ARiMR 10 lat WPR

advertisement
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE
2015-2020
ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Koperty płatności bezpośrednich w
Polsce w latach 2015-2020
(w tys. EUR)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Polska
3378604
3395300
3411854
3431236
3450512
3061518
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W 2015 r. rolnik może ubiegać się o wsparcie
bezpośrednie z tytułu:
jednolitej płatności obszarowej (JPO) oraz płatności za zazielenienie
płatności dodatkowej (redystrybucyjnej)
płatności dla młodych rolników
dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją: płatności do
powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni
uprawy konopi włóknistych, płatności do powierzchni upraw roślin
wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków
skrobiowych, płatności do powierzchni upraw owoców miękkich
(truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy
chmielu, płatności do bydła, płatności do krów, płatności do owiec,
płatności do kóz,
 płatności niezwiązanej do tytoniu
ponadto:




 tylko w 2015 r. rolnik może „wstąpić” do systemu dla małych gospodarstw
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Budżet na wybrane płatności (2015-2020)
w mln euro
STRUKTURA BUDŻETU
PŁATNOŚCI
2015-2020
Udział
w
kopercie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Razem
2015-2020
Całkowita koperta
finansowa
100%
3 379
3 395
3 412
3 431
3 451
3 062
20 129
Jednolita Płatność
Obszarowa (JPO)
44,7%
1 510
1 518
1 525
1 534
1 542
1 368
8 998
Płatność z tytułu
zazieleniania
30%
1 014
1 019
1 024
1 029
1 035
918
6 039
Płatności związane
z produkcją łącznie
(*w tym 2% na
wysokobiałkowe)
15%*
507
509
512
515
518
459
3 019
2%
68
68
68
69
69
61
403
8,3%
280
282
283
285
286
254
1 671
Płatność dla młodych
rolników (maks. poziom)
Płatność dodatkowa
(redystrybucyjna)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Projektowane stawki poszczególnych schematów w
ramach płatności bezpośrednich w latach 2015-2020
Rodzaj płatności bezpośrednich
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Jednolita płatność obszarowa (euro/ha)
Płatność za zazielenienie (euro/ha)
Płatność dla młodych rolników (euro/ha)
Płatność dodatkowa (euro/ha)
Płatność do bydła (euro/szt.)
Płatność do krów (euro/szt.)
Płatność do owiec (euro/szt.)
Płatność do kóz (euro/szt.)
Płatność do powierzchni upraw roślin
wysokobiałkowych (euro/ha)
Płatność do powierzchni uprawy chmielu
(euro/ha)
Płatność do powierzchni uprawy ziemniaków
skrobiowych (euro/ha)
Płatność do powierzchni uprawy buraków
cukrowych (euro/ha)
Płatność do powierzchni uprawy pomidorów
(euro/ha)
Płatność do powierzchni upraw owoców
miękkich (euro/ha)
Płatność do powierzchni uprawy lnu (euro/ha)
Płatność do powierzchni uprawy konopi
włóknistych (euro/ha)
107,0
71,8
59,8
40,4
69,0
69,2
25,0
15,0
239,6
107,5
72,2
60,1
40,6
69,3
69,5
25,1
15,1
240,8
108,0
72,5
60,4
40,8
69,7
69,9
25,2
15,1
242,0
108,6
72,9
60,8
41,0
70,1
70,2
25,4
15,2
243,3
109,3
73,3
61,1
41,3
70,5
70,6
25,5
15,3
244,7
96,9
65,1
54,2
36,6
62,5
62,7
22,7
13,6
217,1
480,0
482,4
484,7
487,5
490,2
435,0
400,0
402,0
403,9
406,2
408,5
362,5
400,0
402,0
403,9
406,2
408,5
362,5
400,0
402,0
403,9
406,2
408,5
362,5
250,0
251,2
252,5
253,9
255,3
226,5
200,0
200,0
201,0
201,0
202,0
202,0
203,1
203,1
204,3
204,3
181,2
181,2
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jednolita Płatność Obszarowa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (1/5)
 Komu przysługuje?
• Rolnikowi aktywnemu zawodowo
• Rolnikowi, który nie stwarza sztucznie warunków
wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności
z celami prawa UE
• Rolnikowi przestrzegającemu przepisów dotyczących
zasady wzajemnej zgodności (tj. norm i wymogów
podstawowych w zakresie zarządzania)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (2/5)
 Do czego przysługuje ?
Płatność przysługuje do każdego „kwalifikującego się hektara”, za który
uznaje się:
 wszelkie użytki rolne gospodarstwa rolnego, w tym obszary, które w dniu
30 czerwca 2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej
 każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do jednolitej płatności
obszarowej w 2008 r. i który nie spełnia warunków kwalifikowalności ze
względu na:
 objęcie tego obszaru ochroną na mocy dyrektyw: w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ramowej dyrektywy
wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;
 zalesienie tego obszaru w ramach PROW 2007-2013 (zalesienie od
jesieni 2008), PROW 2014-2020 (z wyjątkiem zalesień na gruntach
innych niż rolne)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (3/5)
Ponadto, jednolita płatność obszarowa przysługiwać będzie do:
 obszarów kwalifikowanych pozostających w posiadaniu rolnika (aktywnego zawodowo)
w dniu 31 maja roku, w którym rolnik składa wniosek
 kwalifikowanych obszarów, na których prowadzona jest działalność rolnicza przez cały rok
kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności
nadzwyczajnych
 użytków rolnych (łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów
produkcyjnych), utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska
 obszarów, które zostały zatwierdzone, tj. stanowić będą obszar, w odniesieniu do którego
spełniono wszystkie kryteria kwalifikowalności lub inne obowiązki związane z warunkami
przyznania pomocy
 obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, jeżeli stosowane odmiany zawierać będą
maksymalny poziom 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny, przy czym
kwalifikowalność obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi zależeć będzie od
wykorzystywania nasion odmian wymienionych we wspólnym katalogu odmian gatunków
roślin rolniczych w dniu 15 marca roku, na który płatność została przyznana,
i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (4/5)
 Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się także powierzchnie
zajmowane przez elementy krajobrazu, położone w „obrębie”
gruntów deklarowanych do płatności.
Do elementów tych zalicza się elementy podlegające zachowaniu w ramach
norm, tj. rowy do 2 m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka
wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz elementy krajobrazu,
tj.: powierzchnie zajęte przez nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy
zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość nie przekracza 2 m,
grunty orne oraz trwałe użytki zielone, na których znajdują się pojedyncze
drzewa, o ile ich zagęszczenie na hektar nie przekracza 100 drzew
i działalność rolnicza na tych gruntach prowadzona jest w podobny sposób, jak
na działkach rolnych bez drzew (nie dotyczy programu rolno-środowiskowoklimatycznego).
Do płatności kwalifikuje się także powierzchnia stref buforowych, określona
w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (5/5)
 Jako "kwalifikujące się hektary" nie zostaną uznane obszary wykorzystywane
głównie do działalności pozarolniczej.
Obszary wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej:
 lotniska,
 boiska sportowe,
 pola golfowe.
 Jednolita płatność obszarowa nie będzie przysługiwać rolnikom, jeżeli
kwalifikujący się obszar ich gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego złożą
wniosek o przyznanie płatności, wyniesie mniej niż 1 ha
 Zasada ta nie będzie jednak dotyczyć rolników, którzy otrzymają płatność związaną
do zwierząt, a łączna należna kwota płatności bezpośrednich za dany rok nie będzie
mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 200 euro
 Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jednolita Płatność Obszarowa – definicje (1/3)
Działalność rolnicza, to:
•
•
produkcja, hodowla lub uprawa produktów rolnych (w tym zbiory, dojenie, hodowla zwierząt oraz
utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich);
utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, poprzez
przeprowadzenie przynajmniej jednego zabiegu agrotechnicznego mającego na celu usunięcie lub
zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek
o przyznanie płatności bezpośrednich, a w przypadku gruntów:
 ugorowanych, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11
marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków
wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354), które zostały
zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich jako obszary proekologiczne – w
terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek;
 na których znajdują się cenne siedliska przyrodnicze oraz siedliska lęgowe ptaków,
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach:
a ) „Programu rolnośrodowiskowego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 – w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
b) „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 – w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jednolita Płatność Obszarowa – definicje (2/3)
Rolnik: podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, grupa osób fizycznych lub prawnych),
którego gospodarstwo rolne jest położone na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i który
prowadzi działalność rolniczą
Gospodarstwo rolne: wszystkie jednostki wykorzystywane do działalności rolniczej
i zarządzane przez rolnika znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Grunty ugorowane: w ramach obowiązkowej praktyki utrzymywania obszarów
proekologicznych to grunty, na których w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca w
danym roku nie jest prowadzona produkcja rolna (po upływie tego terminu rolnik będzie
mógł przywrócić grunty do produkcji).
Na ugorach uznawanych za obszar proekologiczny (EFA):
• obowiązuje zakaz wysiewu i uprawy gatunków roślin na cele produkcyjne,
w tym zakaz wypasu i koszenia,
• dopuszcza się stosowanie herbicydów w celu przeciwdziałania wkraczaniu
niepożądanej roślinności (zgodne z zasadą wzajemnej zgodności),
• dopuszcza się wysiew mieszanek nasion roślin polnych w celu zwiększenia korzyści
płynących z różnorodności biologicznej, pod warunkiem, iż nie są one wykorzystywane
w celach produkcyjnych i do skarmiania zwierząt.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jednolita Płatność Obszarowa – definicje (3/3)
Uprawy trwałe - oznaczają uprawy niepodlegające płodozmianowi, inne niż trwałe użytki
zielone i pastwiska trwałe. Uprawy te zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i zalicza się
do nich rośliny zdrewniałe dające powtarzające się zbiory w postaci owoców oraz uprawy
wieloletnie roślin niezdrewniałych, zajmujących grunt przez pięć lat lub dłużej i dających
powtarzające się zbiory w postaci samej rośliny. Do upraw trwałych zalicza się zagajniki
o krótkiej rotacji i szkółki
 szkółki - oznaczają obszary młodych zdrewniałych (drzewiastych) roślin uprawianych
na otwartym powietrzu w celu późniejszego przesadzenia, tj.: szkółki winorośli oraz
podkładek, szkółki drzew i krzewów owocowych, szkółki roślin ozdobnych, komercyjne
szkółki drzew leśnych, z wyłączeniem rosnących w lesie szkółek przeznaczonych na
potrzeby własne gospodarstwa rolnego, szkółki drzew i krzewów do sadzenia w
ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach (na przykład sadzonki żywopłotu,
róże i inne krzewy ozdobne, ozdobne drzewa i krzewy iglaste), w tym we wszystkich
przypadkach ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki
 zagajnik o krótkiej rotacji - obszar obsadzany gatunkami:
 z rodzaju wierzba (Salix sp.) - maksymalny cykl zbioru 8 lat
 z rodzaju brzoza (Betula sp.) - maksymalny cykl zbioru 10 lat
 z rodzaju topola (Populus sp.), w przypadku utrzymania obszarów
proekologicznych (EFA) należy uwzględnić tylko gatunki z rodzaju topola czarna
(Populus nigra) i jej krzyżówki - maksymalny cykl zbioru 8 lat
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
* Jako „kwalifikujące się hektary” nie zostaną uznane obszary ujęte w wykazie obszarów wykorzystywanych głównie do działalności pozarolniczej.
Wykaz ten obejmuje obszary na lotniskach, polach golfowych oraz boiskach sportowych.
**Obowiązkowe wykonanie co najmniej jednego zabiegu agrotechnicznego, mającego na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności w
terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, a w przypadku gruntów ugorowanych, o których
mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne
oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354), które zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie
płatności bezpośrednich jako obszary proekologiczne – w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek..
5
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jednolita Płatność Obszarowa
- szacowana stawka -
 Szacowana stawka jednolitej płatności obszarowej
(JPO) w 2015 r.:
107 EUR/ha
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnik aktywny zawodowo
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnik aktywny zawodowo
 Rolnik aktywny zawodowo vs. PROW 2014-2020:
Schematy wsparcia w ramach PROW 2014-2020 wymagające spełnienia definicji
rolnika czynnego zawodowo:
• Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
• Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
• Rolnictwo ekologiczne
• Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami (ONW)
• Zarządzanie ryzykiem (ubezpieczenie upraw, fundusze wzajemnego
inwestowania, stabilizacja dochodów)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnik aktywny zawodowo (wprowadzenie)
 Zasada działania definicji:
 Zasada ta sprowadzać się będzie do tego, że rolnik, który nie spełni
wymogów określonych w definicji zostanie wykluczony w danym roku z
wszystkich płatności bezpośrednich, a w przypadku niektórych działań
PROW 2014-2020 uznany zostanie za rolnika nie spełniającego kryteriów
kwalifikowalności lub warunków otrzymania wsparcia
 W przypadku rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie w 2015
r., każdy beneficjent wsparcia bezpośredniego, który w roku 2014
otrzymał łączną kwotę płatności bezpośrednich (z wyłączeniem
przejściowego wsparcia krajowego) nie większą niż równowartość
w złotych kwoty 5000 euro (przed uwzględnieniem zmniejszeń
i wykluczeń), zostanie „automatycznie” uznany za rolnika aktywnego
zawodowo
 Za rok 2014 – równowartość kwoty 5000 euro wynosi 20 888 zł
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnik aktywny zawodowo (1/7)
 Podmioty (osoby fizyczne lub prawne) „odgórnie” objęte wyłączeniem z
płatności bezpośrednich (tzw. nierolnicze rodzaje działalności):
• Podmioty administrujące portami lotniczymi
• Podmioty administrujące wodociągami
• Podmioty administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi
• Podmioty świadczące usługi przewozu kolejowego
• Podmioty świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami
Niemniej jednak:
 Powyższe podmioty będą miały możliwość wykazania, że spełniają kryteria
rolnika aktywnego zawodowo poprzez udokumentowanie, że:
•
•
•
roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5 % całości przychodów
uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym, za który dowody
takie są dostępne lub
ich działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego – test 1/3 przychodów z
działalności rolniczej (całość przychodów z działalności rolniczej stanowi co najmniej
1/3 całości przychodów), lub
ich główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie
działalności rolniczej co będzie weryfikowane poprzez sądowe i urzędowe rejestry
przedsiębiorstw (tj. REGON, KRS, CEIDG)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnik aktywny zawodowo (2/7)
 Weryfikacja czy roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej
5 % całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w
ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne, będzie
wykonywana na podstawie:
• zaświadczenia o przychodach z działalności pozarolniczej
wydane przez właściwy organ podatkowy, oraz
• dokumentów zawierających informację o wysokości rocznej
kwoty płatności bezpośrednich będących w posiadaniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnik aktywny zawodowo (3/7)
 Weryfikacja czy działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego
będzie wykonywana na podstawie:
•
•
•
zaświadczenia o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez
właściwy organ podatkowy,
faktur w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, w tym faktur VAT RR, o których mowa w art. 116 ust. 2 tej
ustawy albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego pracownika Agencji lub inne równoważne dowody
potwierdzające sprzedaż produktów rolnych,
dokumentów zawierających informacje na temat wysokości wsparcia unijnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW), jak również wszelką pomoc krajową przyznaną w odniesieniu do
działalności rolniczej, z wyjątkiem uzupełniających krajowych płatności
bezpośrednich, będącej w posiadaniu Agencji, a w przypadku gdy Agencja nie
jest w posiadaniu takiej informacji – na podstawie zaświadczenia wydanego
przez organ właściwy do przyznania danego wsparcia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnik aktywny zawodowo (4/7)
 Weryfikacja czy główna działalność gospodarczą lub przedmiot
działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej będzie
wykonywana w oparciu o:
•
•
•
•
dokumenty zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej
działalności, pochodzące z zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli,
zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej na podstawie przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach
prowadzonej działalności,
odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz informacje z Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS), prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym
Rejestrze Sądowym, zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach
prowadzonej działalności,
dokumenty zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej
działalności, pochodzące z krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej (REGON), prowadzonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnik aktywny zawodowo (5/7)
 Ogólna zasada uznawania rolników za aktywnych zawodowo:
• Rolnicy, w przypadku których łączna otrzymana kwota płatności
bezpośrednich w poprzednim roku (tj. dla roku 2015 w roku 2014) nie
przekracza 5000 EUR (przed zmniejszeniami i wykluczeniami),
• Pozwoli to na „automatyczne” uznanie blisko 91% rolników
dysponujących łącznie 7,1 mln ha powierzchni użytków rolnych (50,52%)
za aktywnych zawodowo
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnik aktywny zawodowo (6/7)
 Postępowanie w przypadku podmiotów „wykluczonych”, ale zamierzających
wykazać i udokumentować wykazujących, że spełniają wymogi definicji
rolnika aktywnego zawodowo:
 za przychody brutto z działalności rolniczej uznawane będą przychody, które rolnik
uzyskał ze swej działalności rolniczej prowadzonej w jego gospodarstwie, obejmujące
wsparcie unijne, jak również wszelką pomoc krajową przyznaną w odniesieniu do
działalności rolniczej
 przychody z przetwarzania produktów rolnych otrzymanych w gospodarstwie
uznawane będą za przychody z działalności rolniczej, pod warunkiem, że przetworzone
produkty pozostają własnością rolnika i że wynikiem takiego przetwarzania jest inny
produkt rolny
 wszystkie pozostałe przychody uważane będą za przychody z działalności pozarolniczej
 za roczną kwotę płatności bezpośrednich uznawana będzie kwota płatności
bezpośrednich przysługująca danemu rolnikowi, do której rolnik ten był uprawniony za
ostatni rok obrotowy, za który dostępne są dowody dotyczące przychodów uzyskanych
z działalności pozarolniczej
 jeżeli ostatni rok obrotowy to rok 2014 lub wcześniejszy, roczną kwotą płatności
bezpośrednich jest łączna kwota płatności bezpośrednich, do których rolnik był
uprawniony przed zmniejszeniami i wykluczeniami
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnik aktywny zawodowo (7/7)
 Postępowanie w przypadku podmiotów „wykluczonych”, ale zamierzających
wykazać i udokumentować wykazujących, że spełniają wymogi definicji
rolnika aktywnego zawodowo:
 jeżeli dany rolnik nie złożył wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego płatności
bezpośrednich w ostatnim roku obrotowym, łączna kwota płatności bezpośrednich
określana będzie poprzez pomnożenie liczby kwalifikujących się hektarów zgłoszonych
przez tego rolnika w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy (tj. w 2015 r.) przez
średnią krajową płatność na hektar w ramach wsparcia bezpośredniego za poprzedni
rok (tj. 2014 r.),
 działalność rolnicza uznawana będzie jako działalność, która nie ma charakteru
marginalnego, jeżeli całość przychodów uzyskanych z działalności rolniczej w ostatnim
roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne, stanowić będzie co najmniej jedną
trzecią całości przychodów uzyskanych w ostatnim roku obrotowym, za który dowody
takie są dostępne,
 działalność rolnicza uznawana będzie za główną działalność gospodarczą lub
przedmiot działalności osoby prawnej, jeżeli została zarejestrowana jako główna
działalność gospodarcza lub przedmiot działalności w Krajowym Rejestrze Urzędowym
Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dla młodych rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dla młodych rolników (1/9)
 Ogólne cechy płatności:
 płatność dodatkowa, roczna dla określonej grupy rolników (do obowiązkowego
stosowania przez państwo członkowskie)
 głównym celem płatności jest ułatwienie zakładania działalności rolniczej przez
młodych rolników i wsparcie dostosowań strukturalnych ich gospodarstw
rolnych po rozpoczęciu działalności rolniczej
 płatność przyznawana będzie na okres maksymalnie pięciu lat, przy czym okres
ten skracany będzie o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem
działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku
o płatność dla młodych rolników
 w przypadku osób prawnych okres ten skracany będzie o liczbę lat, które
upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez osobę fizyczną
(młodego rolnika) sprawującą kontrolę nad osobą prawną, a pierwszym
złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników przez tę osobę prawną
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dla młodych rolników (2/9)
 Płatność przysługiwać będzie rolnikowi aktywnemu zawodowo, uprawnionemu
do jednolitej płatności obszarowej, który:
•
•
jest osobą fizyczną, która po raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne, jako
kierująca gospodarstwem rolnym, lub która założyła już takie gospodarstwo rolne
w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej
płatności obszarowej w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata 20152020 oraz której wiek w pierwszym roku składania wniosku o przyznanie
jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata
2015-2020 nie przekracza 40 lat (tj. nie ukończyła 41 roku życia w pierwszym
roku składania wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach
systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020);
jest osobą prawną lub grupą osób (w tym małżonków), pod warunkiem, że
przynajmniej jedna osoba fizyczna, spełniająca kryteria młodego rolnika (wiek,
rozpoczęcie działalności), sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną
w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego w
pierwszym roku składania przez osobę prawną wniosku o płatność dla młodych
rolników.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dla młodych rolników (3/9)
Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad daną osobą prawną w
zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego, jeżeli został
mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności oraz:
• jest członkiem zarządu spółki kapitałowej lub spółdzielni oraz
 w przypadku jednoosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału
młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni,
 w przypadku wieloosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału
młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni
lub większość członków zarządu stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym
został nadany numer identyfikacyjny, lub
• dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik,
bądź w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami, lub
• jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu
spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
lub
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dla młodych rolników (4/9) cd.
•
•
•
jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady
nadzorczej spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień
z innymi osobami, lub
dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu
spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
jest członkiem zarządu osoby prawnej innej niż spółka kapitałowa i spółdzielnia lub
innego organu takiej osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania oraz:
 w przypadku jednoosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej
osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania – sposób reprezentacji
wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej
osoby prawnej,
 w przypadku wieloosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej
osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania – sposób reprezentacji
wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej
osoby prawnej lub większość członków zarządu tej osoby prawnej lub organu tej
osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania stanowią młody rolnik oraz
inni rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dla młodych rolników (5/9)
Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób w zakresie
decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego, jeżeli został mu nadany
numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz:
• młody rolnik samodzielnie lub wspólnie z innymi rolnikami, którym został nadany
numer identyfikacyjny, dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w
spółce osobowej, co wynika z treści umowy spółki – w przypadku spółki osobowej,
• większość wspólników spółki cywilnej stanowią młody rolnik wraz z innymi
rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku spółki
cywilnej,
• młody rolnik zarządza lub kieruje jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej inną niż spółka samodzielnie, a gdy taką jednostką zarządza lub kieruje
więcej osób, jeżeli większość z nich stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami,
którym został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej innej niż spółka,
• co najmniej jeden z małżonków jest młodym rolnikiem – w przypadku małżonków,
• większość z osób wchodzących w skład grupy osób innej niż wymienione w tiret 1-4,
stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer
identyfikacyjny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dla młodych rolników (6/9)
 Za datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez danego rolnika
można np. uznać najwcześniejszą z następujących dat:



datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji
zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji
zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
datę złożenia przez rolnika wniosku o:
–
–
–
–
–
–
przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
i oddzielnej płatności z tytułu cukru lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego
pomoc finansową dla rolników w ramach programu SAPARD
dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–
2006” przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników
udzielenie pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2004–2006 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników
przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 20072013 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników
przyznanie pomocy finansowej w ramach działań lub poddziałań objętych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą
lub rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dla młodych rolników (7/9)
 Za datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez danego rolnika można np.
uznać najwcześniejszą z następujących dat:
 datę objęcia przez rolnika w posiadanie zwierząt gospodarskich objętych
obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i
siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i
rejestracji zwierząt, lub
 datę objęcia rolnika ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników – w przypadku gdy został objęty tym
ubezpieczeniem jako rolnik.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dla młodych rolników (8/9)
 Rolnik, będący osobą prawną lub grupą osób z wyłączeniem małżonków, do
wniosku o przyznanie płatności dołącza:
•
•
•
•
oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną,
oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób,
dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad osobą prawną i datę
rozpoczęcia sprawowania tej kontroli przez młodego rolnika np. odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS), aktualny na dzień złożenia wniosku, z którego będzie wynikało kto i od
kiedy sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną lub umowa spółki, lub akt
powołania na stanowisko,
dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad grupą osób, w tym
nad spółką cywilną i jednostką nieposiadającą osobowości prawnej i datę rozpoczęcia
sprawowania tej kontroli przez młodego rolnika, np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS), aktualny na dzień złożenia wniosku, z którego będzie wynikało kto i od kiedy
sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób lub umowa, lub akt powołania na
stanowisko, lub statut, lub regulamin.
W przypadku, gdy rolnikiem jest grupa osób i kryteria młodego rolnika spełnia małżonek
rolnika ubiegającego się o płatność dla młodych rolników, do wniosku dołącza się oświadczenie
o pozostawaniu w związku małżeńskim z osobą, która spełnia kryteria młodego rolnika.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dla młodych rolników (9/9)
 Forma płatności:
•
•
•
Płatność przysługuje do powierzchni zatwierdzonego obszaru, nie większej niż
powierzchnia maksymalna
Maksymalna powierzchnia kwalifikowana do pomocy - 50 ha kwalifikowanych do
jednolitej płatności obszarowej, jeżeli obszar zgłoszony w ramach systemu jednolitej
płatności obszarowej przekracza limit 50 ha, obszar zgłoszony w ramach płatności dla
młodych rolników zmniejsza się do tego limitu
Szacunkowa stawka: 59,8 EUR/ha
 Dodatkowe zasady:
•
•
•
do ustalenia daty rozpoczęcia działalności rolniczej przez grupę osób, którą są
małżonkowie, przyjmuje się datę rozpoczęcia tej działalności przez małżonka, który
najwcześniej rozpoczął działalność rolniczą
w przypadku osób prawnych i grup osób, w których jest więcej niż jedna osoba
spełniająca kryteria młodego rolnika datę rozpoczęcia działalności rolniczej ustala się dla
młodego rolnika, który najwcześniej rozpoczął sprawowanie kontroli
przypadku stwierdzenia, że rolnik dostarczył fałszywe dowody w celu udowodnienia
zgodności z kryteriami młodego rolnika, stosuje się karę odpowiadającą 20 % kwoty,
którą beneficjent otrzymał lub mógłby otrzymać jako płatność dla młodych rolników
(poza odmową przyznania płatności)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dodatkowa
(redystrybucyjna)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dodatkowa (1/2)
 Płatność przysługuje rolnikom:
•
•
•
Spełniającym kryteria rolnika aktywnego zawodowo
Uprawnionym do otrzymania jednolitej płatności obszarowej (JPO) do zadeklarowanych
hektarów kwalifikowanych
Którzy nie podzielili gospodarstwa po 18.10.2011 r. w celu uzyskania tej płatności
 Forma płatności:
•
płatność coroczna
•
do powierzchni w przedziale: 3,01
– 30 ha (maksymalnie do 27 ha
na gospodarstwo)
 Kwoty płatności:
• 1-3 ha – 0 euro/ha;
• 3,01-30 ha – 40,4 euro/ha (szacowana)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność dodatkowa (2/2)
 Dodatkowe zasady:
•
Jeżeli obszar zgłoszony w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej
przekracza limity (przedziały) wyznaczone przez państwo członkowskie, obszar
zgłoszony zmniejsza się do tego limitu.
 Skutki:
•
Szacuje się, że płatność dodatkowa trafi do ok. 920 tys. gospodarstw, co stanowi
ok. 68% całkowitej liczby beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce.
 Przykładowa średnia stawka płatności (JPO, zazielenienie, dodatkowa)
na gospodarstwo:
Powierzchnia gospodarstwa
(ha)
Kwota płatności
(euro/gospodarstwo)
Średnia stawka płatności
euro/ha
3
536,4
178,8
5
974,8
194,96
10
2 070,8
207,08
15
3 166,8
211,12
20
4 262,8
213,14
30
6 454,8
215,16
50
10 030,8
200,62
100
18 970,8
189,71
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zmniejszenie jednolitej płatności obszarowej
(degresywność)
 Kwota jednolitej płatności obszarowej objęta redukcją –
ponad 150 000 euro
 Wysokość redukcji – 100 %
 Kwota uzyskana z tytułu redukcji ok 20 mln euro/rok
zwiększa budżet PROW
 Redukcja obejmie ok. 150 gospodarstw
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
System dla małych gospodarstw
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
System dla małych gospodarstw (1/6)
Podstawowe zasady:
 Do systemu dla małych gospodarstw będzie mógł przystąpić każdy rolnik
(brak jest ograniczeń w zakresie powierzchni użytków rolnych
w gospodarstwie rolnym)
 Jeżeli w roku 2015 należna rolnikowi kwota płatności bezpośrednich wyniesie nie
więcej niż równowartość w złotych kwoty 1 250 euro zostanie on włączony do
systemu dla małych gospodarstw automatycznie z zachowaniem możliwości
wystąpienia z tego systemu
 Płatność dla małych gospodarstw będzie określana, jako suma wszystkich
płatności bezpośrednich, do otrzymania których rolnik byłby uprawniony w
systemie „standardowym” (bez uwzględnienia płatności niezwiązanej do tytoniu),
z zastosowaniem maksymalnego limitu 1 250 euro
 Płatność ta przysługiwać będzie tylko tym rolnikom, którzy nie podzielili
(w sposób sztuczny) gospodarstwa po 18.10.2011 r. w celu uzyskania tej
płatności
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
System dla małych gospodarstw (2/6)
 Do systemu dla małych gospodarstw mogą również przystąpić
rolnicy, których kwota płatności bezpośrednich przekracza
równowartość w złotych kwoty 1 250 euro, pod warunkiem, że:



złożą w roku 2015 wniosek o przyznanie płatności, w którym wnioskować
będą o włączenie do systemu dla małych gospodarstw lub złożą w terminie
do dnia 10 lipca 2015 r. odrębny wniosek o włączenie do tego systemu
spełnią minimalne wymogi dla przyznania płatności bezpośrednich (1 ha lub
200 euro)
spełnią warunki określone dla poszczególnych płatności, o które wnioskują w
roku 2015 (tj. jednolitej płatności obszarowej, płatności dla młodych rolnika,
płatności dodatkowej, wsparcia powiązanego z produkcją)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
System dla małych gospodarstw (3/6)
 Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw, zwolnieni są:
• z obowiązkowych praktyk zazielenienia (TUZ, dywersyfikacja upraw,
obszary proekologiczne) bez utraty prawa do uzyskania płatności za
zazielenienie
• z kontroli w ramach zasad wzajemnej zgodności (dotyczy to również
rolników realizujących działania w ramach płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej, ekologicznej, ONW oraz o pomoc na
zalesianie w ramach PROW 2014-2020)
• z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia
wszystkich działek rolnych w gospodarstwie
- z wyjątkiem rolników ubiegających się o płatność: rolnośrodowiskową w
ramach PROW 2007-2013.
Rolnicy, których kwota pomocy z funduszy rolniczych Unii nie przekroczy
progu 1 250 euro będą zwolnieni z publikacji o beneficjentach płatności
w ramach przepisów o przejrzystości wsparcia unijnego.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
System dla małych gospodarstw (4/6)
 W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 maja, śmierci
rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji albo
rozwiązania/przekształcenia/wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w
wyniku którego nastąpiło następstwo prawne w okresie od dnia złożenia
wniosku do dnia doręczenia decyzji, jeżeli przejmujący, spadkobierca albo następca
prawny nie uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, do gospodarstwa
powstałego w wyniku połączenia gospodarstwa przekazywanego i posiadanego przez
przejmującego, spadkobiercę albo następcę prawnego stosuje się:
 następujące limity i progi określone dla:
‒ rolnik aktywny zawodowo – kwota płatności max. 5000 euro,
‒ płatność dla młodych rolników – płatność do powierzchni max. 50 ha,
‒ płatność dodatkowa – płatność do powierzchni w granicach 3-30 ha
‒ płatność wysokobiałkowa – max. 75 ha,
‒ płatność do bydła i krów – max. 30 szt. zwierząt,
 zmniejszenia jednolitej płatności obszarowej na zasadach określonych dla JPO,
 obowiązek przestrzegania praktyk za zazielenienie, w odniesieniu do tych części
tego gospodarstwa, których obowiązek ten dotyczył przed przekazaniem,
dziedziczeniem lub przejęciem w wyniku następstwa prawnego.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
System dla małych gospodarstw (5/6)
 W przypadku, przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 maja,
śmierci rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia
doręczenia decyzji albo rozwiązania/przekształcenia/wystąpienia
innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego nastąpiło następstwo
prawne w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia
decyzji, jeżeli przejmujący, spadkobierca albo następca prawny
uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw:
• maksymalna kwota wsparcia przyznana przejmującemu, spadkobiercy
albo następcy prawnemu nie może przekroczyć równowartości w
złotych kwoty 1250 euro,
• obowiązek przestrzegania praktyk za zazielenienie nie dotyczy
przejmującego, spadkobiercy albo następcy prawnego.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
System dla małych gospodarstw (6/6)
 Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw:
Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw w roku
2015 będzie możliwe poprzez złożenie stosownego
oświadczenia w terminie do dnia 10 lipca, natomiast w
kolejnych latach w terminie do dnia 30 września roku, w
którym to wystąpienie ma nastąpić
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia
związanego z produkcją
(do powierzchni upraw i do zwierząt)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (1/17)
 Sektory objęte wsparciem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bydło
Krowy
Owce
Kozy
Buraki cukrowe
Ziemniaki skrobiowe
Owoce miękkie (truskawki, maliny)
Chmiel
Rośliny wysokobiałkowe
Pomidory
Len
Konopie włókniste
 Ramowe zasady:
•
wsparcie związane z produkcją ma formę płatności rocznej i nie może być przyznane w
odniesieniu do obszarów, które nie spełniają definicji hektara kwalifikowanego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (2/17)
 Płatność do bydła:
• przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo
• do bydła (obu płci):
 których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o
przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy,
 będących w posiadaniu rolnika przez okres 30 dni od dnia złożenia
wniosku o przyznanie tej płatności.
• przysługuje do zwierząt, które:
1) zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych płatności do
rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych,
2) spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt
• wsparcie dostępne w całym kraju
• przysługuje rolnikowi, który posiada min. 3 sztuki bydła w wieku do 24 miesięcy
• pomoc przysługuje do zwierząt w przedziale 1- 30 sztuki bydła
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (3/17)
 Płatność do krów:
• przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo
• przysługuje do krów, niezależnie od kierunku użytkowania:
 których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek
o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące,
 będących w posiadaniu rolnika przez okres 30 dni od dnia złożenia
wniosku o przyznanie tej płatności.
• przysługuje do zwierząt, które:
1) zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych
płatności do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych,
2) spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
• wsparcie dostępne w całym kraju
• płatność dla rolników posiadających minimum 3 krowy w wieku od 24
miesiąca,
• płatność przysługuje do zwierząt z przedziału od 1-szej do 30-tej sztuki w
stadzie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (4/17)
 Płatność do owiec:
• przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo,
• przysługuje rolnikowi do samic gatunku owca domowa:
 który posiada co najmniej 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis
aries), których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek
o przyznanie danej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy,
 do zwierząt będących w posiadaniu rolnika w dniu złożenia wniosku oraz
przez okres od dnia 20 października do dnia 20 listopada, w którym został
złożony wniosek o przyznanie tej płatności.
• przysługuje do zwierząt, które:
1) zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych płatności do
rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych,
2) spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt
• wsparcie dostępne w całym kraju
• płatność przysługuje do zwierząt od 1-szej sztuki w stadzie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (5/17)
 Płatność do kóz:
• przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo
• przysługuje do samic kóz (Capra hircus):
 których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o
przyznanie tej płatności wynosi co najmniej 12 miesięcy,
 do zwierząt będących w posiadaniu rolnika, przez okres 30 dni od dnia
złożenia wniosku o przyznanie danej płatności.
• przysługuje do zwierząt, które:
1) zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych płatności
do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych,
2) spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
• wsparcie dostępne w całym kraju
• minimalna liczba posiadanych samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy
– 5 szt.
• płatność przysługuje do zwierząt od 1-szej sztuki w stadzie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (6/17)
 Dodatkowe zasady dla płatności związanych do zwierząt:
• do wniosku o przyznanie płatności związanych do zwierząt należy dołączyć
oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności oraz oświadczenie
współposiadacza o wyrażeniu zgodny na przyznanie płatności do bydła, krów, owiec,
kóz (jeśli dotyczy; obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy małżonków)
• w przypadku gdy dane zwierzę z gatunku bydło domowe lub koza domowa zostało
objęte więcej niż jednym wnioskiem o przyznanie płatności związanej do zwierząt,
płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, który złożył jako pierwszy wniosek o
przyznanie tej płatności do tego zwierzęcia i są spełnione pozostałe warunki
przyznania tej płatności
• w żadnym wypadku pomocy lub wsparcia nie przyznaje się dla liczby zwierząt
większej niż wskazana we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność.
• jeżeli liczba zwierząt zgłoszona we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o
płatność przewyższa liczbę zatwierdzoną w wyniku kontroli administracyjnej lub
kontroli na miejscu, pomoc lub wsparcie oblicza się na podstawie zwierząt
zatwierdzonych
• w przypadku płatności związanych do zwierząt posiadanie zwierząt potwierdzane
będzie w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (7/17)
 Dodatkowe zasady dla płatności związanych do zwierząt (c.d.):
Zastępowanie zwierząt:

1)
2)
3)
wszystkie zwierzęta deklarowane do płatności związanych do zwierząt w okresie przetrzymywania mogą być
zastępowane bez utraty prawa do wypłaty płatności, chyba że rolnik wcześniej został poinformowany przez
ARiMR o niezgodnościach we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność lub o zamiarze
przeprowadzenia kontroli na miejscu w gospodarstwie. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o przyznanie
płatności związanych do zwierząt zgłoszone we wniosku zwierzęta zostały zastąpione zgodnie z warunkami, o
których mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014, płatności związane do
zwierząt przysługują do zwierząt zastępujących, jeżeli:
spełniają one warunki do przyznania pomocy określone w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego;
nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia
zwierzęcia rolnik:
a) objął w posiadanie zwierzęta zastępujące,
b) poinformował o zastąpieniu kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa;
w odniesieniu do tych zwierząt:
a) do dnia poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku, dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie
przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
b) w dniu poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o
fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji
określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (8/17)
 Dodatkowe zasady dla płatności związanych do zwierząt (c.d.):
• W przypadku stwierdzenia niezgodności odnośnie do systemu identyfikacji i
rejestracji bydła:
• obecne w gospodarstwie bydło, które utraciło jeden z dwóch kolczyków,
uznaje się za zatwierdzone, pod warunkiem że jest jednoznacznie i
indywidualnie identyfikowalne przy pomocy innych elementów systemu
identyfikacji i rejestracji bydła
• obecną w gospodarstwie sztukę bydła, która utraciła dwa kolczyki, uznaje
się za zatwierdzoną, pod warunkiem że jest wciąż identyfikowalna za
pomocą rejestru, paszportu zwierzęcia, bazy danych lub innych metod
ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 oraz pod
warunkiem że posiadacz zwierząt może udowodnić, iż podjął działania w
celu naprawy tej sytuacji przed otrzymaniem powiadomienia o kontroli na
miejscu
• w przypadku gdy stwierdzone niezgodności dotyczą niepoprawnych
wpisów do rejestru lub paszportów zwierząt, przedmiotowe zwierzę
uznaje się za niezatwierdzone, w przypadku gdy takie błędy wykryto w
toku co najmniej dwóch kontroli w ciągu 24 miesięcy. We wszystkich
pozostałych przypadkach przedmiotowe zwierzęta uznaje się za
niezatwierdzone po pierwszym stwierdzeniu niezgodności.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (9/17)
 Dodatkowe zasady dla płatności związanych do zwierząt (c.d.):
•
•
•
obecne w gospodarstwie owce lub kozy, które utraciły jeden kolczyk, uznaje się za
zatwierdzone pod warunkiem że zwierzę jest wciąż identyfikowalne przy pomocy
tzw. „pierwszego sposobu identyfikacji” i pod warunkiem że wszystkie pozostałe
wymogi systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz zostały spełnione
w przypadku gdy dla wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy
związanej z produkcją zwierzęcą lub wniosków o płatność w ramach środków
wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą stwierdzi się różnicę między liczbą
zwierząt zgłoszonych a liczbą zwierząt zatwierdzonych, całkowita kwota pomocy
lub wsparcia, do której beneficjent jest uprawniony w danym roku składania
wniosków, zmniejszana jest o odsetek ustalany poprzez podzielenie liczby zwierząt
zgłoszonych „z niezgodnością” przez liczbę zwierząt zatwierdzonych na dany rok, o
ile stwierdzone niezgodności dotyczą nie więcej niż trzech zwierząt
jeżeli stwierdzone niezgodności dotyczą więcej niż trzech zwierząt, całkowita
kwota pomocy lub wsparcia, do której beneficjent jest uprawniony w ramach
systemów pomocy lub środków wsparcia w danym roku składania wniosków
zostaje zmniejszona o :
• ww. odsetek, jeżeli nie przekracza on 10 %;
• dwukrotność ww. odsetka, jeżeli jest on większy niż 10 %, ale mniejszy niż 20 % (pow.
20% nie przyznaje się wsparcia, a pow. 50% dodatkowe kary)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją
(10/17)
 Płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych:
• przysługuje rolnikowi, który prowadzi w plonie głównym uprawę roślin
wysokobiałkowych objęte wsparciem,
• szacowana stawka płatności : 239,6 EUR/ha
• limit pomocy do 75 ha
• nie jest wymagane zawarcie umowy
• minimalna powierzchnia działki 0,1 ha
Rośliny kwalifikujące się do płatności: bób, bobik, ciecierzyca, esparceta siewna, fasola
zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, koniczyna czerwona,
koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona,
komonica zwyczaj, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa,
łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, nostrzyk biały, peluszka, seradela uprawna,
soczewica jadalna, soja zwyczajna, wyka kosmata, wyka siewna.
Płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych przysługuje również w
przypadku uprawy gatunków ww. roślin wymienionych w formie mieszanek, z
wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż te powyżej wymienione, z tym że w
przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej dopuszcza się ich uprawę z rośliną podporową.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (11/17)
 Płatność do powierzchni uprawy chmielu:
Płatność do powierzchni uprawy chmielu przysługuje do plantacji:
• na których uprawiane są rośliny chmielu,
• zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów
kotwicznych,
• obsadzonych z gęstością wynoszącą co najmniej 1 300 sadzonek na hektar,
• uprawa chmielu prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej
płatności obszarowej,
• nie jest wymagane zawarcie umowy,
• minimalna powierzchnia działki 0,1 ha.
Do powierzchni plantacji chmielu zalicza się:
• pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz
działki - jeżeli na linii zewnętrznych odciągów kotwicznych, znajdują się sadzonki chmielu,
• pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach
rzędów roślin - jeżeli szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m
- pod warunkiem, że pasy te nie stanowią części drogi publicznej.
Szacowana stawka płatności: 480 EUR/ha
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (12/17)
 Rejony uprawy chmielu:
• rejon lubelski obejmujący powiaty:
biłgorajski,
chełmski,
hrubieszowski,
kielecki,
kozienicki,
krasnostawski,
kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski,
lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski,
opolski z siedzibą władz w Opolu
Lubelskim,
puławski,
radzyński,
starachowicki, świdnicki z siedzibą władz
w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz
w Tomaszowie Lubelskim, włodawski,
zamojski i zwoleński;
• rejon wielkopolski obejmujący powiaty:
bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z
siedzibą
władz
w
Grodzisku
Wielkopolskim, kępiński, koszaliński,
krotoszyński, nakielski, nowotomyski,
poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński,
żagański, żarski i żniński;
• rejon dolnośląski obejmujący powiaty:
kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski,
wrocławski i zawierciański.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (13/17)
 Płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, buraków
cukrowych, pomidorów:
• uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do
przyznania jednolitej płatności obszarowej
• płatność obszarowa do powierzchni uprawy objętej umową,
• umowa lub jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem jest
obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie tych płatności
• do wniosku rolnik dołącza umowę/kopię umowy
• minimalna powierzchnia działki 0,1 ha
• szacowane stawki płatności – identyczna dla ww. płatności: 400
EUR/ha
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (13a/17)
Płatność związana do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych jest
przyznawana rolnikowi:
1) jeżeli zawarł:
a) umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której rolnik zobowiązuje się do
wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje
wytwarzanie skrobi lub wyrobów skrobiowych, określonej ilości ziemniaków
skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te
ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę
i wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe, lub
b) umowę z:
 grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub
 organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., której jest
członkiem, lub
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (13a/17)
cd.
zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia
nr 1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem
– w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub
zrzeszeniu określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów,
a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te ziemniaki odebrać w umówionym
terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te ziemniaki na produkcję skrobi
lub wyrobów skrobiowych;
2) do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia
gruntów określona w umowie.
Do umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych stosuje się odpowiednio przepisy o
kontraktacji.
Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć umowę zawartą z podmiotem (którego
przedmiot działalności obejmuje wytworzenie skrobi lub wyrobów skrobiowych), lub umowę
zawartą z grupą producentów rolnych lub organizacją producentów rolnych lub zrzeszeniem
organizacji producentów lub kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez podmiot, z
którym została zawarta umowa albo grupę producentów rolnych, organizację producentów
albo zrzeszenie organizacji producentów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (13b/17)
Płatność związana do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana rolnikowi:
1) jeżeli zawarł:
a) umowę na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia
i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie
owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów,
a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić
za nie umówioną cenę i je przetworzyć, lub
b) umowę z:
 grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub
 grupą producentów owoców i warzyw, o której mowa w przepisach ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku
suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011
r. Nr 145, poz. 868, z 2012 r. poz. 243 i 1258 oraz z 2014 r. poz. 1662), której jest
członkiem, lub
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (13b/17)
cd.
organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, której
jest członkiem, lub
 zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr
1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem
– w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji
lub zrzeszeniu określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a
grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te pomidory odebrać w umówionym
terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te pomidory do przetworzenia;
2) do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów
określona w umowie.
Do umowy na uprawę pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.
Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć umowę zawartą z podmiotem
(którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw) lub umowę
zawartą z grupą producentów rolnych lub grupą producentów owoców i warzyw lub
organizacją producentów lub zrzeszeniem organizacji producentów lub kopię umowy
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika
Agencji albo odpowiednio przez podmiot, z którym została zawarta umowa albo grupę
producentów rolnych, grupę producentów owoców i warzyw, organizację producentów
albo zrzeszenie organizacji producentów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (13c/17)
Płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych: płatność jest przyznawana
rolnikowi, jeżeli:
• jeżeli zawarł umowę dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr
1308/2013, która określa również powierzchnię gruntów, na której rolnik jest
zobowiązany uprawiać buraki kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a
rozporządzenia nr 1308/2013, do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki
kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, lecz nie
większej niż powierzchnia gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać te
buraki, określona w umowie dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia
nr 1308/2013, zawartej przez tego rolnika, lub
• jeżeli rolnik zawarł umowę z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub
organizacją producentów, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji
producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem, w
której zobowiązał się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu
określonej ilości buraków kwotowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa,
organizacja lub zrzeszenie zobowiązała się te buraki odebrać w umówionym terminie,
zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru kwotowego.
do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe, lecz nie większej niż
powierzchnia gruntów określona w umowie, na której rolnik jest zobowiązany
uprawiać te buraki.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (13c/17)
cd.
Płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych jest przyznawana
rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe, lecz nie
większej niż powierzchnia gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać te buraki,
określona w umowie dostawy.
W umowie rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji
lub zrzeszeniu określonej ilości buraków kwotowych z określonej powierzchni
gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązała się te buraki odebrać w
umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na
produkcję cukru kwotowego.
Do wniosku należy dołączyć umowę lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo
producenta cukru albo grupę producentów rolnych albo organizację producentów
albo zrzeszenie organizacji producentów.
Szacowana stawka rocznej płatności wyniesie ok. 400,0 euro/ha.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (14/17)
W przypadku płatności związanej do powierzchni uprawy:
 ziemniaków skrobiowych za 2015 r. warunek dotyczący zawarcia umowy na
uprawę ziemniaków skrobiowych uważa się za spełniony również wtedy, gdy ta
umowa odpowiada warunkom określonym w ustawie o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego, została zawarta przed dniem wejścia w życie
tej ustawy, a płatność przyznaje się do powierzchni uprawy ziemniaków
skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w tej umowie;
 pomidorów za 2015 r. warunek dotyczący zawarcia umowy na uprawę pomidorów
uważa się za spełniony również wtedy, gdy ta umowa odpowiada warunkom
określonym w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego, została zawarta przed dniem wejścia w życie tej ustawy, a
płatność przyznaje się do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż
powierzchnia gruntów określona w tej umowie.
Płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych za 2015 r. jest
przyznawana rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki
kwotowe, lecz nie większej niż określona pod uprawę tych buraków w umowie
dostawy, zawartej przez tego rolnika.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (15/17)
 Płatność do powierzchni upraw owoców miękkich, płatność do
powierzchni uprawy lnu
• uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania
jednolitej płatności obszarowej
• płatności obszarowe do powierzchni uprawy
• nie jest wymagane zawarcie umowy
• minimalna powierzchnia działki 0,1 ha
• szacowane stawki płatności:
• 250 EUR/ha (owoce miękkie – truskawki, maliny)
• 200 EUR/ha (len)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (16/17)
 Płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej
płatności obszarowej
jeżeli uprawa ta jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie art.
47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.
124 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 678)
posiadanie zezwolenia na uprawę konopi nie jest wymagane od jednostek naukowych
oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności
statutowej, a także od podmiotów zajmujących się hodowlą roślin i stosujących konopie
włókniste w celach izolacyjnych, co należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku,
oświadczenia o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na uprawę konopi
włóknistych
do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta ww. zezwoleniem
nie jest wymagane zawarcie umowy
minimalna powierzchnia działki 0,1 ha
konieczność stosowania odmian zawierających w uprawie polowej maksymalnie 0,2%
tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny
do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć: ww. zezwolenie na uprawę,
oświadczenie o uprawie konopi i etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi
szacowane stawki płatności: 200 EUR/ha (konopie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Schematy wsparcia związanego z produkcją (17/17)
Uwaga !!!
Istnieje możliwość przyznania płatności do zwierząt,
płatności do uprawy buraków cukrowych, ziemniaków
skrobiowych, pomidorów oraz konopi włóknistych
rolnikowi, w przypadku gdy zwierzę lub grunt są
przedmiotem współposiadania (w tym w posiadaniu
małżonka).
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przejściowe wsparcie krajowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przejściowe wsparcie krajowe (1/2)
 Ogólne zasady
• Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla
których to wsparcie zostało przyznane w roku 2013
• Wsparcie przyznawane na identycznych warunkach, które obowiązywały dla
przyznawania tych płatności w roku 2013
• Łączna kwota wsparcia nie może przekroczyć określonego poziomu
procentowego koperty wsparcia z roku 2013, począwszy od 75% w 2015 r. do
50% w roku 2020 (obniżanie progu o 5% każdego roku)
• Stosowanie przejściowego wsparcia krajowego w sektorze tytoniu w formie
płatności niezwiązanej z produkcją
• Przeznaczenie na ten cel łącznie ok. 180 mln EUR w latach 2015-2020 w formie
płatności niezwiązanej z produkcją
• Przyjmując zatem za odniesienie stawkę wsparcia w tym sektorze w roku
2013, szacowana stawka dla płatności niezwiązanej do tytoniu w roku 2015 dla
tytoniu odmiany Virginia wyniosłaby ok. 4,31 zł/kg, a dla pozostałych grup
3,01 zł/kg
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przejściowe wsparcie krajowe (2/2)
Płatność finansowana z budżetu krajowego przysługuje rolnikowi, który spełnia
warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej a ponadto:
• w dniu 14 marca 2012 r. rolnik lub jego małżonek był wpisany do rejestru, o
którym mowa w ustawie o organizacji rynków, prowadzonego przez Agencję
Rynku Rolnego, lub
• rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w
dniu 14 marca 2012 r. była wpisana do tego rejestru, lub
• rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w
dniu 14 marca 2012 r. była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa
wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu
nabywcy gospodarstwa rolnego, lub
• do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy o organizacji rynków
prawo, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dziękujemy za uwagę!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards