Ćwiczenie 5 Pomiar rezystancji – miernictwo wielkości elektrycznych

advertisement
Katedra Chemii Fizycznej
Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu:
Elektrotechnika i Elektronika
Ćwiczenie 5
Pomiar rezystancji –
miernictwo wielkości elektrycznych
1
WSTĘP TEORETYCZNY
Pomiary rezystancji są zagadnieniami bardzo ważnymi zarówno w przemyśle jak i
życiu codziennym. Od poprawnego pomiaru tej wielkości zależy prawidłowe działanie wielu
urządzeń, systemów zabezpieczeń, szybkie przeprowadzenie napraw urządzeń, itp.
Pomiary rezystancji możemy wykona za pomoc:
 multimetrem cyfrowym (funkcja pomiaru rezystancji);
 mostkiem (technicznym lub laboratoryjnym);
 metodą techniczną.
Wybór metody pomiaru zależy od wielu czynników, np.: jaki rząd wielkości reprezentuje
badana rezystancja, dokładność, z jak chcemy ją zmierzyć, czy te posiadany do dyspozycji
sprzęt pomiarowy.
Rezystancja jest to opór czynny stawiany przez przewodnik lub element obwodu
przepływowi prądu. Do pomiaru rezystancji opracowano znaczną liczbę metod, które można
podzielić na metody bezpośrednie i pośrednie. Metoda bezpośrednia polega na odczycie
wartości wielkości mierzonej z tarczy podziałowej przyrządu przeznaczonego tylko do
pomiaru danej wielkości. Takim przyrządem jest omomierz.
Metoda pośrednia polega na zestawieniu różnych przyrządów pomiarowych
i elementów w układ pomiarowy. Za pomocą takiego układu wyznacza się wielkości
pomocnicze, które służą do obliczania wartości poszukiwanej wielkości. Ze względu na
różnorodność przyrządów pomiarowych i dużą liczbę możliwości ich połączeń istnieje wiele
pośrednich metod pomiaru rezystancji. Do nich można zaliczyć pomiar rezystancji za pomocą
woltomierza i amperomierza, pomiar rezystancji metodą porównawczą prądową i napięciową
i szereg innych. Dokładność pomiaru rezystancji jest ograniczona przez błąd metody oraz
błędy przyrządów. Stąd, ze względu na wymaganą dokładność, metody pomiarów możemy
podzielić na techniczne i laboratoryjne.
Pomiar rezystancji za pomocą woltomierza i amperomierza (metoda techniczna).
Metoda pomiaru rezystancji wykorzystująca amperomierz i woltomierz jest metodą
najbardziej rozpowszechnioną i należy do grupy metod pośrednich. Pomiar tą metodą
sprowadza się do zbudowania obwodu w którym szeregowo podłączone są: włączony jest
woltomierz.
2
Aby określić rezystancję posługujemy się prawem Ohma:
RX 
U
I
Stosowane mogą być dwa układy pomiarowe:
 do pomiaru rezystancji małych oraz
 do pomiaru rezystancji dużych.
Pomiar rezystancji małych wykonujemy w układzie zilustrowanym na Rys.1.
Rys.1 Układ do pomiaru małych rezystancji.
W układzie tym woltomierz o rezystancji Rx, przez który płynie prąd Ix, mierzy napicie na
rezystorze badanym Rx. Amperomierz A mierzy sumę prdów IA i Ix
I = IA + Ix
Wartość mierzonej rezystancji (Rx) zostaje wyznaczona ze wskazań obu rnierników:
RX 
U
U

I
I A  IV
Należy jednak pamiętać, że wartość rzeczywista badanej rezystancji wynosi:
RX 
U
Ix
3
Z powyższego wynika, że pomiar obarczony jest błędem. Jest to błąd metody pomiarowej.
Nie zależy on od dokładności użytych przyrządów a tylko od konfiguracji obwodu. Wartość jego ( w
% ) można obliczyć ze wzoru:
1 
1
R
1 V
RX
Ze wzoru tego wynika, że błąd spowodowany niedokładnością metody jest tym mniejszy
im większa jest rezystancja wewnętrzna woltomierza oraz mniejsza rezystancja mierzona.
Do pomiaru dużych rezystancji stosujemy układ zilustrowany na rys.2.
Rys.2 Układ do pomiaru dużych rezystancji.
Woltomierz V mierzy sumę spadków napięć na amperomierzu o rezystancji wewnętrznej
RA i na rezystorze badanym RX
U = UA+ UR
Wartość rezystancji oblicza się na podstawie wskazań przyrządów:
RX 
U UA UR

I
I
4
Podobnie i w tym przypadku, pomiar obarczony jest błędem metody gdy wartość rzeczywista
badanej rezystancji wynosi
RX 
UR
I
Wartość błędu metody ( w % ) oblicza się ze wzoru:
2 
Błąd
spowodowany
niedokładnością
RA
 100
RX
metody
jest
mniejszy
w przypadku
stosowania amperomierzy o małej rezystancji wewnętrznej RA oraz pomiaru rezystancji Rx o dużej
wartości. Celem
wyrażenia:
R AR V
Rx. Przy Rx <
R AR V
wyboru
układu
pomiarowego
obliczamy
wartość następującego
. Otrzymaną wartość porównujemy z wartością rezystancji mierzonej
R AR V
stosujemy układ do pomiaru małych rezystancji. Przy Rx >
stosujemy układ do pomiaru dużych rezystancji.
Wykonanie pomiarów:
Pomiary rezystancji za pomocą woltomierza i amperomierza wykonujemy w układzie
zilustrowanym na rys.3.
Rys. 3 Schemat obwodu do pomiaru rezystancji
Rezystor Rd służy do ograniczania wartości prądu w układzie. W charakterze rezystora
5
mierzonego Rx wykorzystujemy rezystor dekadowy.
Z danych na tarczy podziałowej przyrządów notujemy wartości rezystancji
wewnętrznych RA oraz RV i obliczamy wartość pierwiastka
R AR V
. Następnie
wybieramy dwie dowolne wartości rezystancji Rx na rezystorze dekadowym tak aby w
jednym przypadku Rx >
R AR V
a w drugim Rx <
R AR V
Pomiary Haley wykonał w dwu położeniach przełącznika P. Pozycja 1 przełącznika P
tworzy układ do pomiaru małych rezystancji, pozycja 2 układu do pomiaru rezystancji dużch.
Pomiary wykonujemy dla 3 różnych wartości napięcia. Wyniki notujemy w tabeli.
Na podstawie uzyskanych wyników Haley wyliczył wartość rezystancji mierzonej,
obliczyć błędy metody oraz porównać wartości rezystancji rzeczywistej odczytanej z
rezystora dekadowego z rezystancji wyznaczoną na podstawie pomiar6w. Należy także
porównać wartości błędów metody.
Pomiar rezystancji wewnętrznej amperomierza i woltomierza .
Przyłączenie miernika do obwodu elektrycznego wprowadza zmiany w rozkładzie
napięć i prądów w tym obwodzie, na skutek czego wynik pomiaru zostaje obarczony błędem.
Włączenie amperomierza zwiększa rezystancję obwodu o wielkość rezystancji wewnętrznej
miernika, natomiast załączenie woltomierza o określonej rezystancji spowoduje wystąpienie
dodatkowego spadku napięcia. Wpływ rezystancji wewnętrznej mierników na wielkość błędów
pomiarowych został częściowo przedstawiony w pierwszej części tego ćwiczenia.
W ustroju pomiarowym miernika magnetoelektrycznego prąd mierzony przepływa przez
ruchomą cewkę z którą jest sprzężona wskazówka. Do pełnego odchylenia wskazówki
wystarcza czasem prąd kilku mikroamperów a napicie na zaciskach cewki ruchomej wynosi
wtedy kilka lub kilkanaście miliwoltów. Praktycznie więc zachodzi potrzeba rozszerzenia
zakresu pomiarowego miernika. Uzyskuje się to stosując odpowiednie rezystory łączone z
cewką albo równolegle (przy mierzeniu prądu) albo szeregowo (przy mierzeniu napięcia).
Takie rozwiązania powoduj że rezystancje wewnętrzne woltomierzy są zwykle kilka rzdów
wyższe niż amperomierzy.
6
Wykonanie pomiarów
A. Pomiar rezystancji wewnętrznej woltomierza
Pomiar rezystancji wewnętrznej woltomierza wykonujemy w układzie zilustrowanym
na rys.4
Rys.4. Schemat obwodu do pomiaru rezystancji wewnętrznej woltomierza
Vw - woltomierz wzorcowy
Vb - woltomierz badany
Rd - rezystor dekadowy
Do regulowanego źródła napięcia stałego podłączamy woltomierz wzorcowy. Równolegle
z woltomierzem wzorcowym podłączamy woltomierz magnetoelektryczny badany Vb i
szeregowo z nim rezystor dekadowy Rd. Zasilacz napicia stałego nastawiamy na minimalną
wartość, natomiast warto rezystancji Rd na rezystorze dekadowym na wartość maksymalną.
Po włączeniu zasilania zwiększamy stopniowo napięcie na zasilaczu do uzyskania na
woltomierzu wzorcowym wartości np. dwukrotnie większej od zakresu woltomierza badanego.
Następnie zmniejszając wartość rezystancji Rd ustalamy maksymalne odchylenie wskazówki
woltomierza badanego Vb.
Prąd I0 płynący w układzie, powoduje maksymalne odchylenie wskazówki, wytwarza na
rezystorze dekadowym Rd oraz na woltomierzu o rezystancji wewnętrznej Rv określone spadki
7
napięcia. Zgodnie z prawem Ohma otrzymujemy zależność:
I0 
UV
U

RV RV  RD
stąd
U
RV  R
 UV
RV
Na podstawie wyników pomiarów, z równań tych należy wyliczyć rezystancję
wewnętrzną Rv woltomierza badanego oraz prąd przy maksymalnym odchyleniu wskazówki
woltomierza. Wyniki pomiarów oraz obliczeń zapisujemy w tabeli:
U [V]
Uv [V]
Rd [Ω]
Rv [Ω]
I0 [A]
Pomiar wykonujemy dwukrotnie, przy dwóch różnych napięciach na woltomierzu
wzorcowym.
B. Pomiar rezystancji wewnętrznej amperomierza
Rys.5 Schemat obwodu do pomiaru rezystancji wewntrznej amperomierza
Aw - amperomierz wzorcowy
Ab - amperomierz badany
8
Rd - rezystor dekadowy
W układzie tym badany amperomierz magnetoelektryczny Ab włączony jest w szereg z
amperomierzem wzorcowym Aw. Równolegle do amperomierza badanego podłączony jest
rezystor dekadowy Rd.
Przed włączeniem zasilacza, regulatorem prądu na zasilaczu nastawiamy warto zerową i
jednocześnie nastawiamy zerową wartość rezystancji na rezystorze dekadowym Rd. Po
włączeniu stopniowo zwiększamy przepływ prądu (regulatorem prądu na zasilaczu) i
jednoczenie zwiększamy rezystancję rezystora dekadowego
do uzyskania maksymalnego
odchylenia wskazówki na amperomierzu badanym.
Stosując do przedstawionego układu prawo Ohma otrzymujemy równanie:
U A  I A  RA 
RA Rd
I
RA  Rd
Z równania tego wyliczamy rezystancję wewnętrzną amperomierza badanego RA oraz
spadek napicia na nim.
I [A]
IA [A]
Rd [Ω]
RA [Ω]
UA [V]
W dyskusji wyników wyjaśnij, dlaczego rezystancja wewnętrzna woltomierza
zwiększa się wraz ze zwiększeniem jego zakresu pomiarowego, dlaczego rezystancja
wewnętrzna amperomierza maleje wraz ze zwiększeniem jego zakresu pomiarowego oraz
dlaczego prąd I przy maksymalnym odchyleniu organu ruchomego woltomierza oraz spadek
napięcia UA na amperomierzu są wielkościami stałymi, niezalenymi od zakresu?
9
Download