BAZY DANYCH

advertisement
BAZY DANYCH
W EXCELU
MENU
Co to jest baza danych
Przykłady baz danych
Z czego składa się baza danych
Rodzaje baz danych
CO TO JEST BAZA DANYCH
Komputerowe bazy danych już od wielu lat ułatwiają człowiekowi pracę.
Są stosowane w instytucjach rządowych i bankowych, szpitalach,
bibliotekach, uczelniach i szkołach.
Baza danych – uporządkowany zbiór powiązanych
ze sobą informacji.
PRZYKŁADY BAZ DANYCH
 tabela w dzienniku lekcyjnym twojej klasy, zawierająca dane osobowe wszystkich
uczniów
(nazwiska, imiona, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania)
 książka telefoniczna
(numery telefonów, nazwiska, imiona i adresy abonentów)
 katalog książek w bibliotece
(spis pozycji z danymi: tytuł, imię i nazwisko autora, nazwa wydawnictwa, rok
wydania)
 kartoteka pacjentów w przychodni lekarskiej
(dane osobowe, informacje o przebiegu leczenia – np. daty badań, przepisane leki)
 kartoteka pracowników przedsiębiorstwa
(dane osobowe każdego pracownika, informacje na temat wykształcenia
i kwalifikacji)
 osobisty notes z adresami, w którym obok nazwisk i adresów możesz zapisywać np.
daty imienin lub urodzin swoich przyjaciół.
PRZYKŁADY BAZ DANYCH
W każdym z wymienionych przykładów mamy do czynienia z uporządkowanymi
informacjami, zgromadzonymi i przechowywanymi w zaplanowany wcześniej
sposób np. w postaci spisu, tabeli czy kartoteki.
Komputerowe bazy danych są przechowywane w pamięci zewnętrznej w postaci
plików.
Do tego, aby w pełni wykorzystać informacje zawarte w plikach bazy, potrzebne
są specjalne programy obsługi baz danych.
Programy (systemy) obsługi baz danych – programy, za pomocą
których informacje są gromadzone, przechowywane i przetwarzane
np.
Access (Microsoft) , Oracle (Oracle Corporation) , Visual FoxPro
(Microsoft) , Visual dBase (Inprise) , można również tworzyć bazy
danych w Excelu.
Z CZEGO SKŁADA SIĘ
BAZA DANYCH
TABELA
FORMULARZE
RAPORTY
ZAPYTANIA
TABELA
Podstawowym obiektem w typowej komputerowej bazie danych jest tabela.
Dostarcza ona informacji wszystkim innym obiektom bazy (np. formularzom
i raportom). W zależności od rodzaju baza może opierać się na jednej, kilku
lub kilkunastu tabelach.
Tabela – zbiór powiązanych ze sobą informacji, przedstawiony zwykle jako
układ poziomych wierszy (tzw. rekordy) i pionowych kolumn (tzw. pola)
NAZWA POLA
Imię
Nazwisko
Kod
pocztowy
Miejscowość
Ulica i nr
domu
Telefon
Buniek
Jacek
40-686
Katowice
Żurawia 38/9
202-11-22
Maliniak
Beata
43-100
Tychy
Asnyka 10
227-06-33
Ogórek
Tomasz
40-710
Mysłowice
Bielska 20/4
252-76-10
Sałatka
Ewa
40-720
Katowice
Wileńska 20
202-20-40
REKORD
POLE
Rekord – zestaw informacji o pojedynczym elemencie w tabeli bazy
danych. Rekordy składają się z pojedynczych pól, w każdym polu zawarta
może być informacja określonego typu.
Wszystkie rekordy tej tabeli składają się z sześciu pól:
Nazwisko, Imię, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica i nr domu, Telefon
Wszystkie rekordy wchodzące w skład danej tabeli posiadają taką samą
liczbę pól. Liczba pól rekordu oraz typ przechowywanych w polu danych
są określane na etapie projektowania tabeli bazy danych.
FORMULARZE
Charakterystyczną cechą tabel jest to, że wyświetlają one jednocześnie dużą
liczbę rekordów. W sytuacji gdy chcemy sprawdzić zawartość pól pojedynczego
rekordu w tabeli, która zawiera dużo rekordów, wygodniejsze jest użycie
formularza.
Formularz – obiekt systemu bazy danych, który umożliwia przeglądanie,
wprowadzanie oraz modyfikowanie danych w bazie. Zwykle jest on
przedstawiany w przyjaznej dla użytkownika formie, np. w postaci
karty, na której są widoczne wszystkie konieczne informacje oraz
narzędzia ułatwiające użytkowanie bazy danych.
FORMULARZ BAZY DANYCH
W systemach baz danych możemy spotkać formularze kolumnowe,
tabelaryczne czy w postaci arkuszy danych.
Formularz odwołuje się do tabeli bazy danych lub też do obiektu
nazywanego zapytaniem.
RAPORTY
Raporty mają za zadanie prezentację informacji zawartych w bazie.
Obiekty tego typu również odwołują się do tabel bazy danych bądź do
zapytań.
Raport – obiekt systemu bazy danych, umożliwiający pobieranie danych
z bazy, aby wydrukować je na drukarce lub wyświetlić na ekranie
monitora.
W przeciwieństwie do formularza raport może jedynie pobierać
dane z bazy. Nie można za jego pomocą modyfikować jej
zawartości.
ZAPYTANIA
Zapytania to kolejny obiekt bazy danych. Umożliwiają wybieranie
określonych informacji z tabel, ich aktualizację, łączenie lub
wykonywanie obliczeń na danych. W niektórych systemach tworzenia
baz danych zapytania są nazywane kwerendami (np. Excel, Access).
Zapytanie – kwerenda, narzędzie służące do wyszukiwania
i wykonywania analizy oraz modyfikacji danych w bazie.
Do formułowania kwerend stworzono kilka języków, jednak obecnie
standardem jest język SQL.
Istnieje kilka odmian zapytań:
np. zapytania wybierające oraz zapytania funkcjonalne
ZAPYTANIA WYBIERAJĄCE
Służą do przeszukiwania tabel i innych zapytań w celu pobrania z nich
niezbędnych informacji. Wynik działania takiej kwerendy to zbiór
danych, który można wykorzystać jako źródło danych dla formularzy
bądź raportów.
ZAPYTANIA FUNKCJONALNE
Potrafią między innymi tworzyć tabele, usuwać z nich rekordy czy
aktualizować dane w tabelach.
RODZAJE BAZ DANYCH
Kartotekowa baza danych
Relacyjna baza danych
Hierarchiczna baza danych
KARTOTEKOWA
BAZA DANYCH
Bazy tego typu posiadają najprostszą strukturę. Składają się one tylko
z jednej tabeli. Bazy kartotekowe są nazywane bazami
dwuwymiarowymi i nie są z nimi związane żadne inne tabele.
Nazwa kartotekowa wzięła się stąd, że każdy rekord takiej bazy można
przedstawić w postaci pojedynczej karty, zawierającej wszystkie
informacje w nim zapisane.
Bazy kartotekowe sprawdzają się tylko w przypadku małej ilości
informacji.
KARTOTEKOWA BAZA DANYCH
Autor
Tytuł
Wydawca
Miasto
Rok
Jan Kowalski
Bazy danych
Wydawnictwo Informatyczne
Warszawa
2004
Janina Zielińska
Arkusz kalkulacyjny - ćwiczenia
Wydawnictwo Informatyczne
Warszawa
2003
Jan Kowalski
OpenOffice Base
Wydawnictwo Informatyczne
Warszawa
2005
Janina Zielińska
Arkusz kalkulacyjny - ćwiczenia
zaawansowane
Wydawnictwo Informatyczne
Warszawa
2004
Andrzej Wolski
Matematyka ekonomiczna
Wydawnictwo Ekonomiczne
Gdańsk
2004
Andrzej Wolski
Równania liniowe
Wydawnictwo Ekonomiczne
Gdańsk
2005
Maria Pisarczyk
Finanse międzynarodowe
Wydawnictwo Ekonomiczne
Gdańsk
2004
Maria Pisarczyk
Kursy walutowe
Wydawnictwo Ekonomiczne
Gdańsk
2005
RELACYJNA BAZA DANYCH
Relacyjna baza danych - baza danych złożona z dwóch lub
więcej tabel powiązanych ze sobą za pomocą relacji; celem
tworzenia relacyjnych baz danych jest istotne zmniejszenie
ich rozmiarów w stosunku do kartotekowych baz danych i
uelastycznienie ich konstrukcji.
RELACYJNA BAZA DANYCH
Pracownicy
nr
1
imie
Jan
nazwisko
Kowalski
data_ur
1974-03-01
2
3
Anna
Iwo
Nowak
Malinowski
1986-06-30
1981-12-13
ZwolnieniaChorobowe
nr_pracownika
1
1
poczatek
2003-01-15
2006-10-01
koniec
2003-02-20
2006-11-30
1
2
2007-04-01
2007-04-01
2007-04-05
HIERARCHICZNA
BAZA DANYCH
W bazach typu hierarchicznego relacje pomiędzy rekordami
posiadają strukturę drzewiastą. Oznacza to, że rekord może
posiadać informację z kilku podrekordów, a te z kolei mogą
posiadać własne podrekordy.
HIERARCHICZNA BAZA DANYCH
Download