Regulamin Wakacje letnie1

advertisement
Regulamin programu grantowego
GÓRA GROSZA - WAKACJE LETNIE
I. Postanowienia ogólne
1. Program grantowy WAKACJE LETNIE jest realizowany przez Towarzystwo Nasz Dom.
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady programu grantowego
WAKACJE LETNIE w roku 2016, w tym tryb i warunki przyznawania pomocy finansowej oraz
jej realizacji.
3. Adresatami programu są:
a. rodzinne formy opieki zastępczej: niezawodowe rodziny zastępcze, zawodowe rodziny
zastępcze, zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze o
charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego;
b. placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego z wyłączeniem placówek
prowadzonych przez Towarzystwo Nas Dom.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Programie – oznacza to program grantowy WAKACJE LETNIE w roku 2016;
b. Koordynatorze – oznacza to koordynatora programu grantowego WAKACJE LETNIE
2016 wyznaczonego przez Towarzystwo Nasz Dom;
c. Domu – oznacza to adresata Programu;
d. Pomocy finansowej – oznacza to kwotę pieniędzy przyznaną Domowi na realizację
przedstawionego we wniosku projektu, zgodnie z podpisaną umową;
e. Komisji – oznacza zewnętrzną komisję oceniającą wnioski złożone w ramach Programu;
f. TND – oznacza to Towarzystwo Nasz Dom.
5. Za organizację i obsługę Programu oraz kontakt z Domami odpowiada TND, które w tym
celu wyznaczy Koordynatora oraz Komisję do oceny merytorycznej wniosków.
6. Źródłem Pomocy finansowej przyznawanej w Programie są środki zebrane w ramach
Fundusz Grantowego im. Janusza Korczaka, zasilanego z ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”
prowadzonej w szkołach i przedszkolach.
7. Kwota przeznaczona do rozdania w tej edycji Programu wynosi 20 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
8. Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 1000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych 00/100).
9. Dofinansowanie obejmie dwadzieścioro dzieci.
II. Priorytet Programu
1. Dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci, które nie mają możliwości wyjazdu w
czasie wakacji poza miejsce zamieszkania.
III. Zasady przystąpienia do Programu
1. Przystąpienie do Programu oznacza wysłanie (w formie papierowej) w wyznaczonym
terminie 2 egzemplarzy (oryginałów) wniosków aplikacyjnych do biura TND. Wniosek
zawiera:
a.
formularz wypełniony i podpisany przez osobę/osoby prowadzące Dom;
b.
informację o ofercie organizatora pobytu wakacyjnego wraz z pełną ceną za pobyt;
c.
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku;
d. rekomendację właściwego organizatora pieczy zastępczej (PCPR-u/MOPS-u) lub innych
odpowiednich władz.
2. Przystąpienie do Programu oznacza akceptację Regulaminu.
3. W danej edycji Programu każdy Dom może złożyć jeden wniosek.
IV. Tryb przyznawania i realizacji Pomocy finansowej
1. Po upływie terminu zgłoszeń Koordynator dokona oceny wniosków pod względem
formalnym:
a. weryfikacji poprawności wypełnienia wniosku (w tym podpisów osób składających
wniosek);
b. terminowości przesłania wniosku.
2. Zgłoszenia wysłane po upłynięciu końcowego terminu (zgodnie z pkt. VII.2) nie będą brane
pod uwagę przy ocenie wniosków.
3. Wnioski poprawne pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej przez
zewnętrzną Komisję. Ocena merytoryczna wniosków obejmuje:
a. weryfikację wniosku pod względem priorytetu Programu i założeń Funduszu
Grantowego im. Janusza Korczaka;
b. zasadność przyznania Pomocy finansowej w kontekście potrzeb dzieci.
4. Podczas oceny wniosku pod względem merytorycznym Komisja może:
a. kontaktować się z podmiotem, który wystawił rekomendację, aby uzyskać dokładniejszą
opinię lub/i uzgodnić zasady współpracy przy dofinansowaniu danego Domu;
b. kontaktować się telefonicznie z osobami prowadzącymi Dom;
c. złożyć wizytę w Domu.
5. W wyniku oceny merytorycznej Komisja podejmie decyzję o przyznaniu Pomocy finansowej
lub o odrzuceniu wniosku.
6. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu Pomocy finansowej przedstawiciel TND nie bierze
pod uwagę zasady proporcjonalności w odniesieniu do województw.
7. Koordynator informuje mailowo wszystkich składających wnioski o decyzji Komisji. Wyniki
zostaną również opublikowane na stronie www.naszdom.org.pl
8. Koordynator przygotowuje umowy między TND a Domami o przekazaniu środków w
ramach udzielonej Pomocy finansowej.
9. Po podpisaniu umowy przyznane środki zostaną przelane na konto Domu w jednej transzy.
V. Prawa i obowiązki Domu
1. W trakcie naboru wniosków do Programu Dom przygotowuje wniosek (w dwóch
egzemplarzach) i przesyła go do biura TND pod adres: 01-830 Warszawa, Al. Zjednoczenia
34, z dopiskiem WAKACJE LETNIE 2016.
2. W przypadku przyznania Pomocy finansowej na adres Domu zostanie przesłana drogą
pocztową umowa, której jeden podpisany przez upoważnione osoby egzemplarz należy
odesłać na adres TND. Umowa określa cel, warunki i termin rozliczenia Pomocy finansowej.
3. Po wydaniu kwoty przewidzianej umową Dom przygotowuje:
a. sprawozdanie merytoryczne z przeprowadzonych w ramach umowy działań – według
wzoru (załącznik 2);
b. sprawozdanie finansowe umowy – według wzoru (załącznik 3). Do rozliczenia
finansowego należy dołączyć kopie faktur/rachunków, a w przypadku płatności
przelewem – potwierdzenie wykonania przelewu. Każda faktura/rachunek powinna być
opisana według wzoru: „sfinansowano ze środków TND w ramach umowy finansowej
nr …../WAK/2016” oraz podpisana przez upoważnioną osobę;
c. przesłanie drogą mailową na adres TND czterech fotografii dziecka podczas pobytu na
wakacjach.
4. Ewentualna zmiana terminu rozliczenia przyznanej Pomocy finansowe jest możliwa tylko
i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody (drogą mailową lub pocztową) Koordynatora.
VI. Prawa i obowiązki Towarzystwa Nasz Dom
1. TND zobowiązuje się do przekazania Domom środków finansowych zgodnie z zawartymi
umowami.
2. W wypadku niedotrzymania umowy przez Dom i nieterminowego rozliczania przyznanej
Pomocy finansowej TND zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wypłaty.
Uwaga: nieterminowe i/lub niekompletne rozliczenia mogą uniemożliwić przyznanie
Domowi pomocy finansowej w przyszłości.
VII. Kalendarium Programu WAKACJE LETNIE
1. Działania przewidziane Programem można realizować do końca sierpnia 2016 roku, od
momentu podpisania umowy o przyznaniu Pomocy finansowej.
2. 16.05 – 07.06.2016 składanie wniosków (decyduje data stempla pocztowego).
3. 07.06 – 21.06.2016 weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków.
4. 21.06.2016
ogłoszenie wyników.
5. 21.06 – 28.06.2016 podpisywanie umów między TND a Domami.
6. Rozliczenie finansowe i merytoryczne zgodnie z indywidualnymi umowami.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Programu – do momentu całkowitego rozliczenia
przyznanych Pomocy finansowych i zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych.
2. W uzasadnionych przypadkach TND zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
Regulaminie, o czym osoby odpowiedzialne za realizację Projektu zostaną natychmiast
poinformowane.
Załączniki do Regulaminu:
1. Wniosek (zawierający: formularz, zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
rekomendację).
2. Wzór sprawozdania merytorycznego.
3. Wzór sprawozdania finansowego.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards