72 dpi - RPO Pomorskie

advertisement
Projekt Regulaminu Działania
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Powołanie Komitetu
Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 został powołany uchwałą nr
188/19/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z 26 lutego 2015 r. w
sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zgodnie z § 3 ust 1 ww. uchwały, zasady i tryb funkcjonowania Komitetu określa
jego regulamin działania, który jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu
Komitetu uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Komitetu.
Powołanie członków Komitetu nastąpiło zgodnie z:
 regulującym tę kwestię art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawa „wdrożeniowa”)
 zatwierdzonymi 21 stycznia 2015 r. wytycznymi Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020
Skład Komitetu
Razem: 46 członków (i 46 zastępców)
ponadto Przedstawiciele Komisji Europejskiej i 18 obserwatorów
Zadania Komitetu
wynikające z Rozporządzenia 1303/2013
Komitet rozpatruje m.in.:
■ wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie Programu
■ postępy poczynione na drodze osiągania celów Programu, w szczególności w odniesieniu do
celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania
■ postępy w realizacji planu ewaluacji oraz ewaluacje dotyczące Programu, w tym wyniki ewaluacji
oraz ich wykorzystanie
■ postępy w realizacji strategii komunikacji, tj. rozpatruje informację o postępach w realizacji
Strategii komunikacji Programu i analizę wyników realizacji tej strategii, oraz informację o
planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok
■ postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków
wstępnych (ex-ante)
■ wdrażanie instrumentów finansowych
Komitet rozpatruje i zatwierdza:
■ metodykę i kryteria wyboru projektów, z tym że ze względu na postanowienia Umowy
Partnerstwa lub Programu następuje to po rozważeniu propozycji lub rekomendacji właściwych
ciał koordynacyjnych
■ roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania Programu
■ plan ewaluacji dla Programu i wszelkie zmiany planu
■ strategię komunikacji dla Programu oraz zmiany tej strategii
■ wszelkie propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmian Programu
Regulamin Działania
Komitetu
Posiedzenia:
■ w każdym przypadku, kiedy zaistnieje taka potrzeba, nie rzadziej niż 1 raz w roku
Decyzje:
■ podejmowane są w formie uchwał podczas posiedzeń
■ uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy wszystkich członków Komitetu albo ich zastępców (quorum = 23 osoby)
■ w przypadku uczestnictwa w obradach zarówno członka, jak i zastępcy, prawo do
głosowania przysługuje wyłącznie członkowi
■ podejmowanie uchwał w trybie obiegowym możliwe jest w szczególnie
uzasadnionych sytuacjach
Grupy robocze:
■ powoływane uchwałą Komitetu na wniosek Przewodniczącego lub grupy członków
liczących co najmniej trzy osoby
■ w skład grupy mogą wchodzić członkowie, ich zastępcy lub obserwatorzy
Regulamin Działania
Komitetu
Zasady finansowania funkcjonowania Komitetu ze środków pomocy
technicznej:
W wyniku uwzględnienia uwag członków Komitetu - pani Agnieszki Dawydzik (MIiR)
i Pana Krzysztofa Kosińskiego (Pełnom. Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) Instytucja Zarządzająca przedstawia pod głosowanie projekt Regulaminu
uzupełniony o zapisy dotyczące finansowania, w całości zgodne z Wytycznymi MIiR
w zakresie komitetów monitorujących, zawarte w obecnym § 9.
■ zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Komitetu lub grupy roboczej środkami
transportu publicznego (członek / zastępca)
■ zwrot kosztów zakwaterowania (członek / zastępca)
■ ekspertyzy na potrzeby członka i zastępcy, którzy reprezentują partnerów spoza
administracji, jeśli Przewodniczący uzna je za niezbędne
■ szkolenia członka i zastępcy, którzy reprezentują partnerów spoza administracji,
jeśli Przewodniczący uzna je za niezbędne
■ udział w szkoleniach organizowanych za pośrednictwem Sekretariatu, o realizacji
których zdecydował Komitet lub grupa robocza
Oświadczenia
Po przyjęciu Regulaminu każdy członek, zastępca i obserwator podpisuje
oświadczenie i deklarację reprezentanta:
► członkowie i zastępcy - zgodnie z wzorem w zał. nr 1 do Regulaminu
► obserwatorzy - zgodnie z wzorem w zał. nr 2 do Regulaminu
Oświadczenie dotyczy zapoznania się z zadaniami i trybem pracy Komitetu,
gotowości do rzetelnej i bezstronnej pracy, oraz – w przypadku członków i
zastępców - zobowiązania się do ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów i
odpowiedniego wyłączenia się z podejmowania decyzji.
Download