Instrukcja w sprawie sporządzania załącznika nr 3

advertisement
Załącznik nr 3
INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU NEUROBIOLOGII PAN W 2009 roku
I. Skład Komitetu (w roku rozpoczynającym kadencję podać liczbę członków, w tym pracownicy
jednostek PAN, szkół wyższych, instytutów resortowych i innych, w latach następnych – ewentualne
zmiany w składzie Komitetu, np. nowi członkowie, członkowie zmarli)
•
liczba członków Komitetu Neurobiologii kadencji 2007 – 2010 na dzień wyborów 29.06.07:
37 osób
w tym: pracownicy jednostek PAN:
22 osób
szkół wyższych:
14 osób
instytutów resortowych i innych:
1 osoba
•
liczba ta nie uległa zmianie do końca roku 2009
II. Działalność organizacyjna
II. 1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane sprawy, w tym zebrania z referatami
naukowymi)
7 grudnia 2009: Posiedzenie odbyło się w Instytucie Nenckiego PAN w Warszawie.
W spotkaniu, któremu przewodniczył Prezes Komitetu, prof. Jerzy Vetulani, uczestniczyło 17 członków
Komitetu i zaproszeni goście. Posiedzenie rozpoczęto od wykładu otwartego:
„Rola metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 9 w epileptogenezie”, wygłoszonego przez dr.
Grzegorza Wilczyńskiego. Wykład dotyczył badań, wyróżnionych nagrodą im. Jerzego Konorskiego,
przyznaną za najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii, opublikowaną w 2008 roku.
Nagrodę otrzymał Zespół: Grzegorz Wilczyński, Filip Konopacki, Ewa Wilczek, Zofia Lasiecka, Adam
Gorlewicz, Piotr Michaluk, Marcin Wawrzyniak, Monika Malinowska, Paweł Okulski, Łukasz Kołodziej,
Witold Konopka, Kamila Duniec, Barbara Mioduszewska, Evgenij Nikołajew, Agnieszka Walczak, Dorota
Owczarek, Dariusz Górecki, Werner Zuschratter, Ole Ottersen i Leszek Kaczmarek, za pracę: “Important role
of matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) in epileptogenesis", opublikowaną w Journal Cell Biology 180: 10211035, 2008. Po wykładzie, Przewodniczący Komitetu i Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Badań Układu
Nerwowego, prof. Jolanta Skangiel-Kramska, wręczyli dyplomy laureatom nagrody. Następnie odbyła się
dyskusja, w której wzięli udział członkowie Komitetu i zaproszeni goście, a w dalszej części spotkania prof.
Janusz Rybakowski wygłosił referat, dotyczący roli metaloproteinazy 9 w schizofrenii i chorobie
afektywnej dwubiegunowej.
Część zamkniętą posiedzenia rozpoczęła prof. Jolanta Zawilska. Zwróciła się z apelem o popularyzację
wiedzy o substancjach psychoaktywnych, które są stosowane w celach niemedycznych. Jako autorka licznych
wykładów i pogadanek, kierowanych do młodzieży szkolnej i akademickiej, przedstawiła opinię o
niewystarczającej wiedzy na ten temat wśród młodzieży, jak też o bardzo niskim poziomie nauczania o
1
skutkach działania i szkodliwości tych substancji. W przebiegu dyskusji uznano konieczność wzmożenia
zabiegów o rozpowszechnianie wiedzy na ten temat i rozszerzenie działań na główne ośrodki akademickie w
kraju.
W następnym punkcie posiedzenia prof. Vetulani podjął kwestię zwiększenia wysiłków na rzecz
popularyzacji wiedzy o mózgu i uświadamiania społeczeństwa o konieczności prowadzenia badań w dziedzinie
neurobiologii. Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach wzrosła liczba ośrodków, które podjęły inicjatywę, wzorem
Warszawy i Krakowa, organizowania Tygodnia Mózgu. Zaproponował, by Komitet, którego członkowie
aktywnie uczestniczą i
mają duże doświadczenie w organizowaniu tego wydarzenia, wsparł pomysł
zorganizowania konferencji organizatorów. Konferencja miałaby służyć wymianie doświadczeń i opracowaniu
optymalnej formuły tych imprez. Komitet poparł tę propozycję. Ustalono, że prof. Małgorzata Kossut,
przedstawicielka na Polskę Europejskiego Oddziału Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Mózgu EDAB,
nawiąże kontakt z ośrodkami organizującymi Tydzień Mózgu w 2010 roku, by zaproponować zorganizowanie
takiej konferencji.
W kolejnym punkcie posiedzenia podjęto dyskusję na temat małej reprezentacji kobiet w grupie
kandydatów na zagranicznych członków PAN. Prof. Jerzy Duszyński i prof. Małgorzata Kossut są autorami
protestu, ogłoszonego w tej sprawie na posiedzeniu Plenarnym Wydziału II.. Prof. Kossut zapoznała zebranych
z treścią tego protestu. Komitet poparł przedstawione stanowisko.
Następny punkt posiedzenia dotyczył aktywności członków Komitetu w podejmowaniu działalności
wspomagającej badania. Doc. Małgorzata Skup, sekretarz Komitetu, poinformowała, jakie sympozja naukowe
i szkolenia zorganizowano przy wsparciu finansowym Komitetu. Członkowie Komitetu mieli znaczący udział
w zorganizowaniu kilku sesji naukowych w ramach zjazdu PTBUN, który po raz pierwszy w swojej historii
odbywał się pod auspicjami federacji Europejskich Towarzystw Neurobiologicznych FENS i okazał się być
znaczącym osiągnięciem Środowiska w skali europejskiej. Doc. Skup zwróciła uwagę członków Komitetu na
opinie FENS Governing Council i Executive Council, które oceniały zjazd PTBUN, i które sygnalizowały
konieczność aktywizowania neurobiologów z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w kierunku
współpracy i współorganizowania zjazdów europejskich Federacji. Doc. Skup przedstawiła dane statystyczne
wskazujące na znikomy udział Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w organizacji
sympozjów na najbliższym zjeździe FENS i zaapelowała o aktywizowanie młodej kadry naukowej i
wspieranie jej w inicjatywach i działaniach organizacyjnych. Działania te ułatwią zdobycie doświadczenia,
niezbędnego do nawiązywania kontaktów i skutecznego konkurowania z ośrodkami europejskimi.
W dalszej części omawiania DWB, prof. Leszek Kaczmarek, współorganizator tygodniowej Szkoły
Letniej, która otrzymała wsparcie finansowe Komitetu Neurobiologii, zaproponował, by sprawozdania z
działalności wspierającej badania, które są subsydiowane przez Komitet, były udostępniane na stronie
internetowej Komitetu. Wniosek przyjęto.
Doc. Skup, w imieniu doc. dr hab. Julity Czarkowskiej-Bauch, powiadomiła członków Komitetu, że
podjęta inicjatywa przetłumaczenia najnowszego wydania podręcznika Principles of Neural Science pod red.
2
Erica Kandela, może być realizowana nie wcześniej, niż pod koniec 2010 roku, gdyż nastąpiła zmiana
wydawcy, co przypuszczalnie opóźni termin ukazania się najnowszego wydania książki. Przypomniano o
terminie zgłaszania publikacji do konkursu o Nagrodę Konorskiego za 2009 rok. Zebranie zakończono
informacją o złożonych wnioskach o wsparcie DWB i zasygnalizowaniem planów działań na rok następny.
II. 2. Posiedzenia Prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane sprawy, w tym
posiedzenia z referatami naukowymi)
12.02.2009. Posiedzenie Prezydium odbyło się w Instytucie Nenckiego PAN w Warszawie.
Posiedzenie poświęcono zaopiniowaniu wniosku o nadanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę
doktorską dr. Michałowi Korostyńskiemu. Prezydium podjęło jednogłośną decyzję o wsparciu wniosku i
skierowaniu go do Kancelarii Premiera.
25.03.2009. Posiedzenie Prezydium odbyło się w Instytucie Nenckiego PAN w Warszawie.
Posiedzenie poświęcono zaopiniowaniu wniosku o nadanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę
doktorską dr. Filipowi Konopackiemu. Prezydium podjęło jednogłośną decyzję o wsparciu wniosku i
skierowaniu go do Kancelarii Premiera.
Pozostałe ustalenia, dotyczące inicjatyw podejmowanych przez Komitet i planów wykładów, realizowano na
posiedzeniach Komisji, drogą telefoniczną i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
II. 3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (liczba, w tym posiedzenia z referatami
naukowymi)
28.05.2009. Posiedzenie Komisji do sprawy Nagrody im. Jerzego Konorskiego.
Komisja, pod kierunkiem Prof. Krzysztofa Turlejskiego, po rozpatrzeniu 3 prac zgłoszonych na konkurs,
postanowiła przyznać nagrodę im. Jerzego Konorskiego za najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny
neurobiologii, opublikowaną w 2008 roku, zespołowi: Grzegorz Wilczyński, Filip Konopacki, Ewa Wilczek,
Zofia Lasiecka, Adam Gorlewicz, Piotr Michaluk, Marcin Wawrzyniak, Monika Malinowska, Paweł Okulski,
Łukasz Kołodziej, Witold Konopka, Kamila Duniec, Barbara Mioduszewska, Evgenij Nikołajew, Agnieszka
Walczak, Dorota Owczarek, Dariusz Górecki, Werner Zuschratter, Ole Ottersen i Leszek Kaczmarek, za pracę:
“Important role of matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) in epileptogenesis", opublikowaną w Journal Cell
Biology 180: 1021-1035, 2008. Zdecydowano, że autorzy nagrodzonej pracy zostaną zaproszeni do
wygłoszenia wykładu podczas jesiennego posiedzenia Komitetu Neurobiologii, w części otwartej posiedzenia.
Wyniki konkursu ogłoszono 9 września w Warszawie, podczas Walnego Zgromadzenia członków PTBUN.
22.11.2009. Posiedzenie Komisji do sprawy polskiego wydania podręcznika „Principles of neural
3
science” pod red. E. Kandela, M. Schwartza i T. Jessela.
W związku z informacją, że publikacja amerykańskiego wydania została po raz kolejny przesunięta na późne
miesiące 2010, wstrzymano się z dalszymi pracami przygotowawczymi do czasu uzyskania dalszych
informacji.
II. 4. Struktura Komitetu (w roku rozpoczynającym kadencję podać nazwy komisji, sekcji lub zespołów i ich
przewodniczących; w latach następnych - ewentualne zmiany w strukturze Komitetu (nowe lub zlikwidowane komisje,
sekcje lub zespoły)
Komitet wyłonił w pierwszym roku pracy 3 komisje. W roku 2009 nie wprowadzono zmian.
III. Działalność naukowa
1.1. Konferencje i działalność upowszechnieniowa:
III. 1.1. 1. Konferencje naukowe zorganizowane lub współorganizowane przez Komitet: nazwa i temat
konferencji, miejsce i data, organizator, współorganizator/współorganizatorzy; liczba uczestników ogółem, w tym z
zagranicy, liczba referatów, komunikatów; posterów, język konferencji, koszt ogółem, w tym koszt poniesiony przez
Komitet,
1. Konferencja: “Using neuroimaging to understand human brain function” - Symposium II zjazdowe
The 9th International Congress of the Polish Neuroscience Society
2. Termin i miejsce konferencji: Warszawa, 10 września 2009
3. Organizator konferencji i przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Organizator - Komitet Neurobiologii, PAN, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3
Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN), 02-093 Warszawa, ul. Pasteura
Przewodnicząca PTBUN - prof. J. Skangiel-Kramska
Przew. Kom. Organizacyjnego - doc. Małgorzata Skup
Organizator Sympozjum - prof. A. Grabowska
Język Sympozjum: angielski
Omówienie uzyskanych efektów realizacji zadania (w tym m.in. opis merytoryczny, wykazanie
zgodności wykonania zadania z planem i harmonogramem, wykazanie związków z prowadzoną działalnością
badawczą lub z nauką)
Celem Sympozjum było przybliżenie środowisku neurobiologów, neurologów, i psychologów najnowszych
osiągnięć w dziedzinie neuroobrazowania układu nerwowego. W sympozjum uczestniczyło ok 50 osób, w tym
ok. 20 z zagranicy. Zaprezentowano 4 referaty dotyczące różnych aspektów badania struktury i funkcji mózgu
ludzkiego. Zainteresowanie polskiego środowiska naukowego metodami neuroobrazowania gwałtownie rośnie
i jest pochodną liczby skanerów, dostępnych nie tylko dla celów diagnostyczno-medycznych, ale i czysto
naukowych. Zaproszeni wykładowcy przybliżyli słuchaczom metodę strukturalnego, jak i funkcjonalnego
rezonansu magnetycznego oraz jej podstawy fizyczne i neurobiologiczne oraz przestawili wyniki badań
własnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania człowieka, a w szczególności: kontroli czynności
ruchowych, językowych oraz pamięci.
Sympozjum miało zarówno walor dydaktyczny (przybliżenie mało jeszcze popularnych w Polsce metod), jak i
naukowy (przedstawiono nowe nieopublikowane jeszcze wyniki badań naukowych, oraz opublikowano je w
formie abstraktów w międzynarodowym czasopiśmie).
Koszt ogółem: 15 000 PLN, w tym koszt poniesiony przez komitet: 5 400 PLN.
4
2. Konferencja: “Neuroplasticity in adult and ageing brain ” - Symposium III I IV - The 9th
International Congress of the Polish Neuroscience Society
2. Termin i miejsce konferencji: Warszawa, 10-11 września 2009
3. Organizator konferencji i przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Organizator - Komitet Neurobiologii, PAN, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3
Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN), 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3
Przewodnicząca PTBUN - prof. J. Skangiel-Kramska
Przew. Kom. Organizacyjnego - doc. Małgorzata Skup
Organizator Sympozjum - prof. M.Kossut
Język Sympozjum: angielski
Omówienie uzyskanych efektów realizacji zadania (w tym m.in. opis merytoryczny, wykazanie
zgodności wykonania zadania z planem i harmonogramem, wykazanie związków z prowadzoną działalnością
badawczą lub z nauką)
Konferencja naukowa składała się z 3 sympozjów, „Learning dependent brain plasticity – synaptic
view”, „Learning-dependent brain plasticity – systems view” oraz „Stroke induced brain
reorganization”. W pierwszych dwóch sympozjach referaty obejmowały zagadnienia zmian
elektrofizjologicznych, zmian neuroprzekaźnictwa i plastyczności synaptycznej w obszarach mózgu
modyfikowanych w procesie uczenia się. Większość badanych sytuacji eksperymentalnych związana była
z plastycznością układu czuciowego wibryssy – kora somatosensoryczna oraz ze zmianami zachodzącymi
w trakcie uczenia w formacji hipokampa. Celem sesji było kompleksowe spojrzenie na zjawisko
plastyczności mózgu od poziomu synaptycznego, poprzez zmiany neurochemiczne, modyfikacje sieci
neuronowych po neurobrazowanie i globalne zmiany wzorca metabolizmu. Przedstawiono najnowsze
osiągnięcia nauki w tych dziedzinach.
Trzecie sympozjum dotyczyło plastyczności występującej po udarze mózgu u ludzi i zwierząt. Jeden z
zaproszonych wykładowców (prof. Szczudlik) nie mógł przyjechać i zastąpiła go dr Joanna Seniów. To
sympozjum połączyło badania eksperymentalne przeprowadzone na młodych i starych organizmach i
badania kliniczne. Dwie prezentacje poświęcono nowym technikom obrazowania mózgu.
Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem. W sympozjum uczestniczyło ok. 200 osób, w tym ok.
70 z zagranicy.
Koszt ogółem: 45 000 PLN, w tym koszt poniesiony przez Komitet Neurobiologii PAN: 5 400 PLN.
3. Sesja: MECHANISMS, FUNCTIONS, AND MODULATION OF BRAIN INFLAMMATION
- Symposium VIII zjazdowe The 9th International Congress of the Polish Neuroscience Society
2. Termin i miejsce konferencji: Warszawa, 10 września 2009
3. Organizator konferencji i przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3;
Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN), 02-093 Warszawa,
ul. Pasteura 3
Przewodniczący komitetu organizacyjnego Sympozjum: prof. dr hab. Bożena Kamińska
Omówienie uzyskanych efektów realizacji zadania (w tym m.in. opis merytoryczny, wykazanie
zgodności wykonania zadania z planem i harmonogramem, wykazanie związków z prowadzoną działalnością
badawczą lub z nauką)
Sesja odbyła się 10 września 2009 w ramach 9 Kongresu Polskiego Towarzystwo Badań Układu
Nerwowego będącego jednocześnie First FENS featured regional meeting. W obradach uczestniczyło
70 słuchaczy, a przedstawione prezentacje wzbudziły żywą dyskusję.
5
Celem naukowym sesji było przedstawienie najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie badań
molekularnych, komórkowych i behawioralnych nad mechanizmami, rolą i możliwościami modulacji
procesów zapalnych zachodzących w mózgu w stanach patologicznych. Choroby mózgu stanowią
bardzo zróżnicowaną grupę schorzeń, do której zalicza się zarówno demencje, chorobę Parkinsona,
stwardnienie rozsiane, udary mózgu, urazy mózgu, epilepsję, jak i migreny, choroby psychiczne,
guzy mózgu. Pomimo zróżnicowanej etiologii procesów neuropatologicznych, niektóre mechanizmy
genetyczne, molekularne i ścieżki przekazywania patologicznych sygnałów są podobne. Szereg
najnowszych danych wskazuje, że kluczowe znaczenie w procesach patologicznych może mieć
niekontrolowana i nieprawidłowa aktywacja mikrogleju i stanu zapalnego. Istotnym tematem
konferencji było określenie mechanizmów indukcji i roli procesów zapalnych, zwłaszcza ocena
udziału mikrogleju w procesach neurodegeneracji, gliozy i naprawy uszkodzonego mózgu.
Wśród zaproszonych wykładowców zagranicznych znajdowali się prof. Wolfgang Streit i prof.
Manuel Graeber, pionierzy i najlepsi światowi specjaliści badań nad rolą mikrogleju i stanu
zapalnego w patologiach mózgu. Prof. Anna Członkowska (Instytut Psychiatrii i Neurologii w
Warszawie), z perspektywy lekarza-klinicysty, przedstawiła poglądy na temat roli stanu zapalnego w
schorzeniach neurologicznych oraz poszukiwania metod i strategii przeciwzapalnych. Ocenę
działania leków przeciwzapalnych w regulacji procesach bólowych (zwłaszcza bólu
neuropatycznego) przedstawiła prof. Barbara Przewłocka z Instytutu Farmakologii PAN w
Krakowie. Przedstawiono najnowsze wyniki dotyczące badań przedklinicznych nowych inhibitorów
farmakologicznych i modulatorów stanu zapalnego. Wygłoszono 4 referaty: 2 przez gości
zagranicznych i 2 przez wykładowców z Polski. Sesję prowadziła prof. Bożena Kamińska z Instytutu
Biologii Doświadczalnej PAN.
Koszt ogółem: 17 000 PLN, w tym koszt poniesiony przez Komitet Neurobiologii PAN: 5 400 PLN.
4. Sympozjum: Cholinergic System in Neurodegeneration Symposium VIII; The 9th International
Congress of the Polish Neuroscience Society
2. Termin i miejsce konferencji:
11 września 2009, Warszawa, Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Warszawskiego – Stara
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
3. Organizator konferencji i przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Przew. Prof. Jolanta Skangiel-Kramska,
Komitet Neurobiologii PAN,
Organizator Sympozjum, Prof. Andrzej Szutowicz
4. Omówienie uzyskanych efektów realizacji zadania (w tym m.in. opis merytoryczny, wykazanie zgodności
wykonania zadania z planem i harmonogramem, wykazanie związków z prowadzoną działalnością badawczą lub z
nauką)1:
Wygłoszono 4 referaty dotyczące różnych mechanizmów degeneracji neuronów cholinergicznych,
związanych głównie z neurotoksycznością amyloidu-beta. Prelegenci przedstawili mechanizmy
molekularne syntezy amyloidu-beta zarówno na modelach zwierzęcych, jak i komórkowych.
Tematyka wykładów była zgodna z przedstawionym wcześniej programem konferencji
opublikowanym na portalu internetowym, materiałach zjazdowych i w Acta Neurobiologiae
Experimentalis 69 (2009) str. 269. Tematyka wykładów pokrywała się z zagadnieniami
1
Do raportu należy dołączyć materiały konferencyjne.
6
neurotoksyczności będącymi przedmiotem badań w jednostkach organizacyjnych Centrum
Medycyny Doświadczalnej PAN w Warszawie i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
5. Przedstawienie informacji o formach i zasięgu upowszechniania wyników zadania
(w tym m.in. liczba uczestników, odbiorców zainteresowanych realizacją zadania, ewentualnie inne mierniki) :
W Sympozjum wzięło udział około 70 osób, a każdy referat był przedmiotem merytorycznej
dyskusji. W wyniku dyskusji pomiędzy prelegentami doszło do pogłębienia wzajemnych kontaktów i
współpracy. Doktorantka z Leeds przebywała na krótkoterminowym stażu w Zakładzie Medycyny
Laboratoryjnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Są prowadzone wspólne doświadczenia z
zespołem prof. Schliebs’a nad neurotoksycznościa amyloidu-beta na zwierzętach transgenicznych.
Streszczenia referatów sympozjalnych zostały opublikowane w Acta Neurobiologiae Experimentalis
69 (2009).
Koszt ogółem: 15 000 PLN, w tym koszt poniesiony przez Komitet Neurobiologii PAN: 5 400 PLN.
5. Szkolenie wspomagające badania naukowe zrealizowane w roku 2009:
Konferencja: Molecular view of a synapse and its proteolytic remodeling in neuronal plasticity
2. Termin i miejsce konferencji:
1.09.2009 – 6.09.2009, Dom Pracy Twórczej PAN w Wierzbie
3. Organizator konferencji i przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Przewodniczący: Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Współorganizatorzy: dr Grzegorz Wilczyński, dr Robert Pawlak, dr Jacek Jaworski
4. Omówienie uzyskanych efektów realizacji zadania (w tym m.in. opis merytoryczny, wykazanie zgodności
wykonania zadania z planem i harmonogramem, wykazanie związków z prowadzoną działalnością badawczą lub
z nauką)2:
Konferencję “Molecular view of a synapse and its proteolytic remodeling in neuronal plasticity” dla
około 80 uczestników, zaplanowano i zorganizowano zgodnie z harmonogramem od 1 do 6 września
2009; przez Komitet Neurobiologii we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN
oraz Międzynarodowym Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej. Organizacji konferencji
przyświecały dwa podstawowe powody, naukowy oraz edukacyjny. Badania prowadzone przez
współorganizatorów sympozjum skupiają się na molekularnych podstawach działania synaps
będących miejscami komunikacji komórek nerwowych. Prawidłowe działanie tych połączeń jest
kluczowe dla funkcji poznawczych oraz przetrwania komórek nerwowych. Dlatego też ich
degeneracja jest często cechą charakterystyczną dla schorzeń układu nerwowego. Organizowana
konferencja miała na celu przedstawienie i dyskusję, w gronie wybitnych ekspertów oraz
początkujących naukowców, najnowszych osiągnięć i idei dotyczących mechanizmów
zarządzających powstawaniem i funkcjonowaniem synaps ze szczególnym uwzględnieniem
najnowszej koncepcji znaczącego, aktywnego udziału białek macierzy zewnątrzkomórkowej w tym
procesie. Do udziału w konferencji zaproszono 35 wybitnych specjalistów z najlepszych ośrodków
badawczych w Polsce oraz zagranicą (pełna informacja znajduje się w załączonym programie).
Poziom naukowy konferencji został oceniony przez ankietowanych, przeważającą większość
wykładowców i uczestników, jako znakomity lub bardzo dobry (42 z 47 osób biorących udział w
ankiecie). Jeśli chodzi o aspekt edukacyjny sympozjum to przyłożono szczególną staranność, aby
7
wśród uczestników szeroko reprezentowana była młodzież naukowa, zarówno z Polski, jak i z
zagranicy. Uzyskano fundusze na stypendia podróżne oraz środki umożliwiające zwolnienie z opłat
rejestracyjnych najzdolniejszych młodych uczestników. Tym samym udało się doprowadzić do tego,
aby nie tylko uznani naukowcy mieli okazję oznajmić swoje wyniki i teorie, ale także by mieli oni
szansę przedyskutowania wyników pozostałych uczestników (sesja posterowa). Ponadto nieformalna
atmosfera spotkania, czas trwania (6 dni) i jego ograniczony format (kilkudziesięciu uczestników)
sprzyjała dyskusji oraz integracji poza sesjami naukowymi. Warto podkreślić, że zorganizowana
konferencja już owocuje współpracą badawczą, co niewątpliwie jest wartością dodaną inicjatywy, a
możliwość interakcji naukowych została oceniona przez ankietowanych jako znakomita lub bardzo
dobra (45 z 47 ankietowanych). Podsumowując, zarówno w naszym przekonaniu, jak i w opinii
uczestników, udało nam się zorganizować istotne wydarzenie naukowe w Polsce, które zostało
bardzo dobrze ocenione przez wszystkich uczestników oraz spowodować zintensyfikowanie
interakcji naukowych pomiędzy polskimi naukowcami i naszymi zagranicznymi gośćmi.
W konferencji wzięło udział 76 uczestników z kraju i zagranicy. Wygłoszono 35 wykładów oraz
przedstawiono 35 posterów. Abstrakty zebrano w książce abstraktów (załączone materiały). Ponadto,
informacje o przebiegu konferencji umieszczono na stronie internetowej Komitetu Neurobiologii,
Instytutu Nenckiego (neurogenne.nencki.gov.pl) jak również na stronach International Brain
Organization (IBRO) (http://funding.ibro.info/Pub/Pub_Main_Display.asp?LC_Docs_ID=4371) oraz
International Society for Neurochemistry
(http://www.neurochemistry.org/LinkClick.aspx?fileticket=fF5LVsU7QzU%3D&tabid=70).
Dodatkowo informacje o konferencji zostaną zamieszczone w raporcie rocznym Międzynarodowego
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, który jest rozpowszechniany wśród polskich i
zagranicznych członków Międzynarodowej Rady Doradczej.
Koszt ogółem: 193 000 PLN, w tym koszt poniesiony przez Komitet Neurobiologii PAN: 12 100 PLN.
III. 1.1.2. Konferencje naukowe organizowane pod patronatem Komitetu: nazwa i temat konferencji,
miejsce i data, organizator, współorganizator/współorganizatorzy; liczba uczestników ogółem, w tym z zagranicy, liczba
referatów, komunikatów; posterów, język konferencji, koszt ogółem, w tym koszt poniesiony przez Komitet
III. 1.2. Inicjatywy Komitetu w działalności upowszechnieniowej i promującej naukę: audycje i programy
w radiu i telewizji, udział w Festiwalach Nauki, piknikach naukowych, forach internetowych, artykuły w prasie
popularyzujące naukę itp. (podawać jedynie działania, w których zaangażowany był Komitet lub jego struktury wewnętrzne
– komisje, sekcje lub zespoły poprzez wymienienie ich jako organizatorów lub współorganizatorów tych działań, nie
obejmując działań, które prowadzili poszczególni członkowie Komitetu reprezentując jedynie swoje macierzyste jednostki
naukowe).
II.
l.3. Inicjatywy Komitetu w sprawie np. ocen stanu rozwoju uprawianych dyscyplin naukowych
lub problemu, formułowania priorytetów badawczych w zakresie uprawianych dyscyplin naukowych lub problematyki
naukowej objętej zakresem właściwości Komitetu, ocena wydawnictw w zakresie uprawianych dyscyplin naukowych lub
problematyki naukowej objętej zakresem właściwości Komitetu (nie oceny wydawanych przez komitety czasopism),
opracowywanie i przedstawianie programów badawczych zamawianych w zakresie uprawianych dyscyplin naukowych lub
problematyki naukowej objętej zakresem właściwości Komitetu, formułowania zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki
narodowej lub regionu, inspirowania innych działań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym,.
III. 2. Działalność ekspercka, opinie i konsultacje
8
III. 2.1. Ekspertyzy: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca, lub jednostka
wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób
wykorzystania,
Uwaga: Jako ekspertyzy należy traktować wyłącznie analityczne opracowania przedstawiające analizę stanu problematyki
stanowiącej przedmiot ekspertyzy, proponowane kierunki działań dla rozwiązania problemu, który sformułowano przy
podejmowaniu ekspertyzy wraz z propozycjami zastosowań oraz wskazaniem adresatów i odbiorców, którzy te wnioski mogą
wprowadzić i określeniem konkretnych efektów, jakie te rozwiązania mogą przynieść.
III.2.2. Opinie i konsultacje: liczbowo
Ocena stanu i dorobku dyscypliny naukowej, objętej zakresem właściwości Komitetu za ostatnie 10 lat
Ocena aktualnego stanu dyscypliny naukowej, objętej zakresem właściwości Komitetu
Memoriały, stanowiska, apele, rezolucje
Opracowywanie i opiniowanie standardów i kierunki kształcenia
Przygotowywanie i opiniowanie wniosków o wyodrębnienie nowych dyscyplin naukowych
Opiniowanie priorytetów badawczych w dyscyplinie, objętej zakresem właściwości Komitetu – brak
Opiniowanie wniosków w sprawie nagród naukowych - 2 wnioski
Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów PAN - brak
Inne oceny i opinie naukowe (projektów ustaw, projektów programów badawczych)
III.3. Działalność wydawnicza: - brak
* - dofinansowanie przez Komitet (ze środków budżetowych lub DWB)
III.4. Aktywność międzynarodowa komitetu:
III.4.1. Wybrane przykłady współpracy Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie
problemu lub uprawianej dyscypliny naukowej
•
pełnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi,
•
współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi,
•
wykaz udziału członków Komitetu we władzach międzynarodowych organizacji naukowych
•
wykaz udziału członków Komitetu w pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji
naukowych
Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki – pełni funkcje przedstawiciela Komitetu Neurobiologii, jako komitetu
Narodowego, w IBRO, ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego CEE RC
Prof. Jolanta B. Zawilska pełni rolę przedstawiciela i została ponownie wybrana na członka NENS
Committee FENS
III.5. Aktywność krajowa Komitetu:
III.5.1. Wybrane przykłady współpracy Komitetu z organami rządowymi i samorządowymi
w zakresie problemu lub uprawianej dyscypliny naukowej
•
współpraca z Sejmem, Senatem,
•
współpraca z jednostkami administracji rządowej,
•
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,
•
współpraca z towarzystwami naukowymi,
•
współpraca z innymi organizacjami
Prof. Jolanta B. Zawilska, współpracując z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej – jednostki
Samorządu Województwa Łódzkiego, uczestniczyła jako wykładowca w szkoleniu „Brałeś? Nie jedź! Po
narkotykach rozum wysiada” (Załęcze Wielkie 11-14.10.2009) i „Dopalacze mogą Cię wypalić” (Łódź,
26.06.2009).
9
III.6. Prowadzenie strony internetowej Komitetu (zakres informacji, częstotliwość
aktualizacji, język, domena)
TAK.
Adres: www.nencki.gov.pl/neurobiol
Informacja o: Prezydium, lista członków, lista adresowa, ważne wydarzenia i terminy, regulamin,
niezbędne formularze, archiwum. Strona została przebudowana, uzupełniona i jest aktualizowana w
miarę potrzeb.
IV. Koszty działalności komitetu (wypełnia Wydział, w przypadku komitetów problemowych
przy Prezydium PAN – Gabinet Prezesa PAN) z rozbiciem:
•
•
•
•
•
•
środki budżetowe
środki DWB
środki pozabudżetowe – podaje Komitet z rozbiciem
sponsoring
darowizny
inne
Warszawa dnia 20 stycznia 2010 r.
..................................................................
(Przewodniczący Komitetu)
Imię i nazwisko
Małgorzata Skup, tel. 022-58-92-438
Sekretarz Komitetu Neurobiologii
10
Download