4. Zmiana SIWZ 11.04.2013 - Ekosystem

advertisement
Wrocław, dnia 11-04-2013 r.
wg rozdzielnika
L.dz. 2104/2013
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III –
Fabryczna”.
Szanowni Państwo,
Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia
treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) pkt 2 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Zamówienie obejmuje odbieranie, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne, wraz z wyposażeniem nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w
pojemniki/kontenery oraz dostarczaniem worków przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych, na terenie Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna
zgodnie z zasadami prawa krajowego oraz aktami prawa miejscowego.”;
2) pkt 8 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:
„8. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
2) odbierania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne, tj. opakowań ze szkła z podziałem na szkło
bezbarwne i szkło kolorowe, opakowań, z papieru i z tektury oraz opakowań z
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i opakowań z metali,
prowadzonej w miejscach ogólnodostępnych,
3) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych
leków,
4) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych,
5) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki zużytych baterii,
6) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych,
7) usuwania z terenów zlokalizowanych na Sektorze III – Fabryczna odpadów
zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,
8) wykonywania prac interwencyjnych na terenie Sektora III – Fabryczna,
Ekosystem Sp. z o.o., ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, tel. +48 71 75 86 900, fax +48 71 376 08 34, www.ekosystem.wroc.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS: 0000426169
Wysokość kapitału zakładowego 1.200.000,00 PLN, NIP 8992736747, REGON 021916240
Bank Zachodni WBK S.A. 1/O we Wrocławiu nr 57 1090 2398 0000 0001 1924 0365
9) zakupu, w ramach wynagrodzenia, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy,
10) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery wraz z utrzymaniem ich w
należytej czystości i w pełnej sprawności technicznej oraz dostarczania worków
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do
zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.”;
3) po pkt 8 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców dopisuje się pkt 8a i 8b o następującym
brzmieniu:
„8a. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Sektora III –
Fabryczna, w pojemniki/kontenery oraz dostarczania worków przeznaczonych do
gromadzenia odpadów komunalnych, w ilości szacowanej przez Zamawiającego:
1) pojemniki o pojemności 60 l - ok. 200 szt. przeznaczonych do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) pojemniki o pojemności 80 l - ok. 200 szt. przeznaczonych do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
3) pojemniki o pojemności 120 l - ok. 26 900 szt., w tym:
a) ok. 12 500 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) ok. 14 400 szt. koloru niebieskiego przeznaczonych do gromadzenia papieru
i tektury,
4) pojemniki o pojemności 240 l - ok. 7 500 szt., w tym:
a) ok. 3 000 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych,
b) ok. 4 500 szt. przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i
opakowań wielomateriałowych,
5) pojemniki o pojemności 360 l - ok. 150 szt. przeznaczonych do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
6) pojemniki o pojemności 660 l - ok. 150 szt. przeznaczonych do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
7) pojemniki plastikowe o pojemności 1100 l - ok. 14 500 szt., w tym:
a) ok. 2 900 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych,
b) ok. 5 800 szt. przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i
opakowań wielomateriałowych,
c) ok. 5 800 szt. przeznaczonych do gromadzenia papieru i tektury,
8) pojemniki metalowe o pojemności 1100 l - ok. 2 900 szt. przeznaczonych do
gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
9) pojemniki o pojemności 2,5 m3 - ok. 500 szt., w tym:
a) ok. 250 szt. przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i
opakowań wielomateriałowych,
b) ok. 250 szt. przeznaczonych do gromadzenia papieru i tektury,
10) kontenery o pojemności 7 m3 - ok. 100 szt. przeznaczonych do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
11) kontenery o pojemności 10 m3 - ok. 20 szt. przeznaczonych do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
12) kontenery o pojemności 16 m3 – ok. 3 szt. przeznaczonych do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
13) worki o pojemności 120 l w kolorze żółtym – ok. 2 500 000 szt.,
14) worki o pojemności 120 l w kolorze niebieskim – ok. 300 000 szt.,
15) worki o pojemności 120 l w kolorze brązowym – ok. 1 000 000 szt.
2/17
4)
5)
6)
7)
8)
9)
8b. Określone w pkt 8a ilości pojemników, kontenerów i worków zostały oszacowane przez
Zamawiającego i stanowią ilość orientacyjną mającą być pomocną przy ustalaniu ceny
ofertowej. Zamawiający zastrzega jednak, iż rzeczywista ilość pojemników/kontenerów
i worków objętych przedmiotem zamówienia może być odmienna (mniejsza bądź
większa) od wyżej wymienionych ilości podanych w SIWZ.”;
w pkt 14.1. w cz. III Instrukcji dla Wykonawców dopisuje się ppkt k) o następującym
brzmieniu:
„k) Wzoru oznakowania pojemników/kontenerów przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych, zgodnie z pkt B.6.4.g) „Szczegółowych Warunków Umowy”,”;
w pkt 14. w cz. III Instrukcji dla Wykonawców dopisuje się ppkt 14.5. o następującym
brzmieniu:
„14.5. dostarczenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia
podstawiania wszystkich pojemników i kontenerów, Harmonogramu mycia i
dezynfekcji pojemników/kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych, zgodnie z pkt B.6.5.c) „Szczegółowych Warunków Umowy”.
pkt 7 w cz. V Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie koszty poniesione przez
Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, w tym także całkowity koszt zakupu przez
Wykonawcę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, które po zakończeniu
umowy staną się własnością Zamawiającego, a także koszt wyposażenia nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w obrębie
Sektora III – Fabryczna w pojemniki/kontenery wraz z utrzymaniem ich w należytej
czystości i w pełnej sprawności technicznej oraz koszt dostarczania worków do
gromadzenia odpadów komunalnych.”.
ust. 2 w § 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu,
transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na
nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady
komunalne, wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne w pojemniki/kontenery oraz dostarczaniem
worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do
zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, o których mowa w Szczegółowych
Warunkach Umowy, część B, na terenie Gminy Wrocław w obrębie Sektora III –
Fabryczna, zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym m.in. z ustawą z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391
ze zm.) oraz aktami prawa miejscowego, zwanej dalej „usługą”.”;
dopisuje się pkt 10) w ust. 1 § 2 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„10) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne, w pojemniki/kontenery wraz z utrzymaniem ich w należytej
czystości i w pełnej sprawności technicznej oraz dostarczania worków przeznaczonych
do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia
prawidłowej realizacji usługi, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy,
część B.”;
ust. 3 w § 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Strony ustalają, że przedmiot umowy polegający na odbiorze, zbieraniu, transporcie
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz
wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne w pojemniki/kontenery oraz dostarczaniu worków przeznaczonych
do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia
prawidłowej realizacji usługi, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy,
część B wraz z utrzymaniem pojemników/kontenerów w należytej czystości i w pełnej
3/17
10)
11)
12)
13)
14)
15)
sprawności technicznej, na terenie Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna
świadczony będzie nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013 r. i nie później niż do dnia
31.12.2016 r., z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.”;
ust. 3 w § 8 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe z winy
Wykonawcy w związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy.”;
pkt 19 w ust. 4 w § 8 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„19) dokonywania zmian ilości i/lub lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych zgodnie ze Zleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z
wytycznymi określonymi w umowie i w Szczegółowych Warunkach Umowy,(nie
dotyczy pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach umowy, część
B),”;
pkt 29 w ust. 4 § 8 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„29) w przypadku utraty/zniszczenia pojemnika/pojemników wykorzystywanych do
realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w miejsce
utraconego/zniszczonego
pojemnika/pojemników
fabrycznie
nowego
pojemnika/pojemników, spełniającego wymagania określone w Szczegółowych
Warunkach Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia
Zamawiającemu/stwierdzenia
przez
Zamawiającego
utraty/zniszczenia
pojemnika/pojemników (nie dotyczy pojemników, o których mowa w Szczegółowych
Warunkach Umowy, część B).”;
ust. 6 w § 8 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy
dotyczące pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach
Umowy, część B, określone zostały w dalszej części umowy oraz w Szczegółowych
Warunkach Umowy.”;
dopisuje się ust. 6 w § 11 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„6. Wykonawca zobowiązany jest przesyłać na adresy elektroniczne jednostek
pomocniczych Miasta Wrocławia ( Rady Osiedli):
1) w terminie 48 godzin od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego
o ostatecznej akceptacji:
a) Harmonogram opróżnień pojemników i odbioru worków od właścicieli
nieruchomości oraz jego aktualizacji,
b) Harmonogram opróżnień pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych oraz jego aktualizacji,
c) Harmonogram opróżnień pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
przeterminowanych leków oraz jego aktualizacji,
d) Harmonogram wymiany pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
termometrów rtęciowych oraz jego aktualizacji,
e) Harmonogram opróżnień pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
zużytych baterii i jego aktualizacji,
2) w terminie 24 godzin od momentu otrzymania od Zamawiającego Zlecenia Informacji o miejscach planowanych zbiórek odpadów wielkogabarytowych
wskazanych przez Zamawiającego w Zleceniach.”;
dopisuje się ust. 7 w § 11 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„7. Zamawiający, w dniu zawarcia niniejszej umowy, przekaże Wykonawcy adresy
elektroniczne jednostek pomocniczych Miasta Wrocławia (Rady Osiedli).
Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o ewentualnych zmianach w
adresach elektronicznych jednostek pomocniczych Miasta Wrocławia (Rad Osiedli), w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zmianach w adresach
elektronicznych w jednostkach pomocniczych Miasta Wrocławia (Rad Osiedli).”;
4/17
16) ust. 12 w § 15 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„12. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, w tym m.in. prac porządkowych, oznakowania, pracy w
godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich
zagospodarowanie, koszty dowozu pracowników, transportu, koszty zmian lokalizacji
pojemników/kontenerów, koszty zakupu pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych i wkładów na zasadach określonych w umowie oraz w
Szczegółowych Warunkach Umowy, koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery o
których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B wraz z utrzymaniem ich
w należytej czystości i w pełnej sprawności technicznej oraz koszty dostarczania
worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej
do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania
mienia Wykonawcy i Zamawiającego w stanie wymaganym niniejszą umową, koszty
przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę pojemników zakupionych przez
Wykonawcę, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, w części C, pkt 2,
ppkt 4), kwoty ubezpieczeń pojemników/kontenerów stanowiących własność
Wykonawcy i pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, w
części C, pkt 2, ppkt 4), koszty magazynowania pojemników/kontenerów, koszty
naprawy pojemników, zagospodarowania wymienionych trwale uszkodzonych
pojemników/kontene-rów, koszty podstawienia nowych pojemników w miejsce
trwale uszkodzonych pojemników, koszty pojemników
zastępczych, koszty
kontenerów zastępczych dla kontenerów, o których mowa w Szczegółowych
Warunkach Umowy, część B, itp.”;
17) ppkt n) w pkt 2 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„n) w wysokości 20,00 zł – za nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków
określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część J z wyłączeniem pkt 6, za
każdą niezgodność, i/lub za niedostarczenie dokumentów określonych w
Szczegółowych Warunkach Umowy, część J, pkt 5, za każdy dzień po upływie
terminu,”;
18) dopisuje się ppkt t) w pkt 2 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„t) w wysokości 200,00 zł – za każdorazowy przypadek niedostarczenia przez
Wykonawcę projektu oznakowania kontenerów, o których mowa w Szczegółowych
Warunkach Umowy, część B, zgodnie z terminami i/lub wymogami określonymi w
umowie i/lub Szczegółowych Warunkach Umowy, za każdy przypadek, za każdy dzień
następujący po upływie terminu,”;
19) dopisuje się ppkt u) w pkt 2 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„u) w wysokości 10,00 zł - za stwierdzone przez Zamawiającego, niewykonanie przez
Wykonawcę obowiązku określonego w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B,
pkt 6 ppkt 4) lit. f) zdanie drugie, za każdy dzień następujący po upływie terminu, za
każdy przypadek,”;
20) dopisuje się ppkt v) w pkt 2 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„v) w wysokości 100,00 zł - za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w
Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 6, ppkt 5 lit. e), za każdy dzień.”;
21) ppkt a) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„a) w wysokości 50,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia
przez Wykonawcę wymogów w zakresie mycia, dezynfekcji pojemnika/kontenera, za
każdy pojemnik/kontener, za każdy dzień (nie dotyczy pojemników/kontenerów,
o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;
22) ppkt c) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„c) w wysokości 50,00 zł - za każde stwierdzenie przez Zamawiającego nie wymienienia
w terminie uszkodzonego i/lub nieczytelnego oznakowania pojemnika/kontenera za
5/17
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
każdy pojemnik/kontener, za każdy dzień następujący po upływie terminu (nie
dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach
Umowy, część B)”;
ppkt d) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„d) w wysokości 200,00 zł - za każdą niezgodność w zakresie naprawy/konserwacji/renowacji/zniszczenia/usunięcia pojemnika w stosunku do zapisów umowy i/lub
Szczegółowych Warunków Umowy, za każdy pojemnik (nie dotyczy
pojemników/kontene-rów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy,
część B),”;
ppkt h) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„h) w wysokości ceny rynkowej pojemnika/pojemników ustalonej na dzień stwierdzenia
braku pojemnika/pojemników – za każdorazowe niewykonanie obowiązku
dostarczenia w miejsce utraconego/zniszczonego pojemnika/pojemników fabrycznie
nowego pojemnika/pojemników, spełniającego wymagania określone w
Szczegółowych Warunkach Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zgłoszenia Zamawiającemu/stwierdzenia przez Zamawiającego utraty/zniszczenia
pojemnika/pojemników (nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w
Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;
dopisuje się ppkt i) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„i) w wysokości 50,00 zł – za każdorazowe niewykonanie obowiązków, o których mowa
w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 6, ppkt 4) lit. j), lit. k), lit. l), lit. m),
za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu,”;
dopisuje się ppkt j) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„j) w wysokości 10,00 zł – za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego
niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w Szczegółowych
Warunkach Umowy, część B, pkt 6, ppkt 4, lit. h, za każdy przypadek, z każdy dzień,”;
dopisuje się ppkt k) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„k) w wysokości 5,00 zł - za każde stwierdzone przez Zamawiającego nie wymienienie
przez Wykonawcę w terminie uszkodzonego i/lub nieczytelnego oznakowania
pojemnika/kontenera, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część
B, za każdy pojemnik/kontener, za każdy dzień po upływie terminu,”;
dopisuje się ppkt l) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„l) w wysokości 10,00 zł – za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego
niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w Szczegółowych
Warunkach Umowy, część B, pkt 6, ppkt 5, lit. a), lit. b), za każdy przypadek, za każdy
dzień,”;
ppkt a) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„a) w wysokości 500,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego
naruszania przez Wykonawcę wymogów umowy i/lub Szczegółowych Warunków
Umowy w zakresie podstawienia pojemnika do zbiórki odpadów komunalnych,
przestawiania pojemnika do zbiórki odpadów i/lub ustawienia nowego pojemnika do
zbiórki odpadów komunalnych i/lub ustawienia zastępczego pojemnika do zbiórki
odpadów komunalnych (nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w
Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;
ppkt b) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„b) wysokości 500,00 zł – za każdorazowe nieodebranie odpadów w terminach
wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego Harmonogramów, o których
mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, za każdą niezgodność, za każdy z
Harmonogramów (nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w
Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;
ppkt c) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
6/17
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
„c) w wysokości 800,00 zł – za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego
niewykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w Szczegółowych
Warunkach Umowy, część B, pkt 2, ppkt 2 i 3,”;
ppkt d) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„d) w wysokości 150,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego
przepełnienia któregokolwiek z pojemników do zbiórki odpadów; za przepełnienie
pojemnika uważa się jego wypełnienie odpadami powyżej poziomu 90 % całkowitej
pojemności danego pojemnika (nie dotyczy pojemników, o których mowa w
Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;
ppkt j) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„j) w wysokości 500,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego
uszkodzenia przez Wykonawcę pojemników do zbiórki odpadów komunalnych, za
każdy pojemnik (nie dotyczy pojemników, o których mowa w Szczegółowych
Warunkach Umowy część B),”;
ppkt n) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„n) w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek
niewykonania obowiązku odbioru kontenera po upływie 3 dni od daty jego
podstawienia, bądź w terminie określonym przez Zamawiającego w odrębnych
Zleceniach, wystawionych w sytuacjach nieprzewidzianych (awaryjnych), za każdy
dzień następujący po upływie terminu, za każdy kontener (nie dotyczy kontenerów, o
których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;
ppkt o) w pkt 4 ust. 2 w § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„o) w wysokości 50,00 zł – za każdy przypadek stwierdzenia braku właściwego
utrzymania kontenera w należytym stanie sanitarnym, porządkowym oraz
technicznym (nie dotyczy kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach
Umowy, część B),”;
ppkt p) w pkt 4 ust. 2 w § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„p) w wysokości 100,00 zł - za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego braku
uporządkowania terenu wokół ustawionych kontenerów do zbierania odpadów,
a nadto niezapewnienia czystości i porządku w miejscu ustawienia kontenerów przez
okres 48 godzin, liczony od daty i godziny ich odbioru, za każdy dzień następujący po
upływie terminu (nie dotyczy kontenerów, o których mowa w Szczegółowych
Warunkach Umowy, część B),”;
dopisuje się ppkt u) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„u) w wysokości 15,00 zł - za stwierdzenie przez Zamawiającego przepełnienia
któregokolwiek z pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych
Warunkach Umowy, część B, za każdy przypadek, za każdy dzień; za przepełnienie
pojemnika/kontenera uważa się jego wypełnienie odpadami powyżej poziomu 90 %
całkowitej pojemności danego pojemnika/kontenera,
dopisuje się ppkt v) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„v) w wysokości 20,00 zł - za stwierdzone przez Zamawiającego, niewykonanie przez
Wykonawcę obowiązków określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B,
pkt 6 ppkt 4) lit. b, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie
terminu,”;
dopisuje się ppkt w) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„w) w wysokości 40,00 zł - za stwierdzone przez Zamawiającego, niewykonanie przez
Wykonawcę obowiązków dotyczących wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki/kontenery
oraz dostarczania worków spełniających wymogi określone w Szczegółowych
Warunkach Umowy, część B, pkt 6 ppkt 2) i ppkt 3), za każdy przypadek niewykonania
obowiązku, za każdy dzień,”;
dopisuje się ppkt x) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
7/17
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
„x) wysokości 20,00 zł – za każdorazowe nieodebranie odpadów w terminach
wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego Harmonogramów, o których
mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, za każdą niezgodność, za każdy z
Harmonogramów (dotyczy pojemników/kontenerów i worków, o których mowa w
Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;
ppkt b) w pkt 5 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„b) w wysokości 400,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu w dniu zakończenia
świadczenia usługi pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych i/lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
przeterminowanych leków i/lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
zużytych baterii, za każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy pojemnik
(nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach
Umowy, część B),”;
ppkt n) w pkt 5 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„n) w wysokości 50,00 zł za opóźnienie w odnowie powłoki malarskiej pojemników, za
każdy dzień za każdy pojemnik (nie dotyczy pojemników, o których mowa w
Szczegółowych Warunkach Umowy część B),”;
dopisuje się ppkt s) w pkt 5 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:
„s) w wysokości 10,00 zł – za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku określonego
w § 11 ust. 6, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu.”;
pkt 9 w ust. 1 w § 22 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„9) zakres przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi z regulacji
prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy, lub okolicznościami
zaistniałymi w trakcie realizacji umowy,”;
pkt 10 w ust. 1 § 22 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„10) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub wynikającymi z regulacji
prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy,”;
dopisuje się wstęp przed pkt 1 w cz. B Szczegółowych Warunków Umowy o następującym
brzmieniu:
„Strony postanawiają, że ilekroć w Szczegółowych Warunkach Umowy, części B pkt 1) –
pkt 5), mowa o pojemnikach należy przez to również rozumieć kontenery opisane w części
B, pkt 6), z wyłączeniem sytuacji, gdy zastosowano rozróżnienie pojemników i kontenerów
z uwagi na ich wymagania lub parametry bądź kwestie dotyczące rozstawienia.”;
dopisuje się pkt 6 w cz. B Szczegółowych Warunków Umowy o następującym brzmieniu:
„6. W zakresie wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne na terenie Sektora III – Fabryczna, w pojemniki/kontenery i dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym aktami prawa miejscowego,
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery i dostarczania worków
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych:
a) w trakcie świadczenia usługi, w sposób gwarantujący wyposażenie wszystkich
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne w pojemniki/kontenery oraz dostarczanie worków zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym aktami prawa miejscowego; Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za wyposażanie wszystkich nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na
terenie Sektora III – Fabryczna w pojemniki/kontenery i dostarczanie worków,
8/17
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktami prawa
miejscowego,
b) w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi w zakresie
odbioru odpadów komunalnych; Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego
monitorowania ilości nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne na terenie Sektora III – Fabryczna tak, aby
zapewnić wyposażenie w pojemniki/kontenery oraz dostarczanie worków do
wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, z zastrzeżeniem ppkt 4) lit. f), w ramach
wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 umowy.
2) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne na terenie Sektora III – Fabryczna, w pojemniki,
kontenery oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych, spełniające następujące wymagania:
a) Pojemniki o pojemnościach 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 360 l muszą spełniać
następujące parametry:
 pojemniki muszą być wykonane z wytrzymałego, szczelnego, trwałego i
odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego,
 konstrukcja pojemnika umożliwiająca stabilne ustawienie pojemnika na
podłożu utwardzonym lub nieutwardzonym, gwarantująca dużą
wytrzymałość ścian bocznych oraz ściany dolnej (dna) na obciążenie,
uzależnione od rodzaju gromadzonych odpadów oraz odporność na
uszkodzenie,
 pojemniki powinny posiadać system jezdny wyposażony w 2 pełne gumowe
kółka o średnicy min. 200 mm oraz pokrywę/klapę umożliwiającą
zamknięcie pojemników,
 konstrukcja pojemników musi umożliwiać opróżnianie grzebieniowym,
mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru
odpadów,
 kolorystyka pojemników: na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne – czarny, na tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe – żółty, na papier i tekturę – niebieski,
 muszą posiadać certyfikat „CE”,
b) Pojemniki o pojemnościach 660 l, 1100 l muszą spełniać następujące
parametry:
 pojemniki muszą być wykonane z wytrzymałego, szczelnego, trwałego i
odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego,
 konstrukcja pojemnika umożliwiająca stabilne ustawienie pojemnika na
podłożu utwardzonym lub nieutwardzonym, gwarantująca dużą
wytrzymałość ścian bocznych oraz ściany dolnej (dna) na obciążenie,
uzależnione od rodzaju gromadzonych odpadów oraz odporność na
uszkodzenie,
 pojemniki powinny posiadać system jezdny wyposażony w 4 skrętne pełne
gumowe kółka o średnicy min. 200 mm z możliwością pełnego obrotu,
w tym 2 kółka z hamulcem oraz pokrywę/klapę umożliwiającą zamknięcie
pojemników,
 konstrukcja pojemników musi umożliwiać opróżnianie grzebieniowym,
mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru
odpadów,
 kolorystyka pojemników: na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne – czarny, na tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe – żółty, na papier i tekturę – niebieski,
9/17
 muszą posiadać certyfikat „CE”,
c) Pojemniki metalowe o pojemnościach 1100 l muszą spełniać następujące
parametry:
 pojemniki muszą być wykonane z blachy ocynkowanej,
 konstrukcja pojemnika umożliwiająca stabilne ustawienie pojemnika na
podłożu utwardzonym lub nieutwardzonym, gwarantująca dużą
wytrzymałość ścian bocznych oraz ściany dolnej (dna) na obciążenie,
uzależnione od rodzaju gromadzonych odpadów oraz odporność na
uszkodzenie,
 pojemniki powinny posiadać system jezdny wyposażony w 4 skrętne pełne
gumowe kółka o średnicy min. 200 mm z możliwością pełnego obrotu,
w tym 2 kółka z hamulcem oraz pokrywę/klapę umożliwiającą zamknięcie
pojemników,
 konstrukcja pojemników musi umożliwiać opróżnianie grzebieniowym,
mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru
odpadów,
 kolorystyka pojemników: stal ocynkowana, z zastrzeżeniem, że pojemnik
musi być oznakowany czarnym kolorem, w sposób jednoznacznie
wskazujący przeznaczenie pojemnika na niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne,
 muszą posiadać certyfikat „CE”.
d) Pojemniki o pojemnościach 2,5 m3 muszą spełniać następujące parametry:
 pojemniki powinny być dostosowane do opróżniania mechanicznego przy
pomocy pojazdu wyposażonego w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS)
z głowicą standardową (z hakiem stałym lub ruchomym),
 rodzaj pojemników: jednokomorowe, typ dzwon o podstawie okrągłej lub
kwadratowej, opróżniany od dołu,
 pojemniki muszą być wykonane z trudnopalnego laminatu poliestrowoszklanego,
 konstrukcja pojemnika umożliwiająca selektywne gromadzenie odpadów,
trwała, szczelna, umożliwiająca stabilne ustawienie pojemnika na podłożu
utwardzonym lub nieutwardzonym, gwarantująca dużą wytrzymałość ścian
bocznych oraz ściany dolnej (dna) na obciążenie, uzależnione od rodzaju
gromadzonych odpadów oraz odporność na uszkodzenie,
 kolorystyka pojemników: na tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe – żółty, na papier i tekturę – niebieski,
 muszą posiadać certyfikat „CE”.
e) Zamknięte kontenery o pojemnościach 7 m3, 10 m3, 16 m3 muszą spełniać
następujące parametry:
 konstrukcja kontenerów powinna umożliwiać opróżnianie bramowym lub
hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do
odbioru odpadów,
 kontenery muszą być wykonane z metalu, wyposażone w otwory wrzutowe
zamykane pokrywami,
 konstrukcja kontenera trwała, szczelna, umożliwiająca stabilne ustawienie
pojemnika na podłożu utwardzonym lub nieutwardzonym, gwarantująca
dużą wytrzymałość ścian bocznych oraz ściany dolnej (dna) na obciążenie,
 kontenery mają być odporne na korozję,
 kolorystyka kontenerów: na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne - czarny,
 powłoki lakiernicze muszą być odporne na działanie promieniowania UV,
zmiany temperatury i inne czynniki atmosferyczne,
10/17
 muszą posiadać certyfikat „CE”.
f) Worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych
o pojemności 120 l muszą spełniać następujące wymagania:
 muszą być szczelne, zawiązywane, nierwące, wytrzymałe i
nieprzepuszczające wody,
 materiał: LDPE, półprzeźroczysty – umożliwiający stwierdzenie zawartości
bez potrzeby jego rozwiązywania, grubość: min 40 µ,
 kolorystyka worków: przeznaczone na tworzywa sztuczne, metale i
opakowania wielomateriałowe – żółty, na papier i tekturę – niebieski,
odpady zielone – brązowy,
 worki muszą posiadać nadruki o wielkości nie mniejszej jak format A4, z
opisem zbieranych odpadów z określeniem co należy gromadzić, a czego nie
należy w poszczególnych rodzajach worków oraz nazwę, adres, telefon
kontaktowy, fax, e-mail, logo zarówno Wykonawcy realizującego przedmiot
zamówienia jak i Zamawiającego.
3) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, według następujących zasad, z zastrzeżeniem pkt 4):
a) Nieruchomości zamieszkałe o charakterze jednorodzinnym:
 pojemniki o pojemnościach 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, przeznaczone do
gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 worki o pojemności 120 l przeznaczone do gromadzenia tworzyw
sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali,
opakowań wielomateriałowych,
 pojemniki o pojemności 120 l (bądź w uzasadnionych przypadkach worki
o pojemności 120 l w przypadku, gdy nie ma możliwości wyposażenia
nieruchomości w pojemniki), przeznaczone do gromadzenia papieru i
tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
 worki o pojemności 120 l przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych
(odpady zielone, zgodnie z uchwałą RM Wrocławia nr XXXII/741/12 z dnia
18 października 2012 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) Nieruchomości zamieszkałe o charakterze wielorodzinnym:
 pojemniki o pojemnościach 1100 l oraz kontenery zamknięte o
pojemnościach 7 m3, 10 m3 i 16 m3 (bądź w pojemniki o mniejszych
pojemnościach, w przypadku gdy nie będzie możliwości wyposażenia
nieruchomości w pojemniki/kontenery o podanych pojemnościach),
przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych,
 pojemniki o pojemności 1100 l i 2,5 m3 (lub w pojemniki o mniejszych
pojemnościach, w przypadku gdy nie będzie możliwości wyposażenia
nieruchomości w pojemniki o podanych pojemnościach) przeznaczone do
gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali,
opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych,
 pojemniki o pojemności 1100 l i 2,5 m3 (bądź w pojemniki o mniejszych
pojemnościach, w przypadku gdy nie będzie możliwości wyposażenia
nieruchomości w pojemniki o podanych pojemnościach) przeznaczone do
gromadzenia papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury,
 worki o pojemności 120 l przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych
(odpady zielone, zgodnie z uchwałą RM Wrocławia nr XXXII/741/12 z dnia
18 października 2012 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11/17
c) Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne w
pojemniki/kontenery i worki, przeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych wg następujących zasad:
 pojemniki o pojemnościach 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 360 l 660 l, 1100 l,
kontenery zamknięte o pojemnościach 7 m3, 10 m3 i 16 m3, przeznaczone
do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 pojemniki o pojemności 240 l, 1100 l i 2,5 m3 bądź worki o pojemności 120 l
przeznaczone do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw
sztucznych, metali, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych,
 pojemniki o pojemności 120 l, 1100 l i 2,5 m3 bądź worki o pojemności 120 l
przeznaczone do gromadzenia papieru i tektury, opakowań z papieru i
tektury,
 worki o pojemności 120 l przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych
(odpady zielone, zgodnie z uchwałą RM Wrocławia nr XXXII/741/12 z dnia
18 października 2012 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) w zakresie wyposażenia przez Wykonawcę nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki,
kontenery i dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych:
a) przeprowadzenia konsultacji z właścicielami nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w celu pozyskania
informacji dotyczących:
 miejsc ustawienia pojemników/kontenerów i gromadzenia odpadów,
 ilości pojemników/kontenerów i worków,
 rodzajów pojemników/ kontenerów i worków,
 pojemności pojemników/ kontenerów,
przy uwzględnieniu wymagań w zakresie minimalnych pojemności pojemników
oraz innych obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Wrocławia,
b) uwzględnienia przeprowadzonych konsultacji przy sporządzaniu Wykazu miejsc
gromadzenia odpadów komunalnych, o którym mowa w części B, pkt 5, ppkt 1)
Szczegółowych warunków umowy, poprzez przypisanie do konkretnych miejsc
gromadzenia odpadów, ilości i pojemności pojemników/kontenerów i worków,
oraz rodzajów pojemników/kontenerów i worków, oraz:
 wyposażenia na czas świadczenia usługi, najpóźniej na dzień 01.07.2013 r.,
wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, położonych wzdłuż ulic w obrębie Sektora III –
Fabryczna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy oraz z
opracowanym przez Wykonawcę Wykazem miejsc gromadzenia odpadów
komunalnych w pojemniki/kontenery przeznaczone do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz worki
przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, z
zastrzeżeniem lit. b) tiret drugi i z zastrzeżeniem lit. f),
 wyposażenia na czas świadczenia usługi, najpóźniej w terminie do 60 dni
kalendarzowych od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
położonych wzdłuż ulic w obrębie Sektora III – Fabryczna, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy oraz z opracowanym przez
Wykonawcę Wykazem miejsc gromadzenia odpadów komunalnych
w pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów
12/17
c)
d)
e)
f)
g)
komunalnych tj. papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych, z zastrzeżeniem lit. f),
 sukcesywnego dostarczania właścicielom nieruchomości worków
przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych,
polegającego na przekazywaniu worków przy każdym odbiorze worków za
zgromadzonymi w nich odpadami komunalnymi, począwszy od dnia
01.07.2013 r.,
wyposażania nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery i dostarczania worków
do gromadzenia odpadów komunalnych w trakcie realizacji usługi,
uwzględniając zmiany w ilościach nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne objętych systemem
oraz powstanie nowych ulic/placów,
posiadania stałego zapasu worków (minimum w ilości gwarantującej
miesięczną obsługę nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne na terenie Sektora III – Fabryczna),
w ilości zapewniającej ciągłość dostarczania worków właścicielom
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, przez cały okres realizacji usługi, w ramach wynagrodzenia
określonego w § 15 ust. 1 umowy; Wykonawca w ostatnim miesiącu
świadczenia usługi zobowiązany jest posiadać zapas worków umożliwiający
prawidłowe świadczenie usługi do końca terminu realizacji świadczenia usługi
określonego w umowie,
uwzględnienia, w przypadku tworzenia wspólnych miejsc gromadzenia
odpadów dla kilku nieruchomości (właściciele więcej niż jednej nieruchomości
korzystają z tych samych pojemników), wymagań zgodnych z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, określających, że łączna
pojemność tych pojemników musi odpowiadać co najmniej sumie minimalnej
pojemności pojemników dla każdej nieruchomości,
odbioru odpadów komunalnych, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości
posiada już swoje pojemniki/kontenery/worki i w związku z tym odmówił
wyposażenia swojej nieruchomości przez Wykonawcę w pojemniki/kontenery/
worki Wykonawcy; na taką okoliczność Wykonawca niezwłocznie sporządzi
notatkę służbową uwzględniającą, adres nieruchomości i przedłoży ją
Zamawiającemu drogą elektroniczną, pisemną lub faksem najpóźniej w
następnym dniu roboczym po dacie zdarzenia;
oznaczenia pojemników/kontenerów przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych, najpóźniej do dnia 01.07.2013 r., zgodnie ze wzorem
oznakowania, który Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przygotowanym
wg następujących zaleceń:
 format oznakowania nie mniejszy niż:
 dla pojemników 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 360 l – A4,
 dla pojemników 660 l, 1100 l, 1,5 - 3,2 m3, 7 m3, 10 m3, 16 m3 – A3,
 czytelny opis w formie pisemnej zastosowania pojemnika/kontenera pod
względem zbieranych odpadów, z opisem co należy wrzucać, a czego nie
należy wrzucać do poszczególnych rodzajów pojemników/kontenerów, z
zastrzeżeniem, że pojemniki/kontenery na niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne mają być opisane jedynie w zakresie gromadzonej
frakcji, tj. „zmieszane odpady komunalne”,
 oznakowanie ma zawierać nazwę, adres, telefon kontaktowy, fax, e-mail
oraz logo zarówno Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia jak
13/17
i Zamawiającego, a także numer telefonu i adres mailowy Biura Obsługi
Klienta Wykonawcy,
 oznakowanie ma stanowić formę samoprzylepnej naklejki, trwałej,
odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
 niedopuszczalne jest umieszczanie na pojemnikach innych niż określono
wyżej informacji, oznaczeń, reklam itp.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość naniesienia ewentualnych uwag do
projektu oznakowania pojemników w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu oznakowania od Wykonawcy.
h) utrzymania pojemników/kontenerów Wykonawcy w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności mycia i dezynfekcji
pojemników/kontenerów, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 3,
§ 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, a także
naprawy i renowacji oraz bieżącego odnawiania powłok malarskich
kontenerów w przypadku widocznych ich ubytków, zadrapań, uszkodzeń
powierzchni,
i) postępowania ze ściekami powstałymi w trakcie mycia i dezynfekcji zgodnie
z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,
j) naprawy pojemników/kontenerów Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych
od daty zgłoszenia uszkodzenia przez właściciela nieruchomości, bądź od daty
stwierdzenia uszkodzenia przez Wykonawcę, bądź od daty zgłoszenia
uszkodzenia przez Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną,
k) podstawienia
pojemników/kontenerów
zastępczych
w
miejsce
pojemników/kontenerów wymagających naprawy poza miejscem ustawienia
uszkodzonych pojemników/kontenerów, o takich samych parametrach
technicznych i pojemnościach oraz o takim samym oznakowaniu; Wykonawca
dokona podstawienia pojemników/kontenerów zastępczych w momencie
zabrania uszkodzonych pojemników/kontenerów do naprawy,
l) wymiany uszkodzonych pojemników/kontenerów na nieuszkodzone
pojemniki/kontenery o takich samych parametrach technicznych i
pojemnościowych oraz o takim samym oznakowaniu, w sytuacji gdy naprawa
uszkodzonych pojemników/kontenerów jest niemożliwa lub koszt naprawy
przekracza wartość rynkową pojemników/kontenerów; Wykonawca dokona
wymiany pojemników/kontenerów w terminie 7 dni roboczych od daty
zgłoszenia
przez
właściciela
nieruchomości
uszkodzenia
pojemników/kontenerów, bądź od daty stwierdzenia uszkodzenia przez
Wykonawcę, bądź od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego na
piśmie lub drogą elektroniczną,
m) w przypadku utraty pojemników/kontenerów Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczania w miejsce utraconych pojemników/kontenerów, pojemniki/kontenery o takich samych parametrach technicznych i pojemnościowych, w
terminie 24 godzin od daty zgłoszenia przez właściciela nieruchomości utraty
pojemników/kontenerów, bądź od daty stwierdzenia utraty przez Wykonawcę,
bądź od daty zgłoszenia utraty przez Zamawiającego na piśmie lub drogą
elektroniczną,
n) aktualizowania i przedkładania zaktualizowanego Harmonogramu opróżnień
pojemników i odbioru worków oraz Wykazu miejsc gromadzenia odpadów
komunalnych, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy w części
B, pkt 5, po każdej zmianie spowodowanej zmianą ilości, pojemności i
rodzajów pojemników/kontenerów oraz worków,
o) Wykonawca zobowiązany jest do podstawiania pojemników/kontenerów i
dostarczania worków oraz oznakowania ich w sposób wymagany zapisami
14/17
SIWZ wyłącznie na frakcje zbierane zgodnie z częścią B, pkt 1 Szczegółowych
Warunków Umowy.
5) W zakresie dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przekazania Zamawiającemu na piśmie, w dniu następującym po dniu
rozpoczęcia świadczeniu usługi, oświadczenia dotyczącego wyposażenia, co
najmniej:
 w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne,
 w worki na segregowane odpady komunalne, wszystkich nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
w przypadku, gdy właściciele nieruchomości odmówili wyposażenia swojej
nieruchomości w pojemniki/kontenery, Wykonawca zobowiązany jest w
powyższym oświadczeniu wskazać nieruchomości, które nie zostały
wyposażone w pojemniki/kontenery Wykonawcy,
b) informowania drogą elektroniczną Zamawiającego, o wyposażeniu
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady
komunalne, w pojemniki/kontenery, w terminie do 48 godzin od dnia ich
podstawienia,
c) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w formie elektronicznej (Microsoft
Word lub Excel) do akceptacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
zakończenia podstawiania wszystkich pojemników i kontenerów,
Harmonogramu mycia i dezynfekcji pojemników/kontenerów przeznaczonych
do gromadzenia odpadów komunalnych,
d) uwzględnienia w Planie obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z Sektora II (zwany dalej Planem obsługi systemu), o którym
mowa w Szczegółowych Warunkach w Umowy część A następujących
informacji:
 w zakresie dostarczanych worków: wskazanie sposobu dystrybucji worków
przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na
terenie zabudowy jedno i wielorodzinnej obsługiwanego Sektora,
 w zakresie odpadów gromadzonych w workach, określenie sposobu odbioru
worków od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne o charakterze jednorodzinnym i
wielorodzinnym,
 w zakresie podstawianych przez Wykonawcę pojemników/kontenerów,
wskazanie informacji dotyczących:
 technologii opróżniania pojemników/kontenerów,
 technologii i miejsc mycia, dezynfekcji, napraw i konserwacji
pojemników/kontenerów,
 kserokopii dokumentów bądź oświadczeń potwierdzających tytuł
prawny Wykonawcy do pojemników i kontenerów.
e) pisemnego przekazania Zamawiającemu, na 6 miesięcy przed zakończeniem
świadczenia usługi w terminie określonym w umowie, opisu sposobu
odebrania/usunięcia od właścicieli nieruchomości/z terenów nieruchomości
zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne wszystkich pojemników/kontenerów; W sytuacji gdy termin
świadczenia usługi ulegnie zmianie na zasadach określonych w umowie,
wówczas opis sposobu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
przekaże na 3 miesiące przed planowanym terminem zakończenia świadczenia
usługi,
15/17
f) przekazania Zamawiającemu na piśmie, w dniu następującym po dniu
zakończenia
świadczeniu
usługi,
oświadczenia
dotyczącego
odebrania/usunięcia na dzień ostatniego dnia świadczenia usługi, ustalonego
zgodnie z treścią umowy, wszystkich pojemników/kontenerów od właścicieli
nieruchomości/z terenów nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości
niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne.”;
48) dopisuje się ppkt 17 w pkt 2 cz. J Szczegółowych Warunków Umowy o następującym
brzmieniu:
„17) zestawienia dotyczącego:
a) ilości i pojemności poszczególnych pojemników, podstawionych właścicielom
nieruchomości i obsługiwanych przez Wykonawcę wraz z podziałem na
gromadzone frakcje,
b) ilości i rodzaje dostarczonych właścicielom nieruchomości worków,
c) adresów nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne
z przypisanymi do nich ilościami i pojemnościami pojemników przeznaczonych do
gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z
podaniem częstotliwości opróżniania przedmiotowych pojemników w danym
miesiącu,
d) wykonanych prac w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników/kontenerów
Wykonawcy poprzez przedłożenie kserokopii faktur/rachunków potwierdzających
wykonanie powyższych czynności w przypadku świadczenia ich przez
upoważnione podmioty zewnętrzne bądź oświadczenia w przypadku wykonania
ich przez Wykonawcę we własnym zakresie.”.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych zmienia się termin:
- składania ofert – do dnia 07.05.2013 r. do godz. 1000,
- otwarcia ofert – na dzień 07.05.2013 r. o godz. 1300.
W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo
zamówień publicznych, w związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zmienia się treść Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:
1) ppkt 1 w pkt II.1.5) otrzymuje brzmienie:
„1. Zamówienie obejmuje odbieranie, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne, wraz z wyposażeniem nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w
pojemniki/kontenery oraz dostarczaniem worków przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych, na terenie Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna
zgodnie z zasadami prawa krajowego oraz aktami prawa miejscowego.”;
2) ppkt 2 w pkt II.1.5) otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
2) odbierania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne, tj. opakowań ze szkła z podziałem na szkło
bezbarwne i szkło kolorowe, opakowań, z papieru i z tektury oraz opakowań z
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i opakowań z metali,
prowadzonej w miejscach ogólnodostępnych,
16/17
3) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych
leków,
4) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych,
5) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki zużytych baterii,
6) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych,
7) usuwania z terenów zlokalizowanych na Sektorze III – Fabryczna odpadów
zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,
8) wykonywania prac interwencyjnych na terenie Sektora III – Fabryczna,
9) zakupu, w ramach wynagrodzenia, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy,
10) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery wraz z utrzymaniem ich w
należytej czystości i w pełnej sprawności technicznej oraz dostarczania worków
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do
zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.”;
3) pkt IV.3.4) otrzymuje brzmienie:
„IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
07.05.2013 - 10:00”;
4) pkt IV.3.8) otrzymuje brzmienie:
„IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 07.05.2013 - 13:00”.
Z poważaniem
Sprawę prowadzi: Monika Cander, tel. 071 75 86 909, e-mail: [email protected]
17/17
Download