PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DOMU JEDNORODZINNEGO

advertisement
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
DOMU JEDNORODZINNEGO
„ANITA-nf40”
OSIEDLE MIESZKANIOWE „ VILLA CAMPINA „
OŻARÓW MAZOWIECKI
LOKALIZACJA:
OŻARÓW MAZOWIECKI
OSIEDLE MIESZKANIOWE „VILLA CAMPINA”
ul. Sochaczewska
działka ew. nr: 3/87
obręb PGR Kręczki Kaputy
INWESTOR:
JW CONSTRUCTION HOLDING S.A.
05-091 Ząbki, ul. Radzymińska 326
ZAKRES
OPRACOWANIA
ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA
INSTALACJE
SANITARNE
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE:
PROJEKTANT
mgr inż. arch.
Joanna Baczyńska
mgr inż.
Zofia Soja
mgr inż.
Grzegorz Kochański
mgr inż.
Jan Materny
AUTORZY PROJEKTU:
NR UPRAWNIEŃ
PODPIS
14/R-63/LOOIA/10
GP-II-7342/120/94
ST-433/75
KL-275/94
WARSZAWA 07.01.2014
1
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK MIESZKANY JEDNORODZINNY TYP „ANITA”
SPIS CZĘŚCI:
CZĘŚĆ I
ARCHITEKTURA
CZĘŚĆ II
KONSTRUKCJA
CZĘŚĆ III
INSTALACJE SANITARNE
CZĘŚĆ IV
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2
CZĘŚĆ I
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
TYP „ANITA-nf40”
ARCHITEKTURA
3
CZĘŚĆ OPISOWA:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Zagadnienie
Nr strony
Dane ogólne
Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozwiązania architektoniczno budowlane
Dane konstrukcyjno budowlane
Instalacje i urządzenia sanitarne
Przewody i urządzenia grzewcze
Instalacje i urządzenia wentylacyjne
Instalacje i urządzenia gazowe
Instalacje i urządzenia elektryczne i teletechniczne
Charakterystyka energetyczna obiektu
Przyłącza do sieci zewnętrznych
Charakterystyka ekologiczna
Warunki ochrony przeciwpożarowej
Warunki wykonania robót budowlano montażowych
Oświadczenie projektanta
Informacja BIOZ
5
5
6
7
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
15
ZAŁĄCZNIKI:
L.p.
1.
2.
3.
Załączniki
Nr strony
Kserokopie uprawnień projektanta wraz z zaświadczeniami
przynależności do Izby Architektów RP
Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr
z dnia
o pozwoleniu na budowę.
Dane techniczne zastosowanych materiałów izolacyjnych
o
18
19
20
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tytuł rysunku
Skala
Mapa sytuacyjno – wysokościowa
do celów projektowych
Plan zagospodarowania terenu
Rzut parteru
Rzut poddasza
Rzut dachu
Przekrój AA,
Przekrój BB
Układ przegród budowlanych
Elewacja zachodnia i wschodnia
Elewacja północna i południowa
Zestawienie stolarki
Detal mocowania okna w ścianie
murowanej
Detal mocowania okna w ścianie
szczytowej
1:500
1:500
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:100
1:100
1:100
Numer rysunku
Nr strony
21
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
4
14.
15.
16.
17.
Detal
mocowania
okna
połaciowego
Detal cokołu
Detal izolacji stropu
Detal izolacji stropu w ścianie
szczytowej
34
35
36
37
5
OPIS TECHNICZNY
1.
DANE OGÓLNE
Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg
kolejności określonej w rozporządzeniu.
Projekt budowlany zamienny domu jednorodzinnego Anita na działce nr 3/87 w Ożarowie Mazowieckim
opracowano w oparciu o:
 wytyczne inwestora,
 dokumentację geotechniczną opracowaną przez „GEOTEKO” Sp. z o.o. w czerwcu 2008r.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 wymagania Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pn. „Efektywne wykorzystanie energii. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów
energooszczędnych” dla budynków jednorodzinnych w standardzie NF 40,
 pozostałe obowiązujące normy i przepisy prawne
W listopadzie Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę zatwierdzające projekt domu jednorodzinnego
piętrowego z poddaszem użytkowym na ww działce. Do chwili obecnej działka pozostaje
niezabudowana. . Projekt zamienny obejmuje zmiany wynikające z dostosowania budynku mieszkalnego
do wymogów Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dla budynku energooszczędnego w standardzie NF 40 wg oraz podniesienie poziomu
posadowienia budynku, przy zachowaniu rzędnych terenu. Podstawowe zmiany w projekcie dotyczą:
-grubości termoizolacji ścian zewnętrznych i co się z tym wiążę zmianą zewnętrznych wymiarów
budynku,
-zmiany projektowanego poziomu posadowienia podłogi,
-układu okien na parterze,
-projektu zagospodarowania w zakresie podniesienia poziomu posadowienia budynku oraz przeniesienia
tarasu na południową elewacje budynku,
-projektów instalacyjnych
Zestawienie porównawcze podstawowych parametrów inwestycji znajduje się w punkcie 3.2.
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Obiekty kubaturowe
Na terenie działki zaprojektowano jeden budynek mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym i
garażem na 1 samochód. Śmietnik zlokalizowano w linii ogrodzenia. Ukształtowanie terenu dostosowano
do projektowanej zabudowy, istniejącego ukształtowania terenu oraz projektowanej drogi wewnętrznej.
2.2. Komunikacja
Dojazd do działki zapewniony został od strony północnej z istniejącej drogi osiedlowej.
2.3. Uzbrojenie terenu
Projektowany budynek podłączony będzie do:
- Miejskiej sieci wodociągowej,
- Lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej
- Lokalnej sieci kanalizacji deszczowej
- Miejskiej sieci gazu ziemnego średniego ciśnienia
- Miejskiej sieci elektroenergetycznej
6
-
W budynkach przewiduje się następujące instalacje:
Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej
Instalację kanalizacji sanitarnej
Instalację co
Indywidualne kotłownie gazowe na potrzeby co i cw
Instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją
Instalację gazową
Instalację elektryczną
Instalację teletechniczną
Ścieki bytowo-gospodarcze zostaną odprowadzone grawitacyjnie istniejącym przykanalikiem do
osiedlowej kanalizacji sanitarnej i osiedlowej oczyszczalni.
Wody opadowe z dachu będą odprowadzane rynnami i rurami spustowymi do osiedlowej kanalizacji
deszczowej i retencjonowane w zbiornikach retencyjnych na terenie osiedla, skąd będą
odprowadzane do rowów melioracyjnych.
2.4. Ukształtowanie terenu i zieleni
Stan istniejący: Powierzchnia terenu jest płaska.
Istniejąca zieleń nie wykazuje istotnych walorów przyrodniczych – zaniedbana roślinność łąkowa.
Stan projektowany: Ukształtowanie terenu dostosowano do projektowanej zabudowy, istniejącego
ukształtowania terenu oraz projektowanej drogi wewnętrznej zgodnie z zapisami planu miejscowego.
Wyniesienie terenu dotyczy najbliższego otoczenia budynku, tarasu oraz dojazdu do garażu.
Pozostała część działki do granicy z sąsiadem i drogą nie zostaje podniesiona ani obniżona poniżej
ani powyżej terenu działek sąsiednich. Jednocześnie wzdłuż linii ogrodzenia zastosowano
obwodowo spadki zapobiegające spływowi wód opadowych na teren działek sąsiednich.
Tereny zielone na działce stanowić będą trawniki. Dodatkowe zagospodarowanie ogrodu do
wykonania we własnym zakresie przez Kupującego.
2.5. Zestawienie powierzchni
 Powierzchnia działki__________________________________________903 m2
 Powierzchnia zabudowy_____________________________________137,89 m2
 Powierzchnia tarasu i schodów wejściowych_____________________ 28,10 m2
 Pozostała powierzchnia utwardzona____________________________37,70 m2
 Powierzchnia biologicznie czynna ____________________________699,31 m2 = 77,4 %
 Ilość miejsc parkingowych w garażach____________________________1 szt.
 Ilość miejsc parkingowych w terenie______________________________1 szt.
 Współczynnik miejsc parkingowych____________________________2 szt/działkę.
Parametry uzyskane w projekcie są zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
2.6. Ochrona konserwatorska
Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie na podstawie ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.7. Wpływ eksploatacji górniczej
Obszar objęty granicami opracowania nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega
wpływom eksploatacji górniczej.
2.8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE
Ze względu na niewielką skalę oraz funkcję planowanego przedsięwzięcia - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, nie przewiduje się stosowania technologii mogących znacząco
oddziaływać na środowisko. Projektowany budynek dostosowany zostanie do standardu budynku NF
7
40, minimalizując potrzebne zaopatrzenie w energię nieodnawialną oraz emisję zanieczyszczeń do
atmosfery.
2.8.1. Gospodarka odpadami
Na działce zlokalizowano miejsce na ustawienie koszy umożliwiające prowadzenie selektywnej
zbiórki śmieci.
2.8.2.
Rozwiązania dot. Infrastruktury technicznej
Odprowadzenie ścieków i wód opadowych wg pkt 2.3 Uzbrojenie terenu.
2.8.3.
Wpływ w zakresie emisji do atmosfery
Eksploatacja obiektu nie będzie związana z uciążliwymi emisjami zanieczyszczeń do powietrza.
2.8.4. Emisja hałasu
Uciążliwość hałasu w rejonie inwestycji nie przekroczy norm środowiskowych.
2.8.5. Powierzchnie zielone.
Projektowane zagospodarowanie terenu działki zakłada utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej
na poziomie 77,7 % .
3.
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
3.1.
Przeznaczenie i program użytkowy budynku
Budynek mieszkalny, przeznaczony dla 3 lub 4-osobowej rodziny, dwukondygnacyjny z poddaszem
użytkowym, niepodpiwniczony
W poziomie parteru znajdują się: pokój dzienny z wyjściem na taras, połączony z jadalnią i
kuchnią, gabinet, WC, hall ze schodami na poddasze, łazienka, wiatrołap oraz garaż dla 1 samochodu,
połączony z pomieszczeniem kotłowni.
Na piętrze zaprojektowano 2 sypialnie, łazienkę, pralnię, garderobę oraz dodatkową przestrzeń
wypoczynkową, którą można zaadaptować na trzecią sypialnię.
3.2. Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:
Lp Podstawowe
parametry
Projekt zatwierdzony
Projekt zamienny
inwestycji
1
Powierzchnia użytkowa 150,28 m2+ garaż i kotł. 27,35 149,42 m2+ garaż 19,54 m2+kotł.
m2
5,95 m2
2
Powierzchnia zabudowy
132,61 m2
137,89 m2
2
3
Powierzchnia całkowita
212,57 m
214,19 m2
4
Kubatura
830,67 m2
851,10 m2
5 Maks. wysokość dachu nad
8,20 m
8,52 m
poziomem terenu
6. Ilość kondygnacji nadziemnych
2
2
3.3.
Forma i funkcja obiektu
Dom mieszkalny jednorodzinny przeznaczony dla 3 lub 4-osobowej rodziny z wbudowanym garażem na
1 samochód. Projektowany dwukondygnacyjny budynek z poddaszem użytkowym, został przekryty
symetrycznym dwuspadowym dachem o kącie nachylenia 45 stopni. Budynek o zwartej , tradycyjnej
formie został dostosowany do architektury otaczającego go osiedla domów jednorodzinnych, zarówno
poprzez utrzymanie jednej linii zabudowy wzdłuż drogi dojazdowej, jak i zastosowane elementy
wykończenia elewacji- tynk cienkowarstwowy jako wykończenie ścian, boniowane pasy w narożnikach
budynku, drewnopodobna stolarka okienna.
8
4.
DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
4.1.
Układ konstrukcyjny
Budynek zaprojektowany w konstrukcji mieszanej: parter w technologii tradycyjnej murowanej, poddasze
w konstrukcji szkieletowej.
Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej.
Układ ścian konstrukcyjnych parteru z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 25 i 18,8 cm oraz
żelbetowych podciągów stanowi oparcie dla drewnianej konstrukcji poddasza.
Pas dolny prefabrykowanych wiązarów dachowych stanowi konstrukcję stropu. Ścianki kolankowe,
ściany szczytowe oraz działowe w poziomie poddasza w konstrukcji szkieletowej.
Schody wewnętrzne drewniane.
4.2.
Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe
4.2.1. Fundamenty – ławy i stopy.

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną poziom wód gruntowych występuje poniżej poziomu
posadowienia budynku.

Poziom posadowienia fundamentów przyjęto na głębokości 1,12 m poniżej projektowanego zera
budynku.

Fundamenty zaprojektowano w postaci żelbetowej płyty fundamentowej wg proj. Konstrukcji.

Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 oraz wytycznymi
podanymi w opracowaniu ITB: „Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych-montażowych”.
4.2.2. Ściany

Ściany nośne parteru zewnętrzne i wewnętrzne murowane grubości 25,0 i 18,8 cm z pustaków
Porotherm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa.

Ścianki działowe na parterze ceramiczne z pustaków Porotherm gr. 11,5 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5 MPa, .

Ściany szczytowe poddasza i ścianki kolankowe w drewnianej konstrukcji szkieletowej gr. 15 cm.

Ściany działowe poddasza w konstrukcji lekkiej na stelażu drewnianym lub aluminiowym gr. 12,5
cm
4.2.3. Stropy
Strop w konstrukcji drewnianej z warstwą płyty OSB gr. 18 mm. Belki o przekroju 4,5x22cm i 6 x 22 cmw rozstawie co 40-50 cm. Od dołu płyta g-k gr. 1,25 mm. Izolacja akustyczna-wełna mineralna gr 10 cm
pomiędzy belkami.
4.2.4. Podciągi, wieńce, nadproża

Podciągi zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe*

Wieniec obwodowy na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych o wysokości 25 cm żelbetowy
monolityczny*

Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych zaprojektowano
jako żelbetowe wylewane lub prefabrykowane z belek typu L lub kształtek Porotherm.
*w celu unikięcia mostków termicznych wieniec obwodowy oraz podciąg na granicy powierzchni
ogrzewanej budynku, a garażem połączone zostały za pomocą przekładek izotermicznych, tzw. iscorb.
4.2.5. Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej, o nachyleniu połaci 45 stopni, kryty
blachodachówką.
9
Nad pomieszczeniami ogrzewanymi :
 blachodachówka
 łaty
 kontrłaty 2,5x4,5 cm
 folia wysokoparoprzepuszczalna
 elementy drewniane wiązarów prefabrykowanych
 wełna mineralna (λobl =0,036 W/m2) między krokwiami-20 cm
 ruszt/wełna mineralna (λobl =0,036 W/m2) gr. 12 cm
 paroizolacja
 płyta GKF gr. 12,5 mm
UWAGA: Przegrody oddzielające pomieszczenia mieszkalne od palnej konstrukcji dachu należy
wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30
Nad przestrzenią nieogrzewaną:





blachodachówka
łaty
kontrłaty 2,5x4,5 cm
folia wysokoparoprzepuszczalna
elementy drewniane wiązarów prefabrykowanych
4.2.6. Przegrody pionowe zewnętrzne
Pełnią rolę konstrukcji nośnej dźwigarów i stanowią przegrodę termiczną. W projekcie zastosowano
ścianę dwuwarstwową na parterze i ściany w konstrukcji szkieletowej na piętrze
Ściana zewnętrzna parteru

tynk mineralny gr. 0,5 cm na siatce, z fakturą zewnętrzną

wełna mineralna fasadowa (λobl =0,037 W/m2), gr.26 cm

bloczek POROTHERM, gr. 25,0 cm, na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa

tynk wewnętrzny gipsowy gr. 1,0 cm
ściany należy murować na warstwie wyrównawczej z zaprawy cementowej oraz izolacji z dwóch warstw
papy asfaltowej lub folii Izoplast. Pierwszą warstwę należy wykonać z bloczków cokołowych, np. Isomur
Light. Próg drzwi balkonowych wykonać z dwóch warstw w/w bloczków.
Ściana szczytowa poddasza
 tynk mineralny gr. 0,5 cm na siatce, z fakturą zewnętrzną
 wełna mineralna fasadowa (λobl =0,037 W/m2) gr. 15 cm
 płyta OSB gr. 12 mm
 wiatroizolacja
 konstrukcja drewniana ściany/wełna mineralna (λobl =0,036 W/m2) -gr. 15 cm
 paroizolacja
 płyta gips-kartonowa GKF gr 12,5 mm
UWAGA: Przegrody oddzielające pomieszczenia mieszkalne od palnej konstrukcji dachu należy
wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30
4.2.7. Przegrody wewnętrzne
Ściany wewnętrzne nośne na parterze murowane z pustaków ceramiki POROTHERM grubości 25,0 i
18,8,0 cm klasy 15. Ściany działowe z pustaków POROTHERM grubości 11,5 cm. Tynkowane
obustronnie tynkiem gipsowym.
10
Na piętrze ściany działowe w lekkiej konstrukcji szkieletowej drewnianej lub aluminiowej gr 10 cm.,
obustronnie wykończone płytą g-k gr. 1,25 cm. z wypełnieniem z wełny mineralnej jako izolacja
akustyczna.
4.2.8. Izolacje termiczne

ocieplenie dwuwarstwowych ścian zewnętrznych tynkowanych – wełna mineralna fasadowa, np.
Frontrock Max E (λD =0,036 W/m2) gr. 26 cm λobl =0,037 W/m2

ocieplenie ścian pomiędzy mieszkaniem a garażem nieogrzewanym- wełna mineralna fasadowa,
np. Frontrock Max E (λD =0,036 W/m2) gr. 26 cm λobl =0,037 W/m2

ocieplenie ścian poddaszao od zewnątrz wełna mineralna fasadowa,np. Frontrock Max E (λD =0,036 W/m2) gr. 15 cm
λobl =0,036 W/m2
o pomiędzy konstrukcją drewnianą: wełna mineralna, np. Toprock Super (λD =0,035 W/m2)
λobl =0,036 W/m2

ocieplenie pionowych powierzchni płyty fundamentowej – Styropian AUSTROTHERM EPS 037
DACH/PODŁOGA gr. 20 cm (λD =0,037 W/m2) λobl =0,038 W/m2

ocieplenie dachu – wełna mineralna w dwóch warstwach:
pomiędzy krokwiami-wełna gr. 18 cm, np. Toprock Super (λD =0,035 W/m2)- λobl =0,036 W/m2
 na ruszcie pod konstrukcją dachu-wełna gr. 12 cm, np. Toprock Super (λD =0,035 W/m2)
λobl =0,036 W/m2

ocieplenie podłogi na gruncie w garażu – styropian twardy o λD =0,038 EPS 200-036 gr. 10 cm
4.2.9. Izolacje wodoochronne
a) przeciwwilgociowe poziome

izolacja w posadzce przyziemia związana z cokołem budynku – papa bitumiczna termozgrzewalna
podkładowa, modyfikowana SBS, układana wg technologii producenta -np. : Icopal FUNDAMENT
SZYBKI PROFIL SBS ;

izolacja pomieszczeń mokrych – folia PE-LD gr.0,3mm, wywinięta na ściany do wysokości 10 cm

izolacja pomieszczeń mokrych na piętrze- -2 x folia w płynie , np. Atlas Woder E* ( w narożnikach
należy zastosować taśmy uszczelniające)
b) przeciwwilgociowe pionowe

izolacja pionowa płyty fundamentowej do połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku
powłokową masą bitumiczną, np. Dysperbit
UWAGA:
W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki bez wypełniaczy mineralnych nie powodujące
rozpuszczania styropianu.
4.2.10. Szczelność budynku
Ze względu na wymogi programu domów energooszczędnych, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne
muszą umożliwiać osiągnięcie parametru szczelności powietrznej budynku n50 na poziomie 1/h . Wiąże
się to z koniecznością zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu warstwy paroszczelnej.
Należy zachować następujące wytyczne:
1. Tynki w budynku należy wykonać od posadzki pod sam sufit konstrukcyjny
(niezależnie od poziomu sufitu podwieszanego)
2. Układając warstwę folii paroizolacyjnej należy:
-stosować łączenia na zakład min. 20 cm sklejane taśmą dwustronną lub jednostronną,
-wykonać mocowanie folii do ścian, murłaty, komina, przy pomocy odpowiedniego kleju (np. Delta-Tixx fmy Dorken) lub taśm,
-mocować folię do konstrukcji zgodnie z zaleceniami producenta-taśmą dwustonną lub zszywkami czy
gwoździami ( miejsca mocowań muszą wówczas zostać zaklejone lub uszczelnione listwą dociskową)
-przy pomocy taśm uszczelnić wszystkie przejścia instalacyjne oraz ewentualne uszkodzenia folii
11
3. Zachować ciągłość warstwy paroizolacji w miejscu montażu okien-stosować taśmy paroszczelne od
wewnątrz i paroprzepuszczalne od zewnątrz-zgodnie z rysunkami detalu.
4.2.11. Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich
Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, jeżeli nie występują określone przypadki związane z adaptacją budynku do działki.
4.2.12. Uwagi ogólne

W cyklu technologicznym budowy należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i warunków
technicznych wykonywania i prowadzenia robót budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi,
wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną.

wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie ujętych w niniejszym opracowaniu należy
informować nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowania rozwiązań
zamiennych.

Stosować materiały budowlane posiadające atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac
w budownictwie.
4.3.
Wykończenie zewnętrzne budynku
4.3.1. Okładziny elewacyjne
4.3.1.1. Tynki i okładziny ścian
Tynki zewnętrzne mineralne, na siatce wg technologii wybranej firmy, w kolorze podanym na rysunkach
elewacji. Stosować tynki barwione w masie lub malowanie farbami elewacyjnymi.
Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem. Elementy stalowe przed
malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi.
4.3.1.2. Cokoły
Cokół wykończony tynkiem mozaikowym wg technologii wybranej firmy. Kolorystyka wg rysunków
elewacji.
4.3.1.3. Pokrycie dachu
Blachodachówka mocowana do łat sosnowych. Pokrycie dachowe uzupełnione wywietrznikami
kalenicowymi i zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno zapewniać odpowiednią wentylację połaci
dachowej.
Należy zapewnić możliwość wejścia kominiarzowi na dach.
Deski okapowe i elementy drewniane zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem.
4.3.2. Parapety
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, w kolorze podanym na rys. elewacji i dopasowanym
do kolorystyki budynku.
4.3.3. Okna i drzwi
4.3.3.1. Stolarka okienna
Stosować okna PCV bez nawiewników okiennych wg technologii wybranej firmy -wg rysunku
zestawienia.
4.3.3.2. Drzwi
Drzwi zewnętrzne typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu.
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Uk(max) = 1,2 W/m2K.
Drzwi wewnętrzne płytowe typowe, w pomieszczeniach sanitarnych oraz posiadających wentylację
12
grawitacyjną wywiewną (łazienka, w.c., pralnia, kotłownia, pom. gospodarcze) stosować drzwi z kratką
nawiewową lub podcięcie umożliwiające wentylację.
Drzwi z przedsionka do garażu termoizolowane Uk(max) = 1,2 W/m2K.
Brama garażowa segmentowa bez wymogów termoizolacyjności wyposażona w otwór nawiewny w
dolnej części skrzydła.. Uk(max) = 1,3 W/m2K.
4.3.4. Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe
Obróbka dachu obejmuje opierzenie, wsporników antenowych oraz elementów związanych
z utrzymaniem i konserwacją kominów. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać
indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe systemowe. Wody opadowe
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.
4.4.
Wykończenie wnętrza budynku
4.4.1. Posadzki
W pokojach mieszkalnych przewidziano parkiet, panele podłogowe lub wykładzinę podłogową.
W pomieszczeniach mokrych (łazienka, kuchnia, pom. gospodarcze, itp.) przewidziano terakotę lub gres
oraz izolację przeciwwilgociową.
4.4.2. Tynki wewnętrzne
Wykonać jako gipsowe, alternatywnie mokre cementowo-wapienne kat. III . W pomieszczeniach mokrych
stosować płyty g-k uodpornione na wilgoć.
4.4.3. Wykładziny ścienne
W pomieszczeniach mokrych zaleca się wyłożyć ściany glazurą lub innym materiałem zmywalnym
i odpornym na wilgoć, wg indywidualnego projektu.
4.4.4. Malowanie i powłoki zabezpieczające
Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym
z indywidualnym projektem wnętrza. Powierzchnie drewniane wewnątrz domu należy zabezpieczyć
impregnatami, malować bejcolakierami. Elementy stalowe przed malowaniem pokryć powłokami
antykorozyjnymi.
4.4.5. Parapety wewnętrzne
Parapety wewnętrzne z konglomeratu Botticino lub drewniane.
5. INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE
5.1. Instalacje wod-kan – wg projektu instalacji wodnej i kanalizacyjnej
5.2. Kanalizacja sanitarna – informacje ogólne
Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku na zewnątrz do lokalnej sieci kanalizacyjnej
do osiedlowej oczyszczalni.
Przewody poziome, łączące piony kanalizacyjne z głównym kanałem odpływowym, ułożone będą pod
posadzką pomieszczeń mieszkalnych na głębokości zabezpieczającej je przed przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
5.3. Kanalizacja deszczowa – informacje ogólne
Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych z budynku na zewnątrz przykanalikiem deszczowym do
lokalnej sieci kanalizacji deszczowej, do zbiorników retencyjnych a następnie rowu melioracyjnego.
13
6. PRZEWODY I URZĄDZENIA GRZEWCZE
6.1. Instalacje centralnego ogrzewania - wg projektu instalacji C.O.
7. INSTALACJE I URZĄDZENIA WENTYLACYJNE
7.1. Wentylacja nawiewna
W budynku zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperacją. Szczegóły opracowania w
projekcie branżowym.
7.3 Wentylacja garażu
Garaż nieogrzewany przewietrzany poprzez kratki nawiewne -wg rysunku parteru.
8. INSTALACJE I URZĄDZENIA GAZOWE
7.1. Instalacja gazowa - wg projektu instalacji
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji gazowej od kurka głównego do urządzeń gazowych
zamontowanych w budynku.
Projektuje się doprowadzenie gazu ziemnego GZ-50 do pieca gazowego i do kuchenki gazowej
czteropalnikowej.
9. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
9.1. Instalacja elektryczna - wg projektu instalacji
10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU-szczegóły w opracowaniu branżowym.
10.1. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i wewnętrznych
Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008r. Wartości obliczeniowe, W/m2K,
są następujące:
Ściana zewn. parteru.
U=0,124 W/(m2 · K) < Umax = 0,3 W/(m2 · K)
Ściana zewnętrzna poddasza
U=0,128 W/(m2 · K) < Umax = 0,3 W/(m2 · K)
Ścian pomiędzy garażem i mieszkaniem
U=0,128 W/(m2 · K) < Umax = 1,0 W/(m2 · K)
Dach
U=0,119 W/(m2 · K) < Umax = 0,25 W/(m2 · K)
Podłoga na gruncie
U=0,144 W/(m2 · K) < Umax = 0,45 W/(m2 · K)
Okna
- wg zestawienia
Drzwi zewnętrzne
U=1,2 W/(m2 · K)
Parametry termiczne przegród spełniają wymogi warunków technicznych oraz Programu
Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Efektywne
wykorzystanie energii. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” dla
domów energooszczędnych w standardzie NF 40.
10.2. Gospodarka cieplna budynku
Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania
ciepła oraz zastosowaniu odpowiednich rozwiązań instalacyjnych zaliczyć można do
energooszczędnych.
11. PRZYŁĄCZA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH

woda – z wodociągu osiedlowego, na terenie działki istniejąca studzienka wodomierzowa..

kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków do kanalizacji i oczyszczalni osiedlowej.
Na terenie działki istniejąca studzienka.
14

odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji osiedlowej . Na terenie działki istniejąca
studzienka.

gazowe- z istniejącego w linii ogrodzenia punktu redukcyjno-pomiarowego (Z4)
12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
12.1. Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków
12.1.1. Zapotrzebowanie wody
Qśr.d = 0,60 m3/d
12.1.2. Odprowadzenie ścieków
Średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych Qść =0,57 m3/d
12.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych pyłowych i płynnych
Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotła centralnego ogrzewania,
który ma emisję zanieczyszczeń nie większą niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
12.3. Odpady stałe
Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemnik na odpadki znajduje się
na terenie działki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.
12.4. Emisja hałasów oraz wibracji
Budynek jednorodzinny z projektowanym wyposażenie oraz przewidzianym sposobie użytkowania nie
emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.
12.5. Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe
i podziemne
Budynek jednorodzinny z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia,
a płytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w niewielkim stopniu naruszają układy korzeniowe
drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy domu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i utwardzonych tarasów, dojść
i dojazdów do budynku.
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Budynek zamieszkania indywidualnego zalicza się do kategorii - ZL IV zagrożenia ludzi i klasy „E” – wg
Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 75/ . Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia
trudnozapalności środkiem FOBOS M2L obłożona płytami GKF gr. 12.5mm w klasie 30 odporności
ogniowej.
W pomieszczeniach w których znajdują się kotły, przylegająca podłoga lub ściana powinna być
wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku wykonania podłogi lub ścian pomieszczenia z
materiałów palnych, powierzchnie w odległości min. 0,5 m od krawędzi kotła powinna być w sposób
trwały pokryta materiałem niepalnym. Podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być
wykonana z materiałów palnych.
14. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
15
Warszawa, dn. 07.01.2014r.
Oświadczenie projektanta
W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw Nr 93 poz. 888)
oświadczam, że projekt zamienny budynku jednorodzinnego „Anita” Nf40 w Ożarowie
Mazowieckim, ul. Sochaczewska dz. 3/87 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi NFOSiGW dla budynków
jednorodzinnych w standardzie NF-40.
PROJEKTANT
mgr inż. arch. Joanna Baczyńska
nr upr. 14/R-63/LOOIA/10
16
INFORMACJA BIOZ
Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę projektowanej budowy,
którą należy uwzględnić zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – „Prawo
budowlane” (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – tzw. „plan bioz”
OBIEKT:
DOM JEDNORODZINNY ANITA-nf40
OŻARÓW MAZOWIECKI
OSIEDLE MIESZKANIOWE „VILLA CAMPINA”
ul. Sochaczewska
działka ew. nr: 3/87
obręb PGR Kręczki Kaputy
INWESTOR:
JW CONSTRUCTION HOLDING S.A.
05-091 Ząbki, ul. Radzymińska 326
PROJEKTANT:
arch. JOANNA BACZYŃSKA
SPIS ZAWARTOŚCI
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
17
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowę budynku jednorodzinnego mieszkalnego na działce nr 3/87
przy ul. Sochaczewskiej w Ożarowie Mazowieckim
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów-zgodnie z harmonogramem przyjętym przez generalnego
Wykonawcę.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W chwili obecnej teren pozostaje niezagospodarowany i niezabudowany.
Istniejąca zieleń nie wykazuje istotnych walorów przyrodniczych – zaniedbana roślinność łąkowa.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
 nie stwierdzono
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub
upadku z wysokości:
wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,
roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów.
Podczas realizacji w/w zadania będą zatrudnione następujące grupy zawodowe, które narażone są na
wystąpienie następujących zagrożeń:
Operator dźwigu, koparki, spycharki, walca i sprzętu innego - upadek, potknięcie się, wpadnięcie
do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porażenie prądem, wybuch niewypału;
Kierowca samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie się,
poślizgnięcie, wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym
materiałem, kolizja drogowa;
Mechanik samochodowy, mechanik sprzętu, elektromechanik – uderzenie środkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potknięcie się,
poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału;
Ślusarz, spawacz - uderzenie środkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potknięcie się,
poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału, zaprószenie oczu, napromieniowanie oczu;
Elektromonter – upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu, porażenie prądem, zetknięcie z
uszkodzonym urządzeniem elektrycznym;
Inżynier budowy, kierownik robót, majster budowy - upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu,
upadek ze schodów, poślizgnięcie na płaszczyźnie, uderzenie przez środki materialne,
zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym.
Obszarem występowania tych zagrożeń są miejsca prowadzenia robót i składowania materiałów.
Czas występowania zagrożeń pokrywał się będzie z terminem realizacji robót wynikających z zadania
inwestycyjnego.
Skala występowania w/w zagrożeń mieści się w akceptowalnej kategorii ryzyka.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.
18
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w następującym
układzie:
o Szkolenie wstępne realizowane w trzech etapach
- szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym
- szkolenie wstępne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię oraz w obiekcie;
- oznakowanie placu budowy;
- bezpieczne składowanie materiałów;
- zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
- zapewnienia dróg komunikacyjnych na placu budowy
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej
- odzież ochronną – kamizelki w kolorze pomarańczowym,
- obuwie ochronne, kaski.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
o Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robót
Miejsca prowadzenia robót będą oznaczone tablicami:
- uwaga roboty budowlane
- uwaga roboty na wysokościach
- nieupoważnionym wstęp wzbroniony
o Składowanie materiałów niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów niebezpiecznych.
o Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty powinny być przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano
– Montażowych” część I „Roboty Ogólnobudowlane”.
Opracowała :
mgr inż. arch. Joanna Baczyńska
19
ZAŁĄCZNIK NR 1
Kserokopie uprawnień projektanta
wraz z zaświadczeniami o przynależności do Izby Architektów RP
20
ZAŁĄCZNIK NR 2
Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr
z dnia
o pozwoleniu na budowę.
21
ZAŁĄCZNIK NR 3
Dane techniczne zastosowanych materiałów izolacyjnych
22
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards