Zagadnienia na egzamin dyplomowy

advertisement
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
Studia II stopnia - magisterskie
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Główne nurty (szkoły) w teorii zarządzania.
Współczesne teorie zarządzania.
Wzrost gospodarczy – metody pomiaru oraz konsekwencje społeczne i ekonomiczne
Polityka monetarna i funkcje pieniądza.
Kryteria typologii przedsiębiorstw.
Źródła finansowania przedsiębiorstw.
Procedury i zasady uruchamiania własnej działalności gospodarczej.
Obszary zainteresowań logistyki.
Elementy logistycznej obsługi klienta.
Źródła i rodzaje konfliktów w organizacji.
Style i metody rozwiązywania konfliktów.
Zasady i techniki negocjacji.
Narzędzia analizy typowych problemów decyzyjnych.
Metody programowania liniowego w procesach decyzyjnych.
Zakres i metody analizy strategicznej
Podstawowe strategie konkurencyjne.
Źródła strategicznej przewagi konkurencyjnej.
Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych.
Ceny w marketingu międzynarodowym.
Implikacje otoczenia dla działalności przedsiębiorstw.
Podstawowe założenia koncepcji zarządzania procesami.
Etapy wnioskowania statystycznego.
Etyka zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie społecznej gospodarki rynkowej.
Elementy składowe sprawozdania finansowego.
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy i kalkulacyjny.
Bilans – budowa, rodzaje.
Zarządzanie ryzykiem.
Pojęcie, istota i zadania controllingu.
Narzędzia controllingu operacyjnego i strategicznego.
Systemy ubezpieczeń stosowane w ubezpieczeniach majątkowych
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera i techniki tradycyjnej.
Ochrona ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera.
Podstawowe zasady i cechy charakterystyczne ubezpieczeń finansowych.
Gwarancja ubezpieczeniowa.
Ubezpieczenie wierzytelności.
Pojęcie, rodzaje i zasady emisji obligacji.
Pojęcie, rodzaje i zasady emisji akcji.
Funkcje i rodzaje indeksów giełdowych na GPW w Warszawie.
Metody sekurytyzacji aktywów w przedsiębiorstwie.
Metody wyceny przedsiębiorstw.
Podstawowe elementy listy płac.
Źródła pozyskiwania środków trwałych i ich wycena w bilansie.
Koszty i ich klasyfikacja.
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
Studia II stopnia - magisterskie
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Główne nurty (szkoły) w teorii zarządzania.
Współczesne teorie zarządzania.
Wzrost gospodarczy – metody pomiaru oraz konsekwencje społeczne i ekonomiczne
Polityka monetarna i funkcje pieniądza.
Kryteria typologii przedsiębiorstw.
Źródła finansowania przedsiębiorstw.
Procedury i zasady uruchamiania własnej działalności gospodarczej.
Obszary zainteresowań logistyki.
Elementy logistycznej obsługi klienta.
Źródła i rodzaje konfliktów w organizacji.
Style i metody rozwiązywania konfliktów.
Zasady i techniki negocjacji.
Narzędzia analizy typowych problemów decyzyjnych.
Metody programowania liniowego w procesach decyzyjnych.
Zakres i metody analizy strategicznej
Podstawowe strategie konkurencyjne.
Źródła strategicznej przewagi konkurencyjnej.
Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych.
Ceny w marketingu międzynarodowym.
Implikacje otoczenia dla działalności przedsiębiorstw.
Podstawowe założenia koncepcji zarządzania procesami.
Etapy wnioskowania statystycznego.
Etyka zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie społecznej gospodarki rynkowej.
Źródła informacji o nieruchomościach.
Księgi wieczyste – cel prowadzenia, układ i zakres informacji.
Ewidencja gruntów i budynków - cel prowadzenia, układ i zakres informacji.
Polityka przestrzenna a poziom inwestycji lokalnych.
Skutki planowania przestrzennego (ekonomiczne, środowiskowe, przestrzenne).
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego.
Utrzymanie obiektów budowlanych.
Ogólne warunki ubezpieczeń w ubezpieczeniach majątkowych.
Wycena nieruchomości (podejścia, metody, techniki).
Wycena przedsiębiorstw i ich majątku (metody, techniki).
Prawa do nieruchomości (rzeczowe i zobowiązaniowe).
Rodzaje praw do nieruchomości.
Podatki majątkowe od władania nieruchomością.
Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości.
Tradycyjne i asekuracyjne techniki finansowania inwestycji.
Partnerstwo publiczno-prawne w finansowaniu inwestycji.
Metody wyceny ryzyka na rynku inwestycji rzeczowych.
Metody analizy rynku nieruchomości
Istota i pojecie zarządzania projektami inwestycyjnymi.
Metody oceny ryzyka projektów inwestycyjnych.
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
Studia II stopnia - magisterskie
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Główne nurty (szkoły) w teorii zarządzania.
Współczesne teorie zarządzania.
Wzrost gospodarczy – metody pomiaru oraz konsekwencje społeczne i ekonomiczne
Polityka monetarna i funkcje pieniądza.
Kryteria typologii przedsiębiorstw.
Źródła finansowania przedsiębiorstw.
Procedury i zasady uruchamiania własnej działalności gospodarczej.
Obszary zainteresowań logistyki.
Elementy logistycznej obsługi klienta.
Źródła i rodzaje konfliktów w organizacji.
Style i metody rozwiązywania konfliktów.
Zasady i techniki negocjacji.
Narzędzia analizy typowych problemów decyzyjnych.
Metody programowania liniowego w procesach decyzyjnych.
Zakres i metody analizy strategicznej
Podstawowe strategie konkurencyjne.
Źródła strategicznej przewagi konkurencyjnej.
Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych.
Ceny w marketingu międzynarodowym.
Implikacje otoczenia dla działalności przedsiębiorstw.
Podstawowe założenia koncepcji zarządzania procesami.
Etapy wnioskowania statystycznego.
Etyka zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie społecznej gospodarki rynkowej.
Obszary zadaniowe zarządzania zasobami ludzkimi
Poziomy (zakresy) społecznej odpowiedzialności organizacji.
Podstawowe standardy zachowań społecznie odpowiedzialnych.
Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna.
Istota outsourcingu funkcji personalnej.
Istota i znaczenie benchmarkingu w ZZL.
Typologia elastycznych form zatrudnienia pracowników.
Podstawowe teorie i modele motywowania.
Czynniki i instrumenty kształtujące motywację.
Istota i znaczenie motywacyjnej funkcji wynagrodzeń.
Kultura organizacji - jej struktura i funkcje.
Instrumenty kształtowania pożądanego modelu kultury organizacyjnej.
System finansowy i organizacyjny ubezpieczeń społecznych.
Zasady funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych.
System ocen pracowniczych i jego cechy.
Kapitał intelektualny i jego koncepcje.
Proces zarządzania aktywami niematerialnymi.
Partycypacja pracownicza i delegowanie uprawnień decyzyjnych.
Kompetencyjny aspekt zarządzania zasobami ludzkimi.
Wskaźniki wyceny wartości kapitału ludzkiego.
Download