organy-doradcze-i-agencje-ue-omowienie

advertisement
3
Organy doradcze i agencje UE
Komitet Ekonomiczno-Społeczny: Wspomaga Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej,
Komisję Europejską Ma siedzibę w Brukseli Komitet Ekonomiczno-Społeczny składa się z obecnie
z 344 członków przyjętych przez Radę Unii Europejskiej (stanowiącej jednomyślnie) na wniosek
Komisji Europejskiej. W skład wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników,
reprezentantów społeczeństw obywatelskich z państw członkowskich w takich dziedzinach
społeczno-ekonomicznych, obywatelskich itp. Członkowie mianowani są na 5 lat, a lista członków
sporządzana jest zgodnie z propozycjami państw członkowskich. Funkcji członka Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego nie można łączyć z takimi funkcjami jak członek rządu, członek
parlamentu, członek instytucji UE itp. Mandat członków Komitetu Ekonomiczno- Społecznego
wygasa wraz końcem kadencji, rezygnacji, śmierci, zwolnienia z pełnienia funkcji, naruszenia zasad
członka Komitetu Ekonomiczno- Społecznego. Zwolnienia z pełnienia funkcji członka Komitetu
dokonuje Rada Unii Europejskiej na prośbę przewodniczącego Komitetu.
Członkowie Komitetu są niezależni i nie wiążą ich instrukcje. Decyzje Komitetu uchwalane są
większością głosów, a zmiana u stanowiona jest absolutną większością głosów.
Komitet jest organem doradczym. Opinie Komitetu nie mają charakteru wiążącego. Konsultacja
komitetu może mieć charakter obligatoryjny bądź fakultatywny: Charakter obligatoryjny- Komitet
jest konsultowany przez PE, Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską w przypadkach
przewidzianych w Traktatach unijnych. Pominięcie zasięgnięcia opinii u Komitetu może skutkować
stwierdzeniem przez TS nieważności przejętego aktu- chyba, że Komitet nie dostarczy swojej opinii
w terminie. Charakter fakultatywny- PE, Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej może
zasięgnąć opinii Komitetu jeśli uzna to za stosowne. Procedura powoływania polskich kandydatów
na członków Komitetu: Minister Pracy i Polityki Społecznej zamieszcza informacje o procedurze
wyłaniania kandydatów do Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Organizacje reprezentujące
interesy pracodawców, pracowników, oraz inne zgłaszają kandydatów. Wybieranych jest 7
kandydatów z organizacji pracodawców, 7 z organizacji pracowników, 7 kandydatów z organizacji
reprezentujących inne interesy
Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonuje wyboru kandydatów do poszczególnych grup
Komitetów.
Minister Pracy i Polityki Społecznej sporządza listę kandydatów na członków Komitetu i przedkłada
ją Radzie Ministrów
Rada Ministrów przedkłada listę kandydatów na członków Komitetu do zaopiniowania przez
Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
(…)
… kadencji, śmierci, rezygnacji.
Członkowie są niezależni, nie wiążą ich instrukcje.
W Polsce na kandydatów do Komitetu Regionów wyznacza się: radnych gmin, powiatu,
województwa, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządu powiatu lub
województwa. Członkowie Komitetu mogą grupować się w grupy polityczne (min. 18 członków).
Organami Komitetu Regionów jest: Zgromadzenie Plenarne, Przewodniczący, Prezydium, komisje.
Komitet wspomagany jest przez Sekretarza Generalnego przez 5 lat. Komitet zwoływany jest przez
swojego przewodniczącego na wniosek PE, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej lub z
własnej inicjatywy.
Projekty uchwał zatwierdzane są przez Zgromadzenie Plenarne większością oddanych głosów.
Posiedzenia odbywają się przynamniej raz na 3 miesiące. Kworum to obecność więcej niż połowy…
… Europejskiej W skład struktury wewnętrznej Komitetu Ekonomiczno- Społecznego wchodzą:
Zgromadzenie
Prezydium
Sekcje wyspecjalizowane Przewodniczący Grupy reprezentujące pracodawców, pracowników,
podmioty społeczno-ekonomiczne
Komitet Regionów: Ma siedzibę w Brukseli Pełni funkcje doradcze względem Parlamentu
Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej
Składa się z przedstawicieli wspólnot…
Komitet Ekonomiczny i Społeczny-opracowanie
Rada Europejska - omówienie
Rada Europejska - opracowanie
Polska w procesie integracji europejskiej - omówienie
Wykład - RP a Eu - współpraca Rady Ministrów
Rola Komisji Europejskiej w strukturze instytucjonalnej UE
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download