Tematyka prac licencjackich 2016/2017

advertisement
Propozycje zagadnień/tematyki prac licencjackich
studentów kierunku Biologia
realizowanych w roku akademickim 2016/2017
Legenda:
tematy aktualnie realizowane przez Studentów
zagadnienia aktualne, przechodzące z roku 2015/2016
zagadnienia nowe (2016/2017)
Jednostka
organizacyjna
Opiekun pracy
(imię i nazwisko; email)
Instytut Zoologii
Zakład Zoologii
Kontakt dot. wszystkich
propozycji
Prof. dr hab. Piotr
Tryjanowski
[email protected]
Proponowana tematyka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Biologia i ekologia gatunków inwazyjnych
Charakterystyka, stan populacji i ośrodki hodowlane wybranej rasy psa w Polsce.
Czynna ochrona płazów na szlakach migracyjnych
Dystans ucieczki jako miara reakcji antrofobicznej u kręgowców.
Dzierzby północnej części miasta Poznania
Efekty hodowli wybranych gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym
Ginące ptaki Australii
Obszary Natura 2000 a rozwój ekonomiczny gmin
Ocena tempa wzrostu populacji bobra Castor fiber na wybranych obszarach (np. powiat,
nadleśnictwo, park krajobrazowy)
Parazytofauna wybranych gatunków gadów
Percepcja wybranych zwierząt przez ludzi – badania ankietowe
Płazy zbiorników przeciw pożarowych (ppoż) na obszarze miasta Poznania
Populacja traszki grzebieniastej na północy Poznania (Morasko) – stan obecny i zagrożenia
Postrzeganie zwierząt przez człowieka (analizy i badania ankietowe dotyczące wybranych
gatunków)
Przebieg odchowywania piskląt u ptaków z rodzaju Aquila.
Rola stref ochronnych na zmiany liczebności wybranych gatunków (np. bielika, kani rudej, kani
czarnej, bociana czarnego)
Rozmieszczenie i liczebność bąka Botaurus stellaris na terenie Pojezierza SierakowskoMiędzychodzkiego.
Rozmieszczenie, liczebność i preferencje biotopowe ptaków szponiastych na terenie wybranych
Nadleśnictw: Konstantynowo, Babki, Łopuchówko i Pniewy
19. Rozmieszczenie, liczebność i wybiórczość siedliskowa żurawia Grus grus w wybranych
fragmentach zlewni rzeki Mogilnicy
20. Rozwiązania stosowane w minimalizacji kolizji zwierząt w transporcie lądowym i powietrznym
21. Sezonowe zmiany awifauny krajobrazu rolniczego.
22. Struktury populacji 2 miejskich populacji ropuch zielonych (Park Cytadela, Park Rataje) z
elementami czynnej ochrony.
23. Wpływ termoregulacji budynków na awifaunę
24. Wpływ turbin wiatrowych na ptaki i nietoperze
25. Wykorzystanie współczesnych mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) w
dokumentacji występowania i zachowań zwierząt
26. Żółwie Europy - charakterystyka, rozmieszczenie, liczebność i zagrożenia.
Instytut Zoologii
Zakład Zoologii
Dr hab. Janusz Kloskowski
[email protected]
Palmiarnia
Poznańska
Dr Przemysław Szwajkowski
[email protected]
Instytut Zoologii
Zakład zoologii
Dr Maria Urbańska
[email protected]
Instytut Zoologii
Zakład Neurobiologii
Dr hab. Joanna Śliwowska
[email protected]
27. Struktura wieku miejskiej populacji traszek zwyczajnych
28. Jesienny monitoring żaby trawnej Rana temporaria w Poznaniu na wybranych ciekach wodnych
29. Tropikalny ekosystem w środku miasta. Ocena parametryczna zbiornika roślin wodnych Palmiarni
Poznańskiej pod kątem rozrodu ryb tropikalnych - historia i współczesność”
30. Zmiana płci u ryb piękniczkowatych (Poeciliidae) w zależności od warunków środowiskowych
31. Chów i hodowla drapieżnych ryb egzotycznych
32. Wpływ wielkości zbiornika na proporcje płci ryb piękniczkowatych (Poeciliidae)
33. Rozród wężogłowów Channa gachua w warunkach sztucznych
34. Niszowe gatunki ryb piękniczkowatych (Poeciliidae) we współczesnej akwarystyce
35. Dynamika populacji ślimaka Subulina octona w warunkach szklarniowych
36. Biologia i warunki trzymywania wybranych zwierząt egzotycznych
Gatunki obce i inwazyjne w nowym środowisku
Interakcje między roślinami i zwierzętami.
Inwentaryzacje wybranych gatunków ślimaków i małży.
Metody stosowane w zoologii i ekologii i ochronie przyrody (praca z literaturą i/lub
doświadczalna).
41. Propozycje własne – do uzgodnienia.
37.
38.
39.
40.
42. Wpływ otyłości i cukrzycy typu 2 na funkcję neuronów proopiomelanokortynowych (POMC) w
podwzgórzu oraz profil metaboliczny i hormonalny szczurów.
43. Wpływ otyłości i cukrzycy typu 2 oraz wysiłku fizycznego na status metaboliczny i neurogenezę
w hipokampie dorosłych szczurów
Katedra Genetyki i
Podstaw Hodowli
Zwierząt
prof. dr hab. Dorota Cieślak
[email protected]
Katedra Fizjologii i
Biochemii Zwierząt
prof. dr hab. Paweł
Maćkowiak
[email protected]
Instytut Zoologii
Zakład Rybactwa
Śródlądowego i
Akwakultury
Katedra Hodowli
Zwierząt i Oceny
Surowców
dr hab. Jan Mazurkiewicz
[email protected]
Katedra Botaniki
dr Sofia Celewicz-Gołdyn
[email protected]
Wydział Ogrodnictwa
i Architektury
Krajobrazu
Dr hab. Sebastian
Nowaczewski
[email protected]
dr Magdalena KluzaWieloch
[email protected]
44. Koń domowy jako gatunek modelowy w badaniach zaburzeń płodności człowieka
45. Pozyskiwanie zarodków psa domowego in vitro – aktualny stan badań
46. Porównanie metabolizmu energetycznego różnych tkanek
47. Zmiany metaboliczne zachodzące w stanach głodu i sytości
48. Ławicowy tryb życia ryb - znaczenie biologiczne
49. Odżywianie się ryb i relacje pokarmowe
50. Wybrane aspekty biologii rozrodu ptaków
51. Wykorzystanie techniki iniekcji in ovo w drobiarstwie
52. Dynamika zbiorowisk glonów w drobnym zbiorniku wodnym (teren badań do wyboru)
53. Zmienność morfologiczna kwiatów z rodzaju Linum L.
Poznań 17.03.2016 opracowanie: dr hab. Katarzyna Szkudelska
Download