ChNS 2

advertisement
Farmakoterapia choroby
niedokrwiennej serca
Objawy- stabilna i niestabilna ChW
Objawy- stabilna i niestabilna ChW
Klasy ChW
CELE
Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego
i śmierci (przedłużenie życia)
 Zmniejszenie objawów dławicowych i
częstości ich występowania- poprawa
jakości życia
 Celem jest niemal całkowite
wyeliminowanie dławicowego bólu w
klatce piersiowej i powrót do normalnej
aktywności

Leki
Przeciwpłytkowe
 B-blokery
 Antagoniści wapnia
 Azotany
 Leki hipolipemizujące
 Inhibitory ACE

ASA
ASA u wszystkich chorych, jeśli nie ma
przeciwwskazań, zarówno po zawale
serca, jak i bez zawału w wywiadach
 Klopidogrel, jeśli ASA jest
przeciwwskazany

B-blokery
W leczeniu początkowym po zawale
mięśnia sercowego lub bez zawału w
wywiadach, jeśli nie ma przeciwwskazań
 Gdy B-blokery są przeciwwskazane w
leczeniu początkowym- antagoniści wapnia
i (lub) azotany długodziałające
(zmniejszenie objawów podmiotowych)

W razie nieskuteczności- dołączyć leczenie
antagonistami wapnia i (lub) azotany
długo działające
 Skutki uboczne nie do przyjęcia: leczenie
antagonistami wapnia i (lub) azotanami
długo działającymi

Pierwszy lek stosowany u chorego ze
stabilną chorobą wieńcową
 Szczególnie korzystne działanie
udowodnione u chorych po zawale mięśnia
sercowego
 Nieskuteczne w Anginie Prinzmetala
 Czynność serca w spoczynku: 55-60/min.

Antagoniści wapnia
antagoniści wapnia- gdy B-blokery są
przeciwwskazane w leczeniu początkowym
 W razie nieskuteczności lub działań
niepożądanych po B-blokerach
 Klinicznie jawna niewyrównana
niewydolność serca- przeciwskazanie

Azotany
Poprawiają tolerancje wysiłku
 Większy efekt przeciwdławicowy- jeśli są
stosowane z B-blokerami lub antagonistą
wapnia.
 Stosowanie z przerwą- zapobieganie
rozwojowi tolerancji

ACE-I
Stosowane w celu zapobiegania zawałowi
serca i śmierci (badanie HOPE, EUROPA)
 ACE-I u wszystkich chorych przez
przeciwwskazań związanych z
niewydolnością nerek- chorzy z cukrzyca i
dysfunkcją skurczową lewej komory

STATYNY
U wszystkich pacjentów z podejrzewana
lub udokumentowaną ChW
 Docelowe stężenie LDL <100 mg/dl

Download