Piekny świat roślin Rośliny na łace iw lesie

advertisement
Piękny świat roślin. Rośliny na łące i w lesie
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń:

zna budowę rośliny,

zna najważniejsze rośliny łąkowe i leśne.
b) Umiejętności
Uczeń:

potrafi rozpoznać podstawowe rośliny łąkowe,

potrafi rozpoznać podstawowe rośliny leśne.
2. Metoda i forma pracy
Metoda pracy: wykład, pogadanka, praktyczne działanie, burza mózgów.
Forma pracy: zbiorowa, grupowa.
3. Środki dydaktyczne
Materiały plastyczne (flamastry, arkusz papieru, farbki plakatowe, pędzelki).
4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
Pogadanka na temat budowy rośliny (załącznik 1).
Nauczyciel na dużym arkuszu papieru rysuje kontur rośliny. Chętni uczniowie zaznaczają następujące
części rośliny:

korzeń,

łodyga,

owoc,

liść,

pąk,

kwiat.
Nauczycie zwraca uwagę, że roślina składa się z części podziemnej, czyli z korzenia, i z części
nadziemnej, czyli pędu. Pęd to liście, owoce, łodyga, kwiaty.
Nauczyciel pyta uczniów, do czego służą wszystkie wymienione części rośliny.
b) Faza realizacyjna
1. Wykład: rośliny na łące i w lesie (załącznik 2).
Łąka to teren bez drzew i krzewów, porośnięty roślinami zielonymi, głównie trawami. Łąki występują
tam, gdzie gleby przez część roku są wilgotne – w dolinach rzek, wśród pól i lasów, na zboczach
górskich. Na łąkach rosną liczne zioła i trawy. Znane rośliny łąkowe to:

koniczyna łąkowa,

jaskier ostry,

babka lancetowata,

życica,

tymotka,

kostrzewa,

rajgras.
Trawy kosi się w okresie kwitnienia. Skoszone i wysuszone na łące rośliny nazywamy sianem. Siano
wykorzystuje się jako paszę dla zwierząt. Na wiosną i po każdym skoszeniu łąki rośliny ponownie
odrastają.
Na glebie w lesie występuje warstwa wyścielająca podłoże zwana ściółką. Są to igły, liście, przegniłe
gałęzie, szczątki obumarłych zwierząt.
W lesie występują trzy warstwy roślin: wysokie drzewa, podszycie, runo.
Runo – jest to najniższa warstwa lasu. W niej znajdują się między innymi: mchy, paprocie, borówki
i grzyby.
Podszycie – występuje wyżej niż runo. Do tej warstwy zaliczamy różne krzewy: leszczyny, jeżyny,
maliny, jałowce.
Drzewa – tworzą najwyższą warstwę. Ich korony układają się do słońca. Są drzewa liściaste lub iglaste.
Nauczyciel wzbogaca wykład ilustracjami roślin (załącznik 2).
2. Burza mózgów: znam rośliny.
Nauczyciel dzieli uczniów na cztero- lub pięcioosobowe grupy. Każdej grupie rozdaje kartę pracy
(minitest). Po wypełnieniu kart liderzy grup odczytują swoje odpowiedzi.
c) Faza podsumowująca
Praktyczne działanie: praca plastyczna – łąka.
Uczniowie wspólnie na dużym arkuszu papieru malują łąkę.
5. Bibliografia
1. Cichy, G. Odechowska, Środowisko wokół ciebie. Środowisko społeczno-przyrodnicze.
Podręcznik dla klasy 3, Wydawnictwo JUKA, Warszawa 2000.
2. Źródła ilustracji:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Plantago_major3.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Flower_Rex_18.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Kwiatostan_koniczyna_%C5%82%C4%85kowej_976.jpg
http://www.frank-raj.pl/Bilder/Bilder_Byliny/kostrzewa%20siwa_f_g_1.jpg
http://www.raportrolny.pl/artykuly_pic/1284_1.jpg
http://www.atlas-roslin.pl/foto/bl/bl-f131-lolium-perenne-kloski2is.jpg
http://www.gios.gov.pl/monlas/rok03/image/image013.jpg
http://www.jubi.buum.pl/i/g-kwiaty-botaniczny-2004/images/Paprocie-Botaniczny-03.jpg
http://f1.grzyby.pl/foto-rosliny/sm/sm-3-vaccinium_vitis-idaea.jpg
http://www.konie-kosin.pl/zdjnatura/grzyby.jpg
http://www.krakow.pios.gov.pl/alergia/leszczyna.jpg
http://f1.grzyby.pl/foto-rosliny/bg06/bg-2005_89-Rubus_kuleszae_2.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Malinka_czerwona.jpg
http://www.kpodr.pl/epoka/e1000/t12601f.jpg
6. Załączniki
a) Załącznik 1
Materiały dla nauczyciela do pogadanki na temat budowy roślin.
Elementy rośliny:

korzeń – utrzymuje roślinę w podłożu (ziemi), czerpie z gleby wodę wraz z solami
mineralnymi i prowadzi ją do pędów;

pęd – odżywia roślinę oraz rozmnaża ją;

łodyga – podpiera ciało rośliny, głównie liście, prowadzi wodę i sole mineralne z korzenia
do liści;

liść – ochrania roślinę przed nadmierną utratą wody;

kwiat – jego podstawowym zadaniem jest rozmnażanie płciowe.
b) Załącznik 2
Ilustracje roślin do wykładu na temat roślin na łące i w lesie.
Rośliny na łące.
Babka lancetowata
Jaskier ostry
Koniczyna łąkowa
Kostrzewa
Życica
Tymotka
Rośliny w lesie
Runo:
Mchy
Paprocie
Borówki
Grzyby
Podszyt:
Leszczyna
Jeżyna
Malina
Jałowiec
Źródła ilustracji:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Plantago_major3.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Flower_Rex_18.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Kwiatostan_koniczyna_%C5%82%C4%85kowej_976.jpg
http://www.frank-raj.pl/Bilder/Bilder_Byliny/kostrzewa%20siwa_f_g_1.jpg
http://www.raportrolny.pl/artykuly_pic/1284_1.jpg
http://www.atlas-roslin.pl/foto/bl/bl-f131-lolium-perenne-kloski2is.jpg
http://www.gios.gov.pl/monlas/rok03/image/image013.jpg
http://www.jubi.buum.pl/i/g-kwiaty-botaniczny-2004/images/Paprocie-Botaniczny-03.jpg
http://f1.grzyby.pl/foto-rosliny/sm/sm-3-vaccinium_vitis-idaea.jpg
http://www.konie-kosin.pl/zdjnatura/grzyby.jpg
http://www.krakow.pios.gov.pl/alergia/leszczyna.jpg
http://f1.grzyby.pl/foto-rosliny/bg06/bg-2005_89-Rubus_kuleszae_2.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Malinka_czerwona.jpg
http://www.kpodr.pl/epoka/e1000/t12601f.jpg
c) Karta pracy ucznia
Karta pracy: minitest.
1. Roślina składa się z części naziemnej, czyli… i z części podziemnej, czyli…
2. Pęd to łodyga, owoce i…
3. Teren bez drzew i krzewów porośnięty głównie trawami to…
4. Runo, podszycie, wysokie drzewa to warstwy…
5. Koniczynę łąkową, jaskier ostry można spotkać na…
6. Mchy, paprocie, malinę, jeżynę można spotkać na…
7. Czas trwania lekcji
2 x 45 minut
8. Uwagi do scenariusza
Scenariusz lekcji jest przeznaczony dla klasy drugiej szkoły podstawowej.
Download