przebiegać zarówno
władza
jest
organizacji. Wynagrodzenie- powinno
gospodarczych.
w układzie pionowym jak i poziomym w
być
organizacyjna-
podporządkowania,
zazwyczaj
strukturze
scentralizowana.
Najczęściej
wszystkie
decyzje
przy
ważniejsze
realizacji
celów
nie
powinny
ponad
sprawiedliwe
cele
zarówno
dla
pracowników jak i dla organizacji.
władza
Centralizacja-
i
autorytet
silnie
TECHNICZNE-
nimi.
zastosowania podziału pracy np. przy
Elementy struktury organizacyjnej-
produkcji taśmowej. Najczęściej mają
pojedyncze
układ poziomy tzn.
szczeblach
pracownik ma 1 przełożonego, który
linia władzy powinna przebiegać z góry
komórka
wydaje mu polecenia w tej samej linii
na dół organizacji i należy jej zawsze
organizacyjna.
przekazywane
Hierarchia-
organizacji.
członków danego zespołu w wyniku
powiązaniami
występującymi
Struktura liniowa zakłada, że każdy
organizacji.
elementów
relacjami,
skoncentrowane
wyższych
zbiór
uwarunkowane wzajemną zależnością
jedną osobę: fundatora, szefa firmy itp.
na
Struktura
danego systemu wraz z wytyczonymi
powinny
pomiędzy
stanowisko
pracy,
organizacyjna,
jednostka
Stanowisko
pracy
występują na
równorzędnych
szczeblach
hierarchicznych.
INFORMACYJNE-
informacje
przestrzegać. Ład- zasoby ludzkie i
obejmuje zakres zadań, uprawnień,
wyznaczone przepływem informacji i
„drogą służbową” w tej strukturze to
rzeczowe powinny być koordynowane
odpowiedzialności,
polegające
kierownictwo
tak, by znalazły się na właściwym
realizacji
miejscu
[obejmuje
decyzje
też
możliwie
gospodarce.
instytucje
organizacji podejmowane są przez
są
być
w
organizacji
strategiczne,
podejmuje
taktyczne
i
we
właściwym
czasie.
Zalety: każdy pracownik zna swoje
powinni być uprzejmi i sprawiedliwi w
kwalifikujące
uprawnienia
stosunkach
narzędzia,
odpowiedzialny,
miejsce
w
za
każdy
co
zna
jest
swoje
łatwość
hierarchii,
z
podwładnymi.
całej
zadania,
Sprawiedliwość-
wie
zakres
celów
operacyjne oraz prowadzi kontrole.
i
menedżerowie
niezbędnych
do
organizacji
uprawnienia,
odpowiedzialności,
do
jego
na
jednostronnego
obowiązku
lub
przekazywania informacji.
kryteria
BUDOWY
objęcia,
ORGANIZACYJNYCH
wyposażenie
wzajemnego
ZASADY
STRUKTUR
–
ZASADA
CELOWOŚCI – zgodnie z nią należy
Stabilizacja personelu- należy unikać
wykorzystywane do realizacji zadań,
dążyć do jasnego i
dużej
miejsce
Stanowiska
określania celów zarówno dla całej
fluktuacji
pracowników.
wykonywania.
precyzyjnego
niwelowania błędów, lepsza kontrola i
Inicjatywa- podwładni powinni mieć
organizacyjne łączy się w większe
organizacji jak i dla poszczególnych jej
koordynacja,
swobodę inicjatywy. Harmonia- praca
układy tzw. komórki lub jednostki
elementów,
decyzji,
zespołowa, duch zespołu, poczucie
organizacyjne.
poszczególnych
efektywne rozwiązywanie konfliktów.
jedności itp. Spojrzenie klasyczne-
organizacyjna-
Wady: pomijanie zasady specjalizacji
składa
składający
konserwatyzm przełożonych, trudność
naukowego
komunikowania
administracyjnego
szybkość
prosta
konstrukcja,
podejmowania
się
pomiędzy
się
z
dwóch
gałęzi
–
zarządzania
i
(klasycznej
teorii
Komórka
to
się
zespół
z
ludzi
kierownika
i
a
zadania
i
cele
stanowisk
pracy
powinny wynikać z celów organizacji.
ZASADA
PODZIALU
CELU
podporządkowanych mu bezpośrednio
OGÓLNEGO NA CELE CZĄSTKOWE
członków
I
zespołu,
realizujący
cel
ŁACZENIA
CELÓW
wyższymi przełożonymi ze względu na
organizacji. Naukowe zarządzanie-
działania zharmonizowany z celem
CZĄSTKOWYCH W CEL OGÓLNY-
biurokrację,
zbyt
podejście do zarządzania zajmujące
danej
dokonując takiego podziału i uzyskując
być
się
wiele
kierownictwo
obowiązków,
przyczyną
hamowania
organizacji.
Taylor-
zastosowanie
rozwoju
sugerował
przez
menedżerów
kolejnych
kroków
aby
poprawę
wydajności
i
efektywność
swoich
ma
może
uzyskać
zwiększyć
pracowników:
opracowanie
-Naukowe
każdego
poprawą
przez
organizacji.
osiąganych
organizacyjna-
poszczególnych
robotników.
organizacyjnych mających wspólnego
grupowania
zwierzchnika,
z
większe elementy organizacyjne które
kładło
Spojrzenie behawioralneznacznie
większy
zatem
złożona
wyższego
wiązkę
celów,
można
dokonać
stanowisk
pracy
w
szczebla,
ostatecznie mają stworzyć budowę
całej organizacji tak by była zdolna
oraz
realizować
behawioralnych
kierownika
komórek
podległych mu kierowników oraz ich
dostrzegając
na
zbiór
indywidualne postawy i zachowania
na
nacisk
to
Jednostka
wyników
procesy
grupowe,
podwładnych.
znacznie
procesów
ORGANIZACYJNA
w
miejscu
pracy.
KOMÓRKA
JEST
NAJMNIEJSZĄ
JEDNOSTKĄ
cel
ogólny
organizacji.
ZASADA SPECJALIZACJIpewnego
logicznego
dotyczy
grupowania
elementu pracy na danym stanowisku,
Spojrzenie ilościowe- podejście do
ORGANIZACYJNĄ.
-Naukowo dobierać pracowników i
zarzadzania, w którym stosuje się
organizacyjna-
następnie szkolić ich do wykonywania
techniki ilościowe, koncentruje się na
podległości jednostek organizacyjnych
być
pracy,
opracowaniu modeli matematycznych.
związanych ze strukturą kierownictwa
podobieństwo realizowanych zadań.
pracowników, by mieć pewność, że
Troska
w organizacji. Szczeble hierarchiczne-
Skutkuje to
będą stosować się do zalecanych im
Weterman)- sugeruje , że doskonałe
każdy
efektem
metod wykonywania pracy,
firmy
Nadal
-Nadzorować
planować
wykorzystać
-
pracę,
aby
pracowników
do
o
albo
doskonałość
te
które
(Peters,
specjalizacji.
specjalizację
produkcja,
specjalizacji powinien przynieść wzrost
doskonałości- terminowe załatwianie
przełożonego.
efektywności.
spraw,
uprawnienia
kierowniczych
obowiązków
niezbędny
jest
autorytet(a. formalny do wydawania
wyższym
osiąganym
odpowiedzialność za pracę innych.
sposób
zależność
wykonywania
w praktyce
ekonomicznym
na
pewne
Więzi organizacyjne-
do
względu
poprzez wzrost współdziałania i efekt
firm. Zespół cech które prowadzą do
Autorytet-
ze
ponoszący
poleceń
systematyczny, który odróżnia je od
wykonywania
hierarchii
łączone
wydawania
pracy.
Fayol-
tą zasadą stanowiska pracy powinny
w
podział pracy- wysoki stopień
faktycznego
elementów organizacyjnych. Zgodnie z
organizacyjnej, mający uprawnienia do
w
długą,
poziom
Hierarchia
zależności,
znaczoną sukcesami historię robią
rzeczy
mają
system
ścisły
kontakt
popieranie
autonomii
przedsiębiorczości,
wydajności
z
pracy,
klientem,
i
maksymalizację
wykorzystanie
i
służbowe-
podwładnego
Ich
istotą
przełożonego
Wyróżnia
marketing.
od
przedmiotowa-
są
przedmiotu
do
damskie.
poleceń
podwładnym,
specjalizacji
określania
zakresu
zadań.
odpowiedzialni
W
układzie
wg
np.
wydawania
hierarchicznym
się
technologicznąspecjalizacja
podobieństwa
obuwie
Zgodnie
z
męskie,
zasadą
menedżerowie
za
sprawne
funkcjonowanie organizacji powinni się
zdecydować na wybór określonego
ustalenia
sposobu
bezpośrednio
grupowania
elementów
właściwej
liczby
podporządkowanych
szczebla
organizacji.]
organizacji, uwzględniając jej rozmiary,
podwładnych. LICZBA MOŻLIWYCH
nakładów
charakter
RELACJI
kierownicze
działania.
RÓWNOWAGI
ZASADA
ZAKRESU
(I=n(2^n/2+n-1).
ZASADA
ZADAŃ,
HIERARCHI SŁUŻBOWEJ- każdy od
I
UPRAWNIEŃ
Wszelkie
organizacje wykorzystują 4 rodzaje
1.Ludzie:-uzdolnienia
robocza
-siła
Pieniądze:
2.
-kapitał
dołu do góry ma przełożonego wobec
finansowy(krótko, długoterminowy)
ODPOWIEDZIALNOŚCI- oznacza iż
którego
funkcjonowanie 3. Rzeczy
przydzielając
zakres
zadań
odpowiada
.
FYNKCJE
-
-surowce
do
ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJACH-
-pomieszczenia biurowe i produkcyjne
realizacji, należy przekazać adekwatny
Proces porządkowania, przydzielania,
-sprzęt
zakres uprawnień umożliwiający ich
koordynowania
4.Informacje
realizację
poszczególnym członkom organizacji,
niezbędne
odpowiedzialności – nie mniejszy ani
nawiązanie
współpracy
podejmowania decyzji.
nie
określonej
struktury
oraz
większy
zakres
ale
równoważny
działań
i
zasobów
w
ramach
stosunków,
-dane użyteczne
do
wprowadzenie określonego ładu. Jest
odtworzenia
ZADANIA=UPRAWNIENIA=ODPOWI
to takie zagospodarowanie, które w
działalności,
EDZIALNOŚĆ.
najlepszy sposób pozwoli zrealizować
infrastruktury
określony
sytuacji
Jeżeli
nie
zostanie
tymi
składnikami
nierozerwalnymi
plan.
organizowanie
W
efekcie
powstają
struktury
Planowanie
awaryjne to przygotowanie planów
zadaniom.
zachowana równoważność pomiędzy
skutecznego
krytycznych
w
obszarów
szczególności
krytycznej,
w
czasie
kryzysowej.
Odpowiedzialność
w
procesie
pracy, mogą wystąpić zakłócenia w
systemów materialnych i społecznych,
planowania: - personel planistyczny
funkcjonowaniu organizacji. ZASADA
których
-zarząd
JEDNOOSOBOWEGO
przyporządkowywanie
zgodnie
KIEROWNICTWAkażdy
podwładny
z
powinien
jednego
nią
mieć
bezpośredniego
świadome
uwzględniając
-dyrektor
naczelny
przyjęte cele i kryteria doprowadza do
-komitet
dyrektora
wykluczenie
-kierownictwo
działań
mało
pierwszej
linii.
intensywnych i efektywnych. </div> Nie
ZARZĄDZANIE
mniej
jest
proces nastawiony na formułowanie i
zasady w praktyce stwarza możliwość
rekrutacja nowego personelu, który
wdrażanie zgodności organizacji i jej
zachwiania
zostanie
włączony
otoczeniu
struktury
stosunków.
przełożonego.
Niezachowanie
jej
funkcjonowania.
tej
optymalnego
Jednak
w
wielu
ważnym
działaniem
do
istniejącej
Dobór
nowej
STRATEGICZNE
w
osiągnięciu
–
celów
SKŁADOWE
strategicznych.
rozwiązaniach strukturalnych w sposób
obsady
poprzedzony
STRATEGIE- zasięg – zespół rynków
świadomy zrywa się z tą zasadą na
projektowaniem stanowisk pracy tj.
na którym działa firma, dystrybucja
rzecz
określeniem
obowiązków
zasobów, wyróżniająca kompetencja (
pracownika na podstawie specjalizacji
fachowy personel), synergia – sposób
jest
czy rozszerzenia zakresu pracy, rotacji
uzupełniania
postawienie pracownika w sytuacji gdy
między stanowiskami pracy oraz na
POZIOMY STRATEGII- - strategia na
ma dwóch lub kilku równorzędnych
wzbogaceniu i grupowaniu stanowisk
poziomie przedsiębiorstwa- kierunek
sobie przełożonych. Może zatem dojść
pracy. Ważnym elementem będzie
działania
do sytuacji wtdawania sprzecznych
delegowanie, proces polegający na
organizacji
poleceń
rozkładzie
rynkach
korzyści
innych
zerwania
Konsekwencją
jednoosobowego
co
kategorii.
z
zasadą
kierownictwa
w
praktyce
oznacza
jest
zakresu
władzy,
przekazywaniu
i
wspomagania.
wytyczony
określający
ta
dla
całej
na
jakich
organizacja
będzie
realizację dwóch lub więcej różnych
części swoich obowiązków i uprawnień
konkurować. Strategia na poziomie
zadań
w
jednym
czasie.
Zatem
innym pracownikom. Współzależności
autonomicznej jednostki gospodarczej-
wykonać
jedno
między poszczególnymi wydziałami są
strategia
koordynowane ze względu na stopień
sposobie w jakim organizacja będzie
określając priorytety co leży poza jego
powiązania
konkurowała na każdym z wybranych
kompetencjami a dodatkowo wpływa
wydziałów.
Współczesny menadżer
obszarów
działania.
na podważenie autorytetu jednego z
pracuje 60 godzin tygodniowo i jest
poziomie
funkcjonalnym-
kierowników. Nie wykonać żadnego
niezmiernie obciążony. Na taki obraz
opracowana
zadania, wykonać obydwa zadania ale
wpływają
funkcjonalnego.
źle
rosnąca
pracownik
zadanie,
może
sam
decydując
jakościowo.
prowadzą
do
które
Sytuacje
konfliktów.
USTALANIA
i
takie
ZASADA
RACJONALNYCH
GRANIC
określania
podwładnych
NADZORU-
dotyczy
właściwej
liczby
różnych
czynniki
zewnętrzne:-
złożoność
spowodowana
otoczenia, c)Analiza otoczenia, d)cele
praca nieprzewidywalna.
Funkcje
celów:-
nadająca
-wskazówka
łączą
źródła motywacji
-
osób
pojęcialiczba
bezpośrednio
podporządkowanych
jednemu
skuteczny mechanizm oceny i kontroli.
Rodzaje celówszczeblem,
Cele te różnią się
dziedziną,
ramami
kierownikowi, zasięg kierowania- czyli
czasowymi. [Cele strategiczne- cele
liczba osób bezpośrednio i pośrednio
ustalone na najwyższym szczeblu i dla
podporządkowanych
najwyższego kierownictwa organizacji.
kierownikowi,
oznacza to liczbę podporządkowanych
Cele taktyczne-
bezpośrednio
oraz
średnim szczeblu i dla menedżerów
kierowników niższych szczebli i ich
średniego szczebla organizacji. Cele
podwładnych. Zgodnie z tą zasadą
operacyjne – cele ustalone na niższym
należy rozwiązać problem dotyczący
szczeblu i dla menedżerów niższego
pracowników
STRATEGII- a)Analiza organizacji, b)
wzajemne dopasowanie organizacji i
-
czyli
obszaru
FORMUŁOWANIE
-
-
następujące
jednego
na
strategia
presja akcjonariuszy
wpływ na planowanie
kierowania-
Strategia
na
-
jednolity kierunek działania
się
dla
się
globalizacją - regulacje rządowe
jednemu przełożonemu. Z zasadą tą
rozpiętość
podporządkowanych
czynności
koncentrująca
cele ustalone na
strategiczne.
Proces
zarządzania przez celeCELE: Systematyzacja
celów przedsiębiorstwa,
Wyznaczenie
przez
kierowników
i
podwładnych
celów
pośrednich
i
indywidualnych
skorelowanych
ze
strategicznym obszarem
decyzyjnym, Planowanie
strategiczne i operacyjne.
Powiązanie
celów
indywidualnych
z
nadrzędnymi
celami
strategicznymi,
Bieżącą
kontrolę realizacji celów
należących
do
strategicznego
obszaru
decyzyjnego
i
do
indywidualnego obszaru
swobodnego
działania,
Oceny
efektywności
zarządzania
i
pracy
personelu czyli informacje
zwrotne o wynikach. Cykl
organizacyjny
zwany
także cyklem działania
zorganizowanego
lub
działaniem
zorganizowanym
to
działanie
zmierzające
do określonego celu
charakteryzujące
się
zachowaniem
odpowiedniej kolejności
etapów
działania,
konsekwentnym
zastosowaniem się do
zasad
realizacji
każdego z nich z
uwzględnieniem
stopniowego
doskonalenia. ETAPY:
Przygotowanie
działania.
Wykonanie
(realizacja)
zadania.
Kontrola otrzymanych
wyników.
KRYTERIA
GRUPOWANIA – wg.
Przedmiotu,
wg.
Funkcji, wg. Kryterium
terytorialnego.
Przywódca
to
szczególny
rodzaj
kierownika, który ma
bezpośredni związek z
zachowaniami
organizacyjnymi.
Przywódca to osoba
mająca duży wpływ na
podwładnych,
którzy
wykonują
polecenia
pożądane przez szefa
ze względu na więzi,
jakie
ich
łączą.
Przywództwo
charakteryzuje
się
wyjątkowymi cechami
osoby,
której
inni
skłonni są zaufać i
podporządkować
się
dobrowolnie.
Podstawowymi typami
zależności
organizacyjnych
są:
Zależności funkcjonalne
będące
skutkiem
podziału
pracy.
Wynikają z podziału
funkcji(zadań) systemu
między wykonawców i
wiążące ich ze względu
na określoną procedurę
realizacji wyznaczonej
funkcji;
zależności
funkcjonalne(dzielące
się na: informacyjne,
operacyjne
oraz
doradcze)tworzą klasę
zależności
kooperacyjnychpoziomych. W ramach
tej
funkcji
struktury
organizacyjnej
poruszane
są
następujące
aspekty:
*koordynacja,
czyli
wskazanie zakresu i
sposobu współdziałania
poszczególnych
członów
organizacyjnych,
realizujących
zadania
oraz wyodrębnione w
ramach podziału pracy
funkcje konieczne do
osiągnięcia celów całej
organizacji, *ustalenie
zależności doradczych;
określenie miejsca i roli
stanowisk i komórek
doradczych oraz zasad
ich współdziałania z
komórkami
liniowymi(stanowiskami
kierowniczymi),
*porządkowanie
zależności
informacyjnych.
Schemat
organizacyjny jest to
graficzna
prezentacja
struktury organizacyjnej
danej organizacji lub
struktury
międzyorganizacyjnej w
przypadku
współdziałania ze sobą
kilku
organizacji.
Schemat organizacyjny
w
szczególności
obrazuje
zależności
pomiędzy
komórkami
funkcjonalnymi
organizacji,
którymi
mogą być na przykład
pojedyncze stanowiska
pracy
lub
grupy
stanowisk
wyodrębnionych
ze
względu na swe funkcje.
kultura organizacyjna
– definiuje się jako
normy
społeczne
i
systemy
wartości
stymulujące
pracowników, właściwy
klimat
organizacyjny,
sposób
zarządzania,
podzielane znaczenia i
symbole,
schematy
poznawcze,
wymogi
zachowania.
Wyróżniamy
typy:
kultura władzy, roli,
celu, jednostki.
CELE
KOumożliwienie
zrozumienia
misji
i
strategii organizacji oraz
identyfikacji
podstawowego
celu
organizacji
przez
uczestników,
*umożliwienie integracji
uczestników,
*umożliwienie integracji
wokół
środków
przyjętych dla realizacji
celów
firmy
oraz
zwiększenie
zaangażowania
pracowników,
*umożliwienie
stosowania jednolitych
sposobów pomiaru i
kryteriów
oceny
efektów, *umożliwienie
polepszenia sposobów
działania
i
przeformułowania
celów, jeśli potrzebna
jest
zmiana,
*oferowanie wspólnego
języka
i
aparatu
pojęciowego,
*definiowanie
granic
grupy,
kryteriów
przyjęcia i odrzucenia,
umożliwienie
kształtowania
granic
między
grupami,
*wyznaczanie
zasad
władzy
i
kryteriów
statusu,
umożliwienie
unikania konfliktów na
tle władzy, negatywnych
emocji,
agresywnych
działań,
*określenie
sposobu
uzyskania
autorytetu, *określenie
jak i kiedy można
krytykować
osoby
sprawujące władzę, ich
decyzje i propozycje.
Dziedziny zarządzania:
Metoda prognostyczna
pozwala na wyjście od
utopijnego
kształtu
organizacji, który będzie
możliwy
do
zrealizowania być może
w dalekiej przyszłości.
Dopiero później, po
modyfikacjach, staje się
on realnym. Wada-w
początkowych
fazach
jest
nie
do
zrealizowania.
Podstawą
metody
prognostycznej,
którą
stworzył Nadler jest
synteza tzw. systemu
idealnego, który stanowi
wzorzec
dla
projektantów
nowej
organizacji.
Metoda diagnostyczna:
jest
podejściem
opisowo-ulepszającym.
Polega najogólniej na
badaniu
stanu
wyjściowego
(dotychczasowego) A,
postulatywnym
zarysowaniu
stanu
pożądanego B oraz
poszukiwaniu sposobów
i dróg prowadzących od
stanu A do stanu B.
Bazuje na przekonaniu,
że
organizację
dotychczas
funkcjonującego
systemu
można
usprawnić
tylko
w
drodze
identyfikacji,
diagnozy i oceny stanu
istniejącego, wykryciu
wszelkich
nieprawidłowości
(dysfunkcji)
oraz
zaprojektowaniu
i
wdrożeniu niezbędnych
usprawnień.
3 fazy:
1. wstępna (określenie
celu
i
przedmiotu
badania)
2.
podstawowa
(rejestracja wszystkich
faktów
stanu
istniejącego, krytycznej
oraz
konstruktywnej
oceny
i
analizy,
projektowaniu
wariantów rozwiązań i
wyboru
wariantu
optymalnego)
3.
końcowej
(przygotowanie
warunków do wdrożenia
i wprowadzenia nowego
rozwiązania do praktyki
i kontrola realizacji i
analizy efektów).
Download