Nazwa zawodu: Spawacz Opis zawodu: Spawacz łączy elementy

advertisement
Nazwa zawodu: Spawacz
Opis zawodu:
Spawacz łączy elementy wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, przez
stopienie brzegów elementów w miejscu łączenia ciepłem, które zazwyczaj pochodzi ze spalania gazu
palnego w atmosferze dostarczonego tlenu lub z łuku elektrycznego, który powstaje między
materiałem elementu spawanego a elektrodą.
Spawacz może wykonywać zadania zawodowe polegające na spawaniu i cięciu metali i ich
stopów różnymi metodami oraz lutowaniu palnikiem gazowym.
W zależności od technologii procesu spawa elementy dodając spoiwo lub bez dodawania
spoiwa. Spawacz organizuje i obsługuje stanowisko pracy, w tym urządzenia, sprzęt i osprzęt
stanowiący jego wyposażenie. Czyta instrukcje technologiczne spawania, karty technologiczne,
rysunki konstrukcyjne spawalnicze, rysunki rozkroju materiałów. Stosuje przewidziane w
dokumentacji technicznej materiały podstawowe i pomocnicze. Przygotowuje elementy do spawania
przez ich cięcie, prostowanie, ukosowanie, czyszczenie, sczepianie. Posługuje się narzędziami
ślusarskimi do przygotowania łączonych elementów do spawania i usuwania uchybień spawalniczych
w wykonanych złączach. Przestrzega właściwej kolejności czynności w toku montażu i spawania
elementów konstrukcji.
Operacje spawania wykonuje w zakresie posiadanych i ważnych uprawnień obejmujących:
metodę spawania, gatunki materiałów i ich grubości (dla rur ich średnicę), rodzaje spoiwa, rodzaje
elektrod lub drutu elektrodowego, rodzaje złączy i pozycje spawania. Spawa różnymi technikami, z
utrzymaniem optymalnych parametrów spawania określonych w dokumentacji technicznej. Sprawdza
jakość wykonanych spoin na podstawie oględzin zewnętrznych oraz ich pomiaru przyrządami i
narzędziami do samokontroli złączy spawanych. Usuwa wady i niezgodności spawalnicze powstałe w
procesie spawania. Konserwuje maszyny, urządzenia, sprzęt i osprzęt stanowiący wyposażenie
stanowiska spawalniczego. Prace spawalnicze wykonuje używając wymagany sprzęt, odzież i środki
ochrony osobistej, zabezpieczając stanowisko spawalnicze pod względem bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz przestrzegając zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania prac spawalniczych. Ponadto spawacz gazowy może wykonywać: cięcie tlenem ręczne i
częściowo zmechanizowane, złącza lutowane palnikiem gazowym.
W zawodzie spawacza występuje olbrzymia różnorodność stanowisk pracy z uwagi na różne
technologie spawania i różne środowiska, w których spawacz pracuje. Praca w tym zawodzie jest
wykonywana w budynkach: spawalniach, halach produkcyjnych, zapleczach technicznych
remontowych i konserwacyjnych zakładów produkcyjnych oraz usługowych, a także na wolnym
powietrzu: na terenach budów, na budowach rurociągów i innych instalacji zewnętrznych. Spawacze
pracują zarówno w firmach produkcyjnych (produkujących gotowe wyroby), jak i wykonawczych
(konstrukcji stalowych, instalacji technologicznych zewnętrznych oraz wewnętrznych). Prace mogą
być prowadzone na zmiany. Godziny pracy na wolnym powietrzu mogą być uzależnione od
warunków atmosferycznych. Na terenie wykonywania prac spawalniczych zagrożenia stwarzają m.in.
części ruchome maszyn budowlanych, śliski grunt, wykopy, rowy, woda, kanały, a nawet rzeki.
Występują uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie
i wysokie temperatury oraz wiatr). Dużym utrudnieniem mogą być warunki terenowe (tereny
podmokłe i trudno dostępne) oraz warunki gruntowe (wysoki poziom wody gruntowej, zjawisko
kurzawki). Naprawy i remonty zbiorników oraz instalacji używanych do materiałów palnych stwarzają
zagrożenia pożarem i wybuchem. W kanałach, zbiornikach i ciasnych pomieszczeniach poważnym
zagrożeniem jest zatrucie. Praca na wysokości wymaga przejścia z wynikiem pozytywnym
specjalistycznych badań lekarskich oraz dużej odpowiedzialności wykonawcy. Spawacze, ze względu
na specyfikę robót, mogą często zmieniać miejsce wykonywanych prac spawalniczych. Praca
spawacza
w
terenie
w
zmiennych,
często
niekorzystnych
warunkach
atmosferycznych
i nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga umiejętności szybkiego dostosowania się do
nowej sytuacji. Zawsze duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna, dobry wzrok,
pamięć manualna (zapamiętywanie ruchu rąk), wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny.
Spawacz może być zatrudniony w produkcji i usługach spawalniczych, przy pracach
remontowych i konserwacyjnych, może również założyć własną firmę produkcyjną lub usługową.
W zawodzie spawacz można wyróżnić typowe stanowiska pracy związane z:
 spawaniem ręcznym gazowym,
 spawaniem łukowym różnymi metodami,
 spawaniem gazowym częściowo zmechanizowanym,
 spawaniem łukowym częściowo zmechanizowanym,
 cięciem ręcznym palnikiem gazowym,
 cięciem ręcznym zmechanizowaną przecinarką tlenową,
 lutowaniem płomieniowym z wykorzystaniem palnika gazowego.
Stanowiska związane ze spawaniem wymagają posiadania ważnych uprawnień spawalniczych.
Do cięcia ręcznego lub lutowania palnikiem gazowym uprawniony jest spawacz ręczny gazowy, jeśli
uzyskał pozytywną ocenę z przeszkolenia w tym zakresie. Osoby nie posiadające uprawnień spawacza
gazowego mogą objąć stanowisko przecinacza ręcznego gazowego lub lutowacza, po ukończeniu
szkolenia z wynikiem pozytywnym i uzyskaniu zaświadczenia zawierającego m.in. tematykę szkolenia i
pozytywny wynik egzaminu końcowego.
Zadania zawodowe:
Z-1.
Sprawdzanie, przed rozpoczęciem pracy, kompletności i sprawności wyposażenia
technicznego na stanowisku pracy.
Z-2.
Sprawdzanie kompletności i sprawności sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej
(ochron osobistych).
Z-3.
Obsługiwanie i konserwowanie wyposażenia technicznego stanowiska pracy (maszyn,
urządzeń, sprzętu i osprzętu technologicznego) stosowanego podczas pracy.
Z-4.
Obsługiwanie urządzeń służących ochronie środowiska pracy, tj. urządzeń wentylacyjnych
oraz urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych.
Z-5.
Stosowanie narzędzi ślusarskich stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, jak młotków,
pilników, szlifierek kątowych i stołowych, szczotek drucianych itp.
Z-6.
Wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień.
Z-7.
Czytanie stosownej dokumentacji technicznej, jak: instrukcji technologicznych spawania,
kart technologicznych, rysunków rozkroju materiałów.
Z-8.
Przygotowywanie elementów do spawania przez ich ręczne czyszczenie, prostowanie,
ukosowanie, sczepianie i podgrzewanie.
Z-9.
Przestrzeganie technologii spawania oraz stosowanie technik spawania określonych w
instrukcji technologicznej spawania.
Z-10.
Zachowywanie właściwej kolejności czynności przy montażu i spawaniu elementów
konstrukcji.
Z-11.
Wizualne sprawdzanie na bieżąco jakości wykonanych złączy (na postawie wyglądu
zewnętrznego).
Z-12.
Stosowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych do oceny jakości wykonanych złączy:
suwmiarek, spoinomierzy, kątomierzy itp. (wykonywanie pomiaru geometrii spoin).
Z-13.
Usuwanie uchybień (wad i niezgodności) powstałych w operacjach spawania.
Z-14.
Wykonywanie operacji cięcia metali z użyciem palnika gazowego.
Z-15.
Wykonywanie złączy lutowanych z pomocą palnika gazowego.
Z-16.
Utrzymywanie należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń na stanowisku pracy oraz
niezwłoczne zgłaszanie przełożonym niesprawności wyposażenia technicznego.
Z-17.
Stosowanie wymaganego sprzętu i ochron osobistych.
Z-18.
Przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.
Z-19.
Udzielanie współpracownikom pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy
pracy.
Z-20.
Zgłaszanie przełożonym nieprawidłowości: w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowisku pracy, w zabezpieczeniu przeciwpożarowym stanowiska spawalniczego oraz o
uchybieniach w organizacji pracy na stanowisku pracy spawacza, w powiązaniu z innymi
stanowiskami (współpracującymi).
Z-21.
Zgłaszanie przełożonemu nieprawidłowości w zakresie: wyposażenia technicznego
stanowiska pracy, materiałów podstawowych i pomocniczych oraz dokumentacji
technicznej.
Z-22.
Zgłaszanie przełożonemu usterek (niesprawności) wyposażenia technicznego i awarii na
stanowisku pracy.
Z-23.
Zgłaszanie niezgodności w stosowanej dokumentacji technologicznej oraz wątpliwości
wykonawczych w zakresie zadanych prac.
Kwalifikacje zawodowe:
K-1. pawanie ręczne gazowe.
K-2. Przecinanie ręczne tlenowe.
K-3. Lutowanie gazowe.
K-4. Przecinanie ręczne przecinarką częściowo zmechanizowaną (półautomatem).
K-5. Spawanie ręczne łukowe elektrodą otuloną.
K-6. Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych - metodą MAG.
K-7. Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych - metodą MIG.
K-8. Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie argonu - metodą TIG.
K-9. Spawanie urządzeniami spawalniczymi.
Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:
Tabela 2. Korelacja między zadaniami zawodowymi a składowymi kwalifikacji zawodowych
Składowe kwalifikacji zawodowych
Zadania zawodowe
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7
K-8
K-9
Z-1
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-2
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-3
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-4
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-5
×
×
×
×
×
Z-6
×
×
×
×
×
×
Z-7
×
×
×
×
×
×
Z-8
×
×
×
×
×
Z-9
×
×
×
×
×
Z-10
×
×
×
×
×
Z-11
×
×
×
×
×
×
×
Z-12
×
×
×
×
×
×
×
Z-13
×
×
×
×
×
Z-14
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-15
Z-16
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-17
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-18
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-19
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-20
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-21
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-22
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Z-23
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Download