Załącznik nr 3 do Regulaminu finansowania i rozliczania

advertisement
Regulamin finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW
na Politechnice Wrocławskiej
Regulamin dotyczy finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej
KNOW na lata 2014 - 2018 (przyznanej Decyzją MNiSW Nr 04/KNOW2/2014 z dnia
15.05.2014 r.) dla Obszarów zgodnych z załącznikiem nr 1(harmonogram zadań
realizowanych przez Konsorcjum) do Umowy Partnerskiej Wykonawczej.
Dysponentem środków z dotacji projakościowej KNOW, zgodnie z Umową Partnerską
Wykonawczą z dnia 09.09.2014 r. w ramach Politechniki Wrocławskiej jest:
1. Wydział Chemiczny – reprezentowany przez dziekana – prof. dr hab. inż.
Andrzeja Trochimczuka, zwany dalej Wydziałem.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Dofinansowanie zadań w:
a) Obszarze 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
b) Obszarze 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
c) Obszarze 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej
realizowane będzie zgodnie z Umową Partnerską Wykonawczą z dnia
09.09.2014 r., zawartą przez Partnerów i Wykonawców Konsorcjum
Wrocławskie Centrum Biotechnologii (WCB) oraz „Regulaminem aplikowania
o środki finansowe i ich rozliczania przez jednostki Konsorcjum
Wrocławskiego Centrum Biotechnologii w ramach Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego”.
2. Przyznane środki finansowe dla Wydziału Chemicznego Politechniki
Wrocławskiej przeznaczone na dofinansowanie poszczególnych obszarów
rozdzielane są kwartalnie w ramach rocznego budżetu. Środki niewydane w
danym kwartale przechodzą na kwartał następny. Kierownik Projektu lub
Dziekan Wydziału może zdecydować o przesunięciu środków pomiędzy
obszarami oraz pomiędzy kwartałami w ramach przyznanej dotacji.
3. Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania przez jednostki
Konsorcjum Wrocławskiego Centrum Biotechnologii w ramach Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego”, „Regulamin finansowania i rozliczania
zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej”
oraz wzory potrzebnych dokumentów można pobrać ze strony Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
§ 2.
Uprawnieni
O dofinansowanie zadań w podanych wyżej obszarach – § 1 ust. 1pkt a), b), c) mogą
ubiegać się osoby/zespoły, zwane dalej wnioskodawcami, spełniający następujące
kryteria formalne:
1. Wnioskodawcy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na Wydziale
Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, których działalność naukowo –
badawcza i dydaktyczna jest zgodna z działalnością prowadzoną przez Wydział
oraz założeniami merytorycznymi Konsorcjum WCB.
2. Wnioskodawcy, którzy są uczestnikami Studiów Doktoranckich prowadzonych
przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej.
3. Wnioskodawcy, którzy są studentami kierunków studiów prowadzonych przez
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej.
§ 3.
Zasady przyznawania finansowania
1. Konkursy można ogłaszać w następujących obszarach:
Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej
pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów
i spotkań roboczych
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w konferencjach naukowych
Poddziałanie 4: Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów
badawczych
Poddziałanie 5: Wsparcie działalności projakościowej kadry naukowo-dydaktycznej
Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB
Poddziałanie 7: Wsparcie aktywności naukowej doktorantów, studentów i Studenckich Kół
Naukowych
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe
c) Długoterminowe wyjazdy naukowe
Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej
Poddziałanie 1: Remonty i rozwój istniejącej infrastruktury
Poddziałanie 2: Wsparcie, rozbudowa i utrzymanie baz danych
Poddziałanie 3: Dofinansowanie materiałów dydaktycznych, skryptów itp.
2. Konkursy do poddziałań w obszarach 1-3 będą ogłaszane raz na kwartał z
wyłączeniem Poddziałania 1 w obszarze 1, gdzie konkursy będą ogłaszane raz
w miesiącu. W zależności od dostępności środków finansowych istnieje możliwość
częstszego ogłaszania konkursów.
3. Zasady przeprowadzania konkursów w obszarach 1-3:
a) Informacja o naborze do danego poddziałania podawana jest do publicznej
wiadomości na stronie internetowej http:/know.wroc.pl przez okres 14 dni
kalendarzowych
b) Osoby/ zespoły aplikujące o dofinansowanie w ramach KNOW zobowiązane są do
przestrzegania przepisów zawartych w §2 i §5 „Regulaminu aplikowania o środki
finansowe”.
c) Wnioskodawcy, ubiegający się o dofinansowanie zadań w podanych wyżej obszarach
zobowiązani są wypełnić formularz rejestracyjny, umieszczony na stronie
internetowej WCB - http://know.wroc.pl/ oraz złożyć wniosek odpowiedni do
wybranego Obszaru wraz z wymaganymi załącznikami ze wskazaniem tytułu
poddziałania.
d) Wniosek o dofinansowanie może zostać wycofany na każdym etapie postępowania.
e) Niekompletne wnioski, niespełniające warunków formalnych nie będą podlegały
rozpatrzeniu.
f) Po zamknięciu konkursu, w terminie 14 dni złożone wnioski są weryfikowane i
oceniane przez wyznaczonych Recenzentów. Recenzenci wyznaczani są każdorazowo
przez Kierownika Projektu w ramach KNOW.
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
g) W uzasadnionych przypadkach stwierdzenia braków formalnych, Wnioskodawca
zostanie poproszony drogą mailową o uzupełnienie aplikacji w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. W przypadku nieuzupełnienia aplikacji we wskazanym
terminie pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
h) Kierownik Projektu lub Recenzent ma prawo do przekwalifikowania aplikacji
złożonej do niewłaściwego Obszaru/Poddziałania finansowania.
i) Ogłoszenie listy osób i zadań przyjętych do finansowania zostanie podane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej KNOW w 15 dniu po zamknięciu
konkursu .
j) Rozstrzygnięcia podane do publicznej wiadomości są ostateczne i nie przysługuje od
nich odwołanie.
k) Wydział może upowszechniać informacje o wynikach konkursów za pośrednictwem
internetu lub innych mediów w celu promocji KNOW.
§4
I. Szczegółowe kryteria kwalifikacji wniosków na realizację zadań dla każdego z
obszarów:
Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej
pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Dofinansowanie obejmuje :
a) przygotowanie i edycję publikacji
b) korektę językową
c) opłatę wydania publikacji w trybie open Access
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 Publikacja na liście MNiSW (0-5 pkt.)
 Przedłożony kosztorys ( 0-3 pkt.)
 Promowanie współpracy naukowej między jednostkami (0-5 pkt.)
Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i
spotkań roboczych
Dofinansowanie obejmuje:
a) koszty organizacyjne (sala, transport, strona internetowa, materiały biurowe, tablice,
stand-up’y, obsługa, usługi inne)
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
b) opracowanie i druk materiałów informacyjnych (zaproszenia, foldery, publikacje
konferencyjne)
c) opracowanie i druk materiałów pokonferencyjnych
d) koszty opłacenia prelegentów/wykładowców/trenerów- tj. przejazdy, noclegi, wyżywienie i
honoraria
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 zasięg konferencji, sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
(0-2 pkt.)
 program konferencji, sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
(0-5 pkt.)
 przewidywana liczba uczestników (0-3 pkt.)
 wykorzystanie infrastruktury rodzimej(0-3 pkt.)
 zaproszeni goście (0-5 pkt.)
 wysokość opłaty dla uczestników za udział w konferencji (0-3 pkt.)
 opracowane materiały informacyjne dotyczące konferencji (0-3 pkt.)
 kosztorys konferencyjny (0-3 pkt.)
 dostępność materiałów na stronach wydziałowych (0-3 pkt.)
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Dofinansowanie obejmuje:
a) koszty dojazdu
b) koszty noclegu
c) dieta
d) wysokość opłaty wpisowej
e) inne koszty nie wymienione w podpunktach a-d
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 Ranga konferencji (0-3 pkt.)
 Przyjęcie do wygłoszenia pracy w formie wykładu min. 30 minut, komunikatu
ustnego, plakatu, (0-5 pkt.) (na podstawie przedłożonego programu konferencji
lub potwierdzenia wydanego przez organizatora)
Poddziałanie 4: Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych wewnętrznych
projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej
Nowe zasady- załącznik nr 3 został umieszczony na dole poniższego Regulaminu- str. 10
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
Poddziałanie 5: Wsparcie działalności projakościowej kadry naukowo-dydaktycznej
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 Opracowanie istniejących oraz nowych zajęć w języku angielskim (0-10 pkt.)
 Pomysły racjonalizatorskie (np. opracowanie lub modyfikacja programów
nauczania) dotyczące istniejących lub nowych wykładów, ćwiczeń,
seminariów, laboratoriów. (0-10 pkt)
Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 Szczegółowy program kursu
 Zbieżność tematyki szkolenia, kursu z podejmowaną i realizowaną przez
wnioskującego tematyką działalności naukowej i dydaktycznej (0-5 pkt.)
 Jednostka prowadząca kurs/szkolenie (0-5 pkt.)
Poddziałanie 7: Wsparcie aktywności naukowej doktorantów, studentów i Studenckich Kół
Naukowych
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 Przedstawiony projekt (np.: organizacja konferencji, spotkań, warsztatów,
koszty przygotowania publikacji etc.) Wydziału (0-5 pkt.)
 Kosztorys aktywności naukowej (0-5 pkt)
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
(długość pobytu: do 1 miesiąca)
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 warunkiem bezwzględnie wymaganym jest dostarczenie/wysłanie zaproszenia
z/do ośrodka przyjmującego(0-1 pkt)
 renoma ośrodka przyjmującego/zapraszającego i opiekuna w miejscu
docelowym (0-4 pkt.)
 przedstawiony plan pobytu (0-4 pkt.)
 określenie zdobytych umiejętności przydatnych w pracy na rzecz Jednostki
Konsorcjum (0-5 pkt.)
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe
(długość pobytu: od 1 miesiąca do 3 miesięcy)
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 warunkiem bezwzględnie wymaganym jest dostarczenie/wysłanie zaproszenia
z/do ośrodka przyjmującego(0-1 pkt)
 renoma ośrodka przyjmującego/zapraszającego i opiekuna w miejscu
docelowym (0-4 pkt.)
 przedstawiony plan pobytu (0-4 pkt.)
 określenie zdobytych umiejętności przydatnych w pracy na rzecz Jednostki
Konsorcjum (0-5 pkt.)
c) Długoterminowe wyjazdy naukowe
(długość pobytu: powyżej 3 miesięcy)
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 warunkiem bezwzględnie wymaganym jest dostarczenie/wysłanie zaproszenia
z/do ośrodka przyjmującego(0-1 pkt)
 renoma ośrodka przyjmującego/zapraszającego i opiekuna w miejscu
docelowym (0-4 pkt.)
 przedstawiony plan pobytu (0-4 pkt.)
 określenie zdobytych umiejętności przydatnych w pracy na rzecz Jednostki
Konsorcjum (0-5 pkt.)
Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej
Poddziałanie 1: Remonty i rozwój istniejącej infrastruktury
(zakup środków trwałych nie może przekroczyć 3500,00 zł)
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 uzasadnienie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem dotacji projakościowej na
rzecz rozwoju Konsorcjum WCB w ramach KNOW (0-5 pkt.)
 przedstawienie planu i kosztorysu inwestycji (0-5 pkt)
Poddziałanie 2: Wsparcie, rozbudowa i utrzymanie baz danych
Dofinansowanie obejmuje:
a) wsparcie i rozbudowę baz danych
b) wsparcie i rozbudowę programów komputerowych
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 przydatność stworzonych baz danych i programów komputerowych dla
jednostek Konsorcjum (0-5 pkt.)
 ocena merytoryczna kosztorysu wniosku o dofinansowanie (0-5 pkt.)
Poddziałanie 3: Dofinansowanie materiałów dydaktycznych, skryptów itp.
(zakup środków dydaktycznych nie może przekroczyć 3500,00 zł; finansowanie nie obejmuje
zakupu odczynników i sprzętu laboratoryjnego)
Kryteria kwalifikacji wniosków
 przydatność i ocena merytoryczna materiałów dydaktycznych dla jednostek
Konsorcjum (0-5 pkt.)
 kosztorys wniosku o dofinansowanie materiałów dydaktycznych, skryptów (05 pkt.)
II. Poddziałania mogą być rozszerzane na potrzeby KNOW w przypadku pojawienia się
nowych obszarów finansowania zgodnych z założeniami projektu.
§5
Realizacja zadań
1. Realizacja zadania oraz szczegółowy zakres finasowania odbywać się będzie na
podstawie „Porozumienia w sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji
projakościowej KNOW” (wzór porozumienia - załącznik nr 1), zawartej z
Beneficjentem.
2. Zakres finansowania nie może być wyższy od wysokości środków przeznaczonych
na jego realizację.
3. Beneficjent zobowiązany jest do:
a) realizacji dofinansowanych zadań zgodnie z planem złożonym na etapie naboru
wniosków.
b) dysponowania przyznanymi środkami finansowymi zgodnie z celami
określonymi w „Porozumieniu zawartym na wykonanie zadania finansowanego
z dotacji projakościowej KNOW”.
c) dysponowania środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację zadań w
sposób racjonalny i gospodarny, zgodnie z obowiązującymi zasadami
gospodarowania środkami publicznymi i z zastosowaniem obowiązujących
przepisów prawa, a także wewnętrznymi regulacjami Politechniki
Wrocławskiej.
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
d) przygotowania w formie elektronicznej, w terminie do 14 dni od daty
zakończenia realizacji, pisemnego sprawozdania merytorycznego (max. 1000
znaków) oraz dokumentacji w postaci: prezentacji multimedialnej,
dokumentacji fotograficznej, PDF publikacji lub inne, które mogą zostać
umieszczone na stronie www.know.wroc.pl wraz ze zgodą na ich wykorzystanie
do celów promocji KNOW oraz przygotowania i złożenia rozliczenia
finansowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.
e) oznakowania dokumentów związanych z realizacją wykonywanych zadań
zgodnie z opracowanym systemem identyfikacji wizualnej KNOW, a w
przypadku publikacji zamieszczenia informacji: „Projekt współfinansowany ze
środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW na lata 20142018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii (dla czasopism
polskojęzycznych) lub „Project supported by Wroclaw Centre of
Biotechnology, programme The Leading National Research Centre (KNOW)
for years 2014-2018 (dla czasopism anglojęzycznych).
f) złożenia potwierdzenia wypełnienia ankiety ewaluacyjnej umieszczonej na
stronie www.know.wroc.pl
4. Środki finansowe, które zostaną wydane przez beneficjenta niezgodnie z planem
złożonym na etapie kwalifikacji wniosków i podpisanym „Porozumieniem w
sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW”,
podlegać będą zwrotowi na rachunek bankowy Wydziału.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej
KNOW na Politechnice Wrocławskiej wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.
2. Zmiana niniejszego dokumentu nie powoduje zmiany „Porozumienia w sprawie
wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW”.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego dokumentu rozstrzygane
są przez Dziekana Wydziału.
4. Integralną częścią Regulaminu finansowania i rozliczania zadań w ramach
dotacji projakościowej KNOW są wymagane załączniki.
Załączniki:
Zał. nr 1 - Porozumienie w sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji
projakościowej KNOW
Zał. nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
Załącznik nr 3 do Regulaminu finansowania i rozliczania zadań w ramach
dotacji projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej
§1
Szczegółowe kryteria kwalifikacji wniosków na realizację zadań dla:
Obszaru 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 4: Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów
badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej
Dofinansowanie obejmuje:
a) realizację wewnętrznych projektów badawczych niefinansowanych z innych źródeł (ilość
projektów jest ustalana każdorazowo przez Kierownika Projektu)- max. kwota
dofinansowania 20 000,00 zł
b) koszty pozyskania nowych projektów
c) tłumaczenie wniosku
d) napisanie wniosku przez firmę zewnętrzną (w przypadku gdy nie jest finansowane z innych
źródeł)
Kryteria kwalifikacji wniosków:
 Projekty realizowane pomiędzy jednostkami konsorcjum KNOW: dwie
jednostki – 15 pkt, powyżej – 25 pkt
 Innowacyjność projektu:
- 100% - 10 pkt
- 70% - 7 pkt
- 50% - 5 pkt
- 30% - 3 pkt
- 0% - 0 pkt
 Możliwość realizacji projektu:
- 100% - 10 pkt
- 70% - 7 pkt
- 50% - 5 pkt
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
- 30% - 3 pkt
- 0% - 0 pkt
 Przedłożony plan i kosztorys projektu ( 0-10 pkt.)
 Efekty realizacji projektu:
- publikacja- 20 pkt
- zgłoszenie patentowe- 15 pkt
- aplikacja projektowa- 10 pkt (np. NCN, NCBiR, H2020 itp.)
- raport- 5 pkt
W ramach wewnętrznych projektów badawczych przewiduje się zakup drobnego
sprzętu laboratoryjnego do kwoty 3500,00 zł., zakup odczynników chemicznych oraz
usług badawczych.
§ 2.
Uprawnieni
O dofinansowanie zadań w podanym wyżej obszarze mogą ubiegać się osoby/zespoły,
zwane dalej wnioskodawcami, spełniający następujące kryteria formalne:
4. Wnioskodawcy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na Wydziale
Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, których działalność naukowo –
badawcza i dydaktyczna jest zgodna z działalnością prowadzoną przez Wydział
oraz założeniami merytorycznymi Konsorcjum WCB.
Uprawnione osoby, spełniający powyższe kryteria, mogą tylko raz w roku
kalendarzowym otrzymać finansowanie na realizację projektu badawczego
z dotacji KNOW.
§3
Postanowienia końcowe
5. Załącznik nr 3 do Regulaminu finansowania i rozliczania zadań w ramach
dotacji projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej wchodzi w życie
z dniem 01.03.2015 r.
6. Zmiana niniejszego dokumentu nie powoduje zmiany „Porozumienia w sprawie
wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW”.
7. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego dokumentu rozstrzygane
są przez Dziekana Wydziału.
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards