DRUK -04- Ilnicki str. 311-323

advertisement
Acta Haematologica Polonica 2007, 38, Nr 3, str. 311–323
PRACA ORYGINALNA – Original Article
KRZYSZTOF ILNICKI,
ELśBIETA URBANOWSKA*
Wpływ przechowywania komórek jądrowych krwi pępowinowej w naczyniach z róŜnych tworzyw sztucznych
na ich przeŜycie i potencjał proliferacyjny
The effect of storage of the nuclear cells suspension from cord
blood in different plastic materials on their survival and proliferative potential
Z Zakładu Genetyki, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajewska-Walasek
*Z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych A.M. w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
STRESZCZENIE
Tematem przedstawionej pracy była ocena wpływu dwóch rodzajów tworzyw sztucznych, w których dokonywane jest preparowanie komórek jądrowych krwi pępowinowej przeznaczonej do
przeszczepienia, na jakość zawartych w niej komórek krwiotwórczych.
Preparatykę krwi pępowinowej oraz jej przechowywanie przez okres 14 dni, prowadzono równolegle w wykonanych z polipropylenu i polistyrenu naczyniach przeznaczonych do preparatyki
materiału biologicznego. Stwierdzono, Ŝe jakkolwiek Ŝadne z tych tworzyw nie wpływało wybiórczo na Ŝywotność komórek jądrowych, to jednak preparatyce i przechowywaniu w naczyniach wykonanych z polistyrenu towarzyszyły duŜo wyŜsze straty liczby komórek jądrowych,
w tym komórek tworzących kolonie krwiotwórcze.
SŁOWA KLUCZOWE: Krew pępowinowa – Komórki jądrowe – Naczynia z polistyrenu – Naczynia z polipropylenu
SUMMARY
The aim of this work was to evaluate the effect of two plastic materials destinated for the processing of the nuclear cells on the quality of the cord blood hematopoietic cells. Processing and a
14 day storage of these cells was performed simultaneously in the dishes made of coated polystyrene and polypropylene. It was found that although neither of these materials influenced directly
the viability of the nuclear cells, processing in the dishes made of coated polystyrene caused
marked reduction in the number of these cells.
KEY WORDS: Cord blood – Nuclear cells – polystyrene dishes – Polypropylene dishes
312 K. ILNICKI, E. URBANOWSKA
WSTĘP
Przeszczepianie szpiku kostnego allogenicznego jest szeroko stosowaną metodą
leczenia nienowotworowych i nowotworowych chorób układu krwiotwórczego. Czynniki takie, jak wyŜsza od komórek szpiku aktywność proliferacyjna komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej, ich odpornościowa niedojrzałość ułatwiająca dobranie
dawcy i biorcy (9, 11, 16, 20, 26), oraz praktycznie nieograniczony dostęp do niej
spowodowały wzrost zainteresowania tym źródłem komórek krwiotwórczych (1, 6).
Problemy techniczne związane z pobraniem krwi pępowinowej to jednorazowość
jej pobrania i na ogół niewielka jej objętość. Uzupełnić krew pępowinową moŜna tylko
szpikiem pobranym od tego samego dawcy, co nie zawsze jest moŜliwe. Dlatego teŜ
spośród rozwaŜanych technik preparowania krwi pępowinowej stosuje się takie, które
gwarantują największą wydajność jej pozyskania i najmniejsze straty komórek krwiotwórczych w czasie dalszej obróbki.
Przez cały czas, od pobrania krwi pępowinowej do jej ewentualnego przeszczepienia znajduje się ona w naczyniach, które mogą być wykonane z róŜnych materiałów.
ChociaŜ, materiały te są bez wyjątku dopuszczone do stosowania w hodowli tkankowej, to jednak mogą one wpływać w zróŜnicowany sposób na róŜne rodzaje komórek
krwi i brakuje danych dotyczących oddziaływania poszczególnych tworzyw sztucznych na komórki krwiotwórcze krwi pępowinowej. Takie komórki mogą mieć kontakt
z tego typu materiałami przez dłuŜszy lub krótszy okres czasu.
Z reguły, komórki krwiotwórcze nie są preparowane bezpośrednio po pobraniu
(które często odbywa się w nocy) a dopiero po kilku godzinach przechowywania w lodówce i przekazaniu ich do banku komórek krwiotwórczych. Ponadto, komórki są
preparowane (a więc wirowane, sedymentowanie itp.) i to równieŜ obejmuje czas, kiedy kontaktują się z róŜnymi materiałami naczyń. Po trzecie, istnieje moŜliwość przetrzymania przez pewien okres czasu zawiesiny komórek jądrowych krwi pępowinowej
w temperaturze +4°C (3, 13 , 19) bez zamraŜania, jeśli przeszczepienie będzie się mogło odbyć w krótkim czasie (do 72 godz.).
UŜywane dawniej do procedur laboratoryjnych szkło borokrzemowe – nie modyfikowane, sprzyjające adhezji komórek oraz silikonowane – nie sprzyjające adhezji,
wyszło juŜ całkowicie z uŜycia. Zamiast niego, zastosowanie znalazło szereg róŜnych
tworzyw sztucznych o róŜnorodnych właściwościach fizykochemicznych, spełniających lepiej swoje zadanie niŜ szkło (14). Do najczęściej stosowanych naleŜą:
– polietylen (PE) – wytwarzane są z niego pipety, kapilary do krioprezerwacji zarodków, wyściółka worka do krioprezerwacji krwi i produktów krwiopochodnych.
– polipropylen (PP) – słuŜy do produkcji pipet, końcówek do pipet
jednomiarowych, probówek (w tym probówek do krioprezerwacji) oraz jako wyściółka
worka do krioprezerwacji krwi i produktów krwiopochodnych.
– polichlorek winylu (PVC) – słuŜy przede wszystkim do produkcji worków do obróbki krwi i jej przechowywania w temperaturach nie niŜszych niŜ 0°C (igielit) oraz
do produkcji kapilar do krioprezerwacji zarodków (odmiana winiduru).
Wpływ przechowywania komórek jądrowych krwi pępowinowej
313
– polistyren (PS) – to tworzywo, ze zmodyfikowaną (uszlachetnioną) warstwą powierzchniową, jest szczególnie przydatne do produkcji jednorazowych naczyń słuŜących do hodowli tkankowych ze względu na dobre powinowactwo do adhezji komórek; produkowane są z niego równieŜ probówki.
– poliwęglan (PC) – ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną szczególnie dobrze nadaje się do produkcji probówek do ultrawirowania.
Najczęściej naczynia wykorzystywane podczas preparowania i krótkoterminowego
przechowywania krwi pępowinowej wykonane są z polistyrenu lub z polipropylenu.
Inne tworzywa są wykorzystywane jedynie sporadycznie. Jest rzeczą oczywistą, Ŝe
wszystkie te tworzywa muszą być w najwyŜszym stopniu oczyszczone od śladów monomeru, plastyfikatora czy antyutleniacza. Powierzchnia polistyrenu zostaje uszlachetniona metodami będącymi tajemnicą producenta. JednakŜe nawet nieuszlachetniony
powierzchniowo, lecz dobrze oczyszczony polistyren (klasa – opakowania Ŝywności
i leków) (17) nadaje się do hodowli komórek krwiotwórczych (7). Większość dostępnego piśmiennictwa opisuje wpływ kontaktu tworzywa, z którego wykonane jest naczynie na krwinki płytkowe (24), ich degradację i tworzenie skrzepów (10).
Przedmiotem pracy było porównanie oddziaływania róŜnych tworzyw
sztucznych tj. polistyrenu i polipropylenu na komórki jądrowe krwi pępowinowej: ich
przeŜycie i zdolność do tworzenia kolonii krwiotwórczych.
MATERIAŁ I METODY
Pracę wykonano na 80 porcjach krwi pępowinowej pobranej w trakcie porodów
rozwiązywanych siłami natury. Wiek rodzących wahał się w przedziale od 18 do 34
lat, były zdrowe, a porody odbywały się bez komplikacji.
Określano objętość pobranej krwi, liczono bezwzględną liczbę komórek jądrowych (za pomocą analizatora hematologicznego Cell Dyna 1700 firmy Abbott) w
populacji, której występują komórki krwiotwórcze oraz określano Ŝywotność tych
komórek metodą wchłaniania błękitu trypanu obliczając odsetek martwych komórek,
które pochłonęły barwnik. Cała objętość krwi pępowinowej była dzielona na 2 części,
z których jedna słuŜyła do badania pełnej krwi, a druga do wyizolowania frakcji komórek jądrowych. Próbki pełnej krwi pępowinowej o objętości 5 ml przechowywano
w naczyniach polistyrenowych i polipropylenowych w temp. +4ºC. W celu uzyskania
frakcji leukocytarnej krew dzielono na 3 części – jedna część była poddawana separacji
na Gradisolu-L (Polfa Kutno), druga na roztworze Ŝelatyny (Fluka Biochemika AG),
a trzecia na 6% roztworze Skrobi Hydroksyetylowanej (Fresenius AG). Do preparowania i przechowywania krwi pępowinowej uŜywano produktów firmy Nalgae-Nunc
Roskilde tj. probówek polistyrenowych z płaskim dnem o pojemności 10 ml oraz probówek polipropylenowych o pojemności 10 ml.
W celu określenia liczby komórek krwiotwórczych i ich zdolności do tworzenia
kolonii hematopoetycznych zakładano hodowlę w podłoŜu z metylcelulozą (Stem Cell
Tech.). Odczytywano liczbę wyrośniętych kolonii krwiotwórczych na 50 000 nasadzo-
314 K. ILNICKI, E. URBANOWSKA
nych komórek. Kolonie krwiotwórcze klasyfikowano według kryteriów opracowanych
przez Sutherland i wsp. (23). Wynik był średnią z odczytu z 2 płytek.
Otrzymane wartości przedstawiano jako średnie ± odchylenie standardowe. Porównania między grupami były przeprowadzane z uŜyciem testu t Studenta, a wartości
p poniŜej 0,05 uznawano za znamienne statystycznie.
.
WYNIKI
Wpływ dwóch rodzajów tworzyw sztucznych na komórki jądrowe krwi pępowinowej przechowywanej w +4°C przez 14 dni.
a. Wpływ przechowywania w naczyniach z polistyrenu i polipropylenu pełnej krwi
pępowinowej oraz wyizolowanej frakcji komórek jądrowych na odzysk tych komórek.
Wpływ przechowywania komórek jądrowych w naczyniach z polistyrenu i polipropylenu na odzysk tych komórek przedstawia Rycina 1. Podczas przechowywania
pełnej krwi w naczyniach polistyrenowych, po 7 dniach liczba komórek jądrowych
zmniejszała się do 22 ± 13% liczby wyjściowej a po 14 dniach do 14 ± 7%. Podobne
wyniki obserwowano, gdy przechowywano wyizolowane komórki jądrowe (odpowiednio 28 ± 15% i 17 ± 12%).
110
Krew pełna
100
Izolowane komórki jądrowe
90
80
70
60
50
40
p<0,05
30
p<0,05
20
p<0,05
10
0
czas
przechowywania
p<0,05
p<0,05
PP PS
7 dni
PP
PS
14 dni
PP
PS
7 dni
p<0,05 - róŜnica statystycznie znamienna
PP
Polipropylen-PP
PS
14 dni
Polistyren-PS
0
Ryc. 1. Wpływ przechowywania w temp. +4 C przez 14 dni pełnej krwi pępowinowej oraz izolowanych
komórek jądrowych w naczyniach z polistyrenu i polipropylenu na odzysk tych komórek
Fig.1. Influence of the 14 days storage in +40C of nonprocessed cord blood and leucocytic fraction in the
polystyrene and polypropylene dishes on the cells recovery
Natomiast w naczyniach z polipropylenu, po 7 dniach następowało nieznaczne
zmniejszenie liczby komórek jądrowych (do 88 ± 14% wartości wyjściowej w krwi
pełnej i 79 ± 20% w materiale izolowanym), które pogłębiało się w czasie kolejnych
dni przechowywania osiągając wartość 52 ± 16% w stosunku do wyjściowej liczby
komórek jądrowych krwi pełnej i 30 ± 14% izolowanych komórek jądrowych. Wydaje
się, Ŝe przechowywanie krwi pępowinowej pełnej, jak teŜ zawiesiny izolowanych
z niej komórek jądrowych w naczyniach wykonanych z powierzchniowo modyfikowa-
Wpływ przechowywania komórek jądrowych krwi pępowinowej
315
nego polistyrenu wpływa niekorzystnie na odzysk tych komórek. Preparatyka i przechowywanie w naczyniach wykonanych z polipropylenu powoduje znacząco mniejsze
straty. Na Rycinie 1 przedstawiono ponadto znamienność róŜnic w odniesieniu do poszczególnych par wartości.
Fot. 1 a
Fot. 1 b
Fot. 2
316 K. ILNICKI, E. URBANOWSKA
Komórki, których ubywa z zawiesiny tworzą wielokomórkowe płatowate skupienia
na ściankach naczynia (Fot. 1, 2). Stwierdzono znacznie intensywniejsze tworzenie
takich struktur na ściankach naczynia wykonanego z polistyrenu niŜ z polipropylenu.
Tabela 1. Porównanie odzysku liczby komórek jądrowych z 1 ml frakcji leukocytarnej krwi pepowinowej izolowanej na Gradisolu - L (G-L), skrobi hydroksyetylowanej (HES), Ŝelatynie (śel) oraz
z 1 ml krwi pełnej przechowywanych w temp. +4° C w naczyniach polistyrenowych
i polipropylenowych.
Table 1. Comparison of the number of nuclear cell recovery from 1 ml leucocytic fraction of cord
blood isolated on Gradisol L (G-L), hydoxyethyl starch (HES), gelatine (Gel) and from 1 ml of nonprocessed cord blood stored in polystyrene and polypropylene dishes in +4° C.
Rodzaj przechowywanego preparatu
komórkowego
(po izolacji na:)
Gradisol-L
HES
śelatyna
Krew pełna
Wyjściowa
liczba
komórek
w 1 ml
7,4 x 106
9,7 x 106
10,9 x 106
14,1 x 106
Liczba komórek w preparacie
przechowywanym w polistyrenie (na 1 ml)
7 dni
2,1 x 106
2,7 x 106
3,1 x 106
3,1 x 106
14 dni
1,3 x 106
1,6 x 106
1,9 x 106
2,0 x 106
Liczba komórek w preparacie
przechowywanym w polipropylenie (na 1 ml)
7 dni
5,8 x 106
7,7 x 106
8,6 x 106
12,4 x 106
14 dni
2,2 x 106
2,9 x 106
3,3 x 106
7,3 x 106
W Tabeli 1 przedstawiono wyniki odzysku liczby komórek jądrowych frakcji leukocytarnej uzyskanej po izolowaniu na Gradisolu-L, Skrobi Hydroksyetylowanej i śelatynie oraz komórek jądrowych pełnej krwi, przechowywanych w naczyniach z polistyrenu i polipropylenu przez 14 dni. Uzyskane wyniki wskazują na gwałtowne
zmniejszenie liczby komórek jądrowych przechowywanych w naczyniach polistyrenowych, szczególnie nasilone po 7 dniach. W tym samym czasie zmniejszenie liczby
komórek jądrowych przechowywanych w naczyniach polipropylenowych było niewielkie.
b. Wpływ przechowywania w naczyniach z polistyrenu i polipropylenu komórek
jądrowych pełnej krwi pępowinowej oraz wyizolowanej frakcji komórek jądrowych na
ich Ŝywotność.
śywotność komórek jądrowych krwi pełnej oraz komórek jądrowych izolowanych
z krwi pępowinowej przechowywanych w naczyniach z polistyrenu i polipropylenu
przedstawiono na Rycinie 2. śywotność komórek jądrowych w materiale izolowanym
oraz w krwi pełnej nie zmieniała się przez 7 dni przechowywania w temperaturze
+4°C, niezaleŜnie od tego z jakiego rodzaju tworzywa były wykonane naczynia, dla
uproszczenia nie zaznaczono więc rodzaju tworzywa na Rycinie 2.
Jednak, zarówno w krwi pełnej, jak i we frakcji izolowanych komórek jądrowych
obserwowano słabą, statystycznie nieznamienną tendencję do zmniejszenia się Ŝywotności po 14 dniach przechowywania, równieŜ niezaleŜnie od rodzaju tworzywa, z którego sporządzone były naczynia. Nie zaobserwowano równieŜ wpływu metody separacji krwinek jądrowych na ich przeŜycie w trakcie przechowywania.
Odzysk liczby Ŝywych komórek jądrowych frakcji leukocytarnej uzyskanej po izolowaniu na Gradisolu-L, Skrobi Hydroksyetylowanej i śelatynie oraz komórek jądro-
Wpływ przechowywania komórek jądrowych krwi pępowinowej
317
110
Krew pełna
Izolowane komórki jądrowe
105
100
śywotność (%)
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
14 dni
7 dni
czas przechowywania
Ryc. 2. Wpływ przechowywania w temp. +40C przez 14 dni pełnej krwi pępowinowej oraz izolowanych
komórek jądrowych na ich Ŝywotność.
Fig. 2. Influence of the 14 days storage in +40C of nonprocessed cord blood and leucocytic fraction on
their viability.
Tabela 2. Porównanie odzysku liczby Ŝywych komórek jądrowych z 1 ml frakcji leukocytarnej krwi
pepowinowej izolowanej na Gradisolu – L (G-L), 1,2% skrobi hydroksyetylowanej (HES) i 1,5% Ŝelatynie
(śel) oraz z 1 ml krwi pełnej przechowywanych w temp. 4°C w naczyniach polistyrenowych
i polipropylenowych.
Table 2. Comparison of the number of viable nuclear cells recovery from 1 ml leucocytic fraction of cord
blood isolated on Gradisol L (G-L), hydoxyethyl starch (HES), gelatine (Gel) and from 1 ml of nonprocessed cord blood stored in polystyrene and polypropylene dishes in +4° C.
Rodzaj przechowywanego preparatu
komórkowego
(po izolacji na: )
Wyjściowa
liczba
komórek
w 1 ml
Gradisol-L
HES
śelatyna
Krew pełna
7,4 x 106
9,7 x 106
10,9 x 106
14,1 x 106
Liczba komórek w preparacie
przechowywanym
w polistyrenie (na 1 ml)
Liczba komórek w preparacie przechowywanym w
polipropylenie (na 1 ml)
7 dni
2,0 x 106
2,5 x 106
2,9 x 106
2,9 x 106
7 dni
5,5 x 106
7,2 x 106
8,1 x 106
11,7 x 106
14 dni
1,1 x 106
1,4 x 106
1,7 x 106
1,9 x 106
14 dni
1,9 x 106
2,6 x 106
2,9 x 106
6,8 x 106
wych pełnej krwi pepowinowej podczas przechowywania w naczyniach z polistyrenu
i polipropylenu przedstawia Tabela 2. Na wyniki zmniejszenia się liczby komórek
jądrowych pozostających w zawiesinie nakłada się statystycznie nieznamienny, aczkolwiek niewielki spadek Ŝywotności tych komórek po 7 i 14 dniach przechowywania
w naczyniach z polistyrenu i polipropylenu. Wynosił on odpowiednio 6% dla izolowanych komórek jądrowych krwi pełnej oraz izolowanych komórek jądrowych po 7
dniach, a 7% dla krwi pełnej i 12% dla izolowanych komórek jądrowych po 14 dniach
przechowywania (Rycina 2). Przechowywanie w naczyniach polistyrenowych i polipropylenowych dopuszczonych do preparowania materiału biologicznego, wydaje się
nie mieć znaczącego wpływu na Ŝywotność komórek jądrowych krwi pępowinowej
318 K. ILNICKI, E. URBANOWSKA
odsetek odzysku liczby komórek tworzących kolonie krwiotwórcze
przechowywanych przez okres 14 dni, a statystycznie nieznamienne zmniejszenie
Ŝywotności komórek jest rezultatem normalnych procesów katabolicznych zachodzących w komórkach przebywających w warunkach sztucznych, poza organizmem.
c. Wpływ przechowywania w naczyniach z polistyrenu i polipropylenu komórek
jądrowych pełnej krwi i frakcji komórek izolowanych na odzysk komórek tworzących
kolonie krwiotwórcze
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
p<0,05
p<0,05
p<0,05
10
0
czas przechowywania
7 dni
14 dni
Gradisol-L
7 dni
14 dni
HES
p<0,05 - róŜnica statystycznie znamienna
7 dni
14 dni
śelatyna
Ryc. 3. Wpływ przechowywania w temp. +40C przez 14 dni komórek jądrowych krwi pępowinowej izolowanych róŜnymi metodami na odzysk liczby komórek tworzących kolonie krwiotwórcze.
Fig. 3. Influence of the 14 days storage in +40C of the cord blood nuclear cells isolated by different methods, on the recovery of the hematopoietic colony forming cells.
Na Rycinie 3 przedstawiono wpływ 14-dniowego przechowywania w naczyniach
polistyrenowych i polipropylenowych w temp. +4ºC wyizolowanych z krwi pępowinowej komórek jądrowych na odzysk liczby komórek tworzących kolonie krwiotwórcze. W przypadku kaŜdej metody separacji komórek jądrowych liczba komórek tworzących kolonie krwiotwórcze na 105 hodowanych komórek, które pozostały w zawiesinie, zmniejszała się po 7 dniach od 7% do 21% w stosunku do liczby wyjściowej. Ze
względu na duŜy rozrzut wyników, róŜnice pomiędzy wartościami dla poszczególnych metod izolacji nie były znamienne. Nie obserwowano równieŜ statystycznie znamiennych róŜnic w liczbie komórek tworzących kolonie krwiotwórcze na 105 hodowanych komórek które pozostały w zawiesinie w zaleŜności od rodzaju tworzywa sztucznego. Dla uproszczenia, nie zaznaczono więc rodzaju tworzywa na Rycinie 3.
Po 14 dniach przechowywania dochodziło do dalszego, statystycznie znamiennego
zmniejszenia liczby komórek w porównaniu zarówno do wartości wyjściowej, jak i do
wartości z dnia 7-ego. Odzysk liczby komórek tworzących kolonie krwiotwórcze z
1 ml zawiesiny frakcji komórek izolowanych na Gradisolu – L, Skrobi Hydroksyetylowanej i śelatynie, przechowywanych w temperaturze +4°C w naczyniach polistyre-
Wpływ przechowywania komórek jądrowych krwi pępowinowej
319
nowych przedstawia Tabela 3. Natomiast w Tabeli 4 pokazano odzysk liczby komórek tworzących kolonie krwiotwórcze z 1 ml frakcji izolowanych na Gradisolu – L,
Skrobi Hydroksyetylowanej i śelatynie, przechowywanych w temperaturze +4°C
w naczyniach z polipropylenu. Jak wynika z Tabel 3 i 4, zarówno w trakcie przechowywania w temperaturze +4ºC w naczyniach polistyrenowych jak i polipropylenowych
liczba komórek tworzących kolonie krwiotwórcze zmniejszała się wraz z wydłuŜeniem
czasu przechowywania. JednakŜe, to zmniejszenie się było 2–3 krotnie mniejsze w odniesieniu do komórek przechowywanych w naczyniach z polipropylenu, w porównaniu
do komórek przechowywanych w naczyniach z polistyrenu.
Tabela 3. Odzysk liczby komórek tworzących kolonie krwiotwórcze z 1 ml frakcji krwi pępowinowej
izolowanej na Gradisolu-L oraz roztworach skrobi hydroksyetylowanej i Ŝelatyny, przechowywanych
w temp. +4°C w naczyniach z polistyrenu.
Table 3. Recovery of the number of the hematopoietic colony forming cells from 1 ml fraction of cord
blood isolated on Gradisol-L, HES and gelatine solutions stored in polystyrene dishes in +4°C
Czas
przechowywania
0 dni
7 dni
14 dni
Frakcja leukocytarna uzyskana po rozdziale krwi na:
Gradisolu - L
HES
śelatynie
9398 ± 5994
13580 ± 7857
15587 ± 7848
2000 ± 1280
396 ± 256
3300 ± 1900
504 ± 294
3451 ± 1740
1088 ± 544
Tabela 4. Odzysk liczby komórek tworzących kolonie krwiotwórcze z 1 ml frakcji leukocytarnej krwi
pepowinowej izolowanych na Gradisolu-L oraz roztworach skrobi hydroksyetylowanej i Ŝelatyny, przechowywanych w temperaturze 4°C w naczyniach z polipropylenu.
Table 4. Recovery of the number of hematopoietic colony forming cells from 1 ml fraction of cord blood
isolated on Gradisol-L, HES and gelatine solutions stored in polypropylene dishes in +4°C
Czas
przechowywania
0 dni
7 dni
14 dni
Frakcja leukocytarna uzyskana po rozdziale krwi na:
Gradisolu – L
HES
śelatynie
9398 ± 5994
13580 ± 7857
15587 ± 7848
5500 ± 3520
684 ± 437
9504 ± 5472
936 ± 546
9639 ± 4860
1856 ± 928
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Krew pępowinowa zawiera komórki macierzyste układu krwiotwórczego, które odtwarzają hematopoezę u biorcy przeszczepu. Krew ta po pobraniu, podlega preparowaniu, które polega na usuwaniu niepotrzebnych dla celów transplantacyjnych elementów komórkowych (erytrocyty, granulocyty, pytki krwi), a pozostawiana jest frakcja komórek jądrowych zawierająca komórki krwiotwórcze. Czas trwania wszystkich
wykonywanych czynności to kilka do kilkunastu godzin. Na poszczególnych etapach
preparowania zachodzi potrzeba krótkoterminowego, bezpiecznego przechowywania
zawiesiny komórek krwiotwórczych, w taki sposób, aby zapewnić najwyŜszy odsetek
320 K. ILNICKI, E. URBANOWSKA
ich przeŜycia oraz zachowanie potencjału proliferacyjnego. Do kilkudniowego przechowywania krwi pępowinowej w temp. +4ºC. wykorzystywane są naczynia wykonane z dwóch najpowszechniej uŜywanych tworzyw sztucznych tj polistyrenu i polipropylenu, które mogą oddziaływać na parametry liczbowe i jakościowe preparowanych
komórek jądrowych.
Preti i wsp. (18) obserwowali straty komórek w zawiesinie nie rozdzielanego szpiku przechowywanego w +4°C w workach z polichlorku winylu. Simon i wsp. (22)
stwierdzili niŜsze straty liczby oraz nieco wyŜszy odsetek przeŜycia limfocytów izolowanych z krwi obwodowej krioprezerwowanych w workach poliolefinowych, w stosunku do odzysku tych komórek krioprezerwowanych w polistyrenowych probówkach.
W obecnej pracy porównywano przechowywanie materiału komórkowego w naczyniach z polistyrenu i polipropylenu. Istnieją zasadnicze róŜnice między składem
chemicznym i właściwościami fizycznymi polipropylenu i polistyrenu. Polipropylen
jest polimerem propylenu, od głównego łańcucha polimeru odchodzą grupy metylowe
nie wykazujące cząstkowego ładunku elektrycznego. Cząsteczka polistyrenu (dwuosiowo orientowany poliwinylobenzen) róŜni się od cząsteczki polipropylenu obecnością pierścienia benzenowego w miejscu grupy metylowej polipropylenu. Adsorpcja
wody przez polistyren osiąga wartość 0,2% masy w temp. +23°C podczas, gdy dla
polipropylenu ta wartość jest 10-krotnie niŜsza (17). McCarthy (12) twierdzi, Ŝe zwilŜalność mierzona kątem przylegania kropli jest wypadkową zjawisk występujących
równolegle – napięcia powierzchniowego i energii powierzchniowej. Cząstkowy ładunek powierzchniowy orientuje cząsteczki wody i przez to umoŜliwia lub nie jej kontakt
z tworzywem. MoŜna przyjąć, Ŝe ułatwiony kontakt tworzywa z wodą jest warunkiem
osadzenia się komórek na powierzchni takiego tworzywa .
Gritskova i wsp. (5) stwierdzili wzmoŜoną adsorbcję białka na polistyrenie szczepionym kwasem metakrylowym (Pst/MAA). Łowkis i wsp.(10), Tchepurov i wsp.(25),
Badian i wsp.(2) oraz Shumakov i wsp. (21) donoszą o wpływie ładunku elektrycznego
i jego rozkładu na adhezję krwinek płytkowych. Wykazali oni, Ŝe tworzywa obdarzone
ładunkiem ujemnym obniŜają adhezję spolaryzowanych ujemnie trombocytów, natomiast tworzywa mające na swojej powierzchni ładunek dodatni zwiększają adhezję
tych komórek. Kotschy i wsp. (8) stwierdzili występowanie wzmoŜonej adsorbcji
krwinek płytkowych i komórek jądrowych na powierzchniowo sulfonowanych sorbentach polimerowych o strukturze styrenowo – dwuwinylobenzenowej, modyfikowanych
aminokwasami (Vinylsorb). Fehr i wsp. (4) zaobserwowali, Ŝe komórki jądrowe adsorbują się spontanicznie na powierzchniach plastikowych i włóknach nylonowych.
O’Flaherty i wsp.(15) twierdzą, Ŝe czynniki chemotaktyczne wzmagają ten proces powodując zjawisko nadprzylegalności (hyperadherence) błony komórkowej, a jony Ca++
są niezbędne do uruchomienia tego mechanizmu. Nie moŜe ono być jednak mylone ze
spontaniczną agregacją. Indukowana czynnikami chemotaktycznymi adhezja komórek
jądrowych do powierzchni plastikowych i włókien nylonowych jest procesem równoległym do agregacji. Często obydwa te procesy występują jednocześnie, nie jest to
jednak regułą.
Wpływ przechowywania komórek jądrowych krwi pępowinowej
321
W obecnej pracy wykazano, Ŝe przechowywanie materiału komórkowego w naczyniach z polistyrenu i polipropylenu, powoduje występowanie znacznych róŜnic
w odzysku komórek jądrowych w zaleŜności od rodzaju tworzywa, z jakiego wykonane były naczynia, ale niezaleŜne od tego, czy przechowywana była pełna krew czy
wyizolowana frakcja leukocytarna. Szczególnie zaznaczone były straty komórek po
7 dniach przechowywania, które pogłębiały się po następnych 7 dniach. śywotność
komórek pozostających w zawiesinie zmniejszała się bardzo nieznacznie, statystycznie
niezamiennie, w czasie przechowywania w temperaturze +4°C. MoŜna wnioskować, Ŝe
Ŝadne z uŜytych tworzyw, pomimo zasadniczych róŜnic w ich budowie, nie wprowadzało do podłoŜa hodowlanego substancji wpływających na Ŝywotność przechowywanych w nich komórek. Wynik ten był zgodny z oczekiwaniami, gdyŜ świadomie uŜyto
do badań naczyń powszechnie uŜywanych w praktyce bio-medycznej, a więc wykonanych z tworzyw spełniających najostrzejsze kryteria.
Zmniejszenie się liczby komórek tworzących kolonie krwiotwórcze w izolatach
przechowywanych w naczyniach z polistyrenu i polipropylenu, a co za tym idzie –
potencjału proliferacyjnego, jest więc raczej wynikiem ogólnego zmniejszenia się liczby odzyskanych po wielodniowym przechowywaniu komórek jądrowych, niŜ wpływem tworzyw na potencjał proliferacyjny tych komórek.
Komórki, których ubywało z zawiesiny tworzyły na ściankach naczyń wielokomórkowe płatowe struktury o powierzchni liczącej od kilku do kilkunastu mm². Badanie Ŝywotności metodą wchłaniania błękitu trypanu wskazywało, Ŝe komórki zawarte
w tych strukturach pozostawały Ŝywe. JednakŜe rozbicie mechaniczne czy enzymatyczne tych struktur bez uszkodzenia zawartych w nich komórek nie spowodowało
dyspersji, a postać agregatów, w jakiej się znajdowały, eliminowało całkowicie ich
uŜyteczność do celów transplantacyjnych.
Z danych przedstawionych w tej pracy, jak i przez innych autorów, moŜna wnioskować, Ŝe preparatyka krwi pępowinowej nie powinna być prowadzona w naczyniach
wykonanych z polistyrenu modyfikowanego powierzchniowo (8), przeznaczonych do
hodowli komórkowej, gdyŜ jakkolwiek nie wpływa to na przeŜycie komórek jądrowych pozostających w zawiesinie, to jednak znacznie zmniejsza ich liczbę. DuŜo
mniejsze straty liczby komórek jądrowych obserwuje się po ich preparowaniu w naczyniach z polipropylenu i właśnie one powinny być uŜywane do tych celów.
PIŚMIENNICTWO
1. Almici C, Carlo-Stella C, Wagner JE, Mangoni L, Garau D, Giachetti R, Cesana C, Rizzoli.
Clonogenic capacity and ex vivo expansion potential of umbilical cord blood progenitor cells are not impaired by cryopreservation. Bone Marrow Transplantation 1997; 19: 1079-1084.
2. Badian L, Kus H, Kedra H, Knasiak D, Lowkis B, Rutowski R. Fizyczne i biologiczne badania
elektretowej folii poliestrowej. Polimery w Medycynie 1978; 8: 44-55.
3. Ende N, Lu S, Mack R, Ponzio NM. The feasibility of using blood bank-stored (4°C) cord blood,
unmatched for HLA for marrow transplantation. American Journal of Clinical Pathology 1999; 111: 773781.
322 K. ILNICKI, E. URBANOWSKA
4. Fehr J, Jacob HS. In vitro granulocyte adherence and in vivo margination – two associated Cdependent functions. Journal of Experimental Medicine 1977; 146: 614-622.
5. Gritskova A, Nuss PV, Krasheninnkova IG, Grzywa-Niksińska I, Dorokhova YA, Gusev SA,
Grzywa E. Studies of the adsorption of proteins on the surface of polystyrene-co-(methacrylic acid)]
(PSt/MAA) suspension particles. Polimery - Tworzywa Wielkocząsteczkowe 1995; 40: 346-350.
6. Ilnicki K, Jędrzejczak WW. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej u człowieka - alternatywa dla przeszczepień szpiku kostnego. Postępy Biologii Komórki. 1994; 21: 461-478.
7. Jaskulski D, Jędrzejczak WW. Hodowla komórek krwiotwórczych in vitro w tłoczonej folii z PCV.
Diagnostyka Laboratoryjna 1983; 19: 279-284.
8. Kotschy M, Jurkowski P, Zekanowska E. Sorbenty polimerowe do hemoperfuzji: 2)Wpływ modyfikacji powierzchniowej na morfologię, krzepliwość, fibrynolizę i kalikreinogenezę. Polimery w Medycynie 1989; 19: 37-47.
9. Kurtzberg J, Graham M, Casey J, Olson J, Stevens C, Rubinstein P. The use of umbilical cord
blood in mismatched related and unrelated hematopoietic stem cell transplantation. Blood Cells 1994; 20:
275-284.
10. Łowkis B, Szymanowicz M. Does the liquid method of electret forming influence the adhesion of
blood platelets? Polymers in Medidine 1995; 25: 3-13.
11. Madrigal JA, Cohen SBA, Gluckman E, Charron DJ. Does cord blood transplantation result in
lower Graft-versus-host disease? Human Immunology 1997; 56: 1–5.
12. McCarthy S. Dynamic contact angle analysis and its application to paste PCV products. Polimery.
1998; 43: 314-319.
13. Ma DDF, Biggs JC. Comparison of two methods for concentrating stem cells for cryopreservation
and transplantation. Transfuzjon 1982; 22: 217-219.
14. Nowicki P. Konserwowanie mroŜonych krwinek i osocza w pojemnikach z tworzyw sztucznych.
Polymers in Medicine 1975; 5: 83-89.
15. O’Flaherty JT, Ward PA. Leukocyte aggregation induced by chemotactic factors. Inflammation
1978; 3: 177-194.
16. Papadogiannakis N, Johnsen SA. Distinct mitogens reveal different mechanisms of suppressor activity in human cord blood. Journal of Clinical and Laboratory Immunology 1988; 26: 37-41.
17. Polymeric Materials Encyclopedia Wyd: JC Salamone, CRC Press.
18. Preti RA, Razis R, Ciavarella D, Fan Y, Kuhns RE, Cook P, Wong G, Wuest DL, Ahmed T.
Clinical and laboratory comparison study of refrigerated and cryopreserved bone marrow for transplantation. Bone Marrow Transplantation 1994; 13: 253-260.
19. Ratajczak MZ, Skórski T, Kuczyński W, Ratajczak J. The influence of 4°C storage on proliferative potential of human bone marrow CD34+ cells. Transplantological implications. Folia Histochemica et
Cytobiologica 1993; 31: 109-112.
20. Reen DJ, Early E. Cord blood “naive” Tcells demonstrate distinct immunological properties compared with their adult counterpartners. Bone Marrow Transplantation 1998; 22 Suppl.1: S35.
21. Shumakov VI, Chepurov AK, Kozlov WK, Kazakova TI. Adhesion of blood platelets to electret
featuring polymers. Polymers in Medicine 1975; 5: 247-251.
22. Simon JD, Flinton LJ, Albala MM. A simple method for the cryopreservation of human lymphocytes at -80°C. Transfusion 1977; 17: 23-28.
23. Sutherland HJ, Eaves AC, Eaves CJ. Quantitative assays for human hematopoietic progenitor
cella. Bone Marrow Processing and Purging. A Practical Guide Wyd: A.P.Gee, CRC Press Inc. 1991; 155171.
24. Szymonowicz M, Lowkis B. In vitro testing method of polymers candidate destined for contact
with blood. Polymers in Medicine 1990; 20: 43-55.
Wpływ przechowywania komórek jądrowych krwi pępowinowej
323
25. Tcherpunov AK, Machortov NS, Zimin NK, Judin AA, Jeremin NW. Thrombogenic resistant
properties of polyelectrolyte composition on the basis of weak polyelectrolytes. Polymers in Medicine
1980; 10: 244-256.
26. Ziegner UH, Ochs HD, Schanen C, Feig SA, Seyama K, Futatani T. Unrelated umbilical cord
blood stem cell transplantation for X-linked immunodeficiences. Journal of Pediatry 2001; 138: 570–
573.
Praca wpłynęła do Redakcji 13.11.2007 r. i została zakwalifikowana do druku 26.07.2007 r.
Adres Autora
Krzysztof Ilnicki
03-982 Warszawa
ul. Bukowskiego 7 m 23
Download