SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z MATEMATYKI

advertisement
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I
UMIEJĘTNOŚCI Z MATEMATYKI
DLA KLASY II
OPRACOWAŁA:
Urszula Herc -Przekop
SP Kalinowo
1
KONCEPCJA TESTU
CEL GŁÓWNY-celem testu jest sprawdzenie elementarnych wiadomości i umiejętności
z edukacji matematycznej przewidzianych programem klasy drugiej.
Zawiera zadania sprawdzające umiejętności wykonywania czterech działań
arytmetycznych w zakresie 100, porządkowania i porównywania liczb.
Szczególną uwagę zwrócono na zadania praktyczne dotyczące obliczeń miarowych
i zegarowych oraz rozwiązywanie prostych i złożonych zadań tekstowych.
Test przeznaczony jest dla uczniów klasy drugiej po zakończeniu I semestru.
2
TABELARYCZNY PLAN TESTU
POZIOM WYMAGAŃ
WYMAGANIA
LICZBA ZADAŃ
PONADPODSTAWOWE (PP)
CZYNNOŚCI
PODSTAWOWE (P)
KATEGORIE CELÓW
A
B
U(C+ D)
1, 8 c
2,3,4a,4b,5a,5b,
7a,7b,7c,8a,8b,
9a,9d,10d
A
B
U(C +D)
MATERIAŁ
NAUCZANIA
EDUKACJA
MATEMATYCZNA
KLASA II
SEMESTR I
LICZBA ZADAŃ W
KATEGORIACH
CELÓW
LICZBA ZADAŃ W
POZIOMACH
WYMAGAŃ
NORMY ZALICZENIA
POZIOMÓW
2
14
16
8 zadań-50% 8 pkt.-50%
50%P-8pkt. (znak liczbowy 2)
(poziom wymagań konieczny)
12zadań-75% 12pkt.-75
75%P-12pkt. (znak liczbowy 3)
(poziom wymagań podstawowy)
8e,10a
2
6a,6b,8d,9b,9c,
10b,10c
25
7
25
9
25
5 zadzń-50%
5pkt.-50%
75%P=50%PP
12pkt .+5pkt.=17pkt. (znak liczbowy 4)
(poziom wymagań rozszerzający)
7 zadań-75%
7pkt.-75%
75%P+75%PP
12pkt.+7pkt.=19pkt._znak liczbowy 5)
(poziom wymagań dopełniający)
100%P+95%PP 25%(znak liczbowy 6)
(poziom wymagań wykraczający)
3
KARTOTEKA TESTU
Nr
zada
nia
1.
Nr
Nr
podsta standar
wy
du
25
5.5 3.6a
Kompetencje
Sprawdzenie umiejętności
porządkowania liczb w
zakresie 100.
2.
26
5.5 3.6a Porównywanie liczb
dwucyfrowych.
3.
31
5.5 3.6b Umiejętność
rozpoznawania
i nazywania figur
geometrycznych.
4.
4.a
28
4.b
5.
5a
5b
5,3
5,3
Sprawdzenie umiejętności
dodawania i odejmowania
liczb w zakresie 100.
5,3
28
5,3
5,3
5,3
Sprawdzenie umiejętności
mnożenia i dzielenia w
zakresie 30.
Sprawdzana czynność
Kategoria
Poziom
Punktacja
Porządkuje zbiór liczb
dwucyfrowych.
B
P
0-1
Porównuje liczby dwucyfrowe.
C
P
0-1
Wskazuje trójkąt z pośród wielu figur
geometrycznych.
C
P
0-1
Dodaje w pamięci dwie liczby
dwucyfrowe.
Odejmuje w pamięci dwie liczby
dwucyfrowe.
C
P
C
P
Mnoży dwie liczby jednocyfrowe.
C
P
Dzieli dwie liczby jednocyfrowe.
C
P
0-2
0-2
4
Nr
zada
nia
6
6a
6b
Nr
Nr
podsta standar
wy
du
29
5.3e,3.1
5.5
5.5
7
7a
7b
7c
30
8
8a
8b
8c
8d
8e
9
9a
9b
9c
9d
10
10a
10b
10c
10d
28
30
30
31
5.5 ,3.5a
5.3
5.3
2.1
5.5 ,3.6a
5.3
2.5
5.3
5.3
Kompetencje
Sprawdzenie umiejętności
dotyczących jednostek
miar.
Umiejętność
rozwiązywania prostych
zadań
tekstowych na
porównywanie różnicowe.
Umiejętność wykonywania
obliczeń zgodnie z
kolejnością wykonywania
działań.
5.5,3.8
5.3
5.3
2.1
Umiejętności
rozwiązywania złożonych
zadań tekstowych.
5.5, 3.5a
g
2,4
5,3
5,3
2,1
Obliczanie obwodów figur
geometrycznych.
Sprawdzana czynność
Kategoria
Poziom
Punktacja
a)Zamienia godziny na minuty.
b)Dokonuje obliczeń zegarowych.
C
C
PP
PP
0-2
a)Pisze działanie .
b)Oblicza działanie.
c)Pisze odpowiedź.
C
C
C
P
P
P
0-3
a)Oblicza iloczyn.
b)Oblicza sumę.
c)Zapisuje poprawnie.
d)Oblicza wartość wyrażenia.
e)Zna kolejność wykonywania zadań.
C
C
B
C
B
P
P
P
PP
PP
0-5
a)Wpisuje dane do drzewka.
b)Pisze poprawnie działanie.
c)Oblicza poprawnie działanie.
d)Pisze prawidłową odpowiedź.
Oblicz obwód kwadratu.
a) Rysuje kwadrat o boku 5 cm .
b) Pisze działanie.
c) Oblicza działanie.
d) Pisze odpowiedź.
C
C
C
C
B
C
C
C
P
PP
PP
P
PP
PP
PP
P
0-4
0-4
5
KLUCZ ODPOWIEDZI
Nr
Przewidywane odpowiedzi
zadania
1.
17 25 35 43 68 95
Kryteria punktowania
2.
3.
> ,< ,= ,>
Druga figura od lewej.
1pkt. - poprawnie wstawi wszystkie znaki
1pkt. - poprawnie wybierze figurę
4.
a) 32,50,39
b) 60,20,31
1pkt. – poprawnie wykona 2 przykłady
1pkt.- poprawnie wykona 2 przykłady
5.
a) 24,9,20
b) 5,5,3
1pkt. – poprawnie wykona 2 przykłady
1pkt. – poprawnie wykona 2 przykłady
6.
a) 1 godzina 20minut
b) godzina 11 minut 50
1pkt.- poprawnie zamieni jednostki czasu
1pkt.- poprawnie obliczy i uzupełni
7.
a) 12 + 9 =
b) 21
c)Romek ma 21 lat.
1pkt.- poprawnie zapisze działanie
1pkt.- poprawnie obliczy
1pkt. – zapisze odpowiedź
8.
a) 20,9
b) 27,18
c) 5x4+7 =20+7=
9+ 3x3 =9+9=
d) 27,18
e) 5x4+7=20+7=27
9+3x3=9+9=18
1pkt.-poprawnie oblicza 2 iloczyny
1pkt.-poprawnie oblicza 2 sumy
1pkt.-poprawnie zapisze działania
1pkt.- poprawnie uporządkuje wszystkie liczby
1pkt.-poprawnie obliczy 2 wartości
1pkt.-wskaże kolejność działań
6
Nr
zadania
Przewidywane odpowiedzi
Kryteria punktowania
9.
a)
1pkt.- poprawnie wpisz dane do drzewka
25
4
3
21
:
7
b) (25-4) : 3 = lub 25-4= 21:3
c) 7
d) Sprzedawca ustawił na każdej
półce po 7 lal.
10.
a)
5 cm
1pkt.- poprawnie zapisze działanie
1pkt. - poprawnie obliczy
1pkt. – zapisze odpowiedź
1pkt.-poprawnie wykonał rysunek
1pkt.-poprawnie zapisze działanie
1pkt.-poprawnie obliczy
1pkt.-zapisze odpowiedź
b)5 +5+5+5 = lub 4 x 5 =
c)20
d)Obwód kwadratu wynosi 20 cm .
7
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z MATEMATYKI W KLASIE
II
I SEMESTR
INSTRUKCJA DLA UCZNIA
Zapraszamy Cię do sprawdzenia wiadomości i umiejętności z edukacji
matematycznej zdobytych w pierwszym semestrze.
Test składa się z 10 zadań. Czytaj uważnie polecenia i wykonuj kolejne zadania.
Jeżeli nie potrafisz wykonać zadania przejdź do następnego. Na rozwiązanie testu masz 60
minut.
Powodzenia!
Imię i nazwisko...............................
Klasa.......................
1. Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej.
25 17 43 68 95 35
............................................................................................
2. Wstaw znak < ,> , =
47......25
19......19
48.......59
99......66
3. Z pośród figur geometrycznych wybierz trójkąt i otocz go pętlą.
4.Oblicz i połącz działania z prawidłowymi wynikami.
a) 14 + 18 =
20 + 30 =
27 + 12 =
50
32
39
b) 80 – 20 =
35 – 15 =
56 – 25 =
20
31
60
5.
a) 4 x 6 =
3x3=
5x4=
b) 25 : 5 =
10 : 2 =
21 : 7 =
8
6. Przeczytaj tekst i uzupełnij zapis.
a) Podróż pociągiem trwała 80 minut , to jest
............godzinę i .............minut.
b) Klasa II wyszła na wycieczkę do parku o godz. 11. 05.
Mają wrócić do domu po 45 minutach.
Która to będzie godzina?
Godzina................
minut..........
7. Magda ma 15 lat. Romek jest od niej starszy o 9 lat. Ile lat ma Romek?
Rozwiązanie..............................................................
Odp. ...........................................................................
8. Oblicz. Pamiętaj o kolejności działań i poprawnym zapisie.
Podkreśl działania , które wykonasz jako pierwsze.
5 x 4 + 7 =..........................................
9 + 3 x 3 =.........................................
9. Rozwiąż zadanie.
Do sklepu przywieziono 25 lalek. Sprzedawca ustawił 4 lale na wystawie,
a pozostałe na 3 półkach , po tyle samo na każdej. Po ile lal ustawił
sprzedawca na każdej półce?
a) Wpisz dane do drzewka
_
:
9
b) Rozwiązanie
..................................................................................................................
c)
Odp. .........................................................................................................
10.Oblicz obwód kwadratu , którego długość boku wynosi 5 cm .
a) Rysunek
b) Rozwiązanie
.............................................................................................................
c) Odp. ....................................................................................................
10
11
Download