Arcus 200-250-300-instrukcja1

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SPAWARKA TRANSFORMATOROWA ARCUS 200/2,
ARCUS 250/2, ARCUS 300/2
Sherman
1. UWAGI OGÓLNE
Uruchomienia i eksploatacji urządzenia moŜna dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą
Instrukcją Obsługi.
Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy:
• Sprawdzić stan połączeń elektrycznych i mechanicznych. Zabrania się uŜywać uchwytów i przewodów
prądowych o uszkodzonej izolacji. Niewłaściwa izolacja uchwytów i przewodów prądowych grozi
poraŜeniem prądem elektrycznym
• Zadbać o właściwe warunki pracy, tj. zapewnić właściwą temperaturę, wilgotność i wentylację w miejscu
pracy. Poza pomieszczeniami zamkniętymi chronić przed opadami atmosferycznymi.
• Umieścić prostownik w miejscu umoŜliwiającym jego łatwą obsługę.
Osoby obsługujące spawarkę powinny:
• posiadać uprawnienia do spawania elektrycznego elektrodami
• znać i przestrzegać przepisy BHP obowiązujące przy wykonywaniu prac spawalniczych
• uŜywać właściwego, specjalistycznego sprzętu ochronnego: rękawic, fartucha, butów gumowych, tarczy
lub przyłbicy spawalniczej z odpowiednio dobranym filtrem.
• znać treść niniejszej instrukcji obsługi i eksploatować spawarkę zgodnie z jej przeznaczeniem
Wszelkie naprawy urządzenia mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu wtyczki z gniazdka
zasilającego.
Gdy urządzenie jest podłączone do sieci niedozwolone jest dotykanie gołą ręką ani przez wilgotną odzieŜ
Ŝadnych elementów tworzących obwód prądu spawania.
Zabronione jest zdejmowanie osłon zewnętrznych przy urządzeniu włączonym do sieci.
Wszelkie przeróbki prostownika we własnym zakresie są zabronione i mogą stanowić pogorszenie
warunków bezpieczeństwa.
Wszelkie prace konserwacyjne i remontowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnione osoby z
zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych.
Zabrania się eksploatacji spawarki w pomieszczeniach zagroŜonych wybuchem lub poŜarem!
Stanowisko spawalnicze wyposaŜone powinno być w sprzęt gaśniczy
Po zakończeniu pracy przewód zasilający urządzenie naleŜy odłączyć od sieci.
Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwą obsługą powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
Wszelkie przeróbki prostownika są zabronione i powodują utratę gwarancji.
2. PRZEZNACZENIE
Spawarka transformatorowe Arcus 200/2, Arcus 250/2, Arcus 300/2 słuŜą do spawania ręcznego stali
konstrukcyjnych elektrodami otulonymi (metoda MMA) prądem przemiennym. Mogą być zasilanie napięciem
3x400v lub 230V
3. PARAMETRY TECHNICZNE
Arcus 200/2
Napięcie zasilania
Znamionowy prąd spawania X 20%
Znamionowy prąd spawania X 60%
Znamionowy prąd spawania X 100%
Zakres regulacji prądu spawania
Sposób regulacji prądu spawania
Napięcie jałowe
Masa
Wymiary
Arcus 250/2
Arcus 300/2
AC 230V 50Hz / AC 400V 50Hz
200 A
250 A
300 A
115 A
144 A
173 A
89 A
112 A
134 A
70-200 A
80-250 A
80-300 A
Płynny
55 V
33 kg
36 kg
39 kg
430 x 290 x 670 mm 430 x 290 x 790 mm 430 x 290 x 790 mm
2
Rys. 1. Widok ogólny urządzenia
5. PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ZASILAJĄCEJ
1. Spawarki transformatorowe Arcus 200/2, Arcus 250/2, Arcus 300/2 są przystosowane do współpracy
z siecią jednofazową 230V, 50 Hz oraz trójfazową 400V, 50 Hz
2. Urządzenie wyposaŜone jest w przewód zasilający. Przed podłączeniem zasilania naleŜy upewnić
się, czy przełącznik zasilania (1) jest w pozycji O (wyłączony).
3. NaleŜy upewnić się, Ŝe przewód zasilający został prawidłowo umieszczony w gniazdku, i nie nastąpi
utlenianie styków.
Sposób podłączenia wtyczki zasilającej:
Zasilanie z sieci 230V:
brązowy: faza L1
niebieski: N
Ŝółto-zielony: PE
Zasilanie z sieci 3x400V:
brązowy: faza L1
niebieski: faza L2
Ŝółto-zielony: PE
UWAGA !! Nie zaleca się zasilania urządzenia z sieci 230V przy spawaniu maksymalnymi wartościami
prądu ze względu na duŜy pobór mocy.
6. OPIS FUNKCJI PRZEŁĄCZNIKÓW I POKRĘTEŁ
Przygotowane do pracy urządzenie załącza się łącznikiem (1) znajdującym się na płycie czołowej. W
zaleŜności od napięcia zasilającego przełącznik naleŜy ustawić we właściwej pozycji.
Urządzenie wyposaŜone jest w zabezpieczenie termiczne. Zadziałanie tego zabezpieczenia sygnalizowane
jest zapaleniem się lampki kontrolnej (5). W takim przypadku naleŜy poczekać aŜ nastąpi wychłodzenie
urządzenia i zgaśnie lampka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wyłącznik zasilania
Gniazdo elektrodowe
Gniazdo przewodu powrotnego
Lampka sygnalizacji zasilania
Lampka zabezpieczenia termicznego
Wskaźnik prądu spawania
Rys. 2. Widok płyty czołowej
3
7. SPAWANIE ELEKTRODAMI OTULONYMI (METODA MMA)
7.1. Przygotowanie urządzenia do pracy
Końcówki przewodów spawalniczych naleŜy podłączyć do gniazd (2) i (3) znajdujących się na płycie
czołowej. Zacisk przewodu powrotnego naleŜy starannie zamocować na materiale spawanym. Podłączyć
wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego 230V 50Hz lub 3x400V. Przełącznik zasilania (1) ustawić we
właściwej pozycji, w zaleŜności od napięcia zasilania.
7.2. Ustawienie parametrów spawania
Pokrętłem znajdującym się w górnej części obudowy ustawić Ŝądaną wartość prądu spawania. Zalecane
parametry prądowe spawania do najczęściej stosowanych gatunków elektrod przedstawia tabela:
Oznaczenie
elektrody
ER 142
ER 146
ER 346
EB 146
EA 146
EśM (-)
EśFe Ni
Średnica
elektrody
[mm]
2
2,5
3,25
2
2,5
3,25
4
5
2
2,5
3,25
4
5
2
2,5
3,25
4
5
2
2,5
3,25
4
5
2
2,5
3,25
4
5
3,25
Zalecany prąd
spawania [A]
40 – 60
60 – 90
100 – 150
40 - 60
50 – 80
80 – 130
120 – 180
160 – 230
45 - 80
60 – 110
100 – 150
150 – 200
180 - 250
50 – 75
70 – 100
100 – 140
140 – 190
180 - 250
40 – 70
50 – 100
90 – 130
140 – 200
180 – 240
30 – 60
50 – 80
80 – 120
110 – 170
150 – 200
75 – 100
Zastosowanie
Spawanie stali np.: St0S, St1S, St2S, St3Sx, St4Sx i podobnych
głównie cienkich blach
Spawanie stali np.: St0S, St1S, St2S, St3Sx, St4Sx i podobnych
głównie cienkich blach, stali rurowych gatunku R i R 35
Spawanie stali np.: St0S, St1S, St2S, St3Sx, St4Sx i podobnych
głównie cienkich blach, stali rurowych gatunku R, R 35, R 45,
stali okrętowych St41, St41A, St41D, St1KO, St45KO, stali
kotłowych St41k, St45k, St36P, St36X
Spawanie stali St0S, St1S, St2S, St3SX, St4S, St4SX, stali
okrętowych St41, St41A, St41D, St1KO, St45KO, stali rurowych
R, R35, R45, K10, K18, stali kotłowych St36K, St45K, St36P,
St36X, K22H i stali o podwyŜszonej wytrzymałości gat. 09G2,
18G2, 18G2A itp.
Spawanie stali St0S, St1S, St2S, St3SX, St4S, St4SX, stali
okrętowych St41, St41A, St41D, St1KO, St45KO, stali rurowych
R, R35, R45 itp.
Spawanie Ŝeliwa na zimno
Spawanie Ŝeliwa na zimno, w niektórych przypadkach równieŜ
niklu
7.3. Inicjacja łuku
Inicjacja łuku przy spawaniu elektrodą otuloną polega na dotknięciu elektrody do materiału spawanego,
krótkim potarciu i oderwaniu. W przypadku inicjacji łuku elektrodami których otulina po zastygnięciu tworzy
nieprzewodzący ŜuŜel naleŜy wstępnie oczyścić wierzchołek elektrody przez kilkakrotne uderzenie o twardą
powierzchnię aŜ do uzyskania metalicznego kontaktu z materiałem spawanym.
4
8. INSTRUKCJA BHP
Urządzenie Arcus 200/2, Arcus 250/2, Arcus 300/2 naleŜy podłączyć do sieci zasilającej 230V + PE , 50Hz
lub 3x400V 50Hz zabezpieczonej bezpiecznikami 50A o działaniu zwłocznym.
Pracownicy obsługujący urządzenie powinni posiadać niezbędne kwalifikacje uprawniające ich do
wykonywania prac spawalniczych:
• powinni posiadać uprawnienia spawacza elektrycznego w zakresie spawania elektrodami otulonymi i w
osłonach gazowych,
• znać zasady BHP przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych jakimi są urządzenia spawalnicze i
osprzęt pomocniczy zasilany energią elektryczną,
• znać zasady BHP przy obsłudze butli i instalacji ze spręŜonym gazem (argonem),
• znać treść niniejszej instrukcji i eksploatować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem.
W czasie spawania elektrycznego metodą MMA istnieją następujące zagroŜenia:
• poraŜenie prądem elektrycznym
• negatywne oddziaływanie łuku na oczy i skórę człowieka
• zatrucie parami i gazami
• oparzenia
• zagroŜenia wybuchem i poŜarem
PoraŜeniu prądem elektrycznym moŜna zapobiec:
• podłączając urządzenie do technicznie sprawnej instalacji elektrycznej w właściwym zabezpieczeniu i
skuteczności zerowania (dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej); naleŜy sprawdzić i poprawnie
podłączyć do sieci takŜe inne urządzenia na stanowisku pracy spawacza,
• przewody prądowe montować przy wyłączonym urządzeniu,
• nie dotykać jednocześnie nieizolowanych części uchwytu elektrodowego, elektrody i przedmiotu
spawanego w tym obudowy urządzenia
• nie uŜywać uchwytów i przewodów prądowych o uszkodzonej izolacji,
• w warunkach szczególnego zagroŜenia poraŜeniem prądem elektrycznym (praca w środowiskach o
duŜej wilgotności i zbiornikach zamkniętych) pracować z pomocnikiem wspomagającym pracę spawacza
i czuwającym nad bezpieczeństwem , stosować ubranie i rękawice o dobrych właściwościach
izolacyjnych,
• w razie zauwaŜenia jakichkolwiek nieprawidłowości, naleŜy zwrócić się do kompetentnych osób w celu
ich usunięcia.
• Zabroniona jest eksploatacja urządzenia ze zdjętymi osłonami.
Negatywnemu oddziaływaniu łuku elektrycznego na oczy i skórę człowieka zapobiega się przez:
• Stosowanie ubrań ochronnych (rękawice, fartuch, buty skórzane),
• Stosowanie tarczy lub przyłbicy ochronnej z właściwie dobranym filtrem
• Stosowanie zasłon ochronnych z niepalnych materiałów oraz właściwie dobranej kolorystyki ścian
absorbujących szkodliwe promieniowanie.
Zatruciom parami i gazami wydzielanymi w czasie spawania z otuliny elektrod i parowania metali zapobiec
moŜna przez:
• Stosowanie urządzeń wentylacyjnych i odciągów instalowanych na stanowiskach o ograniczonej
wymianie powietrza,
• Przedmuchiwanie świeŜym powietrzem przy pracach w przestrzeni zamkniętej (zbiorniki),
• Stosowanie masek i respiratorów.
Oparzeniom zapobiega się przez:
• Stosowanie odpowiedniej odzieŜy ochronnej i obuwia chroniącego od oparzeń pochodzących od
promieniowania łuku i odprysków,
• Unikanie zabrudzeń odzieŜy smarami i olejami mogącymi doprowadzić do jej zapalenia
Zabrania się eksploatacji urządzenia i spawania w pomieszczeniach zagroŜonych wybuchem lub
poŜarem.
Stanowisko spawalnicze powinno być wyposaŜone w sprzęt gaśniczy.
Stanowisko spawalnicze powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych.
Przedstawione powyŜej zagroŜenia i ogólne zasady BHP nie wyczerpują zagadnienia bezpieczeństwa pracy
spawacza, gdyŜ nie uwzględniają specyfiki miejsca pracy. WaŜnym ich uzupełnieniem są stanowiskowe
instrukcje BHP oraz szkolenia i instruktaŜe udzielane przez pracowników nadzoru.
5
10. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
Eksploatacja urządzeń Arcus 200/2, Arcus 250/2, Arcus 300/2 powinna odbywać się w atmosferze wolnej od
składników Ŝrących i duŜego zapylenia. Nie naleŜy ustawiać urządzenia w miejscach zakurzonych, w pobliŜu
pracujących szlifierek itp..
NaleŜy unikać eksploatacji w środowiskach o duŜej wilgotności, a w szczególności w sytuacjach
występowania rosy na elementach metalowych.
W przypadku wystąpienia rosy na elementach metalowych np. po wprowadzeniu chłodnego urządzenia do
ciepłego pomieszczenia naleŜy poczekać do chwili zniknięcia rosy. Zaleca się w razie eksploatacji spawarki
na wolnym powietrzu umieszczenie jej pod dachem w celu zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.
Urządzenie Arcus 200/2, Arcus 250/2, Arcus 300/2 powinno być eksploatowane w następujących
warunkach:
- zmiany wartości skutecznej napięcia zasilania nie większe niŜ 10%
- temperatura otoczenia od –10°C do +40°C
- ciśnienie atmosferyczne 860 do 1060 hPa
- wilgotność względna powietrza atmosferycznego nie większa niŜ 80%
- wysokość nad poziomem morza do 1000m
11. INSTRUKCJA KONSERWACJI
W ramach codziennej obsługi naleŜy utrzymywać spawarkę w czystości oraz sprawdzać stan połączeń
zewnętrznych.
Nie mniej niŜ raz na pół roku naleŜy dokonać ogólnego przeglądu oraz stanu połączeń elektrycznych, a w
szczególności:
- stanu ochrony przeciwporaŜeniowej
- stanu izolacji
- stanu układu zabezpieczeń
- poprawności działania układu chłodzenia
12. INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU
Urządzenie naleŜy przechowywać w temperaturze –10°C do +40°C i wilgotno ści względnej do 80% wolnych
od Ŝrących wyziewów i pyłów. Transport opakowanych urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami
transportowymi. Na czas transportu opakowane urządzenie naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem się
oraz zapewnić im właściwą pozycję.
13. SPECYFIKACJA KOMPLETU
1. Źródło prądowe
2. Przewód z uchwytem elektrodowym
3. Przewód powrotny z zaciskiem kleszczowym
4. Instrukcja obsługi
5. Opakowanie
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
14. GWARANCJA
Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaŜy umieszczonej na karcie gwarancyjnej.
Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu przez reklamującego dowodu zakupu (paragon
lub faktura) oraz karty gwarancyjnej z wpisaną nazwą produktu, numerem fabrycznym, datą
sprzedaŜy oraz opatrzonej pieczątką punktu sprzedaŜy.
W przypadku naprawy gwarancyjnej reklamowane urządzenie naleŜy wysyłać do firmy TECWELD
firmą spedycyjną UPS. Przesyłki wysyłane na koszt firmy TECWELD za pośrednictwem innych firm
spedycyjnych nie będą przyjmowane !!
Spawarkę naleŜy dostarczyć wraz z uchwytem spawalniczym. Reklamacje urządzenia bez uchwytu
spawalniczego nie będą rozpatrywane.
Urządzenie przesyłane do reklamacji musi być zapakowane w oryginalny karton oraz zabezpieczone
oryginalnymi kształtkami styropianowymi. Firma Tecweld nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spawarki wynikłe podczas transportu.
6
JeŜeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze
zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa
2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla uŜywanego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego naleŜy stosować oddzielne sposoby
utylizacji.
W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zuŜytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie
łącznie z innymi odpadami zuŜytego sprzętu oznakowanego symbolem
przekreślonego kosza.
UŜytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest zobowiązany do oddania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zuŜytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są
m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki
organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.
PowyŜsze obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych
ze zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu
zbierania, odzysku i recyklingu zuŜytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma
znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zuŜytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które
mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Masa urządzenia:
ARCUS 200/2: 32,38 kg
ARCUS 250/2: 36,06 kg
ARCUS 300/2: 38,42 kg
Importer:
TECWELD Piotr Polak
41-924 Bytom, ul. KrzyŜowa 3
Tel. (+48 32) 38-69-428, fax (+48 32) 38-69-434,
e-mail: [email protected]
www.tecweld.pl
7
TECWELD Piotr Polak 41-924 Bytom, ul.KrzyŜowa 3
Tel. (+48 32) 38-69-428, fax (+48 32) 38-69-434, e-mail: [email protected]
Deklaracja Zgodności
Tecweld Piotr Polak
ul. Szmaragdowa 21/3/6 41-943 Piekary Śląskie
Oddział:
ul. KrzyŜowa 3 41-924 Bytom
POLSKA
Deklarujemy, Ŝe wyroby
Spawarka transformatorowa MMA
typ ARCUS 200/2
Spawarka transformatorowa MMA
typ ARCUS 250/2
Spawarka transformatorowa MMA
typ ARCUS 300/2
są zgodne z normą PN-EN 60974-1:2002 „Sprzęt do spawania łukowego. Część 1:
Spawalnicze źródła energii” według warunków ustalonych w dyrektywie Unii Europejskiej
LVD 2006/95/WE, oraz normą PN-EN 60974-10:2004(U) „Sprzęt do spawania łukowego.
Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej” według
warunków ustalonych dyrektywie Unii europejskiej EMC 2004/108/WE.
Bytom, dn. ............................
Piotr Polak
8
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards