2015
23 stycznia 2015 r. – posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa



Zatwierdzono ramowy plan pracy Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w Białymstoku na 2015 r.;
Omówiono sprawy dot. zasad przyznawania medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”
wynikające z pisma Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie z dnia 23
grudnia 2014 r.
Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Komitetu za lata 2011-2014.
25 lutego 2015 r. – posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa
 Zaopiniowano wniosek Klubu Historycznego im. kpt. Franciszka Potyrały "Oracza"
Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokolskiej w Sokolce z dnia 19
lutego 2015 r. w sprawie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych- osoby
represjonowane i ofiary reżimu komunistycznego planowanej do umieszczenia na
budynku dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul.
Dąbrowskiego 12 w Sokółce
 Zaopiniowano wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 lutego 2015 r. w
sprawie zmiany lokalizacji tablicy upamiętniającej największą bitwę w dziejach
Białegostoku oraz poległych w niej żołnierzy 1. i 5. Pułków Piechoty Legionów oraz
1. Pułku Artylerii Polowej Legionów z ul. Jana Pawła II w Białymstoku na ul.
Zwycięstwa w Białymstoku w rejonie Pomnika Legionistów.
3 marca 2015 r. - posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa
 Zaopiniowano wniosek Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 stycznia 2015 r. w
sprawie tablicy upamiętniającej obecność społeczności żydowskiej w Suwałkach

Zaopiniowano wnioski o nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”
Starosty Augustowskiego oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg
Białystok.
16 kwietnia 2015 r. – posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa

Zaopiniowano wniosek Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie treści tablicy upamiętniającej
planowanej do umieszczenia na budynku dawnego więzienia karno-śledczego przy ul.
Dwernickiego15 w Suwałkach (budynek w kompleksie Suwałki Plaza).

Zaopiniowano wniosek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
o nadanie medalu "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej".

Zaopiniowano wniosek Wójta Gminy Turośń Kościelna w sprawie upamiętnienia Edwarda
Czajkowskiego mieszkańca wsi Barszczówka związanego z niepodległościowym podziemiem
zbrojnym.
4 maja 2015 r. – posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa
 Zaopiniowano wniosek Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK o
nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”
16 czerwca 2015 r. – posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa
 Zaopiniowano wniosek Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach w
sprawie idei budowy kaplicy- pomnika, upamiętniającego poległych żołnierzy w
czasie Bitwy o Bielsk z sierpnia 1915r. oraz cywilnych bieżeńców - uchodźców z
Bielska Podlaskiego i okolic;
 Zaopiniowano wniosek Pana Zygmunta Kostowskiego o wpisanie do ewidencji
grobów i cmentarzy wojennych mogiły Konstantego Szapućko, ofiary terroru
niemieckiego z II wojny światowej
13 lipca 2015 r. – posiedzenie inauguracyjne Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa nowej kadencji 2015-2019
 Przedstawiono informację dotycząca zadań Wojewódzkiego Komitetu Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa;
 Przedstawiono informację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
dotyczącą podejmowanych działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego w
latach 2014-2015;
 Przyjęto Regulaminu organizacji i trybu pracy Komitetu na lata 2015-2019;
 Dokonano wyboru 7-osobowego Prezydium Komitetu;
 Zaopiniowano wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie upamiętnienia
polskich żołnierzy – mieszkańców gminy Białostoczek poległych w wojnie polskorosyjskiej w latach 1919-1921 w formie zachowanej z tamtego okresu tablicy
memoratywnej planowanej do umieszczenia na ścianie pomnika upamiętniającego 16
ofiar z 1920 r. przy ul.Gen. Maczka w Białymstoku.
 Pozostawiono do dalszych uzgodnień wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku w
sprawie pomnika poświęconego pamięci Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki
Armii Krajowej aresztowanej w lipcu 1946 r. przez UB i rozstrzelanej 28 sierpnia
1946 r. w więzieniu gdańskim.
2 września 2015 r. – posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa.
 Omówiono sugestie WKOPWiM do przedstawionego projektu upamiętnienia Danuty
Siedzikówny ps. „Inka” w Parku Planty w Białymstoku podczas spotkania z
Wiceprezydentem Miasta Białegostoku oraz przedstawicielem Fundacji Patria Mater inicjatorem budowy pomnika.
 Zaopiniowano 15 wniosków o nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej” złożonych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w
Białymstoku, Parafię Rzymskokatolicką p.w. N.M.P. w Berżnikach oraz Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa Koło w Wyszkach.
 Przedstawiono ustalenia w sprawie wniosków Pana Zygmunta Kostowskiego dot.
upamiętnienia domniemanego miejsca aresztowań i kaźni z okresu II wojny światowej
w betonowej piwnicy na terenie parafii rzymskokatolickiej w Czeremsze.
27 października 2015 r. – posiedzenie wyjazdowe Wojewódzkiego Komitetu Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa
 Przeprowadzono wizytacje obiektów cmentarnictwa wojennego na terenie powiatów
zambrowskiego i łomżyńskiego tj. mogiły zbiorowej osób narodowości żydowskiej z
II wojny światowej w Gosiach Dużych , gm. Kołaki Kościelne, mogiły zbiorowej
żołnierzy Wojska Polskiego i jeńców sowieckich z II wojny światowej w Czerwonym
Borze, gm. Zambrów oraz cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w
miejscowości Gać, gm. Łomża;
 W trakcie spotkania z Wójtem Gminy Zambrów:
- zatwierdzono ramowy plan pracy Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa na 2016 r.;
- zaopiniowano wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie tablicy
upamiętniającej ofiary sowieckiego kontrwywiadu niemieckiego „Smiersz”, Polskiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz Zarządu Informacji Wojska Polskiego
planowanej do umieszczenia na budynku przy ul. Ogrodowej 2 w Białymstoku;
- zaopiniowano wnioski o nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” ;
- przedstawiono pismo Pana Zygmunta Kostowskiego z dnia 21 września 2015 r. w
sprawie betonowej piwnicy obok kościoła przy ul. 1 Maja w Czeremsze.
27 listopada 2015 r. – posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa



Omówienie spraw związanych z planowanym w 2016 r. pochówkiem szczątków ofiar
odnalezionych na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku w latach 2013-2015;
Omówienie spraw związanych z wnioskiem Pana Zygmunta Kostowskiego w sprawie
ekshumacji i pochówku szczątków z mogiły znajdującej się na terenie prywatnej posesji przy
ul. Sosnowej w Czeremsze;
Zaopiniowano wnioski o nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” przedłożone
przez Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warszawa Koło w Wyszkach.
Download