Uwaga: Komisja moŜe wybierać dowolne pytania w pierwszej grupy

advertisement
TEMATY EGZAMINACYJNE EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO DLA
MAKROKIERUNKU INFORMATYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, SPECJALNOŚĆ INFORMATYKA
Uwaga: Komisja moŜe wybierać dowolne pytania w pierwszej grupy, natomiast z grupy drugiej –
po zapoznaniu się z listą przedmiotów zaliczonych przez dyplomanta.
Część pierwsza
− Postacie normalne relacji w relacyjnej bazie danych. Która postać normalna jest zwykle wymagana i dlaczego?
− Transakcje. Omówić cechy ACID transakcji. Systemy OLTP.
− Deterministyczne zagadnienia rozdziału zasobów i szeregowanie zadań złoŜonych z operacji
niepodzielnych dla typowych struktur systemów dyskretnych.
− Harmonogramowanie operacji podzielnych na procesach równoległych z uwzględnieniem róŜnych wymagań zasobowych - modele i algorytmy.
− Modele i metody planowania produkcji realizowanej porcjami w jedno- i wielostopniowych
systemach produkcyjnych.
− Metody planowania procesów dyskretnych w systemach produkcyjno-dystrybucyjnych.
− Zadanie programowania liniowego (mieszanego, całkowitoliczbowego). Podstawowe metody
rozwiązywania dyskretnych problemów decyzyjnych (programowanie dynamiczne, schemat
metody podziału i oszacowań, metody heurystyczne).
− Modele sieci przepływowych. Podstawowe typy zadań optymalizacji przepływu w sieciach.
Właściwości tych modeli w zastosowaniu do rozwiązywania dyskretnych problemów decyzyjnych . Przykładowe zagadnienia modelowane w postaci sieci przepływowych.
− Metody poszukiwania minimum funkcji bez ograniczeń.
− Metody rozwiązywania zadań optymalizacji z ograniczeniami.
− Warunki konieczne i dostateczne optymalności ciągłych zadań optymalizacji z ograniczeniami
i bez ograniczeń. Warunki regularności.
− Metoda sympleks do rozwiązywania zadań programowania liniowego, idea, sformułowanie
i interpretacja.
− Dualność w zadaniach programowania liniowego i optymalizacji wypukłej, odstęp dualności.
− Sposoby opisu liniowych ciągłych układów dynamicznych; równania stanu, transmitancje, charakterystyki częstotliwościowe, odpowiedzi skokowe.
− Rola sprzęŜenia zwrotnego w układach sterowania (dokładność, odporność na błędy i zakłócenia).
− Warunki podtrzymania drgań w pętli sprzęŜenia zwrotnego. Kryterium Nyquista dla obiektu
stabilnego. Zapas fazy, zapas modułu.
− System operacyjny i jego funkcje. Architektura systemów operacyjnych Unix i Windows NT –
porównanie.
− Stan logiczny procesu. Rodzaje stanów w systemach Unix i Windows NT. Blokady – metody
postępowania.
− System wspomagania decyzji – definicja, elementy składowe.
− Metody interaktywne analizy zadań wielokryterialnych.
− Metody reprezentacji niepewności w modelowaniu sytuacji decyzyjnej.
− Hurtownie danych. Ich funkcje we wspomaganiu procesów decyzyjnych.
− Zagadnienie syntezy reguły decyzyjnej w warunkach niepewności (zadanie syntezy optymalnej,
problem estymacji stanu, własność separowalności prawa sterowania i estymacji.
− Zasada działania układu z powtarzaną optymalizacją; moŜliwe sformułowania mechanizmów
decyzyjnych, wykorzystanie prognoz.
− Zastosowanie parametrycznych reguł decyzyjnych; przykłady postaci reguł, sposoby strojenia
parametrycznego.
− Struktura układu warstwowego (decyzyjnego lub sterowania); podstawowe cechy takiego
układu.
− Pojęcie rozwiązań Pareto-optymalnych lub sprawnych i jego warianty.
− Sposoby wykorzystania modeli przy wspomaganiu decyzji.
− RóŜne paradygmaty teorii podejmowania decyzji, róŜnice, związki ze wspomaganiem.
− Podstawowe metody optymalizacji dyskretnej. Metoda podziału i oszacowań metody płaszczyzn
odcinających, metody przybliŜone.
− Metody rozwiązywania zadań przepływów jedno- i wielotowarowych w sieciach.
− Metody dekompozycyjne rozwiązywania złoŜonych zadań optymalizacji dyskretnej. Metoda
relaksacji Lagrange'a i technika generacji kolumn.
− Hierarchiczne struktury sterowania i podejmowania decyzji w złoŜonym systemie. Koordynacja
iteracyjna i koordynacja periodyczna.
− Symulacja złoŜonych systemów. Podstawowe cele i elementy komputerowej analizy sterowania.
− Modele cyklu opracowania oprogramowania: fazy projektu programistycznego, ich cele
i rezultaty.
− Strukturalne metody opracowania oprogramowania: wykorzystanie grafów przepływu danych,
modeli automatowych i grafów struktury programu.
Część druga
− Procesy, ich zasoby oraz ich tworzenie w systemie UNIX.
− Przeznaczenie, budowa i działanie systemu DNS.
− Zestawy danych o uŜytkowniku przechowywane w systemie. Sposoby zastosowania ich do kontroli dostępu w róŜnych sytuacjach (logowanie z konsoli, przez program telnet, przez system
plików, NFS, itp.).
− Metody reprezentacji wiedzy i zakres ich stosowania.
− Systemy ekspertowe – struktura, zasady działania, zastosowania.
− Dokładność maszynowa, uwarunkowanie zadania obliczeniowego, stabilność algorytmu numerycznego.
− Algorytmy rozwiązywania układu równań liniowych oraz odwracania macierzy.
− NajwaŜniejsze klasy algorytmów wyznaczania rozwiązania układów równań róŜniczkowych
zwyczajnych.
− Typy urządzeń słuŜących do łączenia sieci – porównanie.
− Metody rozpowszechniania informacji o konfiguracji sieci pomiędzy routerami.
− Porównanie trzech wybranych technologii sieciowych.
− Problem kontroli zmian w projekcie informatycznym oraz typowa procedura takiej kontroli.
− Główne etapy szczegółowego planowania projektu informatycznego.
− Metody wnioskowania – ogólne zasady, stosowane strategie.
− Heurystyki w przeszukiwaniu, grach i planowaniu.
− Warunki konieczne i dostateczne optymalności I i II rzędu dla ciągłych zadań optymalizacji bez
ograniczeń i z ograniczeniami. WraŜliwość rozwiązań zadań optymalizacji.
− Aproksymacje kwadratowe. Metody rozwiązywania zadań optymalizacji konstruujące modele
kwadratowe funkcji wielu zmiennych (metody Newtona, quasi-newtonowskie, kierunków
sprzęŜonych).
− Optymalizacja dynamiczna. Zasada maksimum. Warunki transwersalności. Gradientowe metody
rozwiązywania w przestrzeni stanów.
− Zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej. Rozwiązania sprawne, róŜne podejścia do ich
znajdowania.
Download