część 1 - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

advertisement
Przypadki kliniczne
z kardiologii do kursu przed
LEK-iem
Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Przypadek kliniczny
60-letni mężczyzna z wywiadem nadciśnienia tętniczego i
cukrzycy typu 2 zgłosił się do izby przyjęć w szpitalu
powiatowym z występującym po raz pierwszy w życiu
silnym, piekącym bólem zamostkowym. Bólowi
towarzyszyły nudności i wymioty.
Jakie rozpoznania należy wziąć pod uwagę w diagnostyce
różnicowej?
A refluks żołądkowo – przełykowy
B zawał mięśnia sercowego
C rozwarstwienie aorty
D zator tętnicy płucnej
E wszystkie wyżej wymienione
Zawał serca- różnicowanie
1. Inne przyczyny bólu w klatce piersiowej:
- tętniak rozwarstwiający aorty !
- zatorowość płucna !
- odma opłucnowa prężna
- zapalenie osierdzia, zapalenie opłucnej
- choroby przełyku (np. refluks żołądkowo-przełykowy)
- choroby dróg żółciowych (kolka, zapalenie)
- wrzód trawienny, zapalenie trzustki
- choroby ściany klatki piersiowej (zapalenie chrząstek żebrowych,
stawu mostkowo-obojczykowego, złamanie żebra półpasiec)
- choroby psychiczne
Jaka konfiguracja cech klinicznych
charakterystycznych dla rozwarstwienia aorty.
1) ciężkie nadciśnienie tętnicze, oporne na leczenie
2) "rozdzierający" charakter bólu
3) promieniowanie w kierunku nadbrzusza
4) asymetria ciśnienia tętniczego >20/10 mmHg
5) brak tętna na jednej z kończyn górnych
6) "nowy" szmer rozkurczowy słyszalny nad zastawką
aortalną
Prawidłowe odpowiedzi:
A) 1, 2, 3, 5, 6
B) 1, 2, 3, 4, 5
C) 1, 2, 4, 5, 6
D) 1, 2, 3, 4, 6
E) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Jaka skala służy do oceny nasilenia
dolegliwości w opisanej w przypadku
klinicznym chorobie ?
A
B
C
D
E
EHRA
NYHA
CCS
AiC
BiC
Jakiego obrazu elektrokardiograficznego
możemy oczekiwać w tej chorobie?
A uniesienie odcinków ST
B świeży blok lewej odnogi pęczka Hisa
C odwrócenie załamków T
D prawdziwe są odpowiedzi A,B
E prawdziwe są odpowiedzi A,B,C
U pacjenta z bólem zamostkowym i wymiotami
wystąpiły zaburzenia przytomności. W pierwszej
kolejności wykonasz:
A) podłączyć 12-odprowadzeniowe EKG w celu
rozpoznania STEMI
B) 3-odprowadzeniowe EKG kończynowe, po któym można
rozpoznać STEMI
C) przyłożyć łyżki wykonać defibrylację, jeśli VT/VF
D) odessać wymiociny z dróg oddechowych i
przeprowadzić badanie ABC
E) podać 1mg adrenaliny
W 12-odprowadzeniowym EKG stwierdzono
uniesienie odcinka ST w odpr. II, III, aVF.
Właściwym postępowaniem będzie:
A) wykonanie odprowadzeń prawokomorowych
B) transport do ośrodka kardiologii inwazyjnej
C) podanie fibrynolizy, jeśli czas transportu >2h
D) A+B
E) A+B+C
Strategie leczenia w STEMI
STE-ACS
czas do PCI > 2 h&
czas do PCI < 2 h*
fibrynoliza
pPCI
skuteczna
nieskuteczna^
ratunkowa
PCI#
koronarografia
3-24 h po fibrynolizie
* Czas od pierwszego kontaktu medycznego do inflacji balonu
&- 2 h to czas akceptowalny, preferowany to 90 min. (w przypadku chorych z rozległym
zawałem w ciągu 2 pierwszych godzin od początku bólu czas akceptowalny to 90 min,
preferowany 60 min)
^ Utrzymywanie się objawów klinicznych i uniesienia ST w EKG 60-90 minut po podaniu
fibrynolizy
# tryb pilny, w ciągu 12 h od początku objawów
Przeciwwskazaniem bezwzględnym do
zastosowania fibrynolizy w świeżym zawale
serca jest:
A) wiek powyżej 75 lat
B) podejrzenie tętniaka rozwarstwiającego aortę
C) wywiad udaru mózgu przed 2 laty
(niedokrwienny czy krwotoczny?)
D) wysokie ciśnienie tętnicze >175/110 mmHg
E) obecność pełniącej dyżur pracowni kardiologii
inwazyjnej, do której dojazd zajmie <90 minut
Do bezwzględnych przeciwwskazań do leczenia
fibrynolitycznego w świeżym zawale serca nie
należy:
A) przebyty udar krwotoczny w przeszłości
B) krwawienie z przewodu pokarmowego w ciągu
ostatniego miesiąca
C) skaza krwotoczna
D) tętniak rozwarstwiający aorty
E) nadciśnienie tętnicze 200/100 mmHg
W postępowaniu przedszpitalnym u pacjenta z
podejrzeniem zawału serca, farmakoterapia
polega na:
A)podaniu kwasu acetylosalicylowego doustnie.
B)zwalczaniu bólu – podaniu morfiny dożylnie.
C)podaniu podjęzykowo nitrogliceryny przy
ciśnieniu skurczowym poniżej 90 mmHg.
D)prawidłowe A i B.
E)prawidłowe A, B, C.
U każdego pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym
należy podać:
A) kwas acetylosalicylowy (ASA)
B) ASA lub klopidogrel
C) ASA oraz klopidogrel
D) w zależności od rodzaju zawału serca – ASA i klopidogrel
lub tylko ASA
E) w zależności od trybu postępowania w zawale serca
(leczenie inwazyjne lub nieinwazyjne) – ASA i klopidogrel lub
tylko ASA
* Obecnie zamiast kolpidogrelu stosuje się również ticagrelor
i prasugrel
Pacjent po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem
ST leczony pierwotnie angioplastyką, z objawami
dysfunkcji czynności skurczowej lewej komory (EF
40%) wymaga przewlekłego podawania:
1) beta-blokerów;
2) klopidogrel przez 1 miesiąc;
3) statyny;
4) inhibitora ACE;
5) klopidogrel przez 12 miesięcy.
Prawidłowa odpowiedź to:
A1,3,4,5
B1,2,3.
C1,3,5.
D2,4,5.
E4,5.
Lekami poprawiającymi rokowanie w stabilnej dławicy
piersiowej bez poprzedzającego zawału są:
1)
2)
3)
4)
5)
leki p/płytkowe
Beta-blokery
blokery kanału wapniowego
azotany
molsydomina
A)1
B)1,2
C)1,2,3
D)1,2,3,4
E) wszystkie
Do leków hamujących agregację płytek krwi zalicza się:
1) kwas acetylosalicylowy;
2) klopidogrel;
3) karwedilol;
4) enoksaparynę;
5) acenokumarol.
Prawidłowa odpowiedź to:
A1,2.
B1,3.
C1,2,3.
D1,3,4,5
E 2,3,5.
Stosowanie azotanów u chorych z ostrym zespołem wieńcowym
jest przeciwwskazane w przypadku:
A
B
C
D
E
ciśnienia tętniczego skurczowego <90 mmHg
zawału prawej komory
bloku przedsionkowo-komorowego
prawdziwe są odpowiedzi A,B
prawdziwe są odpowiedzi A,B,C
(1) W zakresie profilaktyki kardiologicznej regularna
aktywność fizyczna wykazuje korzystny efekt
zmniejszający ryzyko sercowo-naczyniowe poprzez
obniżenie masy ciała, ciśnienia tętniczego i
zmniejszenie insulinooporności.
(2) W prewencji wtórnej u osób po zawale mięśnia
sercowego ćwiczenia fizyczne są przeciwwskazane
bez względu na poziom intensywności.
A) twierdzenie 1 prawdziwe, 2 fałszywe.
B) twierdzenie 1 fałszywe, 2 prawdziwe.
C) oba twierdzenia prawdziwe.
D) oba twierdzenia fałszywe.
E) twierdzenie 2 wyklucza twierdzenie 1.
W zawale prawej komory w echokardiografii
nie stwierdza się:
A poszerzonej i hipokinetycznej prawej komory
B zapadniętej i hipokinetycznej prawej komory
C poszerzonej i akinetycznej prawej komory
D poszerzonego prawego przedsionka
E niedomykalności zastawki trójdzielnej
Niewydolność serca w okresie
hemodynamicznym II wg NYHA to:
A Zwykły wysiłek fizyczny nie powoduje
nadmiernego zmęczenia, kołatania serca ani
duszności – I NYHA.
B Zwykły wysiłek fizyczny powoduje nadmierne
zmęczenie, kołatanie serca, duszność – II NYHA.
C Wysiłek fizyczny mniejszy niż zwykle powoduje
nadmierne zmęczenie, kołatanie serca, duszność,
bez objawów w spoczynku – III NYHA.
D Objawy pojawiają się przy min. wysiłkach
fizycznych, codziennej toalecie, ubieraniu się itd.,
oraz w spoczynku – IV NYHA.
E Objawy występują w spoczynku, a wysiłek fizyczny
tylko je nasila.
Pacjent 68l., z zastoinową niewydolnością serca, trafił do
szpitala z zaostrzeniem objawów. RR 160/90 mmHg, w
badaniach laboratoryjnych: Hb 10,2g/dl; kreatynina 1,8
mg/dl; GFR 28ml/min/1,73m2; K 4,9 mmol/l; Na 132 mmol/l.
Zaproponuj leczenie:
A
B
C
D
E
5mg
Furosemid 40mg i.v., ramipril 2,5mg p.o.
Hemodializa
Spironolakton 50mg p.o., furosemid 100mg p.o.
Hydrochlorotiazyd 50mg, ramipril 10mg
Spironolakton 50mg, hydrochlorotiazyd 25mg, ramipril
Chory z przewlekłą niewydolnością serca przywieziony
został do szpitala przez pogotowie ratunkowe z powodu
obrzęku płuc. Który z czynników mógł przyczynić się do
takiego obrazu?
A
napad migotania przedsionków.
B
ostry zespół wieńcowy.
C
częstoskurcz komorowy.
D
zmniejszenie dawek leków moczopędnych.
E
wszystkie z powyższych.
krwawienie).
Wskaż zdanie fałszywe dotyczące frakcji
wyrzutowej lewej komory (LVEF):
A
stanowi odsetek objętości wyrzutowej lewej
komory w odniesieniu do objętości
końcoworozkurczowej.
B
określa czynność skurczową lewej komory.
C
prawidłowa wartość wynosi 90-100%.
D
nie ulega zmniejszeniu u kobiet w okresie
pomenopauzalnym.
E
jest możliwa do oceny przy pomocy badania
echokardiograficznego.
Chory w IV klasie Killipa-Kimballa to
osoba:
A
z obrzękiem płuc.
B
ze wstrząsem kardiogennym.
C
z zastojem poniżej dolnych kątów łopatek.
D
bez cech niewydolności serca.
E
z przewlekłą niewydolnością serca, uprzednio co
najmniej w klasie NYHA III.
Iwabradyna jest lekiem:
A
B
C
D
E
stosowanym w przewlekłej niewydolności serca
stosowanym w stabilnej chorobie wieńcowej
zmniejszającym częstość pracy serca
a+b
wszystkie powyższe są prawdziwe
Download