Załącznik do decyzji Burmistrza Miasta Hrubieszowa

advertisement
Załącznik do decyzji Burmistrza Miasta Hrubieszowa
GMK.7627-10/09, z dnia 29.09.2009r.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia: „Gospodarka przeciwpowodziowa – zadanie
inwestycyjne Nr 1 – budowa zbiornika małej retencji BRODZICA w Hrubieszowie”.
Przedmiotem inwestycji będzie budowa zbiornika małej retencji, pełniącego również funkcję
przeciwpowodziową i rekreacyjno-turystyczną. Inwestycja realizowana będzie w obrębie terenów
zalewowych wzdłuż rzeki Huczwy, na terenie miasta Hrubieszów. Planowane przedsięwzięcie
zlokalizowane będzie na działkach o nr-ach: 1387, 1389, 1388, 1390, 1391, 1392, 1393, 1501, 73/5,
75/9, 76, 882/3, 885/1, 884/5, 1607/3, 2294, 2846, 2847, 2849. Teren planowanej budowy zbiornika
(ok. 30 ha) od południa graniczy z rzeką Huczwą, zaś od północy północnego-zachodu i wschodu
z zabudową jednorodzinną wolnostojącą, zlokalizowaną na wysokim brzegu. Są to zasadniczo
niskiej jakości łąki i pastwiska nadbrzeżne ulegające czasowemu zalaniu wodami wielkimi
rz. Huczwy. Występują tu również nieliczne zakrzaczenia pospolitych gatunków takich jak wierzba.
W rejonie planowanej inwestycji nie odnotowano występowania kopalin.
W skład zamierzenia inwestycyjnego wchodzą urządzenia: ujęcie wody z rzeki Huczwy dla
zasilenia i wymiany wody w zbiorniku zlokalizowane powyżej jazu w 9+140 km rzeki Huczwy, na
lewym brzegu, w pobliżu ul. Ciesielczuka, doprowadzenia wody do zbiornika od ujęcia w formie
podziemnego rurociągu w postaci syfonu, wykonanie zbiornika (wstępnego i głównego) przez
wybranie gruntu i uformowanie z uzyskanego gruntu brzegów (podniesienie terenu ponad poziom
wielkich wód rzeki Huczwy), odprowadzenie wody ze zbiornika do rzeki Huczwy, remont kanału
Ulgi w celu przywrócenia mu funkcji obiektu ochrony przeciwpowodziowej m. Hrubieszowa na
odcinku dł. 2,170 km, w km 0+000 ÷ 2+170 wraz z remontem zlokalizowanego na nim zbiornika,
który polegać będzie na usunięciu z dna namułów i nadaniu korytu regularnego kształtu. Spadki dna
zostaną wyrównane i zoptymalizowane pod kątem prędkości przepływu wód w korycie, remont
progu piętrzącego przy jazie na ul. Ciesielczuka, remont jazu na kanale Ulgi w km 2+150 oraz jazu
na rzece Huczwa w km 9+111.
Ze względu na charakter terenu – małe spady, przewidziano wykonanie zbiornika kopanego,
który będzie zasilany wodą z rzeki Huczwy przy pomocy rurociągu grawitacyjnego. Ujecie wody
nastąpi powyżej istniejącego jazu na rzece Huczwie.
Uzyskany z wykopów grunt zostanie użyty do podwyższenia terenu wokół zbiornika. Ilość
pozyskanego gruntu wykorzystana będzie również na wykonanie grobli pierścieniowych przy
zbiornikach.
Podstawowe parametry charakteryzujące obiekt:

stały poziom wody w zbiorniku wstępnym zaprojektowano na rzędnej - 178,67 m n.p.m.

Max. poziom wody w zbiorniku wstępnym zaprojektowano na rzędnej - 181,50 m n.p.m.
(poziom awaryjny)

NPP w zbiorniku głównym zaprojektowano na rzędnej - 180,60 m npm

Max. p.p. w zbiorniku głównym zaprojektowano na rzędnej - 181,50 m npm

powierzchnia zbiornika wstępnego wyniesie około 2,7 ha.

powierzchnia zbiornika głównego wyniesie około 17,0 ha.

pojemność zbiornika wstępnego wyniesie około 32 400 m3 , przy średniej głębokości
Hśr = 1,20 m.

pojemność zbiornika głównego wyniesie około 357 000 m3 przy średniej głębokości
hśr=2,1 m –dla NPP i Hśr = 3,00 m dla Max.p.p.

pojemność użyteczna (rezerwa powodziowa przygotowana) przy założonej, spracowanej
grubości warstwy wody hu ≈ 0,90 m wyniesie Vu≈165 000 m3.

rz. d. min. w zbiorniku wstępnym wyniesie 177,30 m npm.

rz. d. min. w zbiorniku głównym wyniesie 178, 50 m npm.

całkowita kubatura robót ziemnych (wykopy) wynosi około V = 395 tys m3.
1

cały grunt uzyskany z wykopów zostanie użyty do podwyższenia terenu wokół zbiornika
(groble pierścieniowe wokół zbiorników oraz tereny zagospodarowane rekreacyjnie).
Ze względu na położenie obiektu na terenach zalewowych zaplanowano wykonanie
obwałowania ( groble pierścieniowe) zbiorników z wyniesieniem korony obwałowań do rzędnej
182,20 m npm. Obwałowanie zabezpieczy zbiorniki przed wodami powodziowymi ze zlewni rzeki
Huczwy.
Grunt
na
podwyższenie
terenu
wokół
zbiornika
uzyskany
będzie
z wykopu z czaszy. Projektuje się zastosowanie rozwiązań umożliwiających sterowanie
przepływem przez zbiorniki w czasie przejścia wód wielkich – przygotowanie rezerwy dla przyjęcia
części fali powodziowej poprzez częściowe opróżnianie zbiornika - przepompowanie wody
systemem pomp, a następnie przyjęcie wody z przechodzącej fali powodziowej. W tym celu
zaplanowano następujące budowle:

rurociąg grawitacyjny, doprowadzalnik z wlotem w lewym brzegu rzeki Huczwy
(powyżej istniejącego jaz piętrzącego) z wylotem w zbiorniku wstępnym,

pompownia w zbiorniku wstępnym z przerzutem wody do zbiornika głównego,

budowla piętrząca (mnich żelbetowy) wody zbiornika głównego będąca jednocześnie
wylotem do otwartego kanału odpływowego z ujściem do rzeki Huczwy.
W okresie przepływów niestanowiących zagrożenia powodziowego przez zbiornik będzie
przepływała woda w ilościach wystarczających dla podtrzymania piętrzenia oraz wykorzystania go
dla innych celów (np. wędkarstwo, rekreacja, sporty wodne, itp.).
Zbiornik będzie pełnił następujące funkcje:

przeciwpowodziowa - przejęcie części przepływów powodziowych (wód wielkich),

przeciwpożarowe,

podniesienie walorów estetycznych, wzbogacenie krajobrazu oraz zwiększenie
atrakcyjności terenów przyległych pod względem turystycznym, przyrodniczym
i rekreacyjnym.
W robotach konstrukcyjnych wykorzystane zostaną głównie beton i stal. Niezbędne
umocnienia wykonane będą z materiałów miejscowych, przyjaznych środowisku takich jak kamień
naturalny, drewno i inne.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:

robót związanych z rozbiórką istniejących urządzeń

robót ziemnych związanych z uformowaniem zapór ziemnych zbiornika,

uszczelnienia korpusu zapory od strony rzeki Huczwy,

zabezpieczenia skarp zapory przed rozmywaniem,

budowli zrzutowej zbiornika,

doprowadzalnika rurowego do zbiornika (śr. 1000 – 1500 mm) z ujęciem i zrzutem,

rowu opaskowego wraz z przebudową istniejącej sieci rowów,

lokalnego drenażu przechwytującego,

ciągów komunikacyjnych – jezdno - spacerowych i dla celów eksploatacyjnych.
Zbiornik wyposażony zostanie w niezbędne urządzenia regulujące przepływ wody

Wlot do zbiornika wstępnego. Będzie to budowla o konstrukcji żelbetowej zapewniająca
grawitacyjny dopływ wody rurociągiem doprowadzalnikiem. Dopływ do wlotu będzie się
odbywał rurociągiem doprowadzającym wodę z rzeki Huczwy, z ujęcia powyżej jazu
w km 9+120 rzeki. Przedsięwzięcie nie obejmuje rurociągu doprowadzającego. Budowla
wlotowa zostanie zaprojektowana tak, aby możliwe było połączenie jej z rurociągiem
o średnicy D = 1000 ÷ 1500 mm.

Pompownia w czaszy zbiornika wstępnego, zapewniająca przerzut wody do zbiornika
głównego. Budowlę piętrzącą zbiornika wstępnego, stanowiącą wlot do zbiornika
głównego. Pompownia zapewni przepływ wód zarówno wegetacyjnych jak
i powodziowych.

Budowlę piętrzącą zbiornika głównego, stanowiącą urządzenie piętrząco - upustowe dla
nadmiaru wody przepływającej przez zbiornik z odprowadzeniem do rz. Huczwy.
Budowla ta będzie utrzymywała piętrzenie w zbiorniku głównym na rzędnej
2
181,50 m npm i umożliwiała przepływ wody zarówno w okresie normalnej eksploatacji
jak i w czasie stanów powodziowych z odprowadzeniem do rz. Huczwy. Planuje się
wykonanie budowli jako tzw. żelbetowego mnicha o wysokości piętrzenia do 3,00 m
i długości leżaka L = 20 m. Leżak zaprojektowano jako rurociąg o średnicy Dn =1000
mm. W czasie eksploatacji przepływ odbywał się będzie przez koronę przelewową
mnicha. Zamknięcia w konstrukcji mnicha pozwolą na opróżniania zbiornika dla celów
remontowych, przygotowywanie zbiornika do przejęcia fali powodziowej oraz
odprowadzenie nadmiaru wody do uzyskania piętrzenia NPP – 181,50 m n.p.
Koncepcja zakłada podział czaszy zbiornika na dwie części. Pierwsza część, do której
będzie doprowadzana woda z Huczwy będzie stanowiła filtr biologiczny. Będą tam osadzały się
cząsteczki unoszone przez wodę. Ponadto porastająca filtr roślinność będzie wychwytywała
ewentualne zanieczyszczenia biologiczne. Woda wpływająca do zbiornika głównego będzie
spełniała warunki wymagane dla otwartych kąpielisk. Filtr biologiczny będzie, co kilka lat
czyszczony – usuwane będą powstające w podczas użytkowania osady mineralne.
Przedstawionych rozwiązań technicznych nie można traktować jako ostatecznych gdyż
w fazie projektowej, gdzie będzie następował dobór technologii funkcjonowania poszczególnych
obiektów, mogą ujawnić się dodatkowe uwarunkowania, które będą musiały zostać uwzględnione.
Na etapie budowy źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza będą urządzenia służące do
budowy zbiornika tj. koparki, spycharki oraz transport samochodowy. Na etapie eksploatacji
zbiornik nie będzie źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza. Źródłem emisji hałasu do
środowiska będą urządzenia służące do budowy zbiornika. Praca planowanych źródeł hałasu nie
spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów chronionych.
Zbiornik podczas eksploatacji nie będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. W związku
z budową zbiornika powstawać będą odpady, przekazywane następnie podmiotom posiadającym
stosowne pozwolenie od organów ochrony środowiska na ich odzysk lub unieszkodliwianie.
W takcie eksploatacji zbiornika będą powstawać niewielkie ilości odpadów, głównie odpady
komunalne.
Charakter przedsięwzięcia nie wskazuje na możliwość powstania ryzyka poważnej awarii.
3
Download