REGULAMIN ORGANIZACYJNY

advertisement
Zatwierdzony
zarządzeniem Nr 202/02
Wojewody Małopolskiego
z dnia 6 sierpnia 2002 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY
ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, zwany dalej Wojewódzkim
Inspektoratem, działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz.U. z 1991r. Nr 77, poz. 335, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia
Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998r. w
sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
(Dz.U. z 1999r. Nr 3 poz. 21) oraz Statutu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 360/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia
2001r. (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2002r. Nr 27, poz. 467, z późniejszymi zmianami).
2. Wojewódzki Inspektorat zapewnia realizację zadań Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska, zwanego dalej Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem, ustalonych w
ustawach i w aktach wykonawczych oraz ogólnych kierunkach działania organów Inspekcji
Ochrony Środowiska.
§2
1. Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
2. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Kraków.
3. Wojewódzki Inspektorat obejmuje swym obszarem teren województwa małopolskiego.
§3
Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu, zwany dalej Regulaminem określa:
1) strukturę organizacyjną,
2) zadania Wojewódzkiego Inspektoratu,
3) nazwy komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu,
4) zakresy działań komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu,
5) zakres kompetencji samodzielnych stanowisk Wojewódzkiego Inspektoratu,
6) nazwy, siedziby, zakresy i obszary działania Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu,
7) zakresy działania Delegatur i poszczególnych komórek organizacyjnych,
8) inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu.
§4
Wojewódzki Inspektorat prowadzi działalność na podstawie rocznych planów pracy.
1
§5
1. Wojewódzki Inspektorat jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.
2. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego
reprezentantem w granicach obowiązującego prawa jest Małopolski Wojewódzki Inspektor.
Rozdział II
Organizacja Wojewódzkiego Inspektoratu
§6
Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Małopolski Wojewódzki Inspektor przy pomocy Zastępcy
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej Zastępcą
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora, Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska zwanego dalej Dyrektorem Wojewódzkiego Inspektoratu, Głównego Księgowego,
Kierowników Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Naczelników Wydziałów i kierowników
komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu.
§7
Do aprobaty i podpisu Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora zastrzeżone są:
1) sprawy dotyczące budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu,
2) dokumenty i sprawozdania finansowe oraz inne sprawozdania opracowywane przez Wojewódzki
Inspektorat,
3) wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
4) wydawanie zarządzeń pokontrolnych, postanowień i decyzji administracyjnych, z
uwzględnieniem §11 pkt 2,
5) sprawy dotyczące egzekucji administracyjnej,
6) pisma kierowane do:
a) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewody,
b) naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, administracji rządowej,
organów samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, organizacji społecznych i
pozarządowych, z zastrzeżeniem §11 pkt 3,
c) organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
d) organów kontroli państwowej,
7) sprawy kadrowe:
a) nawiązywanie, zmiana, rozwiązywanie stosunku pracy, awansowanie i przeszeregowanie
pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
b) przyznawanie premii i nagród z uwzględnieniem §11 pkt 4.
§8
1. Małopolski Wojewódzki Inspektor może każdą konkretnie oznaczoną sprawę zastrzec do swojej
kompetencji lub kompetencji Zastępcy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora, Dyrektora
Wojewódzkiego Inspektoratu bądź Kierownika Delegatury.
2. Małopolski Wojewódzki Inspektor może upoważnić pracownika do podpisywania pism w
określonym zakresie spraw.
2
§9
1. Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu,
działają w zakresie spraw powierzonych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora i
ponoszą przed nim odpowiedzialność.
2. Wykonując wyznaczone przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora zadania, Zastępca
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu zapewniają
w powierzonym zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów z nich wynikających i
koordynują działania podległych wydziałów.
3. Zadania i kompetencje Zastępcy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora oraz Dyrektora
Wojewódzkiego Inspektoratu określa Małopolski Wojewódzki Inspektor.
4. W czasie nieobecności Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora jego obowiązki pełni
Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora.
5. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie kompetencje Małopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora.
§10
Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego Wojewódzkiego Inspektoratu określa ustawa
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi
zmianami).
2. Główny Księgowy jest równocześnie Naczelnikiem Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji
Należności Pieniężnych.
3. Korespondencja lub dokumenty, z których wynikają zobowiązania finansowe wymagają
akceptacji Głównego Księgowego.
1.
§11
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu:
1) kieruje Delegaturą i reprezentuje Wojewódzki Inspektorat w sprawach nie zastrzeżonych do
wyłącznej kompetencji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora,
2) z upoważnienia Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora prowadzi sprawy i wydaje na
terenie działania Delegatury decyzje administracyjne, z wyłączeniem decyzji dotyczących
wstrzymania działalności zakładów,
3) aprobuje i podpisuje pisma kierowane do organów samorządu powiatowego i gminnego oraz
organizacji społecznych i pozarządowych na terenie działania Delegatury,
4) przyznaje premie i nagrody dla pracowników Delegatury,
5) nadzoruje pracę wszystkich pracowników w Delegaturze, wnioskuje w sprawach zatrudnienia,
wynagradzania, awansowania oraz zakresu obowiązków służbowych pracowników Delegatury,
6) odpowiada za wykonywanie zadań realizowanych przez Delegaturę,
7) sprawuje nadzór nad Delegaturą w zakresie realizacji zadań inspekcji, monitoringu,
laboratorium i samodzielnych stanowisk.
§12
W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:
1) Wydział Inspekcji,
2) Wydział Monitoringu Środowiska z podległą pracownią:
a) Pracownia Opracowań Komputerowych,
3) Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu z podległymi Pracowniami:
a) Pracownia Fizykochemiczna,
b) Pracownia Badań Automatycznych Powietrza,
3
c) Pracownia Badań Terenowych,
d) Pracownia Hydrobiologiczna,
4) Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych,
5) Wydział Administracyjno-Techniczny,
6) Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia,
7) Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych,
8) Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych,
9) Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy Międzynarodowej,
10)Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych,
11)Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
12)Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwpożarowych oraz BHP,
13)Delegatura w Nowym Sączu,
14)Delegatura w Tarnowie.
§13
1. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu, zwane dalej Delegaturami, mają swoje siedziby:
1) w Nowym Sączu - obejmując swoim zasięgiem powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki
i Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu,
2) w Tarnowie - obejmując swoim zasięgiem powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski
i Tarnów - miasto na prawach powiatu.
2. W uzasadnionych przypadkach Małopolski Wojewódzki Inspektor może zlecić Kierownikowi
Delegatury prowadzenie spraw wykraczających poza terytorialny obszar działania Delegatury.
§14
Delegaturą kieruje Kierownik Delegatury podległy Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi.
§15
1. W skład Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Nowym Sączu wchodzą:
1) Dział Inspekcji,
2) Dział Monitoringu Środowiska,
3) Laboratorium Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu,
4) Samodzielne Stanowiska ds. Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych,
5) Samodzielne Stanowiska ds. Administracyjno-Technicznych,
6) Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych,
7) Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwpożarowych oraz BHP.
2. W skład Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Tarnowie wchodzą:
1) Dział Inspekcji,
2) Dział Monitoringu Środowiska,
3) Laboratorium Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu,
4) Samodzielne Stanowiska ds. Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych,
5) Samodzielne Stanowiska ds. Administracyjno-Technicznych,
6) Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych,
7) Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwpożarowych oraz BHP.
3. W skład Laboratorium Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Nowym Sączu wchodzi:
1) Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Próbek,
2) Pracownia Fizykochemiczna,
3) Pracownia Biologiczna.
4. W skład Laboratorium Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Tarnowie wchodzi:
1) Pracownia Pomiarów Terenowych i Próbobiorców,
4
2) Pracownia Analiz Fizykochemicznych,
3) Pracownia Analiz Instrumentalnych,
4) Pracownia Analiz Mikro- i Hydrobiologicznych.
§16
Schemat organizacyjny określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
Rozdział III
Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu
§17
Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy realizowanie wszelkich czynności związanych z
wykonywaniem zadań należących do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora, a w
szczególności:
1) sprawy z zakresu kontroli:
a) realizacji przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym jego użytkowaniu,
b) inwestycji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
środowisko,
c) przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
d) eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
e) przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
f) przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej,
g) przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli
laboratoryjnej w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
h) przestrzegania przepisów o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową,
2) inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich
skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego,
3) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań
związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,
4) kierowanie wniosków do sądów i organów ścigania w przypadkach wykroczeń i przestępstw
przeciwko środowisku,
5) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami
ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej,
samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami
społecznymi,
6) prowadzenie okresowych badań kontrolnych pól elektromagnetycznych w środowisku,
7) organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań
jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,
8) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
9) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach,
10) opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,
11) opracowywanie wymaganych sprawozdań statystycznych z zakresu działania Wojewódzkiego
Inspektoratu,
12) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych
zadań.
5
Rozdział IV
Szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu
§18
WYDZIAŁ INSPEKCJI
Do zadań Wydziału Inspekcji należy w szczególności:
1) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów
przyrody,
2) kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
3) udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
4) udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów lub instalacji realizowanych jako
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
5) kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
6) przygotowywanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań
związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,
7) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami
ścigania, organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego,
obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
8) inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich
skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego,
9) współpraca z organami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przeciwdziałania poważnym
awariom,
10) współdziałanie w akcji zwalczania poważnej awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia
oraz nadzór nad usuwaniem skutków awarii,
11) kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
12) kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej,
13) kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem
kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie
zmodyfikowanymi,
14) kontrola przestrzegania przepisów o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę
ozonową,
15) przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji,
16) prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem przepisów ochrony
środowiska,
17) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia
w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
18) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku do
sądów i przygotowywanie wystąpień do organów ścigania w przypadkach przestępstw,
19) prowadzenie spraw związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów,
20) prowadzenie okresowych badań kontrolnych pól elektromagnetycznych w środowisku,
21) prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku,
22) opracowywanie ocen przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wybrane grupy
użytkowników środowiska,
23) prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym,
24) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach,
25) opracowywanie wymaganych sprawozdań statystycznych z zakresu działania Wydziału
Inspekcji,
26) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych
zadań,
6
27) nadzór merytoryczny nad Działami Inspekcji w Delegaturach.
§19
WYDZIAŁ MONITORINGU ŚRODOWISKA
Do zadań Wydziału Monitoringu Środowiska należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów regionalnych programów Państwowego Monitoringu Środowiska
oraz wykonywanie zadań sieci krajowej i regionalnej Państwowego Monitoringu Środowiska,
określonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dla danego województwa,
2) opracowywanie lokalnych programów Państwowego Monitoringu Środowiska w uzgodnieniu z
Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska oraz nadzór nad ich realizacją,
3) gromadzenie wyników pomiarów stanu środowiska uzyskiwanych w sieci krajowej, regionalnej
i lokalnej Państwowego Monitoringu Środowiska,
4) analizowanie gromadzonych danych, sporządzanie okresowych ocen i prognoz stanu
środowiska w województwie,
5) opracowywanie wstępnej oraz bieżących ocen jakości powietrza w strefach (aglomeracjach i
powiatach),
6) przygotowywanie informacji określających aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na danym
obszarze,
7) sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do
wykorzystania przez administrację rządową i samorządową, a także do informowania
społeczeństwa o stanie środowiska,
8) opracowywanie wymaganych sprawozdań statystycznych z zakresu działania Wydziału
Monitoringu Środowiska,
9) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych
zadań,
10) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
11) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach,
12) współpraca z innymi instytucjami prowadzącymi badania monitoringowe poszczególnych
komponentów środowiska na obszarze województwa małopolskiego,
13) nadzór merytoryczny nad Działami Monitoringu Środowiska w Delegaturach.
§20
LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
Do zadań Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu należy w szczególności:
1) pobieranie próbek, wykonywanie pomiarów, analiz fizykochemicznych, instrumentalnych,
hydrobiologicznych i bakteriologicznych pobranych próbek, zgodnie z obowiązującymi
normami bądź zalecanymi metodykami,
2) wykonywanie analiz na rzecz monitoringu środowiska i na potrzeby działań w przypadku
wystąpienia poważnych awarii, wykonywanie badań i analiz na rzecz kontroli stanu środowiska,
3) rejestracja i raportowanie wyników badań,
4) prowadzenie prac związanych z wdrażaniem nowych metod analitycznych i systemów
kontrolno-pomiarowych,
5) współudział w redagowaniu norm krajowych poprzez ich proponowanie, opiniowanie bądź
testowanie,
6) udział w porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie prowadzonych analiz i badań w
ramach programów krajowych i międzynarodowych,
7) doskonalenie w Laboratorium Systemu Jakości oraz współpraca z placówkami naukowobadawczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonej działalności,
7
8) nadzorowanie i obsługa automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego oraz gromadzenie wyników tych pomiarów i ich interpretacja,
9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z określaniem stanów ekstremalnych
zanieczyszczenia powietrza,
10) współpraca z Laboratoriami Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu i koordynacja wspólnie
realizowanych spraw.
8
§21
WYDZIAŁ BUDŻETU, FINANSÓW I EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
Do zadań Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych należy prowadzenie
spraw finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu, jako państwowej jednostki budżetowej, a w
szczególności:
1) opracowywanie materiałów kalkulacyjnych do projektu budżetu Wojewody i układu
wykonawczego tego budżetu,
2) sporządzanie rocznych planów finansowych,
3) egzekucja należności pieniężnych,
4) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych analiz wykonania dochodów i
wydatków budżetowych oraz środków specjalnych,
5) prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu,
6) redystrybucja wpływów z tytułu kar i windykacja należności funduszy ochrony środowiska,
7) nadzór i kontrola nad przebiegiem przeprowadzanej inwentaryzacji,
8) nadzór i kontrola merytoryczna nad Samodzielnymi Stanowiskami ds. Budżetu, Finansów i
Egzekucji Należności Pieniężnych w Delegaturach.
§22
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY
Do zadań Wydziału Administracyjno-Technicznego należy w szczególności:
1) organizacja i nadzór nad środkami transportu i pojazdami laboratoriów mobilnych,
2) dokonywanie systematycznego przeglądu technicznego majątku trwałego i ruchomości, zlecanie
ich napraw i konserwacji,
3) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem majątku Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym
niezbędnego sprzętu z zakresu bhp,
4) zabezpieczenie i egzekwowanie porządku na administrowanym terenie oraz czystości
wszystkich pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu,
5) prowadzenie procesów inwestycyjnych, remontów i modernizacji budynków, wyposażenia
technicznego i urządzeń laboratoryjnych,
6) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem,
7) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
8) gospodarka odzieżą ochronną i roboczą,
9) prowadzenie archiwum zakładowego,
10) nadzór merytoryczny nad Samodzielnymi Stanowiskami ds. Administracyjno-Technicznych w
Delegaturach.
§23
WYDZIAŁ ORGANIZACJI, KADR I SZKOLENIA
Do zadań Wydziału Organizacji, Kadr i Szkolenia należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu,
2) obsługa sekretariatu Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora oraz kancelarii ogólnej,
3) prowadzenie rejestru i spraw pieczęci urzędowych oraz stempli,
4) ustalanie projektu regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jego zmian,
5) koordynacja i opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora oraz prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych,
6) koordynacja i opracowywanie sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu,
9
7) organizowanie i wykonywanie kontroli wewnętrznych,
8) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i
wniosków,
9) organizowanie i obsługa narad zwoływanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora,
10) organizowanie konferencji prasowych Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora oraz
przekazywanie informacji do prasy, radia i TV,
11) prowadzenie dokumentacji osobowej i związanej z tym sprawozdawczości,
12) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej,
13) kontrola dokumentacji na wypłaty wynagrodzeń,
14) prowadzenie ewidencji w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizowanie
szkoleń, z wyłączeniem szkoleń BHP,
15) prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych,
16) nadzór merytoryczny w Delegaturach w zakresie organizacji, kadr i szkolenia.
§24
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRAWNYCH
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Prawnych należy w szczególności:
1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z
ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz.145; z późniejszymi
zmianami),
2) informowanie kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu o:
a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Wojewódzkiego
Inspektoratu,
b) uchybieniach w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie przestrzegania prawa i
skutkach tych uchybień,
3) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku
prawnego, opiniowanie umów,
4) występowanie w charakterze pełnomocnika Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora w
postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed innymi organami
orzekającymi,
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora, a
wynikających z ustawy o radcach prawnych,
6) nadzór i koordynacja w zakresie obsługi prawnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
§25
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji dot. procedur wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych,
2) dokonywanie kwalifikacji w zakresie wyboru trybu dla realizacji zamówień publicznych,
3) sporządzanie protokołów i notatek służbowych z posiedzeń komisji przetargowej,
4) dokonywanie wszelkich innych czynności wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych,
5) przygotowywanie umów dotyczących zamówień publicznych,
6) nadzór i współpraca z Delegaturami i innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji
ustawy o zamówieniach publicznych.
10
§26
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
1) współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji
rządowych i pozarządowych,
2) organizowanie pobytu delegacji innych państw,
3) przygotowywanie programów wyjazdów zagranicznych pracowników Wojewódzkiego
Inspektoratu we współpracy z Wydziałem Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności
Pieniężnych,
4) organizowanie wyjazdów zagranicznych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
5) określanie podstawowych kierunków i założeń współpracy międzynarodowej oraz koordynacja
działań w tym zakresie,
6) koordynacja spraw związanych z integracją europejską i współpraca w tym zakresie z organami
centralnymi,
7) nadzór i koordynacja spraw związanych ze współpracą międzynarodową prowadzoną przez
Wojewódzki Inspektorat.
§27
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych należy w szczególności:
1) kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
2) opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności obowiązującej dokumentacji w dziedzinie
obronności na okres pokoju, podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa,
3) opracowywanie planów szkolenia obronnego i ćwiczeń obrony cywilnej,
4) przygotowanie i bieżąca aktualizacja dokumentów dotyczących organizacji formacji obrony
cywilnej - plutonu ochrony środowiska - działającego w ramach wojewódzkiej kompanii analiz
laboratoryjnych.
§28
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
1) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa
oraz bieżące informowanie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora o przebiegu tej
współpracy,
2) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o
ochronie informacji niejawnych oraz zawiadamianie o powyższym fakcie Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji
niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą, również właściwej służby ochrony
państwa,
3) prowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora,
4) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby
na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Kancelarią Tajną,
6) koordynacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
11
7) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Wojewódzkiego Inspektoratu wynikających z
ustawy o ochronie informacji niejawnych,
8) współpraca z Delegaturami i innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych
spraw.
§29
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ BHP
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Przeciwpożarowych oraz BHP należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) sporządzanie i przedstawienie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i
organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników
oraz poprawę warunków pracy,
3) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na
choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
4) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków
przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także
przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy,
5) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) współpraca ze społecznymi inspektorami pracy, Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją
Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) nadzorowanie i kontrola właściwego stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i
roboczej,
8) organizowanie szkoleń pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy,
9) sprawowanie kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
10) koordynacja i opracowywanie sprawozdań i informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i
BHP,
11) nadzór merytoryczny nad Samodzielnymi Stanowiskami ds. Przeciwpożarowych oraz BHP w
Delegaturach.
Rozdział V
Szczegółowy zakres działania Delegatur
§30
1. Delegatury, o których mowa w §13 ust.1, wykonują zadania określone w §17, z uwzględnieniem
przepisów §13 ust. 2.
2. Komórki organizacyjne Delegatur, o których mowa w §15 ust. 1 pkt 1 - 3 oraz w §15 ust. 2 pkt
1-3, realizują odpowiednio zadania określone w §18, §19, §20, z wyłączeniem §18 pkt 19, 25 i
27, §19 pkt 8 i 13, §20 pkt 10.
12
§31
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BUDŻETU, FINANSÓW I EGZEKUCJI
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W DELEGATURZE
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych w
Delegaturze należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości Delegatur zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) prowadzenie gospodarki finansowej Delegatur,
3) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych informacji ekonomicznych,
4) sporządzanie planu finansowego budżetu i gospodarki pozabudżetowej Delegatury,
5) sporządzanie list płac i innych wypłat wynagrodzenia i świadczeń,
6) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości o stanie środków trwałych i wynagrodzeniach
(sprawozdania GUS).
§32
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
W DELEGATURZE
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Administracyjno-Technicznych w Delegaturze należy w
szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem i przechowywaniem dokumentów
niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr
11, poz. 95, z późniejszymi zmianami),
2) organizacja i nadzór nad środkami transportu i pojazdami laboratoriów mobilnych,
3) opracowywanie dokumentacji dotyczącej udzielania pracownikom świadczeń z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych,
4) zabezpieczenie majątku w tym sprzętu bhp i ppoż.,
5) dokonywanie systematycznego przeglądu technicznego majątku trwałego i ruchomości oraz
zlecanie ich napraw i konserwacji,
6) realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
7) zabezpieczenie i egzekwowanie porządku na administrowanym terenie oraz czystości
wszystkich pomieszczeń,
8) prowadzenie procesów inwestycyjnych, remontów, modernizacji budynków, wyposażenia
technicznego i urządzeń laboratoryjnych,
9) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem,
10) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
11) opracowywanie planów szkolenia obronnego i ćwiczeń obrony cywilnej,
12) gospodarka odzieżą ochronną i roboczą,
13) prowadzenie archiwum zakładowego,
14) przygotowywanie dokumentów kadrowych dotyczących pracowników Delegatur do
parafowania przez Kierownika Delegatury i podpisu przez Małopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora,
15) prowadzenie ewidencji wykorzystania czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień od pracy,
dyscypliny pracy itp. pracowników Delegatury,
16) sporządzanie lub współudział w sporządzaniu sprawozdawczości GUS dotyczącej zagadnień
realizowanych na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Technicznych.
13
§33
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRAWNYCH W DELEGATURZE
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Prawnych w Delegaturze należy w szczególności:
1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z
ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz.145; z późniejszymi
zmianami),
2) informowanie Kierownika Delegatury o:
a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Delegatury,
b) uchybieniach w działalności Delegatury zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych
uchybień,
3) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku
prawnego, opiniowanie umów,
4) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Delegatury, a wynikających z
ustawy o radcach prawnych.
§34
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ BHP
W DELEGATURZE
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Przeciwpożarowych oraz BHP w Delegaturze należy w
szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) sporządzanie i przedstawienie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i
organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników
oraz poprawę warunków pracy,
3) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na
choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
4) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków
przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także
przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy,
5) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) współpraca ze społecznymi inspektorami pracy, Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją
Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) nadzorowanie i kontrola właściwego stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i
roboczej,
8) organizowanie szkoleń pracowników Delegatury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
9) sprawowanie kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
14
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§35
1. Tryb obiegu dokumentów, gromadzenia i przechowywania akt reguluje rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U.Nr 161, poz. 1109;
z późniejszymi zmianami).
2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu zawiera załącznik Nr 2
do Regulaminu.
§36
Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego ustalenia.
15
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards