regulamin rekrutacji i udziału

advertisement
Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„SZANSA DLA KOBIET”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa procedurę i kryteria rekrutacji, prawa i obowiązki Uczestniczek
i realizatora oraz zasady realizacji projektu „SZANSA DLA KOBIET”.
2. Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
i budżetu państwa, realizowany przez Fundację Inkubator w Łodzi na podstawie umowy nr
RPLD.08.02.01-10-0062/16 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, Priorytetu VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej
osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po
29 roku życia.
3. Realizatorem projektu jest Fundacja Inkubator z siedzibą w Łodzi przy
ul. ks. Tymienieckiego 22/24
4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2016 r. do 31.08.2018 r.
5. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości i dostępu do zatrudnienia 50 kobiet
powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy
i biernych zawodowo) z terenu woj. łódzkiego. Projekt przyczyni się do realizacji celu
szczegółowego RPO PI 8i: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i
poszukujących pracy. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadami: równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego
rozwoju i projektowania uniwersalnego.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
7. W projekcie założono udział 50 kobiet powyżej 29 roku życia (uczestniczką można zostać
od dnia swoich 30-tych urodzin), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych/uczących
się na terenie woj. łódzkiego.
8. Ogólny nadzór nad realizacją projektu należy do koordynatora projektu. Rozstrzyganie
spornych spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy do kompetencji
Prezesa Zarządu Fundacji Inkubator.
§2
Słownik pojęć
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – projekt „SZANSA DLA KOBIET”, realizowany przez Fundację Inkubator
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
1
Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
7.
2020, Priorytetu VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej
osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29
roku życia, będący przedmiotem umowy między IP a realizatorem.
Instytucja Pośrednicząca (IP) RPO WŁ – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Realizator Projektu – Beneficjent – Fundacja Inkubator
Beneficjent Ostateczny - Uczestniczka projektu – kobieta zakwalifikowana do udziału w
projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,
Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące
uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą,
Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta.
Przetwarzanie danych osobowych - oznacza to operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia
sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Biuro projektu – biuro realizatora projektu, mieszczące się w siedzibie Fundacji
Inkubator w Łodzi, przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24. Biuro projektu czynne jest w dni
robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00.
Strona internetowa projektu: www.szansadlakobiet.inkubator.org.pl
§3
Założenia projektu
1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50 kobiet powyżej 29 roku życia,
pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych
zawodowo) zamieszkałych bądź uczących się na terenie woj. łódzkiego.
2. Grupa docelowa jest zgodna z dokumentacją konkursową.
3. W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
 indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 5 godzin dla 1 osoby obejmuje m.in. opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania;
 indywidualne wsparcie psychologiczne w wymiarze 2 godzin dla 1 osoby;
 kursy i szkolenia zawodowe zgodne z predyspozycjami uczestniczek
i zapotrzebowaniem rynku pracy dla wszystkich uczestniczek projektu;
 płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy dla wszystkich uczestniczek
projektu;
 pośrednictwo pracy - m.in.: pomoc w znalezieniu oferty pracy i opracowaniu
dokumentów aplikacyjnych.
4.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, przed złożeniem dokumentów
rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z treścią przedmiotowego regulaminu.
2
Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.
§4
Rekrutacja do projektu
Rekrutacja uczestniczek do projektu jest otwarta, sformalizowana i prowadzona w sposób
ciągły do wyczerpania liczby miejsc. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans
i niedyskryminacji. Realizator zakłada równy dostęp do projektu kandydatek na
Uczestniczki, spełniających kryteria udziału w projekcie.
2. Etapy rekrutacji do projektu:
a. przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych,
b. ocena formalna formularzy kwalifikacyjnych,
c. ocena merytoryczna formularzy kwalifikacyjnych,
d. wybór grupy docelowej.
3. Kandydatki muszą spełniać łącznie określone poniżej kryteria formalne:
a. osoba która ukończyła 30 rok życia,
b. zamieszkująca lub ucząca się na terenie województwa łódzkiego (w rozumieniu
Kodeksu cywilnego)
c. pozostająca bez pracy (bezrobotna, poszukująca pracy bądź bierna zawodowo)
4. Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez realizatora w oparciu o działania
promocyjne, realizowane m.in. poprzez stronę internetową projektu, dystrybucję plakatów
i ulotek oraz udzielanie informacji w biurze projektu.
5. Złożenie formularza kwalifikacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do
udziału w projekcie.
6. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem chęci udziału
w projekcie oraz zaakceptowaniem treści regulaminu projektu.
10. W ramach procesu rekrutacji przewidziano następujące etapy:
1.
10.1. Przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych:
10.1.1. Przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych rozpocznie się 12.12.2016 r.
i będzie trwać do wyczerpania liczby miejsc (50).
10.1.2. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie następuje poprzez:
 złożenie formularza kwalifikacyjnego w biurze projektu – Fundacja
Inkubator, 90-006 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w godzinach pracy
biura (pon. – pt. 9:00-15:00), bądź
 przesłanie formularza kwalifikacyjnego pocztą tradycyjną na ww. adres
realizatora projektu.
 przesłanie skanu podpisanego formularza kwalifikacyjnego pocztą
elektroniczną na adres [email protected]
3
Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.
10.1.3. Odpowiedzialność za dostarczenie formularza kwalifikacyjnego w terminie
spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w projekcie. W przypadku
przesłania dokumentów, liczy się data ich wpływu do realizatora projektu.
10.1.4. Złożenie formularza w biurze projektu zostanie potwierdzone poprzez pisemne
poświadczenie jego złożenia.
10.1.5. Po złożeniu formularz zgłoszeniowy nie podlega zwrotowi – dotyczy to także
formularzy złożonych po zamknięciu rekrutacji.
10.1.6. Jedna osoba może złożyć wyłącznie jeden formularz kwalifikacyjny. Złożenie
każdego kolejnego formularza przez tę samą osobę skutkować będzie
pozostawieniem go bez rozpatrzenia. W przypadku złożenia więcej niż jednego
formularza decydować będzie nadany numer identyfikacyjny – zakwalifikuje się
ten formularz, który posiada najniższy numer identyfikacyjny. Pozostałe
formularze nie zostaną rozpatrzone.
10.2. Etapy rekrutacji: Ocena formalna i merytoryczna formularza kwalifikacyjnego
przez Komisję Rekrutacyjną
10.2.1. Ocena formalna formularza kwalifikacyjnego:
Formularz kwalifikacyjny sprawdzany będzie pod kątem spełnienia wymogów
formalnych na zasadzie spełnia/nie spełnia (postać „0-1”), w oparciu o następujące
kryteria:
a) Kryteria formalne, które musi spełniać formularz kwalifikacyjny:
 złożony w oryginale - przez oryginał formularza kwalifikacyjnego należy
rozumieć zachowanie wszystkich zawartych we wzorze punktów i tabel oraz
pozostawienie wszystkich zamieszczonych we wzorze logotypów;
 musi być podpisany imieniem i nazwiskiem we wskazanym miejscu i
parafowany na każdej stronie;
 musi być wypełniony w języku polskim: komputerowo bądź odręcznie, ale
czytelnie.
b) Kryteria formalne, które musi spełniać osoba zgłaszająca chęć udziału w
projekcie:
 kobieta powyżej 29 roku życia1,
 zamieszkująca bądź ucząca się na terenie województwa łódzkiego (w rozumieniu
Kodeksu cywilnego)
 osoba bez zatrudnienia, (bezrobotna2, poszukująca pracy bądź bierna zawodowo3)
Osoby po 29. roku życia – to osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat. W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału
w projekcie przypadł w dniu 30-tych urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób po 29. roku życia.
1
Osoby bezrobotne - to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
Za osobę bezrobotną uznawana będzie zarówno osoba, która:
- jest zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy,
- jest osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia (definicja zgodna z BAEL).
2
4
Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.
10.2.2. Ocena merytoryczna formularza kwalifikacyjnego:
Ocena merytoryczna formularza kwalifikacyjnego dokonywana jest w oparciu o
następujące kryteria:
 uzasadnienie chęci i zasadności udziału w projekcie w kontekście
dotychczasowego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, umiejętności
kandydatek - (0-15 pkt.- średnia ocen 2 członków Komisji Rekrutacyjnej)
10.2.3. Oceny formalnej i merytorycznej formularzy kwalifikacyjnych dokonuje
Komisja Rekrutacyjna (KR) powołana przez Prezesa Fundacji Inkubator.
Członkowie KR podpisują deklarację bezstronności i poufności.
10.2.4. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest przy pomocy Karty oceny
formalno – merytorycznej formularza kwalifikacyjnego.
10.2.5. Procedura rekrutacji przewiduje możliwość uzupełnienia braków formalnych
wymienionych w § 4, pkt 10.2.1.a regulaminu (kryteria formalne formularza
kwalifikacyjnego). W terminie 2 dni roboczych od dokonania oceny formalnej,
osoba zgłaszająca chęć udziału w projekcie zostanie wezwana telefonicznie lub
mailowo do biura projektu w celu uzupełnienia braków. Od dnia otrzymania
informacji o brakach formalnych, kandydat ma 3 dni robocze na ich
uzupełnienie.
10.2.6. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie powoduje, że formularz
kwalifikacyjny otrzymuje klauzulę „odrzucony z przyczyn formalnych” i nie
zostaje poddany ocenie merytorycznej.
10.2.7. Formularz oceniany jest przez 2 osoby, wchodzące w skład KR. Ocena
merytoryczna dokonywana jest niezależnie przez każdego z członków KR. Z
dwóch niezależnych ocen wyciągana jest średnia arytmetyczna.
10.2.8. Ocena zawiera pisemne uzasadnienie osób oceniających. W wyniku oceny
merytorycznej formularz może uzyskać maksymalnie 15 punktów (średnia ocen
2 członków KR).
10.2.9. Po ocenie merytorycznej sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych
do rozmów kwalifikacyjnych.
10.3. Wybór grupy docelowej - podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną
o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie - sporządzenie listy uczestniczek oraz listy
rezerwowej.
Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:
● studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo;
● studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne;
● osoby będące na urlopie wychowawczym, ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.
3
5
Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.
10.3.1. W wyniku oceny merytorycznej formularza kwalifikacyjnego można uzyskać
max. 15 pkt. Kandydatki, które uzyskają min. 9 pkt. zostaną wpisane na listę
Uczestniczek. Osoby, które uzyskają mniej niż 9 pkt. utworzą listę rezerwową.
10.3.2. W przypadku jednakowej liczby punktów zadecyduje dzień i godzina złożenia
formularza.
10.3.3. Osoba, która znalazła się na liście rezerwowej może zostać zakwalifikowana
do udziału w projekcie w przypadku wykreślenia/rezygnacji z listy podstawowej
Uczestniczki przyjętej do projektu.
10.3.4. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
10.3.5. Wszystkie karty ocen dostępne będą dla kandydatek w biurze projektu, w celu
zapoznania się z ich treścią i uzyskaną punktacją.
10.4. Weryfikacja dokumentów osób zakwalifikowanych do projektu:
10.4.1. W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu formularza kwalifikacyjnego
kandydatka zostanie poinformowana telefonicznie i/lub mailowo o wynikach
oceny i terminie/miejscu rozpoczęcia planowanych działań.
10.4.2. W przypadku zakwalifikowania się do projektu, kandydatka zobowiązana jest
do stawienia się we wskazanym terminie w Biurze projektu, celem dostarczenia
dokumentów potwierdzających deklarowane w formularzu kwalifikacyjnym
wykształcenie, kwalifikacje, status na rynku pracy itp.
10.4.3. Niezależnie od liczby przyznanych punktów, po weryfikacji dokumentów
wymienionych powyżej, realizator projektu może odmówić udziału w projekcie
osobie, której dane wpisane do formularza zgłoszeniowego nie są zgodne ze
stanem faktycznym.
10.4.4. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie w procesie rekrutacji
podpisują Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia i dokumenty
wymagane przez IP i realizatora projektu.
10.4.5. Dzień podpisania powyższej deklaracji traktowany jest jako dzień
przystąpienia do projektu, tj. rozpoczęcie udziału w projekcie.
§5
Komisja Rekrutacyjna
1. Za przeprowadzenie procesu rekrutacji i wybór uczestników projektu odpowiedzialna jest
2-osobowa Komisja Rekrutacyjna (KR), powołana przez Prezesa Fundacji Inkubator, w
skład której wchodzą osoby oceniające, odpowiedzialne za ocenę merytoryczną formularzy
kwalifikacyjnych. Osoby te dysponują niezbędną wiedzą i kwalifikacjami
umożliwiającymi właściwą ocenę formularzy kwalifikacyjnych.
6
Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.
2. Członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć z kandydatem, którego formularz ocenia,
stosunek faktyczny lub prawny tego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do jego
bezstronności, w szczególności członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć z osobą,
której formularz on ocenia związek z tytułu:
a) małżeństwa,
b) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego
stopnia,
c) przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 członek Komisji Rekrutacyjnej
zobowiązany jest do wyłączenia się z oceny w przypadku, którego okoliczność dotyczy.
4. Członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do nieujawniania informacji związanych
z oceną formularza oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby
informacje dotyczące ocenianego formularza nie zostały przekazane osobom
nieuprawnionym.
5. Przed przystąpieniem do oceny członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do
podpisania deklaracji bezstronności i poufności.
§6
Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne
1. Formy wsparcia w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz
indywidualnego wsparcia psychologicznego dostępne są dla wszystkich Uczestniczek
projektu w wymiarze:
 Indywidualne
poradnictwo
zawodowe
(m.in.
opracowanie/aktualizacja
Indywidualnego Planu Działania)– 5 godzin/osobę
 Indywidualne wsparcie psychologiczne – 2 godziny/osobę
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne realizowane będzie
w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem w dni robocze w
siedzibie Realizatora projektu tj. w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24.
3. Uczestniczkom projektu, korzystającym z ww. form wsparcia przysługuje zwrot kosztów
dojazdu.
§7
Szkolenia zawodowe i kursy
1. Udział w szkoleniach zawodowych/kursach został przewidziany dla 50 uczestniczek
projektu.
2. Szkolenia zawodowe i kursy zaplanowane w projekcie prowadzić będą do nabywania,
podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji. Programy szkoleniowe
bazować będą na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub doprowadzą do
7
Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.
uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji i zakończą się egzaminem oraz
uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
3. Rodzaj szkolenia zawodowego/kursu będzie dopasowany na etapie poradnictwa
zawodowego i będzie zgodny z predyspozycjami uczestniczki projektu i potrzebami rynku
pracy.
4. Szkolenia zawodowe/kursy realizowane będą przez zewnętrzne firmy szkoleniowe, z
którymi Realizator podpisze stosowne umowy.
5. Uczestniczka projektu może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu/kursie, w
uzasadnionym przez doradcę zawodowego przypadku oraz pod warunkiem posiadania
przez Realizatora środków w budżecie projektu.
6. Każda uczestniczka projektu kierowana na szkolenie zawodowe/kurs jest zobowiązana
podpisać umowę szkoleniową z Realizatorem projektu, która wraz z niniejszym
Regulaminem stanowi podstawę udzielenia ww. wsparcia.
7. Uczestniczkom projektu biorącym udział w szkoleniach zawodowych/kursach przysługuje
stypendium szkoleniowe w wysokości do 6,65 zł/netto za każdą godzinę obecności na
zajęciach, wypłacane przez Fundację Inkubator.
8. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz
ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek
ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.
Płatnikiem składek będzie Fundacja Inkubator.
9. Podstawą do obliczenia wysokości i wypłaty stypendium będą listy obecności dostarczone
przez realizatorów szkoleń/kursów.
10. Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy.
§8
Staże zawodowe
1. Udział w stażach zawodowych został przewidziany dla 50 uczestniczek projektu.
2. Staże zawodowe służą uczestniczkom projektu zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz
zastosowaniu w praktyce umiejętności nabytych podczas szkoleń.
3. Okres trwania stażu: od 3 do 6 m-cy/osobę (8 godz./dziennie).
4. Staże organizowane będą zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
5. Staże realizowane będą w oparciu o umowy z uczestnikami i pracodawcami.
6. Uczestniczkom projektu biorącym udział w stażach zawodowych przysługuje stypendium
stażowe w wysokości do 1.600 zł netto miesięcznie, wypłacane przez Fundację
Inkubator.
7. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium
przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to
przysługuje.
8
Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.
8. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecność
z powodu choroby udokumentowana zaświadczeniem lekarskim (ZUS ZLA).
9. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz
ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek będzie Fundacja Inkubator.
10. Stypendium jest wypłacane również za dni wolne (uczestniczkom przysługuje 2 dni wolne
za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu).
11. Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu na staż oraz pokrycie kosztów obowiązkowych
badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW.
12. Po zakończeniu stażu Realizator projektu wystawi uczestniczce zaświadczenie o
ukończeniu stażu.
§9
Pośrednictwo pracy
1. Pośrednictwo pracy realizowane będzie dla wszystkich 50 uczestniczek projektu.
2. Pośrednictwo realizowane będzie przez pośrednika pracy przy uwzględnieniu opinii
doradcy zawodowego i planu działania dla BO. Polegać będzie na wyszukiwaniu ofert
pracy, pomoc w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod kątem określonej oferty
pracy, budowie elektronicznej bazy ofert pracy -celem przedstawienia ofert uczestniczkom
projektu, zgodnie z ich kwalifikacjami i oczekiwaniami.
3. Pośrednictwo pracy realizowane będzie w siedzibie Realizatora projektu, w dni robocze,
w godzinach 9:00-15:00.
§ 10
Obowiązki Uczestniczki projektu
Uczestniczka zakwalifikowana do udziału w projekcie i zamierzająca wziąć w nim udział
zobowiązana jest do podpisania Deklaracji udziału w terminie wskazanym przez
Realizatora oraz udziału w formach wsparcia wskazanych w § 3 ust. 3.
2. Uczestniczka zobowiązana jest do podpisania we wskazanym terminie odpowiednio
umowy szkoleniowej i umowy stażowej.
3. Uczestniczka projektu zobowiązana jest do:
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach
projektu;
b) wypełniania w trakcie zajęć ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów dot.
sprawozdawczości i monitoringu;
c) bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
dalszy jego udział w projekcie;
d) zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych
adresowych, zmian w statusie na rynku pracy (tylko i wyłącznie w formie pisemnej);
1.
9
Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.
e) dostarczenia Realizatorowi do wglądu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w
przypadku uzyskania zatrudnienia w trakcie uczestnictwa oraz do 3 miesięcy po
zakończeniu udziału w projekcie; termin na dostarczenie dokumentów wynosi 14 dni
od daty podpisania umowy;
f) posiadania indywidualnego rachunku bankowego, na który dokonywana będzie
wypłata stypendium.
4.
5.
Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki projektu w zajęciach
w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi
sytuacjami losowymi. Uczestniczka projektu zobowiązany jest przedstawić zwolnienie
lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie Realizatorowi w terminie 7 dni od zaistnienia
nieobecności. Realizator zastrzega sobie prawo odmowy uznania usprawiedliwienia w
sytuacji gdy zgodnie z jego oceną przyczyna nieobecności nie mieściła się w kategorii
ważnych sytuacji losowych.
W przypadku niewywiązania ze zobowiązań wymienionych w pkt. 3 Realizator może
uznać koszty poniesione na uczestniczkę projektu za niekwalifikowane w całości lub
części i żądać od niego ich zwrotu.
§ 11
Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu
1. Uczestniczka może zrezygnować z udziału w projekcie do momentu rozpoczęcia
pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
2. Uczestniczka zakwalifikowana do projektu, która rozpoczęła w nim udział, może
zrezygnować z uczestnictwa w projekcie tylko z powodu szczególnych sytuacji losowych
uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. choroba, zmiana miejsca
zamieszkania) lub w przypadku podjęcia pracy zarobkowej.
3. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestniczek projektu w następujących
przypadkach:
a) naruszenia przez uczestniczkę projektu postanowień regulaminu,
b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas zajęć,
c) opuszczenia przez uczestniczkę projektu bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu
(godzin) zajęć,
d) opuszczenia przez uczestniczkę projektu ponad 20% czasu (godzin) zajęć (łącznie
zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych);
e) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.
4. Uczestniczka projektu, która zrezygnowała z udziału w projekcie z przyczyn innych niż
określone w ust. 2 lub która została skreślona z listy uczestników przez Realizatora, jest
zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem
uczestniczki w projekcie.
10
Projekt „SZANSA DLA KOBIET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.
5. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia uczestniczki
projektu z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z
udziałem w projekcie w całości lub części. Decyzje w tym zakresie podejmuje Prezes
Fundacji Inkubator.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji projektu rozstrzygane są przez Realizatora
projektu w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Łodzi)
2. W przypadku podania nieprawdziwych danych przez osobę biorącą udział w projekcie,
gdy skutkować to będzie nieuprawnionym udzieleniem wsparcia, narażającym realizatora
projektu na straty finansowe, osoba, która dopuściła się podania nieprawdziwych
informacji, zobowiązana będzie do naprawienia wynikłej z tych przyczyn szkody, w
szczególności zwrotu kosztów udziału w projekcie, przypadających na uczestnika.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
4. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu projektu, w szczególności w
przypadku zmiany dokumentów programowych. Aktualna treść regulaminu dostępna
będzie w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu.
5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem projektu zastosowanie mają odpowiednie
dokumenty programowe, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa
wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie
danych osobowych.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz kwalifikacyjny
Łódź, dn. 28.11.2016 r.
Sporządził:
...............................................
Koordynator projektu
Zatwierdził:
...............................................
Prezes Fundacji Inkubator
11
Download