program konferencji naukowej z cyklu

advertisement
PROGRAM KONFERENCJI
Gospodarka Polski 1990 – 2017. Niedostosowania
instytucjonalne i co dalej?
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27,
6 – 7 czerwca 2017 r.
Dzień pierwszy
wtorek, 6 czerwca, Nowa Aula, Pawilon C
9.30 – 11.00
Rejestracja uczestników
11.00 – 11.30
Uroczyste otwarcie konferencji –
powitanie Gości przez organizatorów konferencji oraz Władze Rektorskie
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego
11.30 – 13.00
Część I: Fundamentalne kwestie ładu instytucjonalnego gospodarki
Przewodniczący: Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak
1. Prof. dr hab. Cezary Kochalski, Doradca Prezydenta RP
2. Prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Centrum Badawcze
Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER – Instytucje i ich znaczenie dla rozwoju poPKBowskiej
gospodarki
3. Dr hab. Michał A. Michalski, Zakład Etyki Gospodarczej, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu – Gospodarka zaczyna się w rodzinie. Kondycja rodziny polskiej a rozwój
gospodarczy
Dyskusja
13.00 – 14.30 Przerwa obiadowa (budynek „Ustronie”, 1 p.)
1
14.30 – 16.00
Część II: Instytucje i polityka ekonomiczna z perspektywy zintegrowanego rozwoju
Przewodniczący: Prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko
1. Prof. UEK dr hab. Piotr Wiatrowski, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne
2. Prof. WSB dr hab. Jarosław Mielcarek, Katedra Finansów, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Niski
poziom innowacyjności gospodarki i stopy wzrostu PKB - hipoteza głównego czynnika wyjaśniającego
3. Dr Elżbieta Soszyńska, Wydział Finansów i Rachunkowości, Społeczna Akademia Nauk – Instytucje,
polityka ekonomiczna a dynamika rozwoju gospodarczego – wnioski dla Polski
4. Dr hab. Leszek Klukowski, Zakład Modelowania Komputerowego, Instytut Badań Systemowych PAN –
Koncepcje nowelizacji ustawodawstwa ograniczającego dług publiczny i zarządzanie długiem
5. Dr Katarzyna Kosior, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera – Ramy instytucjonalne i
regulacyjne innowacji w epoce Big Data – wyzwania dla Polski
Dyskusja
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.00
Część III: Instytucje a rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
Przewodniczący: Prof. UEK dr hab. Piotr Wiatrowski
1. Prof. dr hab. Mieczysław Dobija, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie –
Ekonomiczne konsekwencje przeciwstawienia kategorii kapitału i pracy
2. Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski – Ruch
regionalistyczny jako czynnik rozwoju kapitału społecznego
3. Prof. dr hab. Anatolij Tkacz, Instytut Państwowego i Samorządowego Zarządzania KPU w Melitopolu –
Instytucjonalne paradygmaty narodowego bezpieczeństwa ekonomicznego
4. Dr Renata Śliwa, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Konstytucja gospodarcza w
świetle rozważań Waltera Euckena
5. Mgr Jakub Bartak, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Rzeszowski – Inkluzywność systemu edukacji w
Polsce na tle państw OECD
6. Mgr Olga Hnatyszak, Studia Doktoranckie, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie – Uczelnia nowej generacji – re-definicja instytucjonalna uczelni
Dyskusja
18.30 Uroczysta kolacja (budynek „Ustronie”, 1 p.)
2
Dzień drugi
środa, 7 czerwca, Nowa Aula, Pawilon C
9.30 – 11.30
Część I: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju społecznego
Przewodniczący: Prof. UWr dr hab. Leszek Kwieciński
1. Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński, Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Zarządzanie czasem z perspektywy doświadczenia
religijnego
2. Prof. IERiGŻ-PIB dr hab. Barbara Chmielewska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy – Gospodarstwa opiekuńcze odpowiedzią na potrzebę
społeczną
3. Dr Łukasz Jabłoński, Katedra Ekonomii Stosowanej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie –
Instytucjonalne uwarunkowania nierówności społecznych
4. Mgr inż. Agnieszka Krzemień, Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – O potrzebie zmian
instytucjonalnych w ochronie zdrowia
5. Mgr Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk – Trudności w określaniu pojęć migrant i uchodźca w świetle
stanowionego prawa polskiego
6. Dr Władysława Jastrzębska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Rzeszowski – Modernizacja
instytucjonalna – refleksja nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście integracji europejskiej
Dyskusja
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30
Część II: Reinstytucjonalizacja na rzecz modernizacji technologicznej polskiej
gospodarki
Przewodniczący: Prof. dr hab. Mieczysław Dobija
1. Prof. UWr dr hab. Leszek Kwieciński, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski –
Zasadność i skuteczność koordynacji polityki proinnowacyjnej w Polsce na przykładzie nowego mechanizmu
NCBR „Wspólne przedsięwzięcie”
2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska – Aktualne
problemy energetyki, konsekwencje transformacji struktury wytwarzania w energetyce krajowej
3. Prof. PRz dr hab. Teresa Bal-Woźniak, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności,
Politechnika Rzeszowska – Dostosowania instytucjonalne z perspektywy zarządzania innowacyjnością w
podejściu podmiotowym
4. Dr Dariusz Firszt, Katedra Ekonomii Stosowanej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Innowacje
instytucjonalne w podnoszeniu sprawności narodowego systemu innowacyjnego
5. Dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu, WEZiT Jelenia Góra – Rola państwa w kreowaniu innowacyjności
3
6. Dr Małgorzata Godlewska, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Szkoła
Główna Handlowa – Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na innowacyjność polskich przedsiębiorstw
sektora MSP
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa (budynek „Ustronie”, 1 p.)
14.30 – 16.30
Część III: Zmiany instytucjonalne jako proces wielowymiarowy
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
1. Dr Ryszarda Bolonek, Katedra Ekonomii Stosowanej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie –
Kontrowersje wokół pomiaru instytucji na przykładzie kryteriów konkurencyjności
2. Dr hab. Marcin Jędrzejczyk, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Pomiar i
źródła wartości jednostki pieniężnej. Teoria i praktyka
3. Dr inż. Grzegorz Niewiński, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska - Koszty produkcji energii
elektrycznej ze źródeł szczytowych opalanych paliwami gazowymi
4. Dr inż. Bożena Karwat-Woźniak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy
Instytut Badawczy – Znaczenie Agencji Nieruchomości Rolnych w obrocie nieruchomościami rolnymi i
kształtowaniu konkurencyjności polskiego rolnictwa
5. Dr Magdalena Cyrek, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Rzeszowski – Struktury sektorowe sprzyjające
jakości życia
6. Dr Małgorzata Wosiek, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Rzeszowski – Mechanizmy rozwoju
edukacyjnego kapitału ludzkiego w Polsce - czynnik czy bariera regionalnej konwergencji?
7. Dr Paweł Łukasik, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Kapitał
społeczny w kontekście różnic międzykulturowych
Dyskusja
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
17.00 – 18.00
Dyskusja końcowa i podsumowanie konferencji
18.00 – Kolacja (budynek „Ustronie”, 1 p.)
4
Referaty, których główne tezy zostaną zaprezentowane w I i II dniu konferencji w formie
posterów (panele wystawowe w sali konferencyjnej):
1. Mgr inż. Agnieszka Marszałek, Studia Doktoranckie, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie – Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności?
2. Mgr Magdalena Zając, Studia Doktoranckie, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie – Reformy edukacyjne w Polsce w latach 1990-2017 w kontekście koncepcji zrównoważonego
rozwoju
3. Mgr inż. Adam Wawrzyk, Studia Doktoranckie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Teoria i przebieg transformacji gospodarczej w Polsce w latach
1990-2000
4. Mgr inż. Sabina Kaczmarczyk-Kuruc, Studia Doktoranckie, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie – Czynniki determinujące rozwój kapitału ludzkiego
5. Mgr inż. Anna Bednarz-Wrona, Studia Doktoranckie, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie – Przeszkody prawne i instytucjonalne w wykorzystywaniu niekonwencjonalnych
materiałów budowlanych
6. Mgr inż. Natalia Maruszewska, Studia Doktoranckie, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie – O konieczności konsolidacji instytucji bezpieczeństwa żywności
7. Mgr inż. Magdalena Steczko, Studia Doktoranckie, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie – Kapitał ludzki i społeczny jako czynnik rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
5
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards