Infrastruktura drogowa w miejskim

advertisement
Kwalifikowalność wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014 – 2020
Podstawowe akty prawne
• Przepisy Rozdziału III Kwalifikowalność wydatków i trwałość w Tytule VII Wsparcie finansowe z EFSI
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) zwane
dalej rozporządzeniem ogólnym;
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014);
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dokument
został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 12 lutego 2015 r.);
• Szczegółowy opis Osi priorytetowej
• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020
• Rozporządzenia szczegółowe
Zasady ogólne kwalifikowalności
•
•
•
Rozliczanie wydatków metodami uproszczonymi nie ma zastosowania;
Roboty realizowane metodą gospodarczą, tzn. samodzielne wykonywanie prac na budowie
Wszystkie wydatki w ramach projektów rozliczane są na podstawie rzeczywiście
poniesionych wydatków;
• W przypadku projektów realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj istnieje możliwość
złożenia projektu do dofinansowanie tylko w przypadku, gdy inwestycja jest gotowa do
realizacji, tzn. na etapie składania wniosku o dofinansowanie posiada już pełną
dokumentację techniczną (projekt budowlany);
• Projekty zakończone/zrealizowane nie otrzymają dofinansowania.
Projekt, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni
zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ wniosku o dofinansowanie
w ramach RPO WiM, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności
zostały przez Wnioskodawcę dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy
publicznej. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.
Zasady ogólne kwalifikowalności
Wydatki kwalifikowalne dla wszystkich typów projektów o ile zapisy
w poszczególnych podziałania nie stanowią inaczej:
• Nadzór
W przypadku robót budowlanych nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski
są kwalifikowalne pod warunkiem umieszczenia takiej kategorii wydatku we wniosku
o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.
Jednocześnie koszty te powinny być związane (zintegrowane) z kosztami inwestycyjnymi,
tj. powinny być ponoszone w tym samym czasie, co prace na gruncie, budynkach,
maszynach oraz powinny być uznawane za część inwestycji.
• Inwestor zastępczy oraz Inżynier kontraktu
Wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę/Beneficjenta na rzecz inwestora zastępczego/
inżyniera kontraktu w ramach RPO WiM 2014-2020 będzie stanowił koszt kwalifikowalny,
o ile wydatek został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu
i umowie/uchwale o dofinansowanie projektu oraz został poniesiony zgodnie z zasadami
określonymi w Wytycznych
Zasady ogólne kwalifikowalności
Wydatki kwalifikowalne dla wszystkich typów projektów o ile zapisy
w poszczególnych podziałania nie stanowią inaczej:
• Roboty budowlane
1. Wydatki na zakup materiałów lub robót budowlanych mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne, jeśli
zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu będącym załącznikiem do umowy
o dofinansowanie projektu;
2. Wydatki na odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych mogą
być uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu będącym
załącznikiem do umowy/uchwały o dofinansowanie projektu;
3. Wydatki związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli
nie jest możliwy swobodny dostęp do terenu budowy z drogi publicznej;
4. Roboty zamienne mogą stanowić wydatek kwalifikowalny jeżeli są potwierdzone protokołem konieczności do
wysokości nie przekraczającej wartości robót pierwotnie założonych;
5. W przypadku wydatku polegającego na robotach budowlanych, kwalifikowalny jest jedynie zakres objęty
wnioskiem o dofinansowanie, niezbędny do realizacji inwestycji;
6. Wydatki na przebudowę urządzeń obcych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli konieczność ich
przebudowy wynika z projektu budowlanego;
7. Opłaty poniesione na podstawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz za zajęcie pasa drogowego
mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli zostały rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez Beneficjenta
na rzecz innego podmiotu.
Zasady ogólne kwalifikowalności
Wydatki niekwalifikowalne dla wszystkich typów projektów o ile zapisy w poszczególnych
podziałania nie stanowią inaczej:
• Podatek od czynności aportu wnoszonego do spółek prawa handlowego i cywilnego;
• Wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności/biznes planu
lub ich elementów powyżej 10.000,00 zł;
• Wydatki operacyjne, (np. dotyczące fazy eksploatacji inwestycji wydatki związane z audytem
projektu; itp.);
• Roboty budowlane dodatkowe nie przewidziane na etapie składania wniosku
o dofinansowanie;
• Kolejna wersja studium wykonalności/biznesplanu, dokumentacji technicznej (kwalifikuje się
jedna wersja dokumentu: opracowanie lub aktualizacja);
• W przypadku projektów podlegających pomocy publicznej koszty sporządzenia dokumentacji
powykonawczej oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji związanych z realizacją nowej
inwestycji;
• Wydatki na inżyniera kontraktu poniesione w okresie gwarancyjnym (po zakończeniu robót
budowalnych) stanowią koszt niekwalifikowalny
Oś Priorytetowa 1
Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy
Podziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu
Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy
Podziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji
•
Wydatki na przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb
odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (w
tym uzupełniająco jako element projektu przygotowanie personelu do świadczenia nowych/
zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia)
•
Wydatki na inwestycje w infrastrukturę (laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby
świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych
specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm
technologicznych);
•
Aby możliwe było przedsięwzięcie infrastrukturalne ośrodków innowacji niezbędne jest
przedłożenie strategii/planu wykorzystania nowopowstałej infrastruktury oraz współfinansowanie
jej ze źródeł prywatnych. Ponadto przedsięwzięcia nie będą powielały dostępnej infrastruktury
instytucji o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit
dostępnej oferty został wyczerpany.
Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw
Wydatki kwalifikowalne
•
Wydatki poniesione na wspieranie firm w początkowej fazie rozwoju poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne
do funkcjonowania przedsiębiorstwa (udostępnienie powierzchni biurowej, usługi prane, księgowe, promocyjne,
ICT, mentoring, szkolenia
•
Koszty pośrednie
Maksymalny limit kosztów pośrednich wynosi:
do 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych – w przypadku projektów o wartości do 1 mln
PLN włącznie;
do 5 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych– w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN
do 5 mln PLN włącznie.
Limit kosztów pośrednich w ramach budżetu projektu na etapie wnioskowania o środki powinien
wynikać ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej we wniosku o dofinansowanie, tj.
szczegółowym budżecie projektu. Jeżeli z kalkulacji kosztów wynika, że wartość kosztów pośrednich
przekracza dopuszczalny limit kosztów to koszty pośrednie mogą stanowić tylko wartości
wynikające
z przysługującego limitu (pozostałe koszty są wydatkami niekwalifikowalnymi).
Wydatki niekwalifikowalne
•
koszty pośrednie oraz koszty inkubacji (zgodnie z definicją SZOOP) poniesione przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu
Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne
Wydatki kwalifikowalne
•



Wydatki związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych
obejmujące m.in.:
uporządkowanie i
przygotowanie terenów (np. prace studyjno- koncepcyjne, badania
geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu,
wymiana ziemi);
kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (infrastruktura wodno-kanalizacyjna,
telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowę lub modernizację układu
komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna
infrastruktura kolejowa);
budowę infrastruktury drogowej wyłącznie wewnątrz terenu inwestycyjnego objętego projektem
(wewnętrzne układy komunikacyjne). Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną
stanowić mogą jedynie uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego
przygotowania terenu inwestycyjnego i tym samym mniejszą część budżetu projektu (tj. do 50%
kosztów kwalfikowalnych projektu);
I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne – tryb konkursowy
Wydatki niekwalifikowalne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zakup gruntu i nieruchomości;
zakup środków trwałych nie związanych z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów
inwestycyjnych;
wydatki związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych celem udostępnienia
terenu przedsiębiorcom z branży mieszkaniowej, nie będą kwalifikowane inwestycje przeznaczone na funkcje
mieszkalne lub mieszkalno-usługowe;
nabycie środków transportu;
wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych;
budowa/przebudowa/remont dróg dojazdowych do tworzonego terenu inwestycyjnego;
wydatki na inwestycje związane wyłącznie z budową infrastruktury drogowej;
wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną przekraczające 50% kosztów kwalfikowalnych projektu;
wydatki w ramach mechanizmu cross- financing;
koszty związane z utrzymaniem infrastruktury;
koszty pośrednie;
koszty związane z zaangażowaniem personelu;
wydatki na promocję projektu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną
koszty prac przygotowawczych np. studium wykonalności, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną
wydatki na działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury (np. związane z
udziałem w targach krajowych i zagranicznych, koszty dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych)
przekraczające 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu;
I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Wydatki kwalifikowalne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
koszty dojazdu do i z kraju docelowego w terminach umożliwiających uczestnictwo
w wydarzeniu;
koszty zakwaterowania/ noclegu w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym
koszty wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje/ obiadokolacje, w zależności od załączonego programu
wydarzenia),
koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas
uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach lub wystawach (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska,
montaż, demontaż stoiska, podłączenie i zużycie mediów);
koszty ubezpieczenia osób uczestniczących;
koszty opłat związanych z uzyskaniem niezbędnych wiz;
koszty transportu i spedycji eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną)
koszty wpisu do katalogu targowego, opłat rejestracyjnych, reklamy w mediach targowych;
koszty związane z przygotowaniem i drukiem materiałów promocyjnych oraz koszty związane z
tłumaczeniem treści ww. materiałów;
koszty usług tłumacza;
koszty wynajmu sal konferencyjnych w ramach wyjazdów biznesowych/misji gospodarczych (wynajmu
sali, przygotowania materiałów, przerw kawowych – w przypadku trwania spotkań pow. 4h,
cateringu/wyżywienia – w przypadku trwania spotkań pow. 6h);
koszty wstępu na teren targów i wystaw;
koszty uczestnictwa 1-3 pracowników Beneficjenta i/lub partnerów (jeśli dotyczy).
I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Wydatki kwalifikowalne cd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
koszty usług doradczych i informacyjnych świadczonych przez doradców zewnętrznych
koszty szkolenia dotyczące wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/ oddziale
zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w
szkoleniu
minimalne niezbędne koszty zakwaterowania dla uczestników będących pracownikami
niepełnosprawnymi (w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym);
koszty przerw kawowych – w przypadku trwania szkolenia pow. 4h, cateringu/wyżywienia –
w przypadku trwania szkolenia pow. 6h);
koszty dojazdu do i z miejscowości/kraju docelowego;
koszty usług tłumacza;
koszty wynajmu sali szkoleniowej;
koszty materiałów szkoleniowych.
I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Wydatki niekwalifikowalne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wydatki poniesione na samodzielne organizowanie usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych,
organizacji udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach
gospodarczych (tzw. „metodą gospodarczą”);
wydatki na promocję projektu;
koszty związane z organizacją szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie
obowiązującego (np. z zakresu BHP);
koszty poniesione na szkolenia e-learningowe;
koszty poniesione na szkolenia trwające poniżej 3 dni kalendarzowych;
wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe;
koszty diet krajowych i zagranicznych;
koszty pośrednie;
koszty wynagrodzenia personelu;
koszty uczestnictwa więcej niż 3 pracowników Beneficjenta i/lub partnerów (jeśli dotyczy)
w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych;
usługi objęte projektem nie dotyczące działalności Beneficjenta prowadzonej na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego;
zakup usługi polegające wyłącznie na organizacji transportu, noclegu i wyżywienia;
koszty zakwaterowania pracowników biorących udział w szkoleniach (z wyjątkiem pracowników
niepełnosprawnych);
Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu
Wydatki kwalifikowalne:
• Wydatki na usługi doradcze i szkoleniowe;
• wydatki na wdrożenie TIK w celu podniesienia jakości usług
• wydatki związane z przygotowaniem i świadczeniem pakietowych usług służących
podniesieniu innowacyjności firm (w ramach tego typu przedsięwzięć równie promocja
rozwoju technologicznego innowacyjności),
• Wydatki na
infrastrukturę, wyłącznie w celu świadczenia nowych usług;
(profesjonalizacja usług)
Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu
Wydatki kwalifikowalne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
koszty przygotowania, aktualizacji baz danych dotyczących ofert inwestycyjnych;
koszty opracowania analiz, ekspertyz i strategii w obszarze promocji gospodarczej;
koszty przygotowania, utworzenia, rozwoju systemów informacji gospodarczej, w tym zakup baz danych;
koszty przeprowadzenia kampanii medialnych co najmniej w zasięgu ogólnopolskim
(z wyłączeniem województwa warmińsko-mazurskiego) z wykorzystaniem środków przekazu o zasięgu
ogólnokrajowym lub międzynarodowym;
koszty związane z opracowaniem, produkcją i dystrybucją (jeśli dotyczy) materiałów informacyjnych i promocyjnych
(wydawnictw, broszur, folderów) oraz koszty związane
z tłumaczeniem treści ww. materiałów wraz z prawami autorskimi;
wydatki objęte cross-financingiem do 10% finansowania unijnego w ramach projektu;
koszty wynajmu sal konferencyjnych/pomieszczeń w ramach organizacji wydarzeń/konferencji/misji
gospodarczych/spotkań typu B2B (wynajmu sali, przerw kawowych – w przypadku trwania spotkań pow. 4h/dzień,
cateringu/wyżywienia – w przypadku trwania spotkań pow. 6h/dzień);
koszty przejazdu, dojazdu do i z miejscowości/kraju docelowego;
koszty zakwaterowania/ noclegu w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym
koszty wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje/ obiadokolacji) i ewentualne wyżywienie pracowników Beneficjenta jeden
dzień przed i jeden dzień po wydarzeniu/ misjach gospodarczych/ spotkaniu typu B2B
koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa
przedsiębiorstwa w targach lub wystawach (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż stoiska,
podłączenie i zużycie mediów);
koszty wpisu do katalogu targowego, wystawowego, opłat rejestracyjnych, reklamy
w mediach targowych;
transport eksponatów, innych materiałów lub produktów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną);
koszty wstępu na teren targów i wystaw;
koszty ubezpieczenia osób uczestniczących;
koszty opłat związanych z uzyskaniem niezbędnych wiz;
koszty usług tłumacza;
koszty uczestnictwa 1-3 pracowników Beneficjenta (w przypadku projektów partnerskich koszty uczestnictwa 1-3
pracowników dla każdego partnera).
Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu
Wydatki niekwalifikowalne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
koszty oprogramowania wraz z jego konfiguracją i aktualizacją, stworzenie lub obsługa serwisów internetowych
(przygotowanie i obsługa stron internetowych);
koszty przeprowadzenia kampanii medialnych w zasięgu wyłącznie lokalnym i regionalnym;
koszty zakupu środków trwałych
wydatki na promocję projektu;
koszty związane z organizacją szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie
obowiązującego (np. z zakresu BHP);
koszty poniesione na szkolenia e-learningowe;
wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe;
koszty diet krajowych i zagranicznych;
koszty pośrednie;
koszty związane z zaangażowaniem personelu;
koszty uczestnictwa więcej niż 3 pracowników Beneficjenta (w przypadku projektów partnerskich koszty
uczestnictwa więcej niż 3 pracowników dla każdego partnera)
w wydarzeniach/konferencjach/misjach gospodarczych/spotkaniach typu B2B;
wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu (nadzór, inwestor zastępczy oraz inżynier kontraktu);
• Oś Priorytetowa 4
• Efektywność energetyczna
•
•
•
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych
•
•
•
•
•
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)
Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis
Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis
Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)
•
Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii
Efektywność energetyczna
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych
•
•
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych
Nabór w pierwszym konkursie zakończył się 30 maja.
•
Katalog kosztów kwalifikowalnych specyficznych :
•
Opracowanie audytu energetycznego;
•
W ramach robót związanych z termomodernizacją prace polegające na usuwaniu azbestu
stanowią wydatek kwalifikowany, o ile są prowadzone z uwzględnieniem specjalnych zasad
bezpieczeństwa określonych przepisami prawa i zostały przewidziane we wniosku o
dofinansowanie projektu.
,
Ważne – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie uzależniona jest od liczby .
zmodernizowanych budynków. Założono, że termomodernizacja jednego budynku oznacza
uznanie 600 tys. zł w projekcie za kwalifikowalne.
•
•
publicznych
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność
energetyczna w budynkach
mieszkalnych
Katalog kosztów niekwalifikowalnych specyficznych :
Efektywność energetyczna
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych węglem, koksem, brykietem,
wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i indywidualnych pomieszczeniach piwnicznych,
montaż nowej instalacji odgromowej,
ocieplenie nowowybudowanego budynku (oddanego do użytku nie później niż rok przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu),
wymiana/remont/naprawa dachu w tym wymiana więźby dachowej oraz wszelkie inne prace
mające charakter remontu a nie ulepszenia termomodernizacyjnego,
przebudowa/rozbudowa budynku,
wymiana opraw oświetleniowych, w sytuacji, gdy nie wynika to z konieczności związanej z
wymianą oświetlenia,
wymiana oświetlenia w lokalach mieszkalnych i indywidualnych pomieszczeniach piwnicznych,
koszty związane ze składowaniem materiałów zawierających azbest,
Efektywność energetyczna
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych
•
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
•
Planowane rozpoczęcie naboru wniosków zgodnie z Harmonogramem – grudzień 2016 r.
•
Alokacja przewidziana na konkurs to niecałe 40 mln euro.
•
W związku z odległym terminem ogłoszenia konkursu, IOK nie przedstawiła Wytycznych w
sprawie kwalifikowalności wydatków w tym poddziałaniu.
•
Zasady podobne jak w przypadku Poddziałania 4.3.2.
•
Nie ustalono na chwilę obecną żadnych ograniczeń kwotowych lub procentowych.
•
Istotne zapisy dotyczące „Zdrowia”.
Efektywność energetyczna
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)
Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym
Elbląga – ZIT bis
Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym
Ełku – ZIT bis
Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport
miejski)
•
Większość poddziałań skierowana jest do wdrożenia w ramach ZIT.
•
Aktualnie ogłoszony jest jeden konkurs na poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w
miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis
•
•
Planowane nabory:
- Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) - zgodnie z propozycją zmian w
harmonogramie wrzesień 2016;
•
- Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT
bis - zgodnie z Harmonogramem grudzień 2016 r.
•
Poddziałania 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) nie
przewidziano w 2016 r.
Efektywność energetyczna
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)
Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym
Elbląga – ZIT bis
Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym
Ełku – ZIT bis
Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport
miejski)
•
Katalog kosztów niekwalifikowalnych specyficznych :
•
•
•
•
koszt budowy/przebudowy dróg przekraczające 50% kosztów kwalifikowanych projektu;
koszty amortyzacji;
koszty bieżącego utrzymania infrastruktury;
drogi wewnętrzne, dojazdy do posesji oraz drogi serwisowe znajdujące się poza pasem
drogowym;
koszty związane z zaangażowaniem personelu;
wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dotyczące: wynagrodzeń, innych świadczeń
dla osób fizycznych, pozostałych wydatków bieżących i wydatków związanych z ogólnym
zarządem;
•
•
Efektywność energetyczna
Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii
•
Nabór wniosków zaplanowano na sierpień 2016.
•
Alokacja zaplanowana na konkurs 30 mln euro
•
IOK opracowuje obecnie szczegółowe zasady kwalifikowalności dla ww. Działania.
•
•
Typy projektów:
Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej
kogeneracji/ trigeneracji.
- Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej
kogeneracji z OZE.
- Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną
zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji/ trigeneracji.
- Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej, wyłącznie jako element uzupełniający
projektu.
•
•
•
•
• Oś Priorytetowa 5
Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
• Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
• Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur
• Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF
Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur
Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF
•
Konkurs w ramach poddziałanie 5.4.1 ogłoszony w lutym 2016 r. dotyczył wyłącznie
typu projektu „ Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych”.
•
Katalog kosztów kwalifikowalnych specyficznych dotyczących ww. typu
projektu:
•
Zakup fabrycznie nowych lub używanych (nie starszych niż 3 lata od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie) pojazdów ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych.
Wyposażenie służb ratowniczych w m.in. środki ochrony strażaka, sprzęt ratowniczy, sprzęt
łączności i sygnalizacyjny, pompy, węże, armatura, osprzęt, zestaw pomocy medycznej,
pozostały sprzęt oraz urządzenia niezbędne do przeciwdziałania klęsk żywiołowych i
przeciwdziałania suszy
•
Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur
Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF
•
Katalog kosztów niekwalifikowalnych specyficznych dotyczących ww.
typu projektu:
•
zakup pojazdów służących podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych
w zakresie ratownictwa medycznego;
•
koszty pośrednie związane z realizacją projektu do których należą m.in. opłaty
czynszowe, opłaty za energię, ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały
biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media oraz inne koszty administracyjne;
•
budowa/przebudowa/remont siedzib jednostek służb ratowniczych oraz garaży.
Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur
Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF
•
Definicja - Pojazd ratowniczy / pojazd ratowniczo-gaśniczy
•
1. samochody ratowniczo-gaśnicze z pompą, samochody pożarnicze wyposażone w pompę
pożarniczą i zazwyczaj w zbiornik na wodę, a także w inny sprzęt używany podczas akcji
ratowniczo-gaśniczej;
2. samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne, samochody pożarnicze ze specjalnym sprzętem,
z dodatkowymi specjalnymi środkami gaśniczymi lub bez nich;
3. samochody ratownictwa technicznego, samochody pożarnicze z wyposażeniem
umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczych, m.in.:
poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków, awaryjnego odblokowywania
wejść, ratowania zwierząt;
4. samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego, samochody pożarnicze wyposażone w
środki ochrony indywidualnej i sprzęt do ograniczania szkód w środowisku naturalnym, na
przykład takich jak: niebezpieczeństwo skażenia środowiska, wypadki z niebezpiecznymi
środkami chemicznymi, niebezpieczeństwo działania substancji radioaktywnych,
niebezpieczeństwo zakażeń biologicznych, wypompowanie substancji;
5. inne samochody specjalne, samochody pożarnicze przeznaczone do zadań specjalnych, np.
do akcji związanych z wypadkami samolotów, do akcji na wodzie lub pod wodą, do akcji
związanych z wypadkami kolejowymi.
•
•
•
•
•
•
• Oś Priorytetowa 8
• Obszary wymagające rewitalizacji
• Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
• Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru
funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis
• Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru
funkcjonalnego Ełku – ZIT bis
Obszary wymagające rewitalizacji
Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis
Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis
• Konkurs na Działanie 8.1 został ogłoszony 30 maja 2016 r. Nabór
rozpocznie się 30 czerwca 2016 r. a powinien zakończyć 29 lipca 2016 r.
• Działanie 8.1 zostało podzielone na dwa schematy. Schemat A
przeznaczony jest dla projektów konkursowych, zaś Schemat B dla
projektów pozakonkursowych (uzgodnione elementy przedsięwzięć
zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW
Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
Obszary wymagające rewitalizacji
Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis
Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis
• Katalog kosztów kwalifikowalnych specyficznych:
•
Koszty robót budowlanych części wspólnych budynków są kwalifikowalne
proporcjonalnie do powierzchni przeznaczonej na funkcjonowanie
komplementarnego projektu społecznego w tym budynku np. jeżeli projekt
społeczny realizowany będzie w pomieszczeniu stanowiącym 10% powierzchni
całego budynku, kwalifikowane będzie 10% kosztów prac budowlanych części
wspólnych w budynku.
•
Koszty budowy/przebudowy dróg wewnętrznych nieprzekraczające 30%
kosztów kwalifikowalnych projektu;
Obszary wymagające rewitalizacji
Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis
Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis
• Katalog kosztów niekwalifikowalnych specyficznych:
• koszty budowy/przebudowy dróg wewnętrznych przekraczające 30%
kosztów kwalifikowalnych projektu;
• wydatki poniesione poza granicami obszarów wyznaczonych w programie
rewitalizacji;
• budowa obiektów z wyłączeniem (w wyjątkowo uzasadnionych
wypadkach) odtwarzania historycznej zabudowy;
• wydatki na przebudowę, modernizację, adaptację budynków administracji
publicznej oraz pomieszczeń administracyjnych;
• wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia ruchomego, nie stanowiących
środków trwałych;
• remont, przebudowa indywidualnych mieszkań;
• koszty związane ze składowaniem materiałów zawierających azbest;
• zakup używanego sprzętu;
Obszary wymagające rewitalizacji
Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis
Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis
•
Projekty składane w ramach Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji muszą wynikać z
Lokalnego Programu Rewitalizacji
•
Program Rewitalizacji musi być zatwierdzony na dzień składania wniosku o
dofinansowanie projektu
•
Lokalne programu rewitalizacji będą weryfikowane w ramach kryteriów merytorycznych
obligatoryjnych.
•
Uzyskanie dofinansowania w ramach działania 8.1 uwarunkowane jest złożeniem przez
Wnioskodawcę oświadczenia o złożeniu wniosku o dofinansowanie
z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 dla projektu/projektów komplementarnych do
realizowanego przez Wnioskodawcę, które zostały uzgodnione w programie rewitalizacji
(lub zawarciem porozumienia z innym podmiotem, który zobowiąże się do zrealizowania
projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020). Brak realizacji tego
wymogu oznaczać będzie brak możliwości dofinansowania projektu w ramach działania
8.1 lub, jeśli takie dofinansowanie zostało przyznane – konieczność jego zwrotu.
Oś Priorytetowa 6
Kultura i dziedzictwo
Działanie 6.1 Infrastruktura kultury
Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe
Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa
Kultura i dziedzictwo
Działanie 6.1 Infrastruktura kultury
Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe
Wydatki niekwalifikowalne:
•
•
•
•
•
•
•
•
rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także odbudowa
obiektów dziedzictwa kulturowego na cele, które nie miałyby związku z kulturą i turystyką
(np. na cele mieszkalne lub cele administracyjne);
wydatki na szkolenia pracowników obiektów kultury;
wydatki na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji;
wydatki na zakup środków transportu;
wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dotyczące: wynagrodzeń, innych świadczeń
dla osób fizycznych, pozostałych wydatków bieżących i wydatków związanych z ogólnym zarządem;
wydatki na promocję projektu poniesione niezgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie informacji
i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 30 kwietnia 2015 r.,
Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji z 9 lipca 2015 r. oraz z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności (koszty promocji
zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu nie mogą przekroczyć 2% wydatków
kwalifikowanych wniosku pierwotnie złożonego i nie mogą być wyższe niż 100.000 zł brutto);
koszty pośrednie;
wydatki poniesione niezgodnie z typem projektów uwzględnionym w SZOOP Kultura i dziedzictwo.
Kultura i dziedzictwo
Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa
Wydatki niekwalifikowalne:
•wydatki na budowę, rozbudowę, modernizację (w tym przebudowę) i wyposażenie, które nie miałyby
związku z publicznie dostępną infrastrukturą uzdrowiskową;
•zakup środków transportu;
•zakup sprzętu i wyposażenia w ramach wydatków bieżących;
•zakup używanego sprzętu;
•koszty bieżących napraw sprzętu;
•wydatki na szkolenia pracowników;
•wydatki na wyposażenie stanowisk pracy związanych z obsługą administracyjną;
•koszty związane z zaangażowaniem personelu;
•koszty pośrednie;
•wydatki na promocję projektu poniesione niezgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie informacji i promocji
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 30 kwietnia 2015 r., Podręcznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 9
lipca 2015 r. oraz niniejszymi Wytycznymi (koszty promocji zaplanowane we wniosku o dofinansowanie
projektu nie mogą przekroczyć 2% wydatków kwalifikowanych wniosku pierwotnie złożonego i nie mogą
być wyższe niż 100.000 zł brutto);
•wydatki na promocję projektu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną udzielaną na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1416);
Kultura i dziedzictwo
Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa
Wydatki niekwalifikowalne cd.:
•koszty prac przygotowawczych np. studium wykonalności, w przypadku projektów objętych pomocą
publiczną udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz.U. 2015 poz. 1416);
•wydatki na promocję projektu poniesione niezgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie informacji i promocji
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 30 kwietnia 2015 r., Podręcznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 9
lipca 2015 r. oraz niniejszymi Wytycznymi;
•wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na
lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1416);
•inne wydatki poniesione niezgodnie z typem projektów uwzględnionym w SZOOP Kultura i dziedzictwo.
Oś Priorytetowa 7
Infrastruktura transportowa
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym
Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach
funkcjonalnych
Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF-ZIT Olsztyna
Poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze
funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis
Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim funkcjonalnym Ełku –
ZIT bis
Działanie 7.3 Infrastruktura
Infrastruktura Transportowa
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym
Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych
Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF-ZIT Olsztyna,
Poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis
Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim funkcjonalnym Ełku – ZIT bis
Wydatki niekwalifikowalne:
• roboty budowlane polegające na bieżących remontach i konserwacji, tj. działania przywracające stan
pierwotny infrastruktury drogowej bez poprawy parametrów technicznych drogi;
• drogi wewnętrzne, dojazdy do posesji oraz drogi serwisowe znajdujące się poza pasem drogowym;
• budowa/przebudowa/remont płatnych parkingów;
• zakup środków trwałych, w tym środków transportu;
• wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dotyczące: wynagrodzeń, innych świadczeń dla
osób fizycznych, pozostałych wydatków bieżących i wydatków związanych z ogólnym zarządem
(z wyłączeniem punktu 3.4);
• wydatki na promocję projektu poniesione niezgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie informacji
i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 30 kwietnia 2015 r.,
Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji z 9 lipca 2015 r. oraz niniejszymi Wytycznymi (koszty promocji zaplanowane we
wniosku o dofinansowanie projektu nie mogą przekroczyć 2% wydatków kwalifikowanych wniosku
pierwotnie złożonego i nie mogą być wyższe niż 100.000 zł brutto;
•
koszty pośrednie;
• wydatki poniesione niezgodnie z typem projektów uwzględnionym w SZOOP Transport
Oś Priorytetowa 9
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna
Wydatki niekwalifikowalne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
budowa nowych obiektów;
wydatki na remont, modernizację i wyposażenie części administracyjnych nie związanych
bezpośrednio z obsługą osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym;
zakup środków transportu;
zakup sprzętu i wyposażenia w ramach wydatków bieżących;
koszty ubiegania się i uzyskania certyfikatów zarządzania jakością;
zakup używanego sprzętu;
koszt zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania nie związanego z celem
projektu itp.;
koszty bieżących napraw sprzętu;
wydatki na szkolenia pracowników;
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna
Wydatki niekwalifikowalne c.d.:
•
•
•
•
•
wydatki na wyposażenie stanowisk pracy związanych z obsługą administracyjną;
koszty pośrednie;
wydatki na promocję projektu poniesione niezgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie
informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
z 30 kwietnia 2015 r., Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 9 lipca 2015 r. oraz Wytycznymi
w sprawie kwalifikowalności wydatków (koszty promocji zaplanowane we wniosku
o dofinansowanie projektu nie mogą przekroczyć 2% wydatków kwalifikowanych wniosku
pierwotnie złożonego i nie mogą być wyższe niż 100.000 zł brutto);
koszty związane z zaangażowaniem personelu;
inne wydatki poniesione niezgodnie z typem projektów uwzględnionym w SZOOP
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.2.
Dziękujemy za uwagę
Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Download