prezentacja

advertisement
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO wroSIP
JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ
WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
tytuł projektu / rozwiązania
Porozumienie w sprawie wspólnej budowy
Systemu Informacji Przestrzennej
Powiatu Wrocławskiego wroSIP
nazwa partnerstwa
POWIAT WROCŁAWSKI
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
lokalizacja / podmiot zgłaszający
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
Porozumienie w sprawie wspólnej budowy
Systemu Informacji Przestrzennej
Powiatu Wrocławskiego wroSIP (2005)
Partnerstwo międzysamorządowe (10 jednostek samorządu, docelowo również innych
podmiotów: społecznych, gospodarczych i publicznych), działające na wspólnym
terytorium i zainteresowane jego rozwojem z wykorzystaniem systemu informatycznego
pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie i aktualizację danych przestrzennych
odniesionych do obszaru powiatu oraz na ich udostępnienie poprzez serwis mapowy
szerokiemu gronu odbiorców.
Cel projektu: zwiększenie dostępności zasobów, zapewniające wyższą
efektywność działania podmiotów zainteresowanych współpracą oraz
transparentność działań administracji.
«... Podstawowym powodem podpisania porozumienia jest uznanie przez strony, iż: posiadanie
Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP pozwoli na sprawny dostęp do aktualnej, wiarygodnej i
kompleksowej informacji o gminach i powiecie przez wszystkich zainteresowanych ... »
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
ZASOBY
Zadania powiatu i gmin :
















80% DANYCH
O CHARAKTERZE
PRZESTRZENNYM
ład przestrzenny,
gospodarka nieruchomościami,
ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna,
geodezja, kartografia i kataster,
drogi publiczne oraz organizacja ruchu drogowego,
wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja,
usuwanie i oczyszczania ścieków komunalnych,
zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
lokalny transport zbiorowy,
budownictwo mieszkaniowe,
kultura, ochrona i opieka nad zabytkami,
kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
zieleń i zadrzewienia, cmentarze,
ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
obronność
utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 …
... duże spektrum danych gromadzonych przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego,
jednostki Powiatu, urzędy gmin, jednostki branżowe: ewidencja gruntów i budynków, mapa
zasadnicza, plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania, decyzje administracyjne, pozwolenia, podatków …
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
PODJĘTE DZIAŁANIA
«…siłą napędową wroSIP-u będą potrzeby i interes samorządu lokalnego ... »
 2002 uruchomienie ogólnodostępnego serwisu mapowego
 2005 podpisanie Porozumienia - powołanie Administratora (Powiatowy Zakład
Katastralny we Wrocławiu) oraz Zespołu ds.wroSIP
Zespół koordynatorów zapewniający szybki przepływ informacji i komunikację zwrotną
z wykorzystaniem zasad współpracy w zespołach rozproszonych. Cel: wzmocnienie
zaangażowania we wspólne działania i rozbudzenie inicjatywy.
«… Powiat i Gminy zobowiązują się do współfinansowania budowy i rozwoju wroSIP : Powiat pokryje
25% kosztów ogólnych, a udział poszczególnych Gmin, stanowiący dopełnienie kosztów ogólnych jest
proporcjonalny … » do współczynnika udziału powierzchni terenów zabudowanych, zurbanizowanych i
terenów rolnych zabudowanych danej gminy do powierzchni tych terenów w powiecie.
«… Podstawowym odniesieniem przestrzennym systemu będzie numeryczna mapa ewidencji gruntów i
budynków oraz kataster nieruchomości. Pozostałe moduły (plan zagospodarowania przestrzennego,
uzbrojenie terenu, komunikacja, ochrona środowiska itd.) będą powstawać w kolejnych etapach zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez Powiat i Gminy projektem systemu.... »
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
PODJĘTE DZIAŁANIA
 2005 – 2010 przetworzenie wielu zasobów analogowych do postaci cyfrowej, w tym ewidencji
gruntów i budynków stanowiącej „kręgosłup” systemu; wdrożenie mechanizmów bieżącej
aktualizacji z systemów dziedzinowych (cel: aktualna i wiarygodna informacja), ewidencje i
rejestry: dokumentów planistycznych, ulic i adresów, inwestycji; wykonanie zdjęć lotniczych
(ortofotomapy 0,15m) i NMT; rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, systemów
aplikacyjnych i bazodanowych; nawiązanie współpracy z uczelniami wrocławskimi (PWr, UP)
oraz IRM; szkolenia dla użytkowników; działania promocyjne, w tym GISDay
 2011 – 2015 wykorzystanie środków unijnych w ramach RPO – ewidencja dróg i obiektów
mostowych, uruchomienie obsługi internetowej, rozbudowa i modernizacja technologiczna
systemu; utworzenie gminnej ewidencji zabytków, wykonanie zdjęć lotniczych (ortofotomapy 0.1
m); nowe funkconalności - zgłoszenia publiczne – interakcja z mieszkańcami; nowe moduły
turystyka i kultura; standard MPZP
 aplikacja mobilna wroSIP; uruchomienie usług INSPIRE; WrOF – współdziałanie trzech
poziomów samorządu w ramach „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze
Funkcjonalnym”
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
wroSIP mobile i wdrożenie INSPIRE
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
LICZBY
Olbrzymie zapotrzebowanie na dane wynikające z walorów powiatu wrocławskiego,
jego atrakcyjnego położenia i możliwości ich udostępniania przez systemu wroSIP
W 2014 roku:
109 mln WYGENEROWANYCH MAP
720 tys. WEJŚĆ DO SERWISU
2 tys. UŻYTKOWNIKÓW DZIENNIE
120 WARSTW INFORMACYJNYCH
14 MODUŁÓW TEMATYCZNYCH
1100 PLANÓW MIEJSCOWYCH
140 tys. DZIAŁEK
48 tys. ADRESÓW
3 tys. KART ZABYTKÓW
650 km EWIDENCJA DRÓG POWIATOWYCH
1,1 tys. UŻYTKOWNIKÓW AUTORYZOWANYCH
300 UMÓW Z PODMIOTAMI
urzędy skarbowe, zakłady gospodarki komunalnej,
ANR, RZGW, DZMiUW, komornicy, przedsiębiorcy
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
WYRÓŻNIENIA
Organizacja pracy i osiągnięcia związane z budową systemu wroSIP znalazły uznanie
nie tylko lokalnie, wśród mieszkańców, inwestorów i pracowników urzędów…
Szczególnie dla nas cenne:
I miejsce w konkursie Stowarzyszenia Kartografów
Polskich na „Internetową mapę roku 2012” w kategorii
głównej – opracowanie kartograficzne dla modułu
ogólnego i II miejsce – ocena publiczności
II miejsce w konkursie na „Dobre praktyki zarządzania
strategicznego rozwojem w Polsce” organizowanym
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012)
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
STANDARDY WSPÓŁPRACY
Integracja w zakresie dokumentów strategicznych i operacyjnych partnerów
Wypracowane na spotkaniach Zespołu ds. wroSIP wizje rozwoju systemu oraz
standardy mają przełożenie w dokumentach projektu i poszczególnych jednostek –
procedury udostępniania informacji, zasady wymiany materiałów, zasady tworzenia i
wykorzystania wspólnych baz danych i dokumentów, wypracowano modele prezentacji
materiałów i świadczenia usług poprzez system.
Komunikacja partnerstwa z mieszkańcami i innymi interesariuszami
Wykorzystanie nowoczesnych form przekazu i udostępniania
informacji. Spójna zasady wizualizacji materiałów promocyjnych
- serwis internetowy, aplikacja mobilna, prasa. Interakcja
poprzez moduł zgłoszeń publicznych. Konsultacje społeczne
(WrOF). Promocja/edukacja – szkolne koła GIS.
Zespół ds. wroSIP – ocena i korekta działań.
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
STANDARDY WSPÓŁPRACY
Przestrzeń debaty i dialogu między partnerami oraz komunikacja wewnętrzna
Wypracowane, dobre zasady komunikacji i obiegu dokumentów. Cykliczne spotkania
przeglądowe i raporty Administratora systemu. Modele zarządzania dokumentacją.
Mieszane grupy robocze/zadaniowe w zależności od specyfiki zamówienia publicznego
i wdrażania nowych standardów.
Wzajemne zaufanie
Partnerska współpraca na poziomie Zespołu ds. wroSIP
oraz komitetu sterującego oparta na wzajemnym zaufaniu,
ukierunkowanym na osiągnięcie założonego celu.
Partnerskie i podmiotowe traktowanie się partnerów oraz
współodpowiedzialność za stan i rozwój systemu osiągane przez
transparentność procesów decyzyjnych, dostęp do dokumentów
i materiałów.
Wzajemne zaufanie stanowiło podstawę przystąpienia do
Porozumienia oraz stanowi jego trwały, już 10-cio letni,
fundament !
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
OSIĄGNIĘTE REZULTATY WDROŻENIA PROJEKTU
Poprawa dostępności danych i informacji – poprawa efektywności pracy
administracji i podmiotów współpracujących; usprawnienie procesów decyzyjnych;
aktywne zaangażowanie uczestników projektu
Podniesienie innowacyjności – wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych
i utworzenie zintegrowanej platformy informacyjnej, nowe usługi on-line; rozwój
społeczeństwa informacyjnego
Uprzedmiotowienie wzajemnego zaufania i woli współpracy
– wypracowanie modelu współpracy na styku Powiat – Gminy,
który przekłada się na inne, wspólne przedsięwzięcia
i pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych
Zaktywizowanie lokalnej społeczności – nowa jakość
w komunikacji, budowanie tożsamości lokalnej „małej Ojczyzny”
w znanych granicach i znanym obszarze;
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
MOŻLIWOŚĆ REPLIKOWANIA PRZEZ INNE PARTNERSTWA
Konieczność powstania tego typu projektów jest bezsprzeczna, szczególnie przy
uwzględnieniu obowiązujących przepisów unijnych (Dyrektywa INSPIRE) i ich
implementacji do polskiego prawa, obligującej samorządy do podejmowania działań w
zakresie cyfryzacji i uruchamiania nowych e-usług.
Decydujący wpływ na powodzenie projektu ma wola współpracy podmiotów, oparta na
wzajemnym zaufaniu, ale również jasnych zasadach finansowania i
odpowiedzialności (akceptacja ról) oraz wymiernie
zdefiniowanych rezultatach projektu.
Replikowalność opisywanego projektu uzależniona jest
od lokalnej specyfiki i zdiagnozowania rzeczywistych
potrzeb i możliwości, szczególnie w fazie wstępnej.
Istotna jest obecnie możliwość pozyskania środków
zewnętrznych na realizację, szczególnie przedsięwzięć
o dużej skali i liczbie partnerów.
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Maciej Tobjasz
Z-ca Dyrektora
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
[email protected]
 KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU
Download