Porozumienie w sprawie wykonania zadania finansowanego z

advertisement
E WROCŁAWIU
POROZUMIENIE NR .../2014/KNOW
z dnia ...........................
w sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW
Obszar .............................................................................................................
Poddziałanie .........................................................................................................
zawarte pomiędzy: Politechniką Wrocławską, z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu
Wyspiańskiego 27,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
1. ............................................................................................................................................................,
działającą(ego) w tym zakresie na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Wrocławskiej,
(nr pełnomocnictwa: …………………………………………………………………………………….)
a Panem(nią): ............................................................................................................................................,
posługującym(cą) się numerem PESEL: …………………………………………………….………….,
zamieszkałym(łą): ....................................................................................................................................,
zatrudnionym (ną):
………………………………………………………………………………………..,
zwanym(ną) w treści umowy „Beneficjentem”
zwaną łącznie „Stronami”.
§ 1.
Przedmiot i czas trwania porozumienia
1. Przedmiotem porozumienia jest określenie praw i obowiązków stron w związku z
realizacją i dofinansowaniem zadania pt. .....................................................................,
w Obszarze .....................................................................................................................,
poddziałanie ................................................................................................................... .
1
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
E WROCŁAWIU
2. Ogólne zasady realizacji zadania i jego finansowanie określone są w „Zasadach
finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW dla Obszaru:
1, 2 i 3”.
3. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od…………… do ..............................
§ 2.
Obowiązki stron
1. Wykonawca zobowiązuje się:
1) Udzielić wsparcia finansowego przy realizacji zadania w ramach dotacji
projakościowej KNOW.
2) Udzielić wsparcia Benficjentowi przy formalnościach administracyjnych
niezbędnych do rozliczenia dofinansowania i złożenia sprawozdania z realizacji
zadania.
2. Beneficjent zobowiązuje się:
1) Realizować dofinansowane zadanie zgodnie z planem złożonym na etapie naboru
wniosków.
2) Realizować dofinansowane zadanie zgodnie z przepisami obowiązującymi na
Politechnice Wrocławskiej.
3) Wydawać środki finansowe, przeznaczone na realizację zadania w sposób racjonalny i
gospodarny, zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarowania środkami
publicznymi i z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa.
4) Oznakować dokumenty związane z realizacją zadania zgodnie z opracowanym
systemem identyfikacji wizualnej KNOW, a w przypadku publikacji zamieścić
informację: „Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka
Wiodącego KNOW na lata 2014-2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii (dla
czasopism polskojęzycznych) lub „Project supported by Wroclaw Centre of
Biotechnology, programme The Leading National Research Centre (KNOW) for years
2014-2018 (dla czasopism anglojęzycznych).
5) Opracować i złożyć w formie elektronicznej, w terminie do 14 dni od daty zakończenia
realizacji, pisemne sprawozdanie merytoryczne (max. 1000 znaków) oraz
dokumentację w postaci: prezentacji multimedialnej, dokumentacji fotograficznej, PDF
publikacji lub inne, które mogą zostać umieszczone na stronie www.know.wroc.pl wraz
ze zgodą na ich wykorzystanie do celów promocji KNOW.
6) Złożyć potwierdzenie wypełnienia ankiety ewaluacyjnej umieszczonej na stronie
www.know.wroc.pl
7) Złożyć rozliczenie finansowe w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.
2
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
E WROCŁAWIU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§ 3.
Finansowanie
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zadania zgodnie z
kalkulacją kosztów, stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia w łącznej
kwocie …………………………… złotych (słownie: ………………………………………..).
W przypadku, gdy koszty realizacji zadania przekroczą przyznaną kwotę – nadwyżkę
Beneficjent pokrywa z innych źródeł.
W przypadku, gdy koszty realizacji zadania są niższe od przyznanej kwoty, a
Beneficjent pobrał zaliczkę, niewykorzystane środki podlegają zwrotowi na konto
Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone
w porozumieniu.
Rozliczenie przyznanych środków odbywa się na podstawie dokumentów
potwierdzających poniesione wydatki, zgodnie z przepisami obowiązującymi na
Politechnice Wrocławskiej.
Środki finansowe, które zostały wydane przez Beneficjenta, realizującego zadanie
finansowane z dotacji projakościowej KNOW niezgodnie z planem złożonym na etapie
kwalifikacji wniosków i porozumieniem, podlegają w całości zwrotowi na konto
Wykonawcy.
Wsparcie finansowe nie może być przeznaczone na sfinansowanie wydatków, w
stosunku do których wcześniej zostało udzielone inne dofinasowanie ze środków
publicznych/budżetowych (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków).
§ 4.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.
2. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Beneficjent
.........................................
Wykonawca
...........................................
*skreślić niepotrzebne
3
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
E WROCŁAWIU
Załącznik do porozumienia
Kalkulacja kosztów
L. p
Pozycje kalkulacyjne
Ogółem w zł.
1
2
3
1
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
2
Aparatura
3
Materiały
4
Usługi
5
Inne koszty bezpośrednie w tym
5.1
Podróże krajowe
5.2
Podróże zagraniczne
5.3
Konferencje
5.4
Inne koszty w ramach kosztów bezpośrednich
6
Koszty pośrednie ( ….. ..% od poz. 1,3,4,5 )
7
Koszty ogółem (1 ÷ 7)
Beneficjent
Kierownik Projektu
…………………………………
……………………………
Wykonawca
……………………………….
4
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
E WROCŁAWIU
5
Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
Download