Ogłoszenie o konkursie ofert - Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

advertisement
OGŁOSZENIE NR DSP-0702-III/2015
z dnia 30 października 2015 roku
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
im Mikołaja Kopernika
w Olsztynie
ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne , które będą realizowane w związku z projektem
„Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego”
dofinansowanym z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego .
Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego im. M. Kopernika w Olsztynie zaprasza do
składania ofert przez osoby wykonujące zawód medyczny w jednej z form określonych w art. 5 ust. 2 pkt 1)
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) Zakres świadczeń:
A)
USG płodu z morfologią
B)
USG jamy brzusznej i narządów wewnętrznych dzieci do 1-go roku życia wraz z opisem
C)
USG przezciemiączkowe główki dziecka wraz z opisem
D)
USG stawów biodrowych dzieci do 1-go roku życia wraz z opisem
E)
Szkoła rodzenia
W zakresie A, B, C Zlecający wymaga ponadto aby:






świadczenia były realizowane przez personel posiadający kwalifikacje odpowiadające rodzajowi
świadczeń objętych niniejszym konkursem,
świadczenia były zakończone pisemnym wynikiem podpisanym przez osobę z odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami,
świadczenia były realizowane na terenie i przy użyciu aparatury i środków Zamawiającego w
uzgodnionych terminach
świadczenia były rozliczane z zamawiającym na podstawie prawidłowo wypełnianych ankiet
(wzór ankiet dostarcza Zamawiający)
proces rejestracji , organizacji przyjęć pacjentów i prowadzenia dokumentacji medycznej był
realizowany przez wykonawcę badań
Wykonawca badań zapewni zasoby do wykonania w określonym terminie (od momentu
podpisania umowy do 30.11.2016) następującej liczby badań:
Liczba badań
A) USG płodu z morfologią
1000
B) USG jamy brzusznej i narządów wewnętrznych dzieci do 1- go roku życia wraz z opisem
500
C) USG przezciemiączkowe główki dziecka wraz z opisem
500
Nazwa badania
W zakresie D (USG stawów biodrowych wraz z opisem), Zlecający wymaga aby:
 świadczenie były realizowane przez personel posiadający kwalifikacje odpowiadające rodzajowi
świadczeń objętych niniejszym konkursem,
 świadczenia były zakończone pisemnym wynikiem podpisanym przez osobę z odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami,
 świadczenia były realizowane na terenie miasta Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) przy pomocy
zasobów Wykonawcy
 świadczenia były rozliczane z zamawiającym na podstawie prawidłowo wypełnianych ankiet (wzór
ankiet dostarcza Zamawiający)
 proces rejestracji , organizacji przyjęć pacjentów i prowadzenia dokumentacji medycznej był
realizowany przez wykonawcę badań
 miejsce realizacji badań było oznakowane zgodnie z wymogami projektu
 Wykonawca badań zapewni zasoby do wykonania w określonym terminie (od momentu podpisania
umowy do 30.11. 2016) następującej liczby badań:
Nazwa świadczenia
D) USG stawów biodrowych dzieci do 1-go roku życia wraz z opisem
Liczba świadczeń
400
W zakresie E (prowadzenie Szkoły Rodzenia), Zlecający wymaga aby:
 świadczenie były realizowane przez Dyplomowaną Położną posiadający kwalifikacje
odpowiadające rodzajowi świadczeń objętych niniejszym konkursem,
 świadczenia były zakończone pisemnym wynikiem podpisanym przez osobę z odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami,
 świadczenia były realizowane na terenie Zamawiającego w uzgodnionych terminach
 świadczenia były rozliczane z zamawiającym na podstawie prawidłowo wypełnianych ankiet
(wzór ankiet dostarcza Zamawiający)
 proces rejestracji , organizacja przyjęć pacjentów i dokumentacja medyczna (jeśli wymagana
przepisami) były realizowany przez wykonawcę badań
 Wykonawca badań zapewni zasoby do wykonania w określonym terminie (od momentu
podpisania umowy do 30.11. 2016) następującej liczby świadczeń:
Nazwa świadczenia
E) Szkoła rodzenia
Liczba osób objętych
świadczeniem
360
Maksymalna liczba osób na jednym (2-tygodniowym) turnusie nie może przekroczyć 14.
* Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne zakresy świadczeń
2) Dokumenty wymagane:
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą podanych poniżej dokumentów:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i projektem umowy
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu przeprowadzenia konkursu.
4. Dyplom ukończenia Uczelni Medycznej
5. Numer i prawo wykonywania zawodu
6. Dyplomy specjalizacji, zaświadczenia o kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych
7. Wpis do CEIDG (jeśli jest)
8. NIP , REGON
9. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza
10. Aktualną umowę ubezpieczenia OC
11. Aktualne zaświadczenie lekarskie
3) Kryteria oceny ofert:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w
oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej w tabeli:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga
1.
Cena
70 %
2.
Doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia , którego
dotyczy oferta
20 %
3.
Dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia, itp.)
10 %
Kryterium - cena
Oferty ocenianie będą punktowo. Maksymalną ilość 70 punktów otrzyma oferta Przyjmującego zamówienie,
który zaoferuje najniższą cenę.
Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
Cena min. brutto
Cena =------------------------------------- x procentowe znaczenie w danym kryterium x 100
Cena badanej oferty brutto
Kryterium – doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia , którego dotyczy oferta
Oferty ocenianie będą punktowo. Maksymalną ilość 20 punktów otrzyma oferta Przyjmującego zamówienie,
który posiada najdłuższe doświadczenie zawodowe w zakresie , którego dotyczy oferta:

brak doświadczenia w zakresie świadczenia , którego dotyczy oferta -do jednego roku - 1 pkt.

doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia , którego dotyczy oferta - powyżej jednego roku
do lat 5 - 5 pkt. ( za każdy rok stażu pracy 1 pkt.)

doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia , którego dotyczy oferta- powyżej 5 lat - 10 pkt.
Punkty przyznawane będą według następujących zasad:
Punkty przyznane ofercie badanej
Doświadczenie = ————————————— x procentowe znaczenie tego kryterium x100
Najwyższa liczba punktów
Kryterium – dodatkowe kwalifikacje w zakresie świadczenia, którego dotyczy oferta ( kursy, szkolenia
itp.)
Oferty ocenianie będą punktowo. 10 punktów otrzyma oferta Przyjmującego zamówienie, który posiada
dodatkowe kwalifikacje kursy, szkolenia itp; w zakresie świadczenia, którego dotyczy oferta.
Przyjmujący zamówienie , który nie posiada dodatkowych kwalifikacji nie uzyska punktów danym
kryterium oceny.
Ocena nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów.
2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów.
3. Wynik – za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans
punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.
4. Komisja konkursowa odrzuca oferty nie spełniające warunków lub zostały zgłoszone po terminie.
4) Miejsce i termin składania ofert
Oferty odpowiadające rodzajowi świadczeń objętych niniejszym konkursem składa się w formie pisemnej, w
zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2015 r. do godz. 10.00 na adres:
Miejski Szpital Zespolony 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 44 (sekretariat szpitala) w zaklejonej kopercie
oznaczonej napisem:
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE ……………………………………………………………………………
(proszę wpisać rodzaj udzielanych świadczeń)
O zachowaniu terminu decyduje potwierdzona data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 10 listopada 2015r o godz. 12.00
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w dniu 10 listopada 2015r
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od terminu upływu składania ofert.
Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert
i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć
komisji konkursowej umotywowaną skargę, natomiast w ciągu 7 dni od otrzymania na piśmie
zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku – umotywowany protest do Udzielającego
zamówienia.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards