Załącznik 1 Formularz oferty

advertisement
Załącznik nr 1 Formularz oferty
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe NR 6/GT/RPOWO/2017 z dnia 13-06-2017r., składamy
poniższą ofertę:
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e- mail
Telefon
Parametry oferty
Data przygotowania oferty
Data ważności oferty
Określenie przedmiotu oferty
(odniesienie się do parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym)
Rodzaj sprzętu
Lp.
Jeśli parametr jest
spełniony- prosimy wpisać
TAK, jeśli parametr jest
niespełniony - proszę
wpisać NIE oraz wartość
parametru
Linia spawalnicza profili o parametrach nie gorszych niż:
I.
SYSTEM DO ZAUTOMATYZOWANEGO SPAWANIA
1
Torowisko przejezdne o długości użytkowej 9000 mm wyposażone
w:
- silnik synchroniczny (serwomotor)
- system pomiarowy
- precyzyjne przekładnie zębnika i zębatki
- precyzyjne liniowe łoża
- odporną na wyboczenia profilowaną konstrukcję nośną ramową
- suwak przejezdny
1
2.
3.
4.
5.
6.
- prowadnik z tworzywa sztucznego z ramieniem (korytko do
prowadzenia przewodów elektrycznych, pneumatycznych,
spawalniczych)
- system bezpieczeństwa wyposażony w hamulec bezpieczeństwa
na serwomotorze, odbojniki gumowe, krańcowe wyłączniki
bezpieczeństwa, programowalne wyłączniki krańcowe
obsługiwanego przez program sterujący
Zabudowany na instalacji przejezdnej (torowisku) przestawiany
wysięgnik obrotowy (zakres obrotu 180 stopni).
2 sztuki systemu prowadzenia głowicy spawalniczej (suwaka
krzyżowego).
Suwak krzyżowy wyposażony w dotykowy sensor skanowania z
przetwornikiem pomiarowym przemieszczenia i kierunku ruchu z
igłą dotykową przeznaczoną do przeprowadzania dwóch pomiarów
w wykonaniu specjalnym, przeznaczonych do spoin pachwinowych.
Sterownik skanowania z 4-ma regulatorami do płynnej kontroli
pozycjonowania i korekcji palnika spawalniczego.
System prowadzenia głowicy spawalniczej łącznie z suportem X/Y.
7.
Programowany proces spawania: prędkość spawania i parametry
spawania.
8. Programowanie procesu spawania za pomocą jednego panelu
sterującego (panel dotykowy).
9. Możliwość podłączenia PC w celu archiwizacji programów i ich
modyfikacji.
10. Pamięć zabezpieczająca dane w przypadku zaniku zasilania.
11. Automatyczne wyszukiwanie rowka spawalniczego dla procesu
spawania.
12. Wybór trybu pracy: automatyczny proces spawania dwuteowników
lub wybór wcześniej zaprogramowanego procesu spawania
(dwuteownik nr 1, nr 2, itd.).
13. Sensor automatycznego rozpoznawania (podczas procesu
spawania) otworów technologicznych - automatyczne przerwanie
procesu spawania dla miejsc w których nie występuje środnik.
14. Spawanie przy jednoczesnym użyciu dwóch niezależnych palników.
15. Minimalna droga przejazdu zespołu palników w pionie 500 mm.
16. Minimalna droga przejazdu zespołu palników w poziomie 800 mm.
17. Impulsowe źródło spawania o mocy co najmniej 500 A/palnik.
18. Źródło urządzenia spawalniczego wyposażone w minimum 14
zaprogramowanych programów spawania.
19. Prąd pierwotny źródła spawalniczego: 400 V.
20. Liczba faz źródła spawalniczego: 3.
21. Zakres prądu wyjścia źródła spawalniczego: 30-500 A.
22. Zakres napięcia wyjścia źródła spawalniczego: 12-45 V.
2
23. Chłodzony wodą system palnikowy do zastosowań
zrobotyzowanych.
24. Uchwyt palnika bezpieczeństwa z wymuszonym wyłączeniem.
25. Czterorolkowe urządzenie przesuwu drutu.
26. Wysokowydajna chłodnica wodna.
27. Osobne przewody zasilające: prąd spawania, gaz osłonowy,
sprężone powietrze, przewód sterowniczy.
28. Możliwość przezbrojenia układu do spawania dwuteowników
aluminiowych.
29. Możliwość rozbudowy wzdłużnej systemu (zwiększenia długości
użytkowej do 15000 mm).
30. Możliwość rozbudowy poprzecznej sytemu (montaż systemowego
stołu spawalniczego po 2 stronie torowiska przejezdnego).
31. Możliwość dostosowania w przyszłości instalacji (układu) do
spawania dwuteowników z przewężeniem o zmiennej geometrii
(nie prostych).
II. SYSTEMOWY STÓŁ SPAWALNICZY
1. Systemowy stół spawalniczy o długości 9000 mm, składający się z
modułów wyposażonych w otwory systemowe (poziome i pionowe)
o średnicy 28 mm z fazowaniem promieniowym i rozstawem
otworów na całej powierzchni roboczej 100x100 mm.
2. Minimalna szerokość stołu 1500 mm.
3.
Minimalna wysokość otworowanych boków stołu 200 mm.
4.
Powierzchnia stołu poddana termochemicznemu procesowi
azotowania plazmowego w celu zabezpieczenia antykorozyjnego
przy jednoczesnym zmniejszeniu przyczepności odprysków
spawalniczych.
Płyta bazowa stołu o twardości minimum 360 Vickersa.
5.
6.
IV.
1.
Nogi stołu umożliwiające płynna regulację wysokości w celu jego
poziomowania.
OPRZYRZĄDOWANIE STOŁU SPAWALNICZEGO
Przestawiane systemy do pozycjonowania elementów składowych
dwuteownika tj. pasa górnego, środnika, pasa dolnego w celu ich
montażu, sczepienia i spawania.
Minimalna ilość 6 przestawianych odbojników bazowych i
minimalnie 6 sztuk cylindrów zaciskowych pneumatycznych
sterowanych ręcznymi zaworami.
Docisk środnika z pneumatycznym siłownikiem, sterowanym
ręcznym zaworem zamontowanym na przesuwnym portalu z
kompaktowym źródłem spawalniczym MIG/MAG o mocy co
najmniej 250 A.
INNE:
Znak CE dla całości układu linii spawania dwuteowników
2.
Serwis 24 h
III.
1.
2.
3.
3
3.
Instrukcja obsługi 2 CD w języku polskim
4.
Gwarancja minimum 24 miesiące
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w EURO
Okres gwarancji w miesiącach liczony od dnia podpisania z
Wykonawcą protokołu uruchomienia
Termin realizacji umowy w tygodniach liczony od dnia podpisania
umowy z Wykonawcą
Oświadczenie oferenta:
Oświadczam/y, że:
1) Zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym i potwierdzam, że oferta zawiera wszystkie
elementy określone w Zapytaniu.
2)
Zapoznałem/Zapoznałam/Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu i warunków zamówienia,
przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
informacje niezbędne do przedłożenia Oferty uwzględniającej właściwe wykonanie zamówienia;
3)
Jestem/Jesteśmy związani niniejszą Ofertą do końca terminu jej ważności, określonego
w Ofercie, odpowiadającego warunkom Zamawiającego określonym w Zapytaniu Ofertowym;
4)
Zobowiązuję się/Zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej Oferty – do zawarcia umowy
z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na warunkach
zgodnych ze złożoną Ofertą.
5)
Akceptuję/Akceptujemy bezwarunkowo termin i warunki realizacji zamówienia określone
w Zapytaniu Ofertowym, do którego przedkładam/przedkładamy Ofertę,
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do złożenia
oferty
Stanowisko służbowe
Data i podpis
4
Download