Sekcja 8: Pomiary rezystancji

advertisement
BAZA PYTAŃ z PODSTAW POMIARÓW
Sekcja 1: Błędy pomiarowe
Pytanie 1.1 Błąd bezwzględny pomiaru wielkości X jest definiowany jako
a)
|XM – XR|
b)
XM – XR
c)
XR – XM
d)
(XM – XR)/XM
e)
(XM – XR)/XR
Pytanie 1.2 W instrukcji obsługi woltomierza cyfrowego podano wyrażenie pozwalające
obliczyć błąd pomiaru w następującej postaci  ( 0,2%  4 ostatnie cyfry). Jeśli na
wyświetlaczu miernika pojawiła się wartość 1,96 V, to błąd pomiaru wynosi:
a)
44 mV,
b)
60 mV,
c)
0,4 %.
d)
ponad 1,5 %
e)
mniej niż 1 %
Pytanie 1.3 Dane są prądy I1 = 10 mA i I2 = 9 mA. Zostały one zmierzone z błędami
granicznymi ΔgI1 = ΔgI2 = 200 μA. Błąd pomiaru różnicy tych prądów wynosi:
a)
0,4
b)
0,04
c)
0,4 mA.
d)
1 mA
e)
0,2 mA
Pytanie 1.4 W instrukcji obsługi woltomierza cyfrowego podano wyrażenie pozwalające
obliczyć błąd pomiaru w następującej postaci  ( 0,8%  4 ostatnie cyfry). Jeśli na
wyświetlaczu miernika pojawiła się wartość 19,6 V, to błąd pomiaru wynosi:
a)
56 mV,
b)
0,56 V,
c)
1,6 %,
d)
2,8 %.
e)
4,8 %
Pytanie 1.5 Pojęcie precyzji pomiaru obejmuje
a)
rozdzielczość pomiaru
b)
powtarzalność pomiaru
c)
odtwarzalność pomiaru
d)
dokładność pomiaru
e)
niepewność pomiaru
1
Pytanie 1.6 Po wykonaniu serii 25 pomiarów obliczono odchylenie standardowe wartości
średniej napięcia równego 20,0 V, które wyniosło 20 mV. Aby zmniejszyć przynajmniej
dwukrotnie standardowe wartości średniej należy
a)
wykonać 150 pomiarów
b)
wykonać 80 pomiarów
c)
wykonać 100 pomiarów
d)
wykonać 50 pomiarów
e)
wykonać 40 pomiarów
Pytanie 1.7 W przypadku równoległego połączenia pojemności pojemność zastępcza
charakteryzuje się
a)
błędem bezwzględnym równym sumie błędów poszczególnych pojemności
b)
błędem względnym równym sumie błędów poszczególnych pojemności
c)
błędem bezwzględnym większym od błędu największej z pojemności
d)
błędem względnym mniejszym od błędu największej z pojemności
e)
błędem względnym zawartym w przedziale wyznaczonym przez najmniejszy i
największy względny błąd pojemności wchodzących w skład połączenia
Pytanie 1.8 Wartość współczynnika korelacji
a)
określa zależność pomiędzy dwiema wielkościami mierzonymi
b)
może przyjmować wartości ujemne
c)
ma związek z wartością błędu pomiarowego
d)
jeśli jest równy 1, to zależność między wielkościami jest liniowa
e)
służy do interpolacji dowolnej funkcji ciągłej
Pytanie 1.9 Prawdziwe jest stwierdzenie
a)
pomiar dokładny musi być precyzyjny
b)
pomiar precyzyjny musi być dokładny
c)
duża precyzja może nie wpływać na błąd pomiaru
d)
pomiar dokładny nie musi być precyzyjny
e)
precyzja zawsze wpływa na błąd pomiaru
Pytanie 1.10 Metoda najmniejszych kwadratów
a)
pozwala na aproksymację wyników pomiarów „najlepszą” prostą
b)
pozwala na aproksymację wyników pomiarów „najlepszą” funkcją
c)
jest stosowana gdy liczba punktów pomiarowych jest bardzo duża
d)
może służyć do interpolacji funkcji
e)
jest stosowana w metodzie ekstrapolacji
2
Sekcja 2: Podstawy elektrotechniki
Pytanie 2.1 W układzie pomiarowym zwiększono dwukrotnie napięcie, przy jednoczesnej
zmianie rezystancji tego obwodu. Jeśli rezystancja ta wzrośnie dwukrotnie, to moc
wydzielająca się w tym obwodzie
a)
pozostanie bez zmiany
b)
wzrośnie dwukrotnie
c)
wzrośnie czterokrotnie
d)
wzrośnie więcej niż dwukrotnie
e)
wzrośnie nie więcej niż czterokrotnie
Pytanie 2.2 Źródło rzeczywiste charakteryzuje się
a)
stałą wydajnością prądową i przewodnością wewnętrzną,
b)
stałą siłą elektromotoryczną i rezystancją wewnętrzną,
c)
możliwością zmiany rezystancji wewnętrznej w funkcji wyładowania,
d)
wydajnością prądową niezależną od obciążenia
e)
wydajnością prądową zależną od obciążenia
Pytanie 2.3 Idealne źródło prądowe ma:
a)
niezmienne wartości siły elektromotorycznej i wydajności prądowej
b)
nieskończenie dużą rezystancję wewnętrzną,
c)
niezmienną wartość wydajności prądowej,
d)
przewodność wewnętrzną równą zeru,
e)
rezystancję wewnętrzną zależną od wydajności prądowej.
Pytanie 2.4 Idealne źródło napięciowe
a)
ma niezmienne napięcia na swoim wyjściu
b)
dostarcza prąd zależny od rezystancji obciążenia
c)
ma nieskończenie wielką przewodność wewnętrzną
d)
może być łączone równolegle z innym idealnym źródłem napięciowym
e)
może być łączone szeregowo z innym idealnym źródłem napięciowym
Pytanie 2.5 Dwa rzeczywiste źródła: napięciowe i prądowe
a)
mogą być łączone szeregowo
b)
mogą być łączone szeregowo
c)
nie mogą być łączone szeregowo
d)
nie mogą być łączone szeregowo
e)
mogą być łączone w sposób mieszany
Pytanie 2.6 Dwa idealne źródła: napięciowe i prądowe
a)
mogą być łączone szeregowo
b)
mogą być łączone szeregowo
c)
nie mogą być łączone szeregowo
d)
nie mogą być łączone szeregowo
e)
mogą być łączone w sposób mieszany
3
Pytanie 2.7 Dioda półprzewodnikowa jest elementem
a)
liniowym
b)
nieliniowym
c)
aktywnym
d)
pasywnym
e)
stacjonarnym
Pytanie 2.8 Element aktywny to element:
a)
zdolny do dostarczania energii
b)
wymagający dostarczenia mu energii
c)
w którym występuje jednoczesność oddziaływań i skutków
d)
rozpraszający energię
e)
taki jak np. wzmacniacz sygnałów napięciowych
Pytanie 2.9 Do zacisków rzeczywistego źródła napięciowego o sile elektromotorycznej E
podłączono rezystor o rezystancji R. Następnie dołączono do niego szeregowo dwa takie
same rezystory.
a)
spadki napięcia na rezystorach będą takie same i równe E/3
b)
spadki napięcia na rezystorach będą takie same i mniejsze od E/3
c)
moc pobierana przez układ nie zmieni się
d)
moc pobierana przez układ zwiększy się
e)
moc pobierana przez układ zmniejszy się
Pytanie 2.10 Rzeczywiste źródło napięciowe obciążono rezystancją równą jego rezystancji
wewnętrznej
a)
napięcie na obciążeniu będzie równe połowie siły elektromotorycznej
b)
moc wydzielana w obciążeniu będzie największa z możliwych
c)
moc wydzielana w obciążeniu będzie równa połowie mocy zwarcia
d)
moc wydzielana w obciążeniu będzie równa ¼ mocy zwarcia
e)
prąd płynący w tym obwodzie będzie równy połowie prądu zwarcia
4
Sekcja 3: Aparatura pomiarowa
Pytanie 3.1 Pole odczytowe miliwoltomierza cyfrowego o zakresie pomiarowym 0-999
mV zawiera 3 cyfry. Zdolność rozdzielcza tego przyrządu jest równa
a)
0,1 mV
b)
999 mV
c)
0,2 mV
d)
3 cyfry
e)
1 mV
Pytanie 3.2 W instrukcji obsługi woltomierza cyfrowego podano wyrażenie pozwalające
obliczyć błąd pomiaru w następującej postaci (0,8% + 4 ostatnie cyfry). Jeśli na wyświetlaczu
miernika pojawiła się wartość 19,8 V, to błąd pomiaru wynosi:
a)
56 mV
b)
0,56 V
c)
1,6 %
d)
0,164 V
e)
2,8 %
Pytanie 3.3 Impedancja wejściowa przyrządu ma wpływ na:
a)
dokładność przyrządu
b)
klasę tego przyrządu,
c)
zdolność rozdzielczą przyrządu,
d)
czułość energetyczną przyrządu,
e)
błędy metod pomiarowych.
Pytanie 3.4 Generator funkcji wytwarza niesymetryczny sygnał trójkątny ze składową stałą
o częstotliwości 2 MHz i czasie narastania tn = 0,1 s. Czas opadania tego sygnału :
a)
jest większy od 500 ns,
b)
jest równy 400 ns, ,
c)
jest równy 250 ns. ,
d)
jest mniejszy od 250 ns,
e)
jest nie mniejszy od 400 ns. ,
Pytanie 3.5 Generator funkcyjny wytwarza sygnał u(t) = U0 + 8 sin(t) [V]. Zakres
regulacji składowej stałej wynosi w tym przypadku od -6 [V] do +6 [V]. Po dwukrotnym
zmniejszeniu amplitudy, zakres regulacji składowej stałej:
a)
nie zmieni się,
b)
zwiększy się dwukrotnie,
c)
będzie wynosił od -10 [V] do +10 [V].
d)
również się zmniejszy
e)
zwiększy się o ponad 50 %
Pytanie 3.6 Wielozakresowy woltomierz zbudowany na bazie wskaźnika
magnetoelektrycznego ma
a)
taką samą rezystancję wewnętrzną na wszystkich zakresach
b)
różną rezystancję wewnętrzną na różnych zakresach
c)
rezystancję wewnętrzną proporcjonalną do zakresu
d)
taki sam prąd zakresowy, niezależnie od wybranego zakresu
e)
prąd zakresowy zależny od wybranego zakresu
5
Pytanie 3.7 Współczynnik zawartości harmonicznych
a)
charakteryzuje zniekształcenia nieliniowe dowolnego sygnału
b)
charakteryzuje zniekształcenia nieliniowe dowolnego sygnału okresowego
c)
może charakteryzować zniekształcenia nieliniowe sygnału prostokątnego
d)
jest stosunkiem mocy zakłóceń do mocy całego sygnału
e)
jest stosunkiem wartości skutecznej zakłóceń do wartości skutecznej napięcia całego
sygnału
Pytanie 3.8 Cztery zaciski w zasilaczu stabilizowanym służą do
a)
kompensacji spadków napięć na przewodach doprowadzających
prąd do odbiornika
b)
dodatkowego połączenia odbiornika z komparatorem napięcia
c)
połączenia rezystora przy pomiarze tzw. małych rezystancji
d)
pomiaru mocy na odbiorniku zgodnie ze wzorem P = UI
e)
połączenia jednego z nich z zaciskiem uziemienia
Pytanie 3.9 Liczba cyfr wyświetlacza multimetru cyfrowego informuje nas o
a)
precyzji pomiaru
b)
dokładności przyrządu pomiarowego
c)
zdolności rozdzielczej przyrządu
d)
rozdzielczości przyrządu
e)
zakresie mierzonych wielkości
Pytanie 3.10 Prawdziwe jest stwierdzenie
a)
Przetwornik impulsowo czasowy jest szybszy niż przetwornik
całkujący
b)
Przetwornik impulsowo czasowy jest szybszy niż przetwornik
kompensacyjny
c)
Przetwornik z kompensacją nierównomierną jest dokładniejszy
niż przetwornik całkujący
d)
Przetwornik z kompensacją równomierną jest wolniejszy
niż przetwornik całkujący
e)
Przetwornik z kompensacją nierównomierną jest szybszy
niż przetwornik całkujący
6
Sekcja 4: Oscyloskop
Pytanie 4.1 Przełącznik elektroniczny w trybie kluczowania (chopper) używany jest
a)
przy obserwacji sygnałów o częstotliwościach większych
od częstotliwości przełączania przełącznika
b)
przy obserwacji sumy lub różnicy sygnałów podanych
na wejścia A i B
c)
w celu uzyskania stabilnego obrazu dwóch sygnałów,
które nie są zsynchronizowane
d)
przy obserwacji sygnałów o częstotliwościach dużo mniejszych
od częstotliwości przełączania przełącznika
e)
przy obserwacji sygnałów o bardzo małych częstotliwościach
Pytanie 4.2 Przełącznik elektroniczny w trybie naprzemiennym (alternated) używany jest
a) przy obserwacji sygnałów o częstotliwościach większych
od częstotliwości przełączania przełącznika
b) przy obserwacji sumy lub różnicy sygnałów podanych
na wejścia A i B
c)
w celu uzyskania stabilnego obrazu dwóch sygnałów,
które nie są zsynchronizowane
d) przy obserwacji sygnałów o częstotliwościach mniejszych
od częstotliwości przełączania przełącznika
e)
w trybie pracy XY
Pytanie 4.3 Sygnał impulsowy o bardzo małym współczynniku wypełnienia obserwuje się
na oscyloskopie stosując
a)
synchronizację zewnętrzną
b)
wyzwalaną podstawę czasu
c)
samobieżną podstawę czasu
d)
linię opóźniającą
e)
sinusoidalną podstawę czasu
Pytanie 4.4 Sonda do oscyloskopu
a)
służy do minimalizacji zniekształceń nieliniowych
b)
służy do minimalizacji zniekształceń liniowych
c)
jest elementem aktywnym
d)
tłumi sygnał pomiarowy
e)
posiada elementy regulacyjne
Pytanie 4.5 Elementami toru odchylania pionowego oscyloskopu są:
a)
przełącznik elektroniczny
b)
generator podstawy czasu
c)
linia opóźniająca
d)
sonda pomiarowa
e)
tłumiki i wzmacniacze wejściowe
7
Pytanie 4.6 Elementami toru odchylania poziomego oscyloskopu są:
a)
przełącznik elektroniczny
b)
generator podstawy czasu
c)
układy synchronizacji
d)
sonda pomiarowa
e)
tłumiki i wzmacniacze wejściowe
Pytanie 4.7 Układy kalibracji oscyloskopu służą do
a)
kompensacji pojemnościowej sondy do oscyloskopu
b)
okresowego sprawdzania skalowania podstawy czasu
c)
okresowego sprawdzania skalowania wzmacniaczy odchylania pionowego
d)
sprawdzania układów wyzwalania
e)
sprawdzania poprawności działania trybu X-Y
Pytanie 4.8 Przesunięcie fazowe między kanałami można zmierzyć obserwując
a)
2 sygnały przy liniowej podstawie czasu
b)
2 sygnały w trybie X-Y
c)
1 sygnał harmoniczny w trybie X-Y
d)
1 sygnał podłączony do dwóch kanałów
e)
sumę bądź różnicę dwóch sygnałów
Pytanie 4.9 Do wejścia Y oscyloskopu dołączono sygnał u(t) = 1 + 2 sin2000t [V]. Ekran
ma wymiary 10x10 cm.
a)
Przy ustawieniu wzmocnienia na Cy = 2 V/cm wysokość oscylogramu
będzie równa 8 cm
b)
Przy podstawie czasu Cx = 0,5 ms/cm na ekranie pojawią się więcej
niż 4 okresy sygnału
c)
Okres sygnału jest niż 2 ms
d)
Co najmniej jeden pełny okres będzie można zobaczyć przy podstawie
czasu Cx  0,1 ms/cm
e)
Przy wzmocnieniu Cy = 0,5 V/cm oscylogram wyjdzie poza obszar ekranu
Pytanie 4.10 Na ekranie oscyloskopu w trybie pracy X-Y uzyskano linię prostą nachyloną
pod kątem 45o do osi Ox. Może to oznaczać, że
a)
do obu wejść dołączono 2 takie same sygnały harmoniczne
i wzmocnienia w obu torach są równe
b)
do obu wejść dołączono 2 dowolne sygnały ciągłe i wzmocnienia
w obu torach są równe
c)
do obu wejść dołączono 2 identyczne sygnały ciągłe
i wzmocnienia w obu torach są równe
d)
wzmocnienia są wprost proporcjonalne do amplitud sygnałów
i sygnały są taką samą funkcją czasu
e)
wzmocnienia są odwrotnie proporcjonalne do amplitud
dwóch sygnałów harmonicznych będących w tej samej fazie
8
Sekcja 5: Pomiary częstotliwości, czasu i fazy
Pytanie 5.1 Błąd graniczny bezpośredniego pomiaru częstotliwości sygnału, za pomocą
cyfrowego częstościomierza-czasomierza
a)
zależy od stabilności generatora wzorcowego
b)
maleje ze wzrostem częstotliwości
c)
rośnie ze wzrostem czasu zliczania
d)
rośnie ze wzrostem częstotliwości
e)
jest mniejszy od błędu bezpośredniego pomiaru okresu
Pytanie 5.2 Względny błąd graniczny bezpośredniego pomiaru okresu sygnału, za pomocą
cyfrowego częstościomierza-czasomierza:
a)
maleje ze wzrostem mierzonego okresu,
b)
rośnie ze wzrostem czasu otwarcia bramki,
c)
nie zależy od wartości mierzonego okresu.
d)
maleje ze wzrostem częstotliwości generatora wzorcowego
e)
rośnie ze wzrostem częstotliwości generatora wzorcowego
Pytanie 5.3
Miernik magnetoelektryczny umieszczony na wyjściu fazomierza impulsowego z
przerzutnikiem dwustabilnym wskazał 1/4 pełnego wychylenia. Przesunięcie fazowe
pomiędzy sygnałami wejściowymi fazomierza wynosi:
a)
90o,
b)
45o lub 135o,
c)
45o lub 315o.
d)
90o lub 270o
e)
90o lub 180o
Pytanie 5.4 Doprowadzenie do fazomierza impulsowego z przerzutnikiem napięć o okresie
T i przesunięciu fazowym Φ spowoduje pojawienie się na wyjściu przerzutnika impulsów:
a)
prostokątnych o współczynniku wypełnienia równym ½
b)
prostokątnych o czasie trwania zależnym od Φ i od T,
c)
prostokątnych o współczynniku wypełnienia zależnym od ,
d)
prostokątnych o czasie trwania zależnym tylko od Φ,
e)
prostokątnych o czasie trwania zależnym tylko od T.
Pytanie 5.5
Na wyjściu częstościomierza interferencyjnego uzyskano wynik pomiaru częstotliwości 1260
Hz. Częstotliwość generatora wzorcowego wynosi fw = 1 MHz. Mierzona częstotliwość może
być równa:
a)
998740 Hz,
b)
2002520 Hz,
c)
1001260 Hz.
d)
1260 Hz
e)
2520 Hz
9
Pytanie 5.6
Doprowadzenie do fazomierza impulsowego z sumatorem napięć zmiennych o okresie T i
przesunięciu fazowym Φ spowoduje pojawienie się na wyjściu sumatora sygnałów
prostokątnych
a)
o wartości średniej równej zeru
b)
o czasie trwania zależnym od Φ i od T,
c)
o czasie trwania zależnym tylko od Φ,
d)
o czasie trwania zależnym tylko od T.
e)
przyjmujących tylko 3 wartości
Pytanie 5.7 Częstościomierz cyfrowy posiada 6-cyfrowy wyświetlacz. Przy wyniku
pomiaru wyrażonym w kHz i czasie otwarcia bramki równym 10 ms kropka dziesiętna zapali
się (licząc od prawej strony):
a)
między pierwszym i drugim polem wyświetlacza
b)
między drugim i trzecim polem wyświetlacza,
c)
między trzecim i czwartym polem wyświetlacza
d)
między czwartym i piątym polem wyświetlacza
e)
między piątym i szóstym polem wyświetlacza
Pytanie 5.8 Częstościomierz cyfrowy wyposażony w generator kwarcowy o częstotliwości
fk = 1 MHz i niestałości fk = 10-6 może mierzyć częstotliwość przy czasach otwarcia bramki
 = 10 s, 100s, . . . 10 ms, 100ms, 1 s.
a)
Gdy  = 1 s, to częstotliwość fX = 8 kHz mierzymy dokładniej
bezpośrednio niż przy pomiarze okresu
b)
Gdy  = 100 ms, to częstotliwość fX = 1 kHz mierzymy dokładniej
przez pomiar okresu niż bezpośrednio
c)
Gdy  = 1 s, to częstotliwość fX = 2 kHz mierzymy dokładniej
przez pomiar okresu niż bezpośrednio
d)
Gdy  = 10 ms, to częstotliwość fX = 30 kHz mierzymy dokładniej
przez pomiar okresu niż bezpośrednio
e)
Gdy  = 1 s, to częstotliwość fX = 800 Hz mierzymy dokładniej
bezpośrednio niż przy pomiarze okresu
Pytanie 5.9 Pomiar wielokrotności okresu sygnału częstościomierzem cyfrowym
a)
zwiększa dokładność pomiaru
b)
zwiększa precyzję pomiaru
c)
zwiększa zakres pomiarowy
d)
zmniejsza dokładność pomiaru
e)
daje w wyniku średni okres sygnału
Pytanie 5.10 Amplituda sygnału na wejściu przerzutnika dwustabilnego w fazomierzu
impulsowym wynosi 5 V , a jego wartość skuteczna 2,5 V. Kąt przesunięcia fazowego między
wejściowymi sygnałami harmonicznymi o tej samej częstotliwości
a)
jest równy 
b)
jest równy /2
c)
jest równy /4
d)
jest mniejszy od 
e)
jest większy od /4
10
Sekcja 6: Pomiary napięć stałych
Pytanie 6.1 Dany jest amperomierz o prądzie zakresowym 1 A. Na podstawie klasy tego
przyrządu określono jego bezwzględny błąd zakresowy, który może wynosić:
a)
0,8 mA,
b)
4,5 mA,
c)
5 mA,
d)
10 mA
e)
2 mA
Pytanie 6.2 Dokonując pomiarów napięcia na zaciskach źródła dwoma woltomierzami o
znanych rezystancjach wewnętrznych zawsze można określić rezystancję wewnętrzną tego
źródła, gdy:
a)
znana jest siła elektromotoryczna źródła,
b)
gdy rezystancje wewnętrzne woltomierzy są równe,
c)
gdy woltomierze mają różne dokładności.
d)
gdy rezystancje wewnętrzne woltomierzy są różne
e)
są to woltomierze wielozakresowe
Pytanie 6.3 Woltomierz wielozakresowy o współczynniku æ = 10 kΩ/V ma klasę równą 1.
Jeśli za kryterium dokładności przyjąć sumę wartości bezwzględnych błędów
systematycznych; właściwego i niewłaściwego, to siłę elektromotoryczną źródła o SEM = 1,5
V i rezystancji RW = 1000Ω najdokładniej można zmierzyć na zakresie:
a)
1V
b)
2 V,
c)
3 V,
d)
5 V.
e)
10 V
Pytanie 6.4 Woltomierz cyfrowy z przetwornikiem całkującym mierzy:
a)
wartość średnią wyprostowaną sygnału,
b)
wartość średnią sygnału,
c)
wartość szczytową sygnału.
d)
wartość skuteczną sygnału
e)
wartość chwilową sygnału w chwili porównania
Pytanie 6.5 Metoda kompensacyjna pomiaru napięcia stałego
a)
pozwala na pomiar napięcia bez poboru prądu
b)
pozwala wyeliminować błąd pobrania wielkości mierzonej
c)
wymaga znajomości rezystancji wewnętrznej źródła
d)
pozwala na pomiar siły elektromotorycznej źródła
e)
zawsze wymaga użycia regulowanych wzorców rezystancji
11
Pytanie 6.6 Woltomierz cyfrowy napięcia stałego z przetwornikiem kompensacyjnym o
najmniejszym skoku napięcia kompensacyjnego wynoszącym 0,1 V mierzy napięcie
u(t) = 10 + 2 sint [V]. Woltomierz ten może wskazać napięcie równe:
a)
10,0 V
b)
2,0 V
c)
11,05 V
d)
9,5 V
e)
8,8 V
Pytanie 6.7 W cyfrowym woltomierzu napięcia stałego z całkującym przetwornikiem A/C
czas całkowania wynosi 20 ms. Na jego wejście podano trójkątny sygnał o wartościach
nieujemnych, o wartości maksymalnej UM =10 V i czasie trwania równym okresowi
T = 50 ms. Wskazanie woltomierza może być równe:
a)
0V
b)
2V
c)
5V
d)
8V
e)
10 V
Pytanie 6.8 Napięcie źródła rzeczywistego o SEM = 10 V i rezystancji wewnętrznej
RW = 1 k obciążonego rezystancją R =1 k zmierzono woltomierzem o rezystancji
wewnętrznej RV. Aby błąd pobrania mierzonego napięcia był mniejszy od 1 %
a)
RV musi być większa niż 49,5 k
b)
RV musi być większa niż 100 k
c)
RV musi być mniejsza niż 50 k
d)
RV powinna być większa niż 50 k
e)
RV może wynosić 50 k
Pytanie 6.9 Celem metody ekstrapolacji jest
a)
wyznaczenie SEM źródła rzeczywistego
b)
wyznaczenie rezystancji wewnętrznej źródła rzeczywistego
c)
określenie błędu pomiaru rezystancji wewnętrznej źródła rzeczywistego
d)
pomiar napięcia źródła metodą bezprądową
e)
wyznaczenie błędu pomiaru SEM źródła rzeczywistego
Pytanie 6.10 Zmiana zakresu pomiarowego miernika magnetoelektrycznego powoduje
a)
zmianę jego rezystancji wewnętrznej
b)
zmianę rozdzielczości przyrządu
c)
zmianę czułości przyrządu
d)
zmianę zdolności rozdzielczej przyrządu
e)
zmianę błędu pobrania wielkości mierzonej tym przyrządem
12
Sekcja 7: Pomiary napięć zmiennych
Pytanie 7.1 Współczynnik kształtu sygnału u(x) = 5 + 3 sinx – sin3x [V] podany z 1%
precyzją wynosi:
a)
1,07
b)
1,10
c)
1,13
d)
1,15
e)
0,98
Pytanie 7.2 O wskazaniu woltomierza magnetoelektrycznego z przetwornikiem
szczytowym w układzie równoległym decyduje
a)
wartość szczytowa składowej zmiennej na kondensatorze
b)
wartość średnia napięcia na diodzie
c)
wartość szczytowa napięcia na diodzie
d)
częstotliwość sygnału pomiarowego
e)
suma napięć na diodzie i kondensatorze
Pytanie 7.3 Woltomierz z przetwornikiem szczytowym w układzie szeregowym,
wyskalowany w wartościach skutecznych napięć sinusoidalnych, zasilany sygnałem
u(t) = 5 + 3 sin(t) - sin(3t) [V] może wskazać:
a)
9,99 [V],
b)
6,36 [V],
c)
12,73 [V].
d)
7,00 [V],
e)
0,00 [V]
Pytanie 7.4 Woltomierz z przetwornikiem szczytowym w układzie szeregowym,
wyskalowany w wartościach skutecznych napięć sinusoidalnych, zasilany sygnałem
u(t) = 5 + 4 sin(t) - sin(3t) [V] wskaże:
a)
0 [V],
b)
10,00 [V],
c)
7,07 [V],
d)
8,88 [V].
e)
14,42 [V]
Pytanie 7.5 O wskazaniu woltomierza magnetoelektrycznego z
szczytowym w układzie szeregowym decyduje:
a)
wartość szczytowa składowej zmiennej napięcia na kondensatorze,
b)
wartość średnia napięcia na diodzie,
c)
wartość szczytowa napięcia na diodzie.
d)
wartość średnia napięcia na kondensatorze
e)
wartość maksymalna napięcia na kondensatorze
przetwornikiem
13
Pytanie 7.6 Woltomierz z przetwornikiem szczytowym w układzie szeregowym,
wyskalowany w wartościach skutecznych napięć sinusoidalnych zasilany napięciem
u(t) = 4 + 3 sin (ωt) – sin (3ωt) [V] może wskazać:
a)
6,0 V,
b)
4,2 V,
c)
5,6 V,
d)
8,0 V,
e)
0 V.
Pytanie 7.7 Współczynnik kształtu sygnału
a)
to stosunek wartości skutecznej do wartości średniej
b)
to stosunek wartości skutecznej do wartości średniej wyprostowanej
c)
jest zawsze większy od jedności
d)
to stosunek wartości maksymalnej do wartości skutecznej
e)
to stosunek wartości średniej wyprostowanej do wartości skutecznej
Pytanie 7.8 Aby wolt omierz mierzył wartość skuteczną sygnału niezależnie od jego
kształtu powinien
a)
posiadać charakterystykę liniową
b)
powinien posiadać charakterystykę kwadratową
c)
powinien byś odpowiednio przeskalowany
d)
powinien reagować na moc sygnału
e)
powinien reagować na wartość średnią przepływającego
przez niego ładunku
Pytanie 7.9 Celem stosowania aktywnych przetworników wartości szczytowych jest
a)
linearyzacja charakterystyki diody
b)
zwiększenie rezystancji wejściowej przetwornika
c)
wzmocnienie sygnału pomiarowego
d)
zwiększenie zakresu częstotliwości pracy przetwornika
e)
kompensacja temperaturowa charakterystyki diody
Pytanie 7.10 Woltomierz z jednopołówkowym przetwornikiem wartości średniej
wyprostowanej wyskalowany w wartościach skutecznych dla napięć sinusoidalnych mierzy
poprawnie skuteczną
a)
tylko sygnałów harmonicznych
b)
sygnałów o wartości średniej równej zeru
c)
sygnałów symetrycznych
d)
sygnałów nieujemnych
e)
sygnałów antysymetrycznych
14
Sekcja 8: Pomiary rezystancji
Pytanie 8.1 Na dokładność pomiaru rezystancji mostkiem Wheatstone’a ma wpływ:
a)
dokładność wykonania rezystorów wzorcowych,
b)
klasa rezystorów wzorcowych i błąd nieczułości detektora,
c)
napięcie zasilania,
d)
stosunek wartości rezystorów wzorcowych w gałęziach mostka,
e)
rozdzielczość wzorców regulowanych
Pytanie 8.2 Zakres pomiarowy mostka Wheatstone’a zależy od:
a)
napięcia zasilania,
b)
rezystancji upływu rezystorów,
c)
rezystancji styków
d)
czułości wskaźnika równowagi mostka
e)
klasy oporników wzorcowych
Pytanie 8.3 Rezystancję statyczna elementu nieliniowego możemy zmierzyć za pomocą
a)
mostka różnicowego,
b)
mostka transformatorowego,
c)
mostka Wheatstone’a
d)
omomierzem cyfrowym
e)
metodą techniczną
Pytanie 8.4 Rezystancję żarówki można zmierzyć:
a)
omomierzem cyfrowym
b)
mostkiem różnicowym,
c)
mostkiem Wheatstone’a,
d)
metodą podstawienia,
e)
metodą techniczną.
Pytanie 8.5
Na dokładność pomiaru rezystancji mostkiem Wheatstone’a ma wpływ:
a)
tylko dokładność wykonania rezystorów wzorcowych,
b)
klasa rezystorów wzorcowych i błąd nieczułości detektora,
c)
czułość wskaźnika równowagi.
d)
napięcie zasilania
e)
częstotliwość źródła zasilania
Pytanie 8.6
Pomiar rezystancji mostkiem Wheatstonea metodą podstawienia pozwala na wyeliminowanie:
a)
błędu nieczułości detektora zera,
b)
błędu związanego z tolerancją wykonania jego rezystorów wzorcowych,
c)
błędu zera.
d)
błędu związanego z rezystancją styków
e)
błędu rozdzielczości wzorca regulowanego
15
Pytanie 8.7 Na czułość pomiaru rezystancji mostkiem Wheatstone’a ma wpływ:
a)
dokładność wykonania rezystorów wzorcowych,
b)
częstotliwość i rezystancja źródła zasilania,
c)
napięcie zasilania.
d)
dokładność detektora zera (wskaźnika równowagi).
e)
wartości rezystancji w ramionach stosunkowych mostka
Pytanie 8.8 Układ Wagnera
a)
jest stosowany przy pomiarach dużych rezystancji
b)
eliminuje szkodliwe impedancje upływu
c)
wymaga dwóch równoważeń mostka
d)
jest wrażliwy na rezystancje styków
e)
jest zbudowany z co najmniej 6 rezystorów
Pytanie 8.9 Mostek Thompsona
a)
służy do pomiaru bardzo małych rezystancji
b)
służy do pomiarów bardzo dużych rezystancji
c)
posiada rezystancje wzorcowe sprzężone mechanicznie
d)
może być zbudowany z mniej niż 6 rezystancji
e)
charakteryzuje się warunkiem równowagi identycznym
jak mostek Wheatstone’a
Pytanie 8.10 Metoda techniczna z poprawnie mierzonym prądem
a)
jest stosowana gdy mierzona rezystancja jest większa
od rezystancji amperomierza
b)
jest stosowana gdy mierzona rezystancja jest wielokrotnie
większa od rezystancji amperomierza
c)
jest stosowana gdy mierzona rezystancja jest mniejsza
od rezystancji amperomierza
d)
może być stosowana przy pomiarach rezystorów nieliniowych
e)
jest dokładniejsza od metody z poprawnie mierzonym napięciem
16
Sekcja 9: Pomiary impedancji
Pytanie 9.1 Wartość tangensa kąta stratności kondensatora
a)
zależy od przyjętego schematu zastępczego
b)
jest zawsze mniejszy od jedności
c)
nie zależy od dielektryka izolującego jego okładki
d)
nie może być ujemny
e)
jest stosunkiem energii traconej do magazynowanej w kondensatorze
Pytanie 9.2 Metoda trójpunktowa pomiaru impedancji
a)
pozwala na ograniczenie błędu pomiaru spowodowanego
rezystancją doprowadzeń,
b)
jest stosowana przy pomiarze tzw. dużych impedancji,
c)
może być stosowana do pomiarów kondensatorów o dużych tgδ
d)
nie wymaga znajomości częstotliwości pomiarowej
e)
pozwala na ograniczenie błędu pomiaru spowodowanego
impedancjami upływu
Pytanie 9.3 Jeżeli indukcyjność cewki L = 1 mH, a rezystancja strat Rs = 10 Ω, to przy
pulsacji Ω = 1 000 000 rd/s dobroć cewki Q jest równa:
a)
628
b)
62,8,
c)
100,
d)
1000,
e)
6280.
Pytanie 9.4 Metoda czteropunktowa pomiaru impedancji
a)
pozwala na ograniczenie błędu pomiaru spowodowanego
rezystancją doprowadzeń,
b)
jest stosowana przy pomiarze tzw. dużych impedancji,
c)
może być stosowana do pomiarów kondensatorów o dużych tgδ
d)
wymaga znajomości częstotliwości pomiarowej
e)
pozwala na ograniczenie błędu pomiaru spowodowanego
impedancjami upływu
Pytanie 9.5
Jeżeli amplituda napięcia sinusoidalnego doprowadzonego do kondensatora wzrośnie
dwukrotnie, to tangens kąta stratności:
a)
nie ulegnie zmianie,
b)
wzrośnie dwukrotnie,
c)
zmaleje czterokrotnie,
d)
zmaleje dwukrotnie.
e)
wzrośnie czterokrotnie
Pytanie 9.6 Zaekranowanie cewki indukcyjnej ekranem elektrostatycznym
a)
zwiększa jej indukcyjność
b)
zmniejsza jej indukcyjność
c)
zwiększa jej rezystancję strat
d)
zmniejsza jej rezystancję strat
e)
nie zmienia parametrów elektrycznych cewki
17
Pytanie 9.7 Szczelina powietrzna w cewce rdzeniowej
a)
powoduje zwiększenie indukcyjności w porównaniu
z cewką powietrzną
b)
powoduje zwiększenie indukcyjności w porównaniu
z cewką rdzeniową
c)
powoduje zmniejszenie indukcyjności w porównaniu
z cewką rdzeniową
d)
linearyzuje cewkę
e)
nie ma wpływu na rezystancję strat cewki
Pytanie 9.8 Kondensator o tg = 1
a)
charakteryzuje się takimi samymi rezystancjami strat w obu
schematach zastępczych
b)
charakteryzuje się takimi samymi pojemnościami w obu
schematach zastępczych
c)
charakteryzuje się takimi samymi rezystancjami strat oraz
pojemnościami w obu schematach zastępczych
d)
może być mierzony metodą trójpunktową
e)
może być mierzony mostkiem różnicowym
Pytanie 9.9 Pewien element stanowiący szeregowe połączenie kilku elementów pasywnych
przy częstotliwości f0 charakteryzuje się impedancją czysto rzeczywistą. Oznacza to, że:
a)
dla f > f0 będzie miał on charakter indukcyjny
b)
dla f < f0 będzie miał on charakter indukcyjny
c)
dla f > f0 będzie miał on charakter pojemnościowy
d)
dla f < f0 będzie miał on charakter pojemnościowy
e)
dla f = f0 będzie to szeregowe połączenie rezystancji
lub obwód w stanie rezonansu
Pytanie 9.10 Elementy schematu zastępczego pasywnego elementu rzeczywistego można
określić, na podstawie jego pomiarów
a)
czterogałęźnym mostkiem prądu zmiennego
b)
metodą techniczną
c)
metodą trójpunktową
d)
metodą pięciopunktową
e)
mostkiem różnicowym
18
Sekcja 10: Pytania różne
Pytanie 10.1 Wymienione poniżej jednostki są jednostkami podstawowymi układu SI:
a)
metr, mol, amper, kilogram, sekunda,
b)
kilogram, radian, mol kelwin, amper,
c)
radian, sekunda, kandela, mol, kelwin,
d)
mol, kandela, amper, metr, sekunda
e)
metr, mol, kandela, redian, steradian
Pytanie 10.2 Woltomierz cyfrowy z przetwornikiem kompensacyjnym mierzy:
a)
wartość maksymalną sygnału
b)
wartość średnią sygnału,
c)
wartość skuteczną sygnału,
d)
wartość chwilową sygnału,
e)
wartość średnią wyprostowaną sygnału.
Pytanie 10.3 Wartość średnia wyprostowana sygnału zmiennego jest równa wartości
średniej tego sygnału:
a)
wtedy, kiedy sygnał jest dodatni,
b)
zawsze,
c)
wtedy, kiedy wartość średnia jest większa od zera,
d)
wtedy, kiedy sygnał jest nieujemny,
e)
wtedy, kiedy sygnał jest symetryczny.
Pytanie 10.4 10-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy ma zakres przetwarzania od –5 [V]
do +5 [V]. Błąd przetwarzania napięcia o wartości 2 [V] :
a)
nie jest określony co do znaku
b)
jest większy od 0,1 %,
c)
wynosi 10 mV,
d)
jest mniejszy od 0,6%,
e)
wynosi 0,2 %.
Pytanie 10.5 Najczęściej stosowany schemat zastępczy obwodu wejściowego woltomierza
ma postać:
a)
szeregowego połączenia R-C
b)
szeregowego połączenia R-L-C,
c)
równoległego połączenia R-L-C,
d)
równoległego połączenia R-C,
e)
równoległego połączenia R-L.
Pytanie 10.6 Cztery z wymienionych poniżej jednostek są jednostkami podstawowymi
układu SI:
a)
mol, radian, amper, metr, kandela,
b)
metr, mol, amper, kilogram, sekunda,
c)
kilogram, radian, mol kelwin, amper,
d)
radian, sekunda, kandela, mol, kelwin.
e)
wolt, kelwin, luks, kilogram, mol.
19
Pytanie 10.7 Wartość szczytowa napięcia sieci energetycznej w Polsce wynosi:
a)
220 V,
b)
380 V,
c)
311 V
d)
230 V
e)
315 V
Pytanie 10.8
Okres napięcia w sieci energetycznej w Polsce wynosi:
a)
50 ms,
b)
20 ms,
c)
1 s.
d)
50 Hz
e)
60 ms
Pytanie 10.9 Poprowadzenie na wykresie funkcji przechodzącej przez punkty uzyskane w
wyniku pomiarów dwóch wielkości to
a)
interpolacja funkcji
b)
ekstrapolacja funkcji
c)
aproksymacja funkcji
d)
korelacja
e)
regresja
Pytanie 10.10 Wzorcem napięcia stosowanym w aparaturze pomiarowej może być
a)
dioda Zenera
b)
ogniwo Westona
c)
ogniwo Joseffsona
d)
dzielnik napięciowy
e)
akumulator litowy
20
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards