syllabus

advertisement
PROGRAM PRZEDMIOTU
(SYLLABUS)
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
NAZWA
PRZEDMIOTU
Komunikowanie międzynarodowe
PROWADZĄCY
ZAJĘCIA
dr Anna Siewierska-Chmaj
WYDZIAŁ
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
KIERUNEK
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
STOPIEŃ
II stopnia
PROFIL
KSZTAŁCENIA
ogólnoakademicki
SPECJALNOŚĆ
SEMESTR (NUMER)
3
FORMA ZAJĘĆ
ROK
AKADEMICKI
FORMA
2014/2015 STUDIÓW
LICZBA GODZIN
PUNKTY ECTS
Wykład
12
3
Projekt
10
stacjonarne
2. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
brak
3. CELE PRZEDMIOTU
Symbol
Treść
c1
Przekazanie wiedzy na temat innych religii i cywilizacji.
c2
Przekazanie wiedzy niezbędnej do analizowania zjawisk społecznych i
kulturowych związanych z innymi kręgami kulturowymi.
c3
Zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania w wielokulturowym
społeczeństwie.
c4
Zapoznanie studenta z procesem globalizacji od strony komunikacji
międzynarodowej i międzykulturowej.
5. TREŚCI KSZTAŁCENIA (oddzielnie dla każdej formy zajęć)
Wykład
Treść
Symbol
w1
EUROPA - geneza powstania cywilizacji europejskiej i krótki rys historyczny.
Specyfika europejskiej wielokulturowości.
w2
ISLAM - podstawowe informacje o religii, dogmaty wiary. Krótka historia islamu z
perspektywy geopolityki, narodziny islamskiego terroryzmu, współczesny świat
islamu - Między nacjonalizmem a fundamentalizmem.
w3
AZJA - NOWE CENTRUM ŚWIATA. Chiński Smok - specyfika kultury
chińskiej, konfucjanizm jako fundament chińskiej kultury i sposobu myślenia,
współczesne Chiny - kapitalizm w kraju Mao Zedonga, polityczna rola Chin. Indie
- tło religijne, kulturowe, społeczne; hinduizm, sikhizm; Indie na geopolitycznej
mapie świata.
w4
ILUZJA WARTOŚCI UNIWERSALNYCH - CZY JEST MODEL USTROJOWY
IDEALNY DLA WSZYSTKICH CYWILIZACJI? - o możliwościach współpracy,
porozumienia i konkurencji na rynkach światowych, problem tożsamości
cywilizacyjnej i próba jej zrozumienia, zderzenie cywilizacji.
w5
KOMUNIKOWANIE MIĘDZYNARODOWE - kulturowe, religijne i
cywilizacyjne uwarunkowania komunikacji we współczesnym świecie.
Komunikacja a globalizacja.
8. LITERATURA
Literatura podstawowa
J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003.
S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.
P. Kłodkowski, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji, Warszawa 2005.
B. Lewis, Co się właściwie stało? O kontaktach Zachodu ze światem islamu, Warszawa
2003.
Literatura uzupełniająca
J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie świata. Od konfrontacji do dialogu, Warszawa 2003.
B. J. Barber, Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa 2005.
B.J. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2001.
Download