R E G U L A M I N - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w

advertisement
Załącznik
do Zarządzenia Nr 2/2010
ZachodniopomorskiegoWojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego
w Szczecinie
z dnia 1 września 2010 r.
REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO
W SZCZECINIE
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie zwany dalej ” Wojewódzkim Inspektoratem”
działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U.
z 2009 r. Nr 31, poz. 206),
3) innych obowiązujących przepisów prawnych odnoszących się do Inspekcji Farmaceutycznej, w
tym ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z
późn. zm.) oraz na podstawie przepisów odrębnych,
4) statutu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
5) statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie,
6) niniejszego regulaminu, który określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Wojewódzkiego
Inspektoratu.
§ 2. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie jest państwową jednostką budżetową,
wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, jako wyodrębniona jednostka
organizacyjna.
§ 3. Zwierzchnikiem Inspekcji Farmaceutycznej w województwie zachodniopomorskim jest Wojewoda
Zachodniopomorski.
§ 4. 1.Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Szczecin.
2. Obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest województwo zachodniopomorskie.
3. Delegatura w Koszalinie obejmuje zasięgiem swego działania obszary powiatów białogardzkiego,
1
koszalińskiego kołobrzeskiego, sławieńskiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego, wałeckiego
oraz obszar miasta Koszalina.
§ 5. 1. Wojewódzki Inspektorat prowadzi działalność finansową według zasad określonych dla jednostek
budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu jest roczny plan finansowy obejmujący
dochody i wydatki.
3. Wojewódzki Inspektorat prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
4. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem, w
granicach obowiązującego prawa, jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.
II. Zadania i kompetencje
§ 6. 1. Do zadań Inspekcji Farmaceutycznej wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat należy
sprawowanie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w
celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy
stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach
farmaceutycznych, aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych i placówkach obrotu
pozaaptecznego, a w szczególności:
1) wydawanie decyzji oraz podejmowanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym, a
także postępowaniu egzekucyjnym, określonych w ustawie,
2) kontrolowanie aptek, hurtowni i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny lub hurtowy
produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
3) kontrolowanie warunków transportu, przeładunku oraz przechowywania produktów leczniczych i
wyrobów medycznych,
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawnych w zakresie działalności aptek lub
punktów aptecznych,
5) kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach,
6) kontrolowanie właściwego oznakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz
reklamy produktów leczniczych,
7) kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami
kategorii 1, a w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem, obrotem i niszczeniem środków odurzających i
substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1,
b) sprawowanie nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wydawaniem z aptek środków
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających
te środki lub substancje,
c) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem i obrotem środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi oraz prekursorami z kategorii 1 w hurtowniach farmaceutycznych, składach
celnych i konsygnacyjnych,
2
d) wyrażanie zgody na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w
swoim składzie środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub substancje psychotropowe grup II-P,
III-P i IV-P przez zakład opieki zdrowotnej, gabinet lekarski i zakład leczniczy dla zwierząt,
e) wydawanie zezwoleń na stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków
odurzających grup I-N, II-N, III-N, substancji psychotropowych z grupy II-P, III-P, IV-P lub
prekursorów kategorii 1 przez jednostkę naukową w zakresie swojej działalności statutowej,
f) wyrażanie zgody na zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i
substancji psychotropowych grupy II-P,
8) opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny oraz inną placówkę
obrotu pozaaptecznego, a także hurtownię farmaceutyczną, skład celny lub konsygnacyjny oraz
komorę przeładunkową,
9) prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych oraz punktów
aptecznych,
10) sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących
przedmiotem obrotu,
11) współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji,
12) współpraca z samorządem aptekarskim w zakresie:
a) sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zawodu farmaceuty,
b) sprawdzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych w zakresie świadczenia usług
farmaceutycznych,
c) wyrażania zgody na przedłużenie okresu kierowania apteką przez osobę prowadzącą
aptekę, która przekroczyła wiek emerytalny,
13) współpraca z samorządem lekarskim, lekarsko-weterynaryjnym oraz innymi,
14) wydawanie opinii dotyczących aptek, w których może być odbywana praktyka zawodowa oraz
inne przeszkolenia,
15) realizacja zadań obronnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.).
2. Zadania wymienione w ust. 1 mogą wykonywać wyłącznie osoby mające kwalifikacje określone przez
ustawę Prawo farmaceutyczne oraz przepisy odrębne.
3. Inspektorzy farmaceutyczni przy wykonywaniu zadań kierują się zaleceniami Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
III. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu
§ 7. 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny kieruje pracą Wojewódzkiego
Inspektoratu, sprawuje nadzór i kontrolę funkcjonalną nad działalnością wszystkich komórek
organizacyjnych oraz reprezentuje Inspektorat na zewnątrz.
2. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego powołuje i odwołuje
Wojewoda Zachodniopomorski za zgodą Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego powołuje i odwołuje Wojewoda
Zachodniopomorski na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
3
Zakres zadań i
Farmaceutyczny.
kompetencji
Zastępcy
określa
Zachodniopomorski
Wojewódzki
Inspektor
3. Jeżeli Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie może pełnić obowiązków
służbowych jego zadania i kompetencje w pełnym zakresie przejmuje Zastępca. W przypadku braku lub
nieobecności Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i jego Zastępcy,
Kierownik Delagtury przejmuje wszystkie zadania i kompetencje Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a w przypadku jego braku lub nieobecności upoważniony
inspektor farmaceutyczny.
4. Delegaturą w Koszalinie kieruje Kierownik Delegatury.
§ 8. 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:
1) wieloosobowe samodzielne stanowisko do spraw nadzoru nad aptekami, obrotem hurtowym i obrotem
pozaaptecznym,
2) stanowisko do spraw analiz, prowadzenia ewidencji aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz placówek
prowadzących obrót pozaapteczny,
3) główny księgowy,
4) radca prawny,
5) samodzielne stanowisko do spraw administracyjnych i pracowniczych,
6) informatyk,
7) Delegatura w Koszalinie, w skład której wchodzą:
a) Kierownik Delegatury,
b) stanowisko pracy ds. nadzoru nad aptekami, obrotem hurtowym i obrotem pozaaptecznym,
c) stanowisko do spraw analiz, prowadzenia ewidencji aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz
placówek prowadzących obrót pozaapteczny,
d) stanowisko do spraw obsługi biurowo - administracyjnej.
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może doraźnie zlecać inspektorom
farmaceutycznym, w tym Kierownikowi Delegatury w Koszalinie, wykonanie zadań Inspekcji
Farmaceutycznej poza obszarem ich działania.
IV. Zakresy czynności i obowiązków
§ 9. 1. W imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego zadania i kompetencje Inspekcji Farmaceutycznej
określone w ustawie i przepisach odrębnych wykonuje Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny jako kierownik Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej. Zachodniopomorski
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji
Inspekcji Farmaceutycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego jest organem pierwszej
instancji w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych. Organem odwoławczym jest
Główny Inspektor Farmaceutyczny.
4
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w zakresie ustalonym w ustawie:
1) wydaje decyzje administracyjne dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub
stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki oraz punktu aptecznego,
2) wydaje decyzje administracyjne o wstrzymaniu na terenie województwa obrotu i stosowania
określonego produktu leczniczego oraz o wycofaniu z obrotu i stosowania produktu leczniczego w
przypadkach określonych w ustawie,
3) nakazuje w drodze decyzji administracyjnej, w razie stwierdzenia naruszenia warunków
przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, usunięcie w
ustalonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości,
4) nakazuje unieruchomienie hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki albo innej placówki
obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi w przypadku, jeżeli naruszenia, o
których mowa w pkt 3 mogą powodować bezpośrednio zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
5) dokonuje w drodze decyzji administracyjnej zwolnienia apteki z prowadzenia środków
odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P,
6) może zwolnić uprawnione podmioty z obowiązku prowadzenia apteki szpitalnej,
7) wyraża zgodę i wydaje zezwolenia w zakresie wynikającym z ustawy oraz innych przepisów
prawnych o przeciwdziałaniu narkomanii,
8) wydaje decyzje w zakresie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych,
9) stwierdza w drodze postanowienia, że przedsiębiorca występujący o wydanie przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego zezwolenia, zapewnia właściwe warunki produkcji i obrotu środków
odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 wynikające z ustawy oraz
innych przepisów prawnych o przeciwdziałaniu narkomanii,
10) wnioskuje do Sądu o przepadek na rzecz Skarbu państwa środków odurzających, substancji
psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 w przypadku, gdy nie zostało
wszczęte postępowanie karne,
11) dba o doskonalenie zawodowe pracowników, w szczególności inspektorów farmaceutycznych.
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może udzielać pracownikom Inspektoratu
pisemnych upoważnień do wykonywania w jego imieniu określonych zadań.
§ 10. Do wieloosobowego samodzielnego stanowiska do spraw nadzoru nad aptekami, obrotem
hurtowym i obrotem pozaaptecznym, należy:
1) kontrolowanie warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych,
2) kontrolowanie działalności aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego,
jednostek prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w
zakresie przechowywania, oznakowania, sporządzania i wydawania produktów leczniczych i
wyrobów medycznych, warunków lokalowych oraz kwalifikacji osób wykonujących czynności
fachowe i kwalifikacji kierowników tych placówek,
3) opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny i placówkę obrotu
pozaaptecznego, hurtownię farmaceutyczną, skład celny i komorę przeładunkową,
4) sporządzanie protokołu z kontroli przygotowania apteki, punktu aptecznego oraz hurtowni
farmaceutycznej do uruchomienia,
5
5) pobieranie do badań jakościowych prób produktów leczniczych sporządzanych i wytwarzanych w
aptekach oraz prób produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem
obrotu, analiza wyników badań, przygotowanie decyzji w tym zakresie,
6) kontrolowanie właściwego oznakowania, informacji i reklamy produktów leczniczych
i wyrobów medycznych,
7) nadzór nad przechowywaniem i obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
oraz prekursorami z grupy I-R w aptekach, punktach aptecznych, wytwórniach, hurtowniach
farmaceutycznych, składach celnych i komorach przeładunkowych,
8) prowadzenie spraw dotyczących:
a) wydawania zgody na zakup produktów leczniczych z wykazu I-N i II-P przez placówki służby
zdrowia nie posiadające aptek, gabinety lekarskie i inne podmioty uprawnione z mocy ustawy,
b) wydawania zezwoleń na stosowanie w celach przemysłowych środków odurzających
grupy II, substancji psychotropowych grupy II-P, IV-P lub prekursorów grupy I-R,
c) zgłoszeń przez placówki naukowe stosowania środków odurzających grupy I-N i II-N,
substancji psychotropowych grupy II-P lub prekursorów grupy I-R,
9) współdziałanie z urzędem celnym w zakresie kontroli produktów leczniczych i wyrobów
medycznych, importowanych przez podmioty gospodarcze oraz nadsyłanych w
przesyłkach pocztowych,
10) prowadzenie wykazów i dokumentacji podstawowej nadzorowanych jednostek,
11) opracowanie informacji i sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
12) współpraca z samorządem aptekarskim w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem
zawodu farmaceuty oraz współpraca z samorządem lekarskim i lekarsko-weterynaryjnym.
§ 11. Do stanowiska do spraw analiz, prowadzenia ewidencji aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz
placówek prowadzących obrót pozaapteczny należy:
1) przygotowywanie zaświadczeń o spełnieniu przez placówkę obrotu pozaaptecznego wymogów
lokalowych i kadrowych,
2) udział w kontrolach aptek, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego pod nadzorem
inspektora farmaceutycznego,
3) prowadzenie ewidencji aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego,
4) przygotowywanie zleconych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego zestawień i analiz stanu zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby
medyczne,
5) opracowanie informacji i sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw zleconych
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
6
6) wykonywanie zadań określonych w § 14 w razie nieobecności pracownika zatrudnionego na
samodzielnym stanowisku do spraw administracyjnych i pracowniczych.
§ 12. Do głównego księgowego należy:
1) opracowywanie planów finansowych,
2) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu, funduszu płac,
3) prowadzenie księgowości, sporządzanie bilansu rocznego,
4) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad wykorzystaniem środków budżetowych
i inwestycyjnych,
5) sporządzanie list płac,
6) rozliczanie delegacji służbowych,
7) rozliczanie podatku dochodowego pracowników i obsługa ubezpieczeń społecznych.
§ 13. Do radcy prawnego należy:
1) udzielanie opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa w działalności Wojewódzkiego
Inspektoratu,
2) pomoc w przygotowaniu decyzji administracyjnych, umów, porozumień, upoważnień oraz innych
dokumentów,
3) udzielanie opinii i porad prawnych w sprawach wynikających ze stosunku pracy
pracowników Inspektoratu,
4) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz
Naczelnym Sądem Administracyjnym,
5) wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.
§ 14. Do samodzielnego stanowiska do spraw administracyjnych i pracowniczych należy:
1) przygotowanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników,
2) prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników,
3) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem czasu pracy pracowników: listy
obecności, urlopy, zwolnienia, delegacje,
4) prowadzenie spraw socjalnych Wojewódzkiego Inspektoratu,
5) prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie pism, kierowanie ruchem interesantów,
6) prowadzenie kancelarii, rejestru pism wpływających, wysyłka pism,
7) przygotowanie pism zleconych przez przełożonego,
7
8) prowadzenie rejestru pieczątek urzędowych,
9) prowadzenie spraw gospodarczych, zaopatrywanie Wojewódzkiego Inspektoratu w materiały i
urządzenia biurowo-techniczne, druki i wydawnictwa,
10) prowadzenie archiwum akt,
11) prowadzenie rejestrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 15. Do informatyka należy:
1)
zapewnienie sprawnego działania sprzętu komputerowego, nadzór nad właściwym
i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach pracy w
Inspektoracie,
2)
instalowanie i konfigurowanie
komputerowych,
3)
usuwanie drobnych awarii i zlecanie napraw wyspecjalizowanym serwisom,
4)
organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Inspektoratu w zakresie obsługi
programów komputerowych,
5)
wykonywanie innych prac zleconych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego.
nowych
komputerów,
drukarek
i
innych
urządzeń
§ 16.1. Do Kierownika Delegatury w Koszalinie należy:
1) organizowanie pracy w Delegaturze w Koszalinie,
2) dążenie do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków i środków niezbędnych do
wykonywania przydzielonych im zadań i obowiązków,
3) nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań podstawowych, załatwianiem
spraw przez pracowników,
4) kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów w zakresie dyscypliny pracy oraz
tajemnicy państwowej i służbowej,
5) podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawnienia organizacji pracy i poprawy jej
efektywności oraz zwiększania odpowiedzialności pracowników za wykonywanie powierzonych
im zadań,
6) wykonywanie czynności związanych z kierowaniem Delegaturą w Koszalinie oraz
wykonywanie na obszarze działania Delegatury zadań i kompetencji Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego określonych w § 9 ust. 2 niniejszego regulaminu,
z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych,
8
7) wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416
ze zm.).
2. Kierownik Delegatury w Koszalinie odpowiada bezpośrednio przed Zachodniopomorskim
Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym za organizację pracy w Delegaturze w Koszalinie,
należyte wykonywanie zadań określonych w regulaminie dla tej jednostki oraz za załatwianie spraw na
podstawie udzielonego mu imiennego upoważnienia.
3. Kierownik Delegatury może z upoważnienia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego prowadzić sprawy i wydawać decyzje administracyjne.
§ 17. Do stanowiska pracy ds. nadzoru nad aptekami, obrotem hurtowym i obrotem pozaaptecznym w
Delegaturze w Koszalinie należą sprawy określone w § 10 pkt 1-12 niniejszego regulaminu.
§ 18. Do stanowiska do spraw analiz, prowadzenia ewidencji aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz
placówek prowadzących obrót pozaapteczny w Delegaturze w Koszalinie należą sprawy określone w
§ 11 pkt 1-5 niniejszego regulaminu oraz wykonywanie zadań określonych w § 19 w razie nieobecności
pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw obsługi biurowo-administracyjnej w Delegaturze w
Koszalinie .
§ 19. Do stanowiska do spraw obsługi biurowo – administracyjnej w Delegaturze w Koszalinie należy:
1) prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie pism, kierowanie ruchem interesantów,
2) prowadzenie kancelarii, rejestru pism wpływających, wysyłka pism,
3) przygotowanie pism zleconych przez przełożonego,
4) prowadzenie rejestru pieczątek urzędowych,
5) prowadzenie spraw gospodarczych, zaopatrywanie Delegatury w Koszalinie w materiały i
urządzenia biurowo-techniczne, druki i wydawnictwa,
6) prowadzenie archiwum akt,
7) prowadzenie rejestrów.
V. Tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu
§ 20. 1. Wojewódzki Inspektorat wykonuje zadania na podstawie rocznych planów pracy zawierających
między innymi zadania zawarte w zaleceniach Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Wojewody
Zachodniopomorskiego oraz podejmuje kontrole doraźne, jeżeli wymagają tego okoliczności.
2. Roczny plan pracy może być w każdym czasie uzupełniony lub zmieniony w związku z koniecznością
podjęcia działań wynikających z zaistniałego stanu faktycznego lub prawnego.
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przekazuje Wojewodzie
Zachodniopomorskiemu i Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu informację o realizacji rocznego
planu pracy, a także na ich żądanie, bieżące wyjaśnienia o swej działalności.
§ 21. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wykonuje kontrolę wewnętrzną
organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu, nadzoruje prawidłowość wykonania zadań
oraz dokonuje rozdziału zadań pomiędzy poszczególnych pracowników.
9
§ 22. 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje w sprawach skarg i
wniosków dwa razy w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 i w czwartki, w
godzinach od 13.00 do 15.00.
2. Wojewódzki Inspektorat zapewnia prawidłowe warunki przyjmowania interesantów.
3. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu.
4. W Wojewódzkim Inspektoracie winna być wywieszona informacja:
1) o czasie pracy Wojewódzkiego Inspektoratu,
2) o dniach i godzinach przyjmowania przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego interesantów w sprawie skarg i wniosków.
§ 23. Pracownicy Inspektoratu obowiązani są do stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów
prawa, w tym także przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 24. 1. Wszystkie pisma wychodzące z Inspektoratu podpisuje Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny lub upoważniony przez niego inspektor farmaceutyczny.
2. Dokumenty w sprawach zezwoleń oraz wnioski w innych indywidualnych sprawach powinny być
przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w Szczecinie oraz w Delegaturze w Koszalinie.
3. Sposób postępowania z korespondencją oraz aktami spraw reguluje instrukcja kancelaryjna.
VI. Postanowienia końcowe
§ 25. Zmiany w regulaminie wprowadzane są w trybie i na zasadach określonych dla jego ustalenia.
10
Download