w sprawie przetargu nieograniczonego pn. : „Odnowa centrum wsi

advertisement
Znak sprawy: PNO-271/19/2011
Lisia Góra dnia 17.01.2012
ZAPYTANIE WYKONAWCÓW UBIEGAJACYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
w sprawie przetargu nieograniczonego pn. : „Odnowa centrum wsi
Nowa Jastrząbka”
Urząd Gminy w Lisiej Górze informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły n/w
treści zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Prosimy o podanie konkretnych gatunków roślin przeznaczonych do nasadzeń ujętych w pozycjach
kosztorysowych:
Ad1. Poz 8.6 w materiale uwzględnić krzewy iglaste jako standardowe :
- Sosna górska (półmilo) - 15 szt
- Jałowiec pośredni (mordigangol) – 30 szt
Jałowiec sopiński (tamapisifonia) – 20 szt
Modrzew europejski /pandula/ wys 1,20m – 4 szt
Świerk kujący / białobok/ - 3 szt
Żywotnik japoński (Nana) – 30 szt
Żywotnik wschodni /aurea Nana/ - 18 szt
Poz. 8.7. Drzewa i krzewy liściaste, sztuk 80
W materiale uwzględnić drzewa i krzewy:
Tawua japońska /anthony waterer/ - 30 sztuk
Tawua japońska /golden corpet/ - 30 szt
Wiśnia pikowana /kanzan/ – wys.1,20 – 4 szt
Brzoza brodawkowa /youngii/ - wys 2 m – 2 szt
Mahonia pospolita /szmaragd/ - 14 szt
Poz. 8.8
Trzemielina fortunea - 20 szt
- Berberys thunbergia – 60 szt
- Pawa szara (gresshe) – 15 sz
Poz. 8.9 Byliny , pow. 58,15 m2
Odp:
Skreśla się pozycje 8,9 kosztorysu ofertowego
Prosimy o podanie parametrów roślin w momencie sadzenia tj: wysokości drzew i obwodów ich pni
wielkości pojemników i wysokości dla krzewów , wielkości pojemników bylin .
Odp:
Krzewy iglaste standardowe, thuje szmaragd w wys 80 cm.
Kto ponosi koszty wody?
Odp:
Koszty do pielęgnacji roślin ponosi inwestor – są wkalkulowane w kosztorysie
Prosimy o doprecyzowanie frakcji kruszywa naturalnego podbudowy dolnej i górnej:
Prosimy o doprecyzowanie frakcji kruszywa naturalnego podbudowy dolnej i górnej:
Odp:
Łamane górne – 5:30, podbudowa górna – naturalne 0:30
Naturalne łamane - dolna posp.0:80, łamane 8:63
Prosimy o doprecyzowanie klas jakości betonu dla krawężników i obrzeży betonowych
Odp: B-15
Prosimy o doprecyzowanie klas jakości betonu dla ławy betonowej
Odp: B-15
Prosimy o wyjaśnienie pozycji 4.8 przedmiaru. Wskazane jest wykonanie obrzeży betonowych typu
bordiur 30x8 podczas gdy producent podaje wymiar 10x18
Odp: Obrzeża o wymiarze 10x10x18 , cena 1m
Prosimy o doprecyzowanie czy ławka typu Wiedeń ma być wykonana z oparciem?
Odp: Tak
Prosimy o podanie konkretnych gatunków roślin przeznaczonych do nasadzeń ujętych w pozycjach
kosztorysowych.
Odp: Odpowiedź j/w
Prosimy o podanie parametrów roślin wymaganych w momencie sadzenia tj; wysokości drzew i
obwodów ich pni, wielkości pojemników i wysokości dla krzewów , wielkości pojemników dla bylin.
Wymagane parametry roślin mają decydujący wpływ na cenę roślin, a ich brak w dokumentacji
uniemożliwia wykonanie wyceny.
Odp:
Krzewy iglaste standardowe, thuje szmaragd w wys 80 cm.
Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 8,5 z przedmiaru robót.
a. Tuja szmaragd 2 szt
b. Karagana syberyjska (pendula) 3 szt
c. A łączny obmiar tej pozycji to : 93 szt
Odp:
W poz. 8.5 w materiale należy uwzględnić thuje szmaragd w wysokości 80 cm ilość 93 – a nie jak
podano 2 szt
Krzew karagana syberyjska w ilości 3 szt – skreśla się
Prosimy o wyjaśnienie poz. 8.5. kosztorysu ofertowego , ile drzewek i krzewów iglastych powinno
w tej pozycji być? Z obmiaru wynika 93 szt, natomiast w zestawieniu materiałów jest tylko 5?
Prosimy również o sprecyzowanie rodzaju bylin, drzewek i krzewów iglastych , drzewek i krzewów
liściastych a także jakiej maja być wysokości?
Odp:
W poz. 8.5 w materiale należy uwzględnić thuje szmaragd w wysokości 80 cm ilość 93 – a nie jak
podano 2 szt
Odp: j/w
Czy wykonawca w wycenie oferty ma opiera cc o projekt budowlany czy tylko o zał 5 – kosztorys
ofertowy. Ilości kostki brukowej znacznie się różnią.
Odp: Cenę należy wyliczyć na podstawie zał nr 5 – kosztorys ofertowy
Odnośnie pkt XII SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny: „Niewłaściwe sporządzenie kosztorysu,
niewłaściwa forma kosztorysu (powinien być szczegółowy, nie może być uproszczony),
dokonywanie modyfikacji opisów pozycji i błędne wprowadzenie przedmiarów oraz RMS będzie
traktowane jako błąd w obliczeniu ceny i taka oferta będzie podlegać odrzuceniu.”
Czy wykonawca przy sporządzeniu kosztorysu szczegółowego na podstawie zał nr 5 do SIWZ musi
opisać pozycję jak i składniki „kropka w kropkę” jak to jest w kosztorysie będącym zał nr 5
Odp: Należy ściśle stosować się do zapisów SIWZ.
W poz 7.6 kosztorysu ofertowego zał nr 5 jest podane w obmiarze 30 mb ogrodzenia . W
zestawieniu materiałów kosztorysu szczegółowego ww pozycji przęsła panelowe BEATFENCE
wystepują w ilości 14,4m2. Z opisu pozycji wynika, że ogrodzenie jest wysokości 1,53m co powinno
dawać 45,9 m2 przęsła panelowego
Odp:
W pozycji kosztorysowej 7,6 w materiale należy uwzględnić słupki stalowe 16 sztuk ( do ogrodzenia
panelowego) zamiast podanych 15,6 kg przęsła panelowego typu beatfence „bekafor classsic” o
wym. Dł 2,02 wys 1,53 w ilości 15 sztuk zamiast podanych 14,4m2
W projekcie budowlanym mowa jest o wykonaniu boisk o nawierzchni pauliretanowej /2312,0
m2/. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru w której Zamawiający uwzględnił wykonanie
nawierzchni boisk?
Odp:
Boiska w tym etapie nie sa wykonywane i w związku z tym nie są uwzględnione w kosztorysie.
Zgodnie z zapisem SIWZ cenę należy wyliczyć na podstawie załącznika nr 5 - kosztorys ofertowy
Prosimy o wyjaśnienie pozycji 55-57 przedmiaru w których mowa jest o wykonaniu nawierzchni z
mieszanek mineralno-asfaltowych, natomiast w opisie projektu nie ma żadnej wzmianki odnośnie
takiej nawierzchni?
Odp:
W przedmiarze – kosztorysie nakładczym nie występują pozycje 55-57
Prosimy o określenie czy boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki ręcznej mają być wykonane
jako poliuretanowe /projekt/ czy jako boiska z kostki brukowej /kosztorys/
Prosimy o podanie kolorystyki boisk / czy obowiązuje kolorystyka z projektu str 10 /boisko
wielofunkcyjne kolor ceglasto Zielony, a boisko piłka ręczna – ceglaste?
Prosimy o określenie powierzchni poszczególnych boisk?
Odp:
Boiska sportowe nie sa przedmiotem przetargu.
Zgodnie z zapisem SIWZ cenę należy wyliczyć na podstawie zał nr 5 – kosztorys ofertowy , a kosztorys
nie zawiera w/w boisk.
Proszę o udostępnienie projektu odwodnienia na zadanie – w przedmiarze robót występują dwie
studzienki betonowe z kanałami – gdzie one są usytuowane?
Odp:
W projekcie brak. Usytuowania studzienek i rurociągu będzie wskazane w trakcie realizacji robót
/usytuowanie odwodnienia placu określono w pkt 8a projektu/- włączenie kanalizacji opadowej do
istniejącej
Proszę o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych /chodniki,parkingi itp./
Odp:
Poszczególne warstwy konstrukcyjne podbudów pod chodniki, parkingi określono w opisie techn. do
projektu oraz z w pozycjach nakładczego.
Proszę o określenie czy oświetlenie ma być zrealizowane w przedmiotowym zadaniu czy w
dodatkowym zamówieniu . Jeśli w tym zadaniu to prośba o udostępnienie projektu oraz ilości
przedmiarowych.
Oświetlenie nie będzie wykonywane.
W jakim elemencie robót zawiera się ilość mas bitumicznych – 76 m2 – poz 5.12 i 5.13 przedmiaru
robót
Dot. uzupełnienia drogi asfaltowej po uprzednim wykonaniu chodnika
Proszę o podanie gatunków nasadzeń i ich form
Odp:
j/w
Czy zamawiający dysponuje całością terenu pod inwestycje oraz niezbędnymi uzgodnieniami i
pozwoleniami koniecznymi do realizacji.
Odp:
Wykonawca nie będzie zobowiązany do uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń i uzgodnień.
Czy istnieje możliwość udostępnienia całości dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji.
Odp:
Całość dokumentacji jaka dysponuje Zamawiający została zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego.
Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji etapu I inwestycji w przypadku wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Odp: Tak – po uzyskaniu stosownej zgody instytucji zarządzającej projektem PROW na lata 20072013
W dokumentacji projektowej brak zestawienia ilości , wielkości oraz rodzajów drzew i krzewów,
zgodnie z pozycjami przedmiaru robót 8.6.8.7. prosimy o zamieszczenie przedmiotowego
zestawienia/
Odp: j/w
Prosimy o wyjaśnienie poz 8.5 przedmiaru robót tj. obmiar przyjmuje 93 szt. krzewów natomiast w
szczegółowym zestawieniu materiałów sa wymienione dwa rodzaje krzewów o łącznej ilości 5 szt.
Którą ilość należy przyjąć do wyceny? Jeżeli 93, prosimy o załączenie zestawienia pozostałych
roślin.
Odp: j/w
Brak informacji na temat kierownika budowy. Załącznik nr 4 zawiera oświadczenie do podpisania o
posiadaniu kierownika budowy tylko czy do takiej inwestycji nie jest potrzebny kierownik z
uprawnieniami budowlanymi?
Odp:
Zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ Wykonawca oświadcza , że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r- prawo budowlane w
zakresie: kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej,
Czy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu osób trzecich.
Odp: TAK, zgodnie z art. 26 pkt 2b ustawy pzp
Gwarancja wadialna ma być dołączona do oferty czy złożona w osobnej kopercie?
Odp:
Dołączona do oferty – zgodnie z pkt V.”Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”
Download