EUCAST - korld

advertisement
Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST)
Tabele interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref
zahamowania wzrostu
Wersja 3.1, obowiązująca od 11 lutego 2013
Polskie tłumaczenie pod red. prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz
Spis treści
Przedmowa do polskiego tłumaczenia wersja 3.1
Wprowadzenie
Zmiany
Enterobacteriaceae
Pseudomonas spp.
Stenotrophomonas maltophilia
Acinetobacter spp.
Staphylococcus spp.
Enterococcus spp.
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus spp. grupa viridans
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie
Clostridium difficile
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Helicobacter pylori
Listeria monocytogenes
Pasteurella multocida
Campylobacter jejuni i coli
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
Strona
I
II
IV
1
11
17
18
24
36
45
54
63
70
79
86
91
96
101
103
108
11
112
114
116
Cytowanie dokumentu: „European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoints tables for interpretation of MICs and zones diameters. Version 3.1, 2013. http://www.eucast.org.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
PRZEDMOWA DO POLSKIEGO TŁUMACZENIA
Dokument “Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST). Tabele interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń
hamujących (MIC) oraz wielkości stref zahamowania wzrostu. Wersja 3.1, obowiazująca od 11 lutego 2013” jest polskim tłumaczeniem dokumentu
„European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 3.1, valid from 201302-11”, opublikowanego w dniu 11.02.2013 na stonie internetowej EUCAST www.eucast.org. Zawiera on aktualne, obowiązujące w 2013 roku zalecenia
EUCAST interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Niniejszy dokument zastępuje dokument “Europejski Komitet ds. Oznaczania
Lekowrażliwości (EUCAST). Tabele interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref zahamowania wzrostu.
Wersja 2.0, obowiązująca od 1 stycznia 2012”, który w polskim tłumaczeniu ukazał się w kwietniu 2012 roku na stronie internetowej Krajowego Ośrodka
Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów www.korld.edu.pl oraz w zakładce Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej na
stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej www.polmikro.edu.pl.
Zalecenia EUCAST zawarte w tabelach interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref
zahamowania wzrostu wersja 3.1 należy stosować w Polsce od dnia 1 maja 2013 roku.
W opracowaniu polskiego tłumaczenia brali udział członkowie Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami EUCAST, którym
bardzo dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tego dokumentu.
prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
I
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST)
Tabele interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref
zahamowania wzrostu
Wersja 3.1, obowiązujaca od 11 lutego 2013
Wprowadzenie
1. Tabele EUCAST zawierają kliniczne wartości graniczne minimalnych stężeń hamujących MIC (opracowane w latach 2002-2012) oraz
odpowiadające im wielkości stref zahamowania wzrostu. W tabelach wartości granicznych EUCAST wersja 3.1 poprawiono błędy redakcyjne,
wprowadzono wyjaśnienia oraz wartości graniczne dla nowych grup i gatunków drobnoustrojów, dokonano przeglądu i skorygowano wartości MIC
oraz zaktualizowano wielkości stref zahamowania wzrostu. Wszystkie zmiany zaznaczono kolorem jasnożółtym.
2. Wartości graniczne PK/PD (niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów) podano w osobnych tabelach na końcu opracowania.
3. Komentarze oznaczone numerem odnoszą się do wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących MIC. Komentarze oznaczone literą
odnoszą się do wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno- krążkowej.
4. W oryginale dokumetu w wersji angielskojęzycznej, dostępnym na stronie internetowej EUCAST www.eucast.org, kolorem niebieskim oznaczono
nazwy antybiotyków, dla których opracowano charakterystykę leku (dokument RD, ang. rational documents). Oznaczone kolorem wartości
graniczne minimalnych stężeń hamujących oraz wartości graniczne stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
mają połączenie do baz EUCAST odpowiednio rozkładów wartości MIC oraz rozkładu wielkości stref zahamowania wzrostu dla poszczególnych
gatunków drobnoustrojów.
5. Na stronie internetowej EUCAST jest dostępna niezabezpieczona wersja dokumentu w formacie arkusza Excel, w której w zależności od lokalnych
uwarunkowań możliwe jest wprowadzenie modyfikacji dokumentu. Zawartość pojedynczych komórek w arkuszu nie może być zmieniona.
Schowanie wiersza jest możliwe przez zaznaczenie numeru wiersza klikając na prawy klawisz myszy i wybranie funkcji „ukryj”.
Schowanie kolumny jest możliwe przez zaznaczenie numeru kolumny klikając na prawy klawisz myszy i wybranie funkcji „ukryj”.
6. Dla drobnoustrojów, dla których szczepy dzikie charakteryzują się wartościami MIC klasyfikującymi je do kategorii „średniowrażliwy” (tzn. nie są
spotykane szczepy w pełni wrażliwe), w metodzie dyfuzyjno-krążkowej przyjęto arbitralnie wielkość strefy zahamowania wzrostu dla kategorii
„wrażliwy” S≥50 mm, czyli wykraczającą poza skalę, aby zapewnić, że szczepy dzikie wykazujące wielkość strefy zahamowania wzrostu wokół
krążka w przedziale pomiędzy 50 mm a wartość graniczna dla kategorii „oporny”, będą klasyfikowane jako „średniowrażliwy”.
II
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
7. W celu uproszczenia tabel z wartościami granicznymi EUCAST, w tabelach nie umieszczono kolumn dla kategorii „średniowrażliwy”. Np. jeśli
wartość graniczna MIC dla kategorii wrażliwy S≤1 mg/L i dla kategorii „oporny” R>8 mg/L, to kategoria „średniowrażliwy” zawiera szczepy o
wartościach MIC w zakresie 2 – 8 mg/L (czyli w zakresie od >1 do ≤8); w przypadku wielkości stref zahamowania wzrostu kategoria „wrażliwy” S≥22
mm, a kategoria „oporny” R<18 mm to kategoria „średniowrażliwy” zawiera się w przedziale 18-21 mm.
8. W przypadku oznaczania wrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową na trimetoprim-sulfametoksazol dla Stenotrophomonas maltophilia, na penicylinę
benzylową dla Staphylococcus aureus oraz na wankomycynę dla enterokoków niezbędne jest stosowanie odpowiednich reguł odczytu, aby
prawidłowo zinterpretować wynik testu. W celu ułatwienia interpretacji wyniku na końcu odpowiednich rozdziałów z tabelami wartości granicznych
zamieszczono zdjęcia prezentujące prawidłowy odczyt wielkości stref zahamowania wzrostu. Ogólne i szczegółowe zasady odczytu wyników w
oznaczaniu lekowrażliwosci metodą dyfuzyjno-krążkową są zamieszczone w dokumencie „EUCAST Reading Guide” (strona internetowa
www.eucast.org ).
9. Dla cefuroksymu i fosfomycyny zamieszczono wartości graniczne dla formy parenteralnej i doustnej leku.
Skróty i definicje:
„–‘’ oznacza, iż nie zaleca się oznaczania lekowrażliwości, gdyż lek wykazuje słabą aktywność wobec tej grupy drobnoustrojów. Izolaty mogą być
raportowane jako oporne bez wykonania oznaczenia lekowrażliwości.
„IE” oznacza, że istnieje zbyt mało dowodów potwierdzających, że lek wykazuje aktywność wobec tej grupy drobnoustrojów. W wyniku oznaczania
lekowrażliwości możliwe jest podanie wartości MIC bez interpretacji jako wrażliwy, średniowrażliwy lub oporny.
NA = nie dotyczy
IP = w przygotowaniu
S = wrażliwy
R = oporny
Komentarz do tłumaczenia polskiego:
Wartość graniczną dla kategorii „wrażliwy” i „średniowrażliwy” (S/I) zaproponowano w oparciu o standardowe dawkowanie leku, natomiast wartość
graniczną dla kategorii „średniowrażliwy” i „oporny” (I/R) w oparciu o maksymalną dawkę leku. (Źródło: EUCAST Standard Operating Procedure
Harmonization of breakpoints for existing antimicrobial agents. EUCAST SOP 2.0, 26 September 2010; punkt 8.2).
Umieszczanie na wynikach badań mikrobiologicznych informacji o dawkowaniu leków patrz: „Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie
z zaleceniami EUCAST w sprawie informacji o dawkowaniu leków umieszczanych na wynikach badań mikrobiologicznych, 11 kwietnia 2012.”, strona
internetowa Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów KORLD www.korld.edu.pl oraz strona internetowa Krajowego
Konsultanta w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej www.mikrobiologia.edu.pl
III
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST)
Tabele interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref
zahamowania wzrostu
Wersja 3.1, obowiązująca od 11 lutego 2013
Wersja 3.1, 2013-02-11
Haemophilus influenzae
Zmiany (fragmenty zmienione, usunięte lub dodane) w stosunku do wersji 3.0 zaznaczono kolorem niebieskim
• Dokonano przeglądu dodatkowej tabeli. Zdanie „Oznacz MIC leku rozważanego do terapii i interpretuj wynik zgodnie z
odpowiednimi wartościami granicznymi” zmieniono na „Oznacz wrażliwość na antybiotyki β-laktamowe mające zastosowanie w
terapii.”
Wersja 3.0, 2013-01-01
Zmiany (fragmenty zmienione, usunięte lub dodane) w stosunku do wersji 2.0 zaznaczono kolorem jasnożółtym
Wszystkie
•
•
•
•
Enterobacteriaceae
Dodano wartości graniczne: ceftarolina.
Cefuroksym zmieniono na cefuroksym iv. Cefuroksym aksetyl zmieniono na cefuroksym forma doustna.
Fosfomycyna-trometamol zmieniono na fosfomycyna forma doustna
Wyjaśnienie dotyczące wielkości stref zahamowania wzrostu do krążków stosowanych w badaniach przesiewowych. Wartości
graniczne dla kategorii oporny wyrażone jako wskazówki kiedy wymagane jest wykonanie dalszych badań
• Wartości graniczne dla drobnoustrojów z niewielkim wyborem leków zamieszczono w tabelach dla grup antybiotyków
• Dodano informacje o warunkach wykonania oznaczeń lekowrażliwosci dla drobnoustrojów, dla których nie stosuje się metody
dyfuzyjno-krążkowej.
• Dokonano przeglądu i zmieniono wartości graniczne: piperacylina, cefaleksyna i aztreonam (wielkość strefy).
Pseudomonas spp.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarz: piperacylina-tazobaktam i tikarcylina-kwas klawulanowy (poprawiono błędy).
Stenotrophomonas maltophilia
• Dodano zdjęcia z przykładami odczytu wyniku oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową: trimetoprimsulfametoksazol.
• W kolumnie z nazwą antybiotyku dodano wyjaśnienie dotyczące oznaczania wrażliwości na penicylinę benzylową.
• W kolumnie z nazwą antybiotyku dodano wyjaśnienie dotyczące oznaczania wrażliwości S. saprophyticus na ampicylinę i
cefoksytynę.
• Dodano zdjęcia z przykładami odczytu wyniku oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową: S. aureus i penicylina
benzylowa
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarz: penicyliny (dodano S. saprophyticus), ampicylina, cefalosporyny (dodano ceftarolinę),
cefoksytyna, ceftarolina (nowa), fluorochinolony (badanie przesiewowe z krążkiem z norfloksacyną) i linezolid.
• Dodano informacje o warunkach inkubacji i sposobie odczytu wyniku dla oznaczania wrażliwości na glikopeptydy.
• W kolumnie z nazwą antybiotyku dodano wyjaśnienie dotyczące oznaczania oporności na wysokie stężenie aminoglikozydów dla
gentamycyny i streptomycyny.
• Dokonano przeglądu i zmieniono wartości graniczne: amikacyna, netylmycyna i tobramycyna (IE zastąpiono przez uwagę).
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: ampicylina, aminoglikozydy (wyjaśnienie dotyczące oporności wysokiego stopnia),
teikoplanina (usunięto komentarz) i wankomycyna.
• Dodano zdjęcia z przykładami odczytu wyniku oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową: wankomycyna.
Staphylococcus spp.
Enterococcus spp.
IV
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wersja 3.0, 2013-01-01
Zmiany (fragmenty zmienione, usunięte lub dodane) w stosunku do wersji 2.0 zaznaczono kolorem jasnożółtym
Streptococcus spp. grupy A, B,
CiG
Pasteurella multocida
• Dokonano przeglądu i zmieniono wartości graniczne: telitromycyna i chloramfenikol (wielkości stref).
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: fluorochinolony (badanie przesiewowe z krążkiem z norfloksacyną).
• Ampicylina - usunięto wartości graniczne dla metody dyfuzyjno-krążkowej. Dokonano przeglądu i zmieniono wartości graniczne dla
metody dyfuzyjno-krążkowej: ciprofloksacyna, lewofloksacyna, ofloksacyna, teikoplanina, telitromycyna i tetracyklina.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: penicyliny (kilka komentarzy odnoszących się do badania przesiewowego z krążkiem
z oksacyliną), cefalosporyny komentarz A (dodano ceftarolinę oraz uaktualniono tekst dotyczący badania przesiewowego z
krążkiem z oksacyliną), karbapenemy komentarz A (uaktualniono tekst dotyczący badania przesiewowego z krążkiem z
oksacyliną), fluorochinolony (uaktualniono tekst dotyczący badania przesiewowego z krążkiem z norfloksacyną).
• Dodano uzupełniającą tabelę z informacjami nt. interpretacji wyników badania przesiewowego z krążkiem z oksacyliną.
• Dokonano przeglądu i zmieniono wartości graniczne: karbapenemy (wartości graniczne dla metody dyfuzyjno-krążkowej zastąpiono
komentarzem.
• Zmieniono komentarze: penicylina benzylowa (badanie przesiewowe, cefalosporyny komentarz A, karbapenemy komentarz A
(powiązane z badaniem przesiewowym z krążkiem z penicyliną benzylową)
• Dodano ogólne informacje o Haemophilus sp.
• Dokonano przeglądu i zmieniono wartości graniczne: amoksycylina-kwas klawulanowy (wielkość stref zahamowania wzrostu) i
cefakloru (wielkość stref zahamowania wzrostu zastąpiono komentarzem).
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: penicylina benzylowa (badanie przesiewowe), penicyliny komentarz 1, cefalosporyny
komentarz B, karbapenemy komentarz A (uaktualniono tekst dotyczący badania przesiewowego z krążkiem z penicyliną
benzylową) i fluorochinolony (badanie przesiewowe z krążkiem z kwasem nalidyksowym).
• Dodano uzupełniającą tabelę z informacjami nt. interpretacji wyników badania przesiewowego z krążkiem z penicyliną benzylową.
• Dokonano przeglądu i zmieniono wartości graniczne: cefaklor (wartości graniczne dla metody dyfuzyjno-krążkowej zamieniono na
komentarz)
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: kwas nalidyksowy (badanie przesiewowe)
• Dokonano przeglądu i zmieniono wartości graniczne: minocyklina (zmieniono na IE)
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: cefiksim (usunięto)
• Nowa tabela. Nowe wszystkie wartości graniczne i komentarze.
Campylobacter jejuni i coli
• Nowa tabela. Nowe wszystkie wartości graniczne i komentarze.
Wartości graniczne PK/PD
niezwiązane z określonym
gatunkiem drobnoustrojów
• Nowy tytuł rozdziału.
• Dodano ogólne informacje dotyczące użycia wartości granicznych PK/PD.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: ceftarolina (nowy lek)
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus spp.
grupa viridans
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Neisseria gonorrhoeae
V
Enterobacteriaceae
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Enterobacteriaceae
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, z oświetleniem światłem
odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu
zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Escherichia coli ATCC 25922
Penicyliny1
Penicylina benzylowa
Ampicylina
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
S≤
R>
1
8
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
8
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
-
10
14
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjnokrążkowej
A,B
B
14
1/A Dzikie szczepy Enterobacteriaceae są uznawane za
wrażliwe na aminopenicyliny. W niektórych krajach uważa
się, że dzikie szczepy Escherichia coli i Proteus mirabilis
należy zakwalifikować do kategorii średniowrażliwy na
aminopenicyliny. Należy wówczas stosować następujące
wartości graniczne: wrażliwy MIC ≤0,5 mg/L oraz wielkość
strefy zahamowania wzrostu dookoła krążka ≥50 mm.
B. Należy ignorować słaby wzrost, który czasami może
wystąpić w strefie zahamowania wzrostu.
Przypis do tłumaczenia polskiego:
W Polsce należy stosować następujące wartości graniczne:
•
Zakażenia dróg moczowych wywołane przez E. coli i
P. mirabilis: wrażliwy MIC ≤8 mg/L lub wielkość strefy
zahamowania wzrostu dookoła krążka ≥14 mm; oporny
MIC >8 mg/L lub wielkość strefy zahamowania wzrostu
dookoła krążka <14 mm
•
W pozostałych przypadkach: wrażliwy MIC ≤0,5 mg/L lub
wielkość strefy zahamowania wzrostu dookoła krążka
≥50 mm; oporny MIC >8 mg/L lub wielkość strefy
zahamowania wzrostu dookoła krążka <14 mm.
Uwaga: Nie należy oznaczać wrażliwości na ampicylinę/amoksycylinę
izolatów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae należących do
1
Enterobacteriaceae
Penicyliny1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
S≤
Ampicylina - sulbaktam
1,2
8
R>
2
8
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg
10-10
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
A,B
14
R<
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjnokrążkowej
gatunków naturalnie opornych na aminopenicyliny, czyli Klebsiella
spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Hafnia alvei, Morganella
morganii, Providencia spp., Proteus vulgaris, Proteus penneri, Serratia
marcescens, Yersinia enterocolitica, a jeśli oznaczano lekowrażliwość,
to w raporcie z badania mikrobiologicznego przy ampicylinie/
amoksycylinie należy podać wynik „oporny” .
(Źródło „Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie
z zaleceniami EUCAST w sprawie wartości granicznych
aminopenicylin i aminopenicylin z inhibitorami β-laktamaz dla pałeczek
z rodziny Enterobacteriaceae, 10 kwietnia 2012.”).
B
14
2.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
sulbaktamu na 4 mg/L.
Przypis do tłumaczenia polskiego:
W Polsce należy stosować następujące wartości graniczne:
•
Zakażenia dróg moczowych wywołane przez E. coli i
P. mirabilis: wrażliwy MIC ≤8 mg/L lub wielkość strefy
zahamowania wzrostu dookoła krążka ≥14 mm; oporny
MIC >8 mg/L lub wielkość strefy zahamowania wzrostu
dookoła krążka <14 mm
•
W pozostałych przypadkach: wrażliwy MIC ≤0,5 mg/L lub
wielkość strefy zahamowania wzrostu dookoła krążka
≥50 mm; oporny MIC >8 mg/L lub wielkość strefy
zahamowania wzrostu dookoła krążka <14 mm.
Uwaga: Nie należy oznaczać wrażliwości na ampicylinę/sulbaktam
pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, należących do gatunków
będących producentami AmpC, naturalnie opornych na
amoksycylinę/sulbaktam, czyli Citrobacter freundii., Enterobacter spp.,
Hafnia alvei, Morganella morganii, Providencia spp., Serratia
marcescens, Yersinia enterocolitica, a jeśli oznaczano lekowrażliwość,
to w raporcie z badania mikrobiologicznego dla amoksycyliny sulbaktam należy podać wynik „oporny” .
(Źródło „Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z
zaleceniami EUCAST w sprawie wartości granicznych aminopenicylin i
aminopenicylin z inhibitorami β-laktamaz dla pałeczek z rodziny
Enterobacteriaceae, 10 kwietnia 2012.”).
2
Enterobacteriaceae
Penicyliny1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
S≤
R>
1
8
1,3
8
Amoksycylina
8
Amoksycylina – kwas
3
klawulanowy
8
3
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
C
-
Komentarz
20-10
17
A,B
C
Komentarz
B
17
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjnokrążkowej
C. Wrażliwość przewidywana z oznaczenia wrażliwości na
ampicylinę
3.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
kwasu klawulanowego na 2 mg/L.
Przypis do tłumaczenia polskiego:
W Polsce należy stosować następujące wartości graniczne:
• Zakażenia dróg moczowych wywołane przez E. coli i
P. mirabilis: wrażliwy MIC ≤8 mg/L lub wielkość strefy
zahamowania wzrostu dookoła krążka ≥17 mm; oporny
MIC >8 mg/L lub wielkość strefy zahamowania wzrostu
dookoła krążka <17 mm.
• W pozostałych przypadkach: wrażliwy MIC ≤0,5 mg/L lub
wielkość strefy zahamowania wzrostu dookoła krążka
≥50 mm; oporny MIC >8 mg/L lub wielkość strefy
zahamowania wzrostu dookoła krążka <17 mm.
Uwaga: Nie należy oznaczać wrażliwości na amoksycylinę/kwas
klawulanowy pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, należących do
gatunków będących producentami AmpC, naturalnie opornych na
amoksycylinę/kwas klawulanowy, czyli Citrobacter freundii,
Enterobacter spp., Hafnia alvei, Morganella morganii, Providencia
spp., Serratia marcescens, Yersinia enterocolitica, a jeśli oznaczano
lekowrażliwość, to w raporcie z badania mikrobiologicznego dla
amoksycyliny/kwasu klawulanowego należy podać wynik „oporny” .
(Źródło „Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z
zaleceniami EUCAST w sprawie wartości granicznych aminopenicylin i
aminopenicylin z inhibitorami β-laktamaz dla pałeczek z rodziny
Enterobacteriaceae, 10 kwietnia 2012.”).
Piperacylina
8
16
4
4
30
20
17
Piperacylina – tazobaktam
8
16
30-6
20
17
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
8
3
8
16
3
16
75
75-10
23
23
23
23
4. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
tazobaktamu na 4 mg/L.
3
Enterobacteriaceae
Penicyliny1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
Fenoksymetylopenicylina
-
-
-
-
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
8
Cefalosporyny1
Cefaklor
Cefadroksyl (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
5
5
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
16
16
E,F
10
8
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
15
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
12
E,F
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjnokrążkowej
5/E. Wartości graniczne dla mecylinamu (pivmecylinamu)
odnoszą się wyłącznie do E. coli, Klebsiella spp. i
P. mirabilis
F. W przypadku E. coli należy ignorować pojedyncze kolonie
widoczne wewnątrz strefy zahamowania wzrostu
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne cefalosporyn dla Enterobacteriaceae umożliwiają
wykrycie wszystkich klinicznie istotnych mechanizmów oporności (włącznie
z ESBL i plazmidowym AmpC). Niektóre szczepy wytwarzające β-laktamazy
są wrażliwe lub średniowrażliwe na cefalosporyny trzeciej i czwartej
generacji na podstawie proponowanych wartości granicznych i powinny być
raportowane zgodnie z uzyskanym wynikiem. Oznacza to, że zarówno
wytwarzanie, jak i brak produkcji ESBL nie wpływa na zakwalifikowanie
szczepu do kategorii wrażliwy. W wielu krajach wykrywanie ESBL jest
zalecane lub obowiązkowe w kontroli zakażeń ze względów
epidemiologicznych.
12
4
Enterobacteriaceae
Cefalosporyny1
Cefaleksyna (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Cefazolina
Cefepim
Cefiksim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Cefotaksym
Cefoksytyna (badanie
2
przesiewowe)
Cefpodoksym (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten (wyłącznie
zakażenia układu
moczowego)
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
(wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu
moczowego)
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
16
R>
16
1
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
30
S≥
14
R<
14
4
1
30
5
24
17
21
17
1
NA
2
NA
5
30
20
19
17
19
1
1
10
21
21
0,5
1
1
0,5
4
1
5
10
30
23
22
23
23
19
23
1
3
8
2
8
30
30
23
18
20
18
8
8
30
18
18
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
2. Zastosowanie epidemiologicznej wartości granicznej ECOFF cefoksytyny
(WT≤8 mg/L) wykazuje wysoką czułość, ale niską specyficzność wykrywania
obecności mechanizmu AmpC u Enterobacteriaceae ze względu na fakt, że
wartość MIC tego antybiotyku jest także zależna od zmian
przepuszczalności osłon komórkowych oraz obecności niektórych
karbapenemaz. Typowe szczepy dzikie nie są producentami AmpC.
Producenci AmpC z genami plazmidowymi lub hiperproducenci AmpC z
genami zlokalizowanymi chromosomalnie, zaliczani są do kategii szczepów
„nie-dzikich”.
3. Wartość graniczna odnosi się do dawki 1,5 g x 3, oraz wyłącznie do E. coli,
P. mirabilis i Klebsiella spp.
5
Enterobacteriaceae
Karbapenemy1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Doripenem
Ertapenem
2
Imipenem
1
0,5
2
4
1
8
10
10
10
24
25
22
18
22
16
Meropenem
2
8
10
22
16
Monobaktamy
Aztreonam
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
4
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
24
21
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania
wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne karbapenemów dla Enterobacteriaceae umożliwiają wykrycie
wszystkich klinicznie istotnych mechanizmów oporności (włącznie z większością
karbapenemaz). Niektóre szczepy produkujące karbapenemazy są kwalifikowane
jako wrażliwe na podstawie proponowanych wartości granicznych i powinny być
raportowane zgodnie z uzyskanym wynikiem. Oznacza to, że zarówno
wytwarzanie, jak i brak produkcji karbapenemazy nie wpływa na zakwalifikowanie
szczepu do kategorii wrażliwy. W wielu krajach wykrywanie karbapenemaz jest
zalecane lub obowiązkowe w kontroli zakażeń ze względów epidemiologicznych.
2. Niski poziom oporności jest powszechnym zjawiskiem u Morganella spp.,
Proteus spp. i Providencia spp.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania
wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne aztreonamu dla Enterobacteriaceae umożliwiają wykrycie
wszystkich klinicznie istotnych mechanizmów oporności (włącznie z ESBL).
Niektóre szczepy wytwarzające β-laktamazy są kwalifikowane jako wrażliwe lub
średniowrażliwe na cefalosporyny trzeciej i czwartej generacji na podstawie
proponowanych wartości granicznych i powinny być raportowane zgodnie z
uzyskanym wynikiem. Oznacza to, że zarówno wytwarzanie, jak i brak produkcji
ESBL nie wpływa na zakwalifikowanie szczepu do kategorii wrażliwy. W wielu
krajach wykrywanie ESBL jest zalecane lub obowiązkowe w kontroli zakażeń ze
względów epidemiologicznych.
6
Enterobacteriaceae
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Ciprofloksacyna
0.5
1
5
22
19
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie
przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
1
0,5
NA
2
1
NA
5
5
22
20
NA
19
17
NA
0,5
0,5
1
1
10
5
22
22
19
19
Fluorochinolony
1
Aminoglikozydy1
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
8
2
2
2
16
4
4
4
30
10
10
10
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
16
17
15
17
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Salmonella spp. – istnieją dane kliniczne potwierdzające słaby efekt
terapeutyczny leczenia ciprofloksacyną zakażeń układowych
wywołanych przez Salmonella sp. wykazujących niski poziom
oporności na fluorochinolony (MIC >0.06 mg/L). Dostępne dane
dotyczą przede wszystkim Salmonella typhi, pojawiają się również
doniesienia kazuistyczne opisujące słaby efekt terapeutyczny w
przypadku innych serotypów z rodzaju Salmonella.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości stężeń granicznych ustalono dla wysokiej dawki
aminoglikozydów podawanej raz dziennie. Aminoglikozydy
najczęściej stosuje się w terapii skojarzonej z antybiotykami betalaktamowymi.
13
14
12
14
7
Enterobacteriaceae
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
Glikopeptydy
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
-
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Azytromycyna
-
-
-
-
Klarytromycyna
1
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
-
-
-
-
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Azytromycynę stosowano w terapii zakażeń wywołanych przez
Salmonella typhi (MIC ≤16 mg/L dla szczepow dzikich) i Shigella spp.
8
Enterobacteriaceae
Tetracykliny
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
1
Tigecyklina
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Różne leki
Chloramfenikol
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
15
A
18
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
8
8
30
A
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Tigecyklina wykazuje obniżoną aktywność wobec Morganella spp.,
Proteus spp. oraz Providencia spp.
A. Wielkości stref zahamowania wzrostu jedynie dla E. coli. Dla
pozostałych Enterobacteriaceae należy oznaczać MIC tigecykliny
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
17
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
17
A
A
Kolistyna
2
2
Komentarz
Komentarz
Daptomycyna
-
-
-
-
Fosfomycyna iv
32
32
-
-
Fosfomycyna forma doustna (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Kwas fusydowy
Linezolid
Metronidazol
Mupirocyna
32
32
-
-
-
-
-
-
A.
Wyłącznie oznaczanie minimalnego stężenia
hamującego MIC
9
Enterobacteriaceae
Różne leki
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Nitrofurantoina (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
64
64
Rifampicyna
-
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol (ko2
trimoksazol)
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
100
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
B
B
11
11
-
-
-
-
-
-
-
2
4
5
18
15
2
4
1.25-23.75
16
13
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/B. Wartości graniczne odnoszą się jedynie do E. coli
2. Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19.
Wartości graniczne wyrażono jako stężenie trimetoprimu
10
Pseudomonas spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Pseudomonas spp.
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, z oświetleniem
światłem odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy
zahamowania wzrostu zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Penicyliny
Penicylina benzylowa
Ampicylina
Ampicylina - sulbaktam
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
1
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
1
3
Tikarcylina
3
16
16
16
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
30
19
19
1.
Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi
dawkami leku (z dodatkiem lub bez tazobaktamu,
4 g x 4).
16
30-6
19
19
2.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono
stężenie tazobaktamu na 4 mg/L.
16
16
75
17
17
3.
Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi
dawkami leku (z dodatkiem lub bez kwasu
klawulanowego, 3 g x 4).
4
75-10
17
17
4.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono
stężenie kwasu klawulanowego na 2 mg/L.
2
4
Tikarcylina – kwas klawulanowy
16
16
Fenoksymetylopenicylina
-
-
-
-
Oksacylina
Kloksacylina
-
-
-
-
11
Pseudomonas spp.
Penicyliny
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
-
-
-
-
Cefalosporyny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
1
8
8
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
NA
1
8
-
NA
8
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
10
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
18
18
NA
16
-
NA
16
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi
dawkami leku (2 g x 3).
12
Pseudomonas spp.
Karbapenemy
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
1
1
4
4
8
10
Meropenem
2
8
Monobaktamy
Aztreonam
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
16
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
10
25
20
19
17
10
24
18
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
50
16
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi, często
podawanymi dawkami leku (1 g x 4).
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
Wartość graniczną MIC dla szczepów opornych ustalono dla
terapii wysokimi dawkami leku. Wartość graniczną dla
szczepów wrażliwych ustalono tak, aby mieć pewność, że
izolaty dzikie zostały sklasyfikowane jako średniowrażliwe.
13
Pseudomonas spp.
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy (badanie
przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Aminoglikozydy1
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,5
1
NA
1
2
NA
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
8
4
4
4
16
4
4
4
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
5
5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
10
10
10
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
25
20
NA
22
17
NA
-
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
18
15
12
16
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne ustalono dla wysokich dawek
aminoglikozydów podawanych raz dziennie.
Aminoglikozydy stosowane są najczęściej w terapii
skojarzonej z antybiotykami β-laktamowymi.
15
15
12
16
14
Pseudomonas spp.
Glikopeptydy
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku w
krążku (µg)
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
-
-
-
-
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
-
-
-
-
Tetracykliny
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Zawartość
antybiotyku w
krążku (µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
15
Pseudomonas spp.
Różne leki
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Chloramfenikol
Kolistyna
4
4
A
Komentarz
A
Komentarz
Daptomycyna
1
Fosfomycyna iv
-
-
-
-
Fosfomycyna forma doustna
(wyłącznie niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Kwas fusydowy
Linezolid
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Trimetoprim – sulfametoksazol
(ko-trimoksazol)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A. Wyłącznie oznaczanie minimalnego stężenia hamującego
MIC
1. Pojedyncze doniesienia sugerują, że fosfomycyna w
formie dożylnej może być stosowana w terapii
skojarzonej z innymi lekami w leczeniu zakażeń
wywołanych przez dzikie szczepy Pseudomonas spp.
(ECOFF: WT ≤ 128 mg/L)
16
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Stenotrophomonas maltophilia
Stenotrophomonas maltophilia
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, z oświetleniem światłem odbitym; odczytywać
wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Escherichia coli ATCC 25922
Antybiotyk
Trimetoprim1
sulfametoksazol
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
S≤
R>
4
4
Zawartość
antybiotyku w
krążku (µg)
1.25-23.75
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
16
A
16
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Trimetoprim-sulfametoksazol w stosunku 1:19. Wartości graniczne
wyrażono jako stężenie trimetoprimu.
A. Należy ignorować mgławicowy lub delikatny wzrost w strefie
zahamowania wzrostu.
Przykłady wyglądu stref zahamowania wzrostu dla Stenotrophomonas maltophilia, oznaczanie wrażliwości na trimetoprim-sulfametoksazol
a-c) Widoczna zewnętrzna krawędź strefy zahamowania wzrostu. Należy raportować jako „wrażliwy”, jeśli średnica strefy zahamowania wzrostu ≥16 mm.
d) Wzrost bakterii aż do krawędzi krążka oraz brak widocznej krawędzi strefy zahamowania wzrostu. Należy raportować jako „oporny”.
17
Acinetobacter spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Acinetobacter spp.
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, z oświetleniem światłem
odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu
zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Penicyliny1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Penicylina benzylowa
Ampicylina
Ampicylina - sulbaktam
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas klawulanowy
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Fenoksymetylopenicylina
-
-
-
-
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Oznaczanie wrażliwości Acinetobacter spp. na penicyliny
jest niewiarygodne. W większości przypadków izolaty
Acinetobacter spp. są oporne na penicyliny.
18
Acinetobacter spp.
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
-
-
-
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjnokrążkowej
19
Acinetobacter spp.
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
2
2
4
8
8
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
10
10
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
NA
1
2
NA
-
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
21
23
21
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
5
5
15
17
15
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
21
21
NA
21
18
NA
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
20
Acinetobacter spp.
Aminoglikozydy1
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Glikopeptydy
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
8
4
4
4
16
4
4
4
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
10
10
10
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
18
17
16
17
15
17
16
17
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne ustalono dla wysokich dawek
aminoglikozydów podawanych raz dziennie. W terapii,
aminoglikozydy stosowane są najczęściej w skojarzeniu z
antybiotykami beta-laktamowymi.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
21
Acinetobacter spp.
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku w
krążku (µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
-
-
-
-
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
-
-
-
-
Tetracykliny
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
IE
22
Acinetobacter spp.
Różne leki
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Chloramfenikol
Kolistyna
2
2
A
Komentarz
A
Komentarz
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Linezolid
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
-
-
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
1
(ko-trimoksazol)
-
-
-
-
2
4
16
13
1.25-23.75
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A. Wyłącznie oznaczanie minimalnego stężenia
hamującego (MIC)
1.
Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19.
Wartości graniczne wyrażono jako stężenie
trimetoprimu
23
Staphylococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Staphylococcus spp.
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, z oświetleniem światłem
odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania
wzrostu zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Staphylococcus aureus ATCC 29213
Penicyliny1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/A Większość gronkowców wytwarza penicylinazę, wyjątek
stanowi S. saprophyticus. Zaproponowana wartość
graniczna dla penicyliny benzylowej w większości, ale
nie w każdym przypadku, powinna odróżnić szczepy
produkujące β-laktamazę od niewytwarzających tego
enzymu. Jeśli MIC penicyliny jest >0,12 mg/L izolaty
należy raportować jako oporne. Jeśli MIC penicyliny
≤0,12 mg/L, należy wykonać oznaczenie lekowrażliwości
metodą dyfuzyjno-krążkową z krążkiem z penicyliną
benzylową 1 jednostka (patrz pkt. B).
Izolaty wytwarzające β-laktamazę są oporne na
penicylinę benzylową, fenoksymetylopenicylinę, amino-,
karboksy- i ureidopenicyliny. Izolaty niewytwarzające
β-laktamazy oraz wrażliwe na cefoksytynę (cefoksytyna
jest używana do wykrywania oporności na metycylinę)
mogą być raportowane jako wrażliwe na te penicyliny.
Izolaty wytwarzające β-laktamazę i wrażliwe na
cefoksytynę są wrażliwe na połączenia penicylin z
inhibitorami β-laktamaz oraz na penicyliny oporne na
działanie penicylinazy (oksacylina, kloksacylina,
dikloksacylina, flukloksacylina).
Izolaty oporne na cefoksytynę są oporne na metycylinę
oraz na wszystkie z obecnie stosowanych antybiotyków
β-laktamowych, z wyjątkiem cefalosporyn o
udowodnionej aktywności wobec MRSA i z ustalonymi
wartościami granicznymi.
24
Staphylococcus spp.
Penicyliny
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
R>
1
S≥
1,2
Penicylina benzylowa,
S. aureus
0,12
Ampicylina,
S. saprophyticus
Komentarz
Ampicylina - sulbaktam
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
0,12
1
R<
A,B
26
A,C
15
1 jednostka
26
2
15
1
Komentarz
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Amoksycylina
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Piperacylina
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Piperacylina –
tazobaktam
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Tikarcylina
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A,B
B. Metoda dyfuzyjno-krążkowa jest bardziej wiarygodna niż
oznaczanie MIC do wykrywania szczepów
produkujących penicylinazy, umożliwia bowiem
zmierzenie wielkości strefy zahamowania wzrostu oraz
dokładną ocenę granicy strefy (patrz zdjęcia pod
tabelami). Jeśli wielkość strefy zahamowania wzrostu
jest <26 mm, izolaty należy raportować jako oporne.
Jeśli wielkość strefy zahamowania wzrostu jest ≥26 mm i
granica strefy jest wyraźna, izolaty należy raportować
jako oporne. Jeśli granica strefy jest rozmyta, izolaty
należy raportować jako wrażliwe. Jeśli są wątpliwości co
do oceny krawędzi strefy, izolaty należy raportować jako
oporne
Testy chromogenne z nitrocefiną do wykrywania
β-laktamaz nie wykrywają w sposób wiarygodny
penicylinaz gronkowcowych .
A,C
C. Izolaty S. saprophyticus wrażliwe na ampicylinę są
również wrażliwe na metycylinę i nie ma potrzeby
dodatkowo wykonywać oznaczenia oporności na
metycylinę z użyciem krążka z cefoksytyną.
A
Komentarz
A
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
A
A
A
A
A
25
Staphylococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
Penicyliny
S≤
Fenoksymetylopenicylina
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
R>
Komentarz
1
1,2
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
Komentarz
1,2
Komentarz
Komentarz
A
Komentarz
A
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
A
Oksacylina
Komentarz
Kloksacylina
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Dikloksacylina
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Flukloksacylina
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Komentarz
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane
zakażenia układu
moczowego)
-
-
-
Komentarz
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
2. S. aureus oraz S. lugdunensis, dla których wartość MIC
oksacyliny wynosi >2 mg/L są w większości oporne na
metycylinę z powodu obecności genu mecA. Wartość
MIC oksacyliny dla gronkowców koagulazo-ujemnych
opornych na metycylinę wynosi >0.25mg/L.
A
A
A
26
Staphylococcus spp.
Cefalosporyny1
Cefaklor
2
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
A
Komentarz
Cefaleksyna
Komentarz
Cefazolina
Komentarz
Cefepim
Komentarz
Komentarz
Komentarz
Komentarz
Cefiksym
-
-
-
-
Komentarz
3
Komentarz
4
Komentarz
1
Komentarz
Cefotaksym
Komentarz
Cefoksytyna
(badanie
przesiewowe)
S. aureus,
S. lugdunensis
S. saprophyticus
Komentarz
Cefoksytyna (badanie
przesiewowe)
gronkowce koagulazo
- ujemne
Komentarz
Cefpodoksym
Komentarz
1
A
Komentarz
A
A
A
Komentarz
22
A
25
30
22
4
30
25
1
A
A
3
A
Komentarz
1. Wrażliwość gronkowców na cefalosporyny można
przewidzieć na podstawie oznaczania wrażliwości na
cefoksytynę, z wyjątkiem ceftadyzymu, cefiksymu oraz
ceftibutenu, dla których nie określono wartości
granicznych i których nie należy stosować w leczeniu
zakażeń gronkowcowych. Niektóre S. aureus oporne
na metycylinę są wrażliwe na ceftarolinę, patrz
komentarz 5/B
2. W leczeniu zakażeń gronkowcowych niezbędne jest
zastosowanie wysokich dawek leku.
A. Wrażliwość przewidywana z wyniku oznaczenia
wrażliwości na cefoksytynę.
A
Cefadroksyl
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A
3. S. aureus oraz S. lugdunensis, dla których MIC
cefoksytyny wynosi >4mg/L są w większości oporne
na metycylinę z powodu obecności genu mecA.
Wykonanie oznaczenia metodą dyfuzyjno-krążkową
pozwala w sposób wiarygodny wykryć oporność na
metycylinę.
A
4. Dla gronkowców koagulazo-ujemnych należących do
gatunków innych niż S. lugdunensis wartość MIC
cefoksytyny jest słabszym wskaźnikiem oporności na
metycylinę niż oznaczenie metodą dyfuzyjno-krążkową.
A
Komentarz
27
Staphylococcus spp.
Cefalosporyny1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
5
5
Ceftarolina,
S. aureus
1
1
Ceftazydym
-
-
Ceftibuten
-
5
-
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Komentarz
Cefuroksym iv
Komentarz
Cefuroksym forma
doustna
Komentarz
Komentarz
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Komentarz
1
Komentarz
Komentarz
Meropenem
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
5/B. Izolaty wrażliwe na metycylinę mogą być raportowane
jako wrażliwe na ceftarolinę bez wykonywania
dalszych oznaczeń. Dla szczepów opornych na
metycylinę i w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
wykazujących wokół krążka z ceftaroliną wielkość
strefy 19-21 mm, należy oznaczyć MIC ceftaroliny w
celu potwierdzenia wrażliwości na ten lek.
-
1
Komentarz
Imipenem
-
Komentarz
1
Komentarz
-
1
Komentarz
Ertapenem
B
20
Komentarz
1
Komentarz
B
20
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Doripenem
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
-
1
Ceftriakson
Karbapenemy1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
Komentarz
A
A
Komentarz
A
Komentarz
A
A
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/A Wrażliwość gronkowców na karbapenemy
przewidywana z wyniku oznaczania wrażliwości na
cefoksytynę.
A
A
A
A
28
Staphylococcus spp.
Monobaktamy
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Aztreonam
-
Fluorochinolony1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
2
1
1
5
20
Lewofloksacyna
1
2
5
22
Moksifloksacyna
0,5
1
5
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
(badanie przesiewowe)
NA
NA
NA
NA
10
17
1
1
5
20
2
Ofloksacyna
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Ciprofloksacyna
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A
20
A
19
24
A
21
NA
NA
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości stężeń granicznych dla innych leków z grupy
fluorochinolonów (np. pefloksacyna i enoksacyna) – należy
stosować wartości graniczne ustalone przez krajowe komitety
ustalające wartości graniczne.
A
2. Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi dawkami leku.
A. Krążek z norfloksacyną może być używany do badania
przesiewowego w celu wykrycia oporności na fluorochinolony.
Patrz komentarz B.
A
A
B
Komentarz
B
A
20
B. Izolaty sklasyfikowane jako wrażliwe mogą być raportowane
jako wrażliwe na ciprofloksacynę, lewofloksacynę,
moksifloksacynę i ofloksacynę. Dla izolatów sklasyfikowanych w
teście przesiewowym jako oporne należy wykonać oznaczenie
wrażliwości na poszczególne leki z tej grupy.
A
29
Staphylococcus spp.
Aminoglikozydy1
2
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
8
16
30
18
16
Amikacyna
gronkowce koagulazo-ujemne
Gentamycyna S. aureus
8
16
30
22
19
1
1
10
18
18
Gentamycyna
gronkowce koagulazo-ujemne
Netylmycyna S. aureus
1
1
10
22
22
1
1
10
18
18
Netylmycyna
gronkowce koagulazo-ujemne
Tobramycyna S. aureus
1
1
10
22
22
1
1
10
18
18
Tobramycyna
gronkowce koagulazo-ujemne
1
1
10
22
22
Amikacyna S. aureus
2
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne ustalono dla wysokich dawek
aminoglikozydów podawanych raz dziennie.
Najczęściej stosowana jest terapia skojarzona aminoglikozydów
z antybiotykami β-laktamowymi.
2. Najbardziej wiarygodnym sposobem wykrycia oporności na
amikacynę jest zastosowanie krążka z kanamycyną (wartości
graniczne strefy zahamowania wzrostu w przygotowaniu).
30
Staphylococcus spp.
Glikopeptydy1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Teikoplanina,
S. aureus
2
2
Komentarz
Teikoplanina, gronkowce
koagulazoujemne
Telawancyna, MRSA
4
4
Komentarz
1
1
Komentarz
Wankomycyna , S.aureus
2
2
Komentarz
Wankomycyna, gronkowce
koagulazoujemne
4
4
Komentarz
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości MIC glikopeptydów są zależne od metody oznaczania,
zalecana metoda mikrorozcieńczeń w bulionie (ISO 20776).
Izolaty Staphylococcus aureus o wartości MIC wankomycyny
2 mg/L to izolaty o wartości MIC granicznej dla szczepów
dzikich i z tego względu możliwa jest gorsza odpowiedź
kliniczna w przypadku terapii zakażeń przez nie wywołanych.
Wartość graniczną dla kategorii oporny obniżono do 2 mg/L,
w celu uniknięcia klasyfikowania izolatów GISA (szczepy o
obniżonej wrażliwości na glikopeptydy) jako średniowrażliwych,
ponieważ brak jest możliwości leczenia zwiększonymi dawkami
wankomycyny lub teikoplaniny zakażeń inwazyjnych
wywoływanych przez izolaty o fenotypie GISA.
A. Metoda dyfuzyjno-krążkowa jest niewiarygodna i nie pozwala na
rozróżnienie między szczepami dzikimi a opornymi,
z mechanizmem innym niż oporność warunkowana obecnością
genu vanA
A
A
A
A
31
Staphylococcus spp.
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
2
1
2
1
2
Azytromycyna
1
Klarytromycyna
1
Erytromycyna
1
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
Komentarz
1
Komentarz
1
15
1
Komentarz
A
Komentarz
21
1
2
Telitromycyna
IE
IE
Klindamycyna
0,25
0,5
2
22
Chinupristyna/dalfopristyna
1
2
15
21
Komentarz
IE
A
A
18
A
Roksytromycyna
2
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Erytromycyna może być stosowana do oznaczania
wrażliwości na azytromycynę, klarytromycynę i
roksytromycynę.
A
Komentarz
IE
B
19
B
C
18
C
2/B. Indukcyjny mechanizm oporności na klindamycynę może
zostać wykryty wyłącznie w obecności antybiotyku z grupy
markolidów. W metodzie dyfuzyjno-krążkowej (test dwóch
krążków) należy zwracać uwagę na wystąpienie antagonizmu
między klindamycyną i erytromycyną (strefa w kształcie litery
D, spłaszczenie od strony krążka z erytromycyną).
C. Wynik „niewrażliwy” w metodzie dyfuzyjno-krążkowej należy
potwierdzić oznaczeniem MIC.
32
Staphylococcus spp.
Tetracykliny
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Doksycyklina
1
Minocyklina
1
Tetracyklina
Tigecyklina
0,5
1
1
2
0,5
A
2
1
1
1
1
2
0,5
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Komentarz
30
30
15
A
23
A
22
18
A
Komentarz
A
20
A
19
18
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1/A Szczepy gronkowców wrażliwe na tetracyklinę są również
wrażliwe na doksycyklinę i minocyklinę. Niektóre szczepy
gronkowców oporne na tetracyklinę mogą być wrażliwe na
minocyklinę lub/oraz doksycyklinę. Jeśli jest taka potrzeba
należy oznaczyć MIC doksycykliny u izolatów opornych na
tetracyklinę.
2.
Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną dla szczepów wrażliwych występują niezwykle
rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego
izolatu niewrażliwego na tigecyklinę należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku
potwierdzenia wyników, izolat taki przesłać do laboratorium
referencyjnego. Do czasu pojawienia się dowodów
potwierdzających skuteczność kliniczną wobec izolatów, dla
których wartość MIC antybiotyku przekracza ustalone wartości
graniczne dla szczepów wrażliwych, należy je raportować jako
oporne.
33
Staphylococcus spp.
Różne leki
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Chloramfenikol
8
8
Kolistyna
-
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
18
18
-
1
A
Komentarz
A
A
Daptomycyna
1
1
Komentarz
Fosfomycyna iv
32
32
Komentarz
Komentarz
Fosfomycyna forma doustna
-
-
-
-
Kwas fusydowy
1
1
Linezolid
4
4
Metronidazol
-
-
2
10
10
2
24
B
24
B
B.
C
2/C. Wartości graniczne ustalono dla dekolonizacji nosa w
przypadku nosicielstwa S. aureus. W przypadku izolatów
średniowrażliwych dekolonizacja jest początkowo równie
efektywna, jak w przypadku szczepów wrażliwych, ale
często obserwuje się rekolonizację
C
3/C. Wartości graniczne odnoszą się jedynie do
S. saprophyticus
19
19
-
C
18
C
200
30
64
3
100
13
13
0,064
0,5
5
26
23
-
-
-
-
1
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
64
Rifampicyna
Spektinomycyna
3
1. Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną dla szczepów wrażliwych występują niezwykle
rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego
izolatu niewrażliwego na daptomycynę należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w
przypadku potwierdzenia wyników, izolat taki przesłać do
laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia się
dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną wobec
izolatów, dla których wartość MIC antybiotyku przekracza
ustalone wartości graniczne dla szczepów wrażliwych,
należy je raportować jako oporne.
A . Wyłącznie oznaczanie minimalnego stężenia hamującego
(MIC)
A
256
Mupirocyna
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Odczytać strefę zahamowania wzrostu w świetle
przechodzącym (płytka pod światło)
34
Staphylococcus spp.
Różne leki
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
4
(ko-trimoksazol)
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
2
4
5
17
14
2
4
1.25-23.75
17
14
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
4.
Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19. Stężenia
graniczne wyrażono jako stężenie trimetoprimu
Przykłady wyglądu stref zahamowania wzrostu dla Staphylococcus aureus, oznaczanie wrażliwości na penicylinę benzylową
a) Rozmyta krawędź strefy zahamowania wzrostu i średnica strefy ≥26 mm, raportować jako „wrażliwy”.
b) Wyraźna krawędź strefy zahamowania wzrostu i średnica strefy ≥26 mm, raportować jako „oporny”.
35
Enteococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Enterococcus spp.
Wartości graniczne dla
Enterococcus spp. w
zapaleniu wsierdzia
(endocarditis) – patrz
wytyczne krajowe lub
międzynarodowe dotyczące
leczenia zapalenia wsierdzia
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.,
(dla glikopeptydów 24 godz)
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, z oświetleniem światłem
odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania
wzrostu zasadniczego bakterii (wyjątek: glikopeptydy; patrz zdjęcia
pod tabelami)
Kontrola jakości: Enterococcus faecalis ATCC 29212
Penicyliny1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Penicylina benzylowa
Ampicylina
Ampicylina - sulbaktam
2
-
-
4
8
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
-
2
-
10
8
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
4
8
Komentarz
Amoksycylina
4
8
Komentarz
Amoksycylina – kwas
2
klawulanowy
2
Piperacylina
4
3
8
3
Komentarz
Piperacylina – tazobaktam
2
Komentarz
2
Komentarz
Komentarz
2
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1. Enterococcus faecium oporne na penicyliny uznaje się
również za oporne na inne antybiotyki β-laktamowe,
włącznie z karbapenemami.
Komentarz do tłumaczenia polskiego:
W przypadku konieczności zastosowania penicyliny w terapii
należy wykonać oznaczenie lekowrażliwości (metodą
dyfuzyjno-krążkową z użyciem krążka z penicyliną G
10 jednostek lub oznaczenie MIC) i wynik interpretować
zgodnie z rekomendacjami CLSI (MIC wrażliwy ≤8 mg/L,
oporny ≥16 mg/L; metoda dyfuzyjno-krążkowa: wrażliwy
≥15 mm, oporny ≤14 mm)
2
Komentarz
2
Komentarz
A
A
A
2/A. Wrażliwość na ampicylinę, amoksycylinę oraz
piperacylinę w połączeniu lub bez połączenia z
inhibitorem β-laktamazy można przewidywać na
podstawie oznaczenia wrażliwości na ampicylinę.
3.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono
stężenie kwasu klawulanowego na 2 mg/L
A
A
36
Enterococcus spp.
Penicyliny1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Tikarcylina
-
-
-
-
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
Fenoksymetylopenicylina
-
-
-
-
-
-
-
-
Oksacylina
-
-
-
-
Kloksacylina
-
-
-
-
Dikloksacylina
-
-
-
-
Flukloksacylina
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
-
37
Enterococcus spp.
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
4
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
8
-
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
21
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
18
-
38
Enterococcus spp.
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
NA
NA
NA
NA
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
39
Enterococcus spp.
Aminoglikozydy1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
R>
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
R<
1.
2
Komentarz
2
Komentarz
2
Komentarz
Amikacyna
Komentarz
Gentamycyna
(wykrywanie oporności
wysokiego stopnia)
Komentarz
Netylmycyna
Komentarz
2
2
2
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Komentarz
30
Komentarz
Komentarz
Enterococcus spp. są naturalnie oporne na
aminoglikozydy i leki te w monoterapii są nieskuteczne w
leczeniu zakażeń wywołanych przez enterokoki.
Obserwuje się syngergizm działania aminoglikozydów i
antybiotyków β-laktamowych lub glikopeptydów wobec
Enterococcus spp. nie posiadających nabytych
mechanizmów wysokiego stopnia oporności. W związku
z tym oznaczanie wrażliwości na aminoglikozydy jest
wykonywane w celu odróżnienia oporności naturalnej od
nabytej oporności wysokiego stopnia.
A
A
2/A. Wynik negatywny: Izolaty o wartości MIC gentamycyny
≤128 mg/L lub strefie zahamowania wzrostu wokół
krążka ≥8 mm. Izolaty typu dzikiego, o naturalnej
oporności niskiego stopnia na gentamycynę. Należy
oczekiwać synergizmu z penicylinami lub
glikopeptydami, jeśli izolaty są wrażliwe na te leki.
Wynik pozytywny: Izolaty o wartości MIC gentamycyny
>128 mg/L lub strefie zahamowania wzrostu wokół
krążka <8 mm. Izolaty posiadają nabyte mechanizmy
oporności wysokiego stopnia na aminoglikozydy z
wyjątkiem streptomycyny, dla której należy osobno
wykonać oznaczenie wrażliwości (patrz komentarz 3/B)
Nie występuje synergizm działania aminoglikozydów i
penicylin lub glikopeptydów
A
40
Enterococcus spp.
Aminoglikozydy1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
3
Komentarz
2
Komentarz
Streptomycyna
(wykrywanie oporności
wysokiego stopnia)
Komentarz
Tobramycyna
Komentarz
3
2
300
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
B
Komentarz
A
Komentarz
Komentarz
Komentarz
B
3/B. Izolaty o wysokim poziomie oporności na gentamycynę
mogą nie być wysoce oporne na streptomycynę.
Wynik negatywny: Izolaty o wartości MIC
streptomycyny ≤512 mg/L lub strefie zahamowania
wzrostu wokół krążka ≥19 mm. Izolaty typu dzikiego, o
naturalnej oporności niskiego stopnia na streptomycynę.
Należy oczekiwać synergizmu z penicylinami lub
glikopeptydami, jeśli izolaty są wrażliwe na te leki.
Wynik pozytywny: Izolaty o wartości MIC
streptomycyny >512 mg/L lub strefie zahamowania
wzrostu wokół krążka <19 mm. Izolaty posiadają nabyte
mechanizmy oporności wysokiego stopnia na
streptomycynę. Nie występuje synergizm działania
aminoglikozydów z penicylinami lub glikopeptydami.
A
41
Enterococcus spp.
Glikopeptydy
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Teikoplanina
2
2
Telawancyna
IE
IE
Wankomycyna
Makrolidy,
linkosamidy i
streptograminy
4
4
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
16
16
IE
IE
A
12
A
12
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
-
-
-
-
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
1
1
1
4
A
22
A
20
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A. Szczepy Enterococcus spp. wrażliwe na glikopeptydy dają w
metodzie dyfuzyjno-krążkowej ostre krawędzie stref zahamowania
wzrostu. Należy oceniać krawędzie strefy zahamowania wzrostu
oglądając płytkę w świetle przechodzącym (płytka trzymana w
stronę światła). Można podejrzewać występowanie mechanizmu
oporności, jeśli krawędzie strefy są rozmyte lub obserwuje się
wzrost kolonii w obrębie strefy zahamowania wzrostu wokół krążka
(patrz zdjęcia pod tabelami). Nie wolno raportować izolatu jako
wrażliwy przed upływem 24 godz. inkubacji.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Wartości graniczne chinupristyny/dalfopristyny wyłącznie dla
E. faecium.
42
Enterococcus spp.
Tetracykliny
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Linezolid
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
0,25
0,5
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
4
IE
4
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
15
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
18
15
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
IE
19
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1. Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną dla szczepów wrażliwych występują
niezwykle rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane.
Dla każdego izolatu niewrażliwego na tigecyklinę
należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie
lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników,
izolat taki przesłać do laboratorium referencyjnego.
Do czasu pojawienia się dowodów potwierdzających
skuteczność kliniczną wobec izolatów, dla których
wartość MIC antybiotyku przekracza ustalone wartości
graniczne dla szczepów wrażliwych, należy je
raportować jako oporne.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
IE
19
43
Enterococcus spp.
Różne leki
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
2
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
3
(ko-trimoksazol)
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
1
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
-
-
-
100
15
15
21
2.
21
3.
A
64
64
0,03
1
5
50
0,03
1
1.25-23.75
50
A
1/A. Wartości graniczne nitrofurantoiny odnoszą się tylko
do E. faecalis
Aktywność trimpetoprimu wobec Enterococcus spp.
nie jest pewna, stąd populacja szczepów dzikich
klasyfikowana jest jako średniowrażliwa.
Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19.
Wartości graniczne wyrażono jako stężenie
trimetoprimu
Przykłady wyglądu stref zahamowania wzrostu dla Enterococcus spp., oznaczanie wrażliwości na wankomycynę
a) Wyraźna zewnętrzna krawędź strefy zahamowania wzrostu i średnica strefy ≥12 mm. Należy raportować jako „wrażliwy”.
b-d) Rozmyta zewnętrzna krawędź strefy zahamowania wzrostu lub w strefie widoczne kolonie. Należy raportować jako „oporny”, nawet jeśli średnica strefy ≥12 mm.
44
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i
20 mg/L β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, z oświetleniem
światłem odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy
zahamowania wzrostu zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Penicyliny1
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
Penicylina benzylowa
0,25
Ampicylina
Komentarz
Ampicylina- sulbaktam
Amoksycylina
3
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1 jednostka
0,25
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Komentarz
Komentarz
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
S≥
R<
18
18
1
Komentarz
A
Komentarz
1
Komentarz
A
Komentarz
1
Komentarz
A
Komenarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Wrażliwość na antybiotyki β-laktamowe
paciorkowców β-hemolizujących grup A, B, C i G
można przewidywać na podstawie oznaczenia
wrażliwości na penicylinę.
2.
Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają
wartość graniczną dla szczepów wrażliwych
występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas
stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi
wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz
oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku
potwierdzenia wyników, izolat przesłać do
laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia
się dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną
wobec izolatów, dla których wartość MIC antybiotyku
przekracza ustalone wartości graniczne dla
szczepów wrażliwych, należy je raportować jako
oporne.
A
A
3.
Paciorkowce grup A, B, C i G nie wytwarzają
β-laktamaz. Dodatek inhibitora β-laktamaz nie
wpływa na efekt kliniczny.
A
45
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Penicyliny1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
3
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg
A
Komentarz
Komentarz
A
Komentarz
-
-
-
-
-
-
1
Komentarz
Komentarz
1
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
Fenoksymetylopenicylina
1
Komentarz
1
Komentarz
Komentarz
1
-
Komentarz
Komentarz
3
R<
Komentarz
Komentarz
Piperacylina – tazobaktam
S≥
A
1
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
Piperacylina
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
1,4
1,4
A,B
Komentarz
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A
A
A,B
Komentarz
Komentarz
Kometnarz
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
NA
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
NA
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
NA
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
NA
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego
-
-
-
-
4/B. Wartości graniczne fenoksymetylopenicyliny odnoszą
się tylko do Streptococcus spp. grupy A, C i G.
46
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Cefalosporyny1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Komentarz
1
-
Cefaklor
Komentarz
Cefadroksyl
Komentarz
Cefaleksyna
Komentarz
Cefazolina
Komentarz
Cefepim
Cefiksym
1
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Komentarz
1
1
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Komentarz
A
Komentarz
-
A
A
A
A
A
A
Komentarz
Komentarz
Komentarz
Komentarz
Cefoksytyna
NA
NA
NA
NA
Komentarz
1
A
Komentarz
A
1
Komentarz
1
A
Cefpodoksym
Komentarz
Ceftarolina
Komentarz
Komentarz
Komentarz
Komentarz
Ceftazydym
-
-
-
-
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Ceftibuten
Komentarz
Ceftriakson
Komentarz
Cefuroksym iv
Komentarz
Cefuroksym forma doustna
Komentarz
A
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1/A. Wrażliwość na antybiotyki β- laktamowe
paciorkowców grupy A, B, C i G można
przewidywać na podstawie oznaczenia
wrażliwości na penicylinę.
A
Cefotaksym
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A
A
A
A
47
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Karbapenemy1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Doripenem
Komentarz
Ertapenem
Komentarz
Imipenem
Komentarz
Meropenem
Komentarz
Monobaktamy
Aztreonam
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
Komentarz
A
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Wrażliwość na antybiotyki β-laktamowe
paciorkowców grupy A, B, C i G można
przewidywać na podstawie oznaczenia
wrażliwości na penicylinę.
A
A
A
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
48
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Fluorochinolony
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
1
2
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
(badanie przesiewowe)
0.5
NA
1
NA
5
18
NA
NA
NA
10
-
-
Ofloksacyna
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
18
A
15
A
15
NA
12
B
Komentarz
-
-
A
B
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
A. Krążek z norfloksacyną może być używany do badania
przesiewowego w celu wykrycia oporności na fluorochinolony
(Patrz komentarz B).
C. Izolaty sklasyfikowane jako wrażliwe na norfloksacynę mogą być
raportowane jako wrażliwe na lewofloksacynę oraz
moksifloksacynę. Dla izolatów sklasyfikowanych jako
niewrażliwe należy wykonać oznaczenie wrażliwości na
poszczególne leki z tej grupy.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
49
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Glikopeptydy
Teikoplanina
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
2
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
15
A
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
A.
Telawancyna
IE
Wankomycyna
2
1
IE
2
IE
5
A
13
Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe
występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas
stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi wartościami
MIC należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie
lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat
przesłać do laboratorium referencyjnego. Do czasu
pojawienia się dowodów potwierdzających skuteczność
kliniczną wobec izolatów, dla których wartość MIC
antybiotyku przekracza ustalone wartości graniczne dla
szczepów wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
Wartości graniczne strefy zahamowania wzrostu oparto na
dystrybucji wielkości stref dla szczepów dzikich, ponieważ jak
dotąd nie stwierdzono szczepów opornych.
IE
A
13
50
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
0,5
0,25
A
0,25
1
0,5
0,25
0,5
1
0,5
A
0,5
1
1
0,5
0,5
-
-
Azytromycyna
0,25
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
2
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
Komentarz
1
15
15
2
A
Komentarz
A
Komentarz
A
21
A
Komentarz
20
B
17
A
Komentarz
A
18
A
Komentarz
17
B
17
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Erytromycyna może być stosowana do oznaczania
wrażliwości na azytromycynę, klarytromycynę i
roksytromycynę.
A
2/B. Indukcyjny mechanizm oporności na klindamycynę może
zostać wykryty wyłącznie w obecności antybiotyku z grupy
makrolidów. W metodzie dyfuzyjno-krążkowej (test dwóch
krążków) należy zwracać uwagę na występowanie
antagonizmu między klindamycyną i erytromycyną (strefa w
kształcie litery D, spłaszczenie od strony krążka z
erytromycyną).
51
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Tetracykliny
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Doksycyklina
1
Minocyklina
0,5
1
Tetracyklina
1
1
Tigecyklina
0,25
A
2
1
2
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Komentarz
1
30
23
2
1
30
0,5
15
A
Komentarz
A
20
23
A
20
19
16
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Szczepy wrażliwe na tetracyklinę są również wrażliwe na
doksycyklinę i minocyklinę. Niektóre szczepy paciorkowców
oporne na tetracyklinę mogą być wrażliwe na minocyklinę
lub/oraz doksycyklinę. Jeśli jest taka potrzeba należy
oznaczyć MIC doksycykliny u izolatów opornych na
tetracyklinę.
A
A
2.
Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną dla szczepów wrażliwych występują niezwykle
rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego
izolatu niewrażliwego na tigecyklinę należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku
potwierdzenia wyników, izolat taki przesłać do laboratorium
referencyjnego. Do czasu pojawienia się dowodów
potwierdzających skuteczność kliniczną wobec izolatów, dla
których wartość MIC antybiotyku przekracza ustalone
wartości graniczne dla szczepów wrażliwych, należy je
raportować jako oporne.
52
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
8
1
1
8
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
21
A
Komentarz
21
A
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
A.
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Linezolid
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
2
(ko-trimoksazol)
IE
2
2
64
IE
4
2
64
0,06
3
2
0,5
3
2
5
1
2
1.25-23.75
10
100
Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną dla szczepów wrażliwych występują niezwykle rzadko
lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu
niewrażliwego na daptomycynę należy powtórzyć identyfikację
oraz oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia
wyników, izolat taki przesłać do laboratorium referencyjnego.
Do czasu pojawienia się dowodów potwierdzających
skuteczność kliniczną wobec izolatów, dla których wartość MIC
antybiotyku przekracza ustalone wartości graniczne dla
szczepów wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
Wyłącznie oznaczanie MIC
IE
19
B
15
IE
16
B
15
21
IP
15
IP
3.
Wartości graniczne trimetoprimu odnoszą się wyłącznie do
S. agalactiae (paciorkowiec grupy B)
18
15
4.
Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19. Wartości
graniczne wyrażono jako stężenie trimetoprimu
2/B. Wartości graniczne nitrofurantoiny odnoszą się wyłącznie do
S. agalactiae (paciorkowiec grupy B)
53
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i
20 mg/L β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda z hodowli na
podłożu agarowym z krwią lub 1,0 McFarlanda z hodowli na
podłożu czekoladowym
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, z oświetleniem
światłem odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy
zahamowania wzrostu zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Penicyliny1
Penicylina benzylowa
(zakażenia inne niż
zapalenie opon mózgowordzeniowych)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1,2
0,06
1,2
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
A
Komentarz
A
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne penicylin innych niż penicylina
benzylowa odnoszą się jedynie do izolatów z zakażeń
innych niż zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
2. Izolaty całkowicie wrażliwe na penicylinę benzylową
(MIC ≤0,06 mg/L oraz/lub wrażliwe w teście
przesiewowym z krążkiem z oksacyliną, patrz
komentarz C) mogą być raportowane jako wrażliwe na
antybiotyki beta-laktamowe, dla których ustalono
wartości graniczne, włączając antybiotyki, dla których
interpretację wyniku podano w komentarzach.
2. W zapaleniu płuc, przy zastosowaniu dawki 1,2 g x 4
(2 000 000 j.m. x 4 ) za wrażliwe na penicylinę
benzylową należy uznać izolaty, dla których wartość
MIC wynosi ≤0,5 mg/L.
W zapaleniu płuc, przy zastosowaniu dawki 2,4 g x 4
(4 000 000 j.m. x 4) lub 1,2 g x 6 (2 000 000 j.m. x 6),
za wrażliwe na penicylinę benzylową należy uznać
izolaty, dla których wartość MIC wynosi ≤1,0 mg/L.
W zapaleniu płuc, przy zastosowaniu dawki 2,4 g x 6
(4 000 000 j.m. x 6), za wrażliwe na penicylinę
benzylową należy uznać izolaty, dla których wartość
MIC wynosi ≤2,0 mg/L.
A. Badanie przesiewowe z użyciem krążka z oksacyliną
1 µg, umożliwiające wykrycie oporności na antybiotyki
β-laktamowe, patrz komentarz C.
54
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Streptococcus pneumoniae
Penicyliny1
Penicylina benzylowa
(zapalenie opon mózgowordzeniowych
Ampicylina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
0,06
1
1
Komentarz
1, 3
Komentarz
1, 3
Komentarz
1, 3
Komentarz
1, 3
Komentarz
Amoksycylina
Komentarz
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
Piperacylina
Komentarz
Piperacylina – tazobaktam
Komentarz
Komentarz
A
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
1, 3
Komentarz
1, 3
Komentarz
1, 3
Komentarz
1, 3
Komentarz
1, 3
Komentarz
A,B
A,B
A,B
A,B
-
-
-
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
-
-
-
-
1
A
1
Komentarz
Komentarz
Oksacylina
(badanie przesiewowe)
NA
NA
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
-
1
C
oznaczania MIC ampicyliny
3. Wrażliwość wnioskowana na podstawie wyniku
oznaczania MIC ampicyliny
A,B
-
Komentarz
B. Wrażliwość wnioskowana na podstawie wyniku
A,B
Tikarcylina
Fenoksymetylopenicylina
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
Komentarz
A,B
Komentarz
1, 3
Komentarz
R<
Komentarz
2
Ampicylina- sulbaktam
S≥
A
0,06
0,5
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
A
Komentarz
C
20
Komentarz
-
-
-
-
-
-
C. Interpretacja wyniku badania przesiewowego z
użyciem krążka z oksacyliną 1 µg, patrz tabela
uzupełniająca na końcu rozdziału.
Dla szczepów niewrażliwych w badaniu
przesiewowym należy zawsze oznaczyć MIC
penicyliny benzylowej
55
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Streptococcus pneumoniae
Cefalosporyny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
50
28
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
0,03
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
Komentarz
Komentarz
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
1
0,5
NA
0,25
0,25
1
0,5
0,5
0,25
2
NA
0,5
0,25
2
1
0,5
A
Komentarz
NA
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
NA
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A
A
1. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają
wartość graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako
wrażliwe występują niezwykle rzadko lub nie były
dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z
wyższymi wartościami MIC należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w
przypadku potwierdzenia wyników, izolat przesłać do
laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia się
dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną
wobec izolatów, dla których wartość MIC antybiotyku
przekracza ustalone wartości graniczne dla szczepów
wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
A. Badanie przesiewowe z użyciem krążka z oksacyliną
1 µg. Interpretacja wyniku, patrz tabela
uzupełniająca na końcu rozdziału.
56
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Streptococcus pneumoniae
Karbapenemy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Doripenem
1
1
Ertapenem
1
0,5
Imipenem
1
Meropenem
(zakażenia inne niż
zapalenie opon mózgowo3
rdzeniowych)
Meropenem
(zapalenie opon mózgowo3
rdzeniowych)
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
1
Komentarz
0,5
Komentarz
2
2
2
Komentarz
2
2
Komentarz
0,25
1
2
A,B
Komentarz
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1. Nie stosować do leczenia zapalenia opon mózgowordzeniowych (meropenem jest jedynym
karbapenemem stosowanym w terapii zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych).
2. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają
wartość graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako
wrażliwe występują niezwykle rzadko lub nie były
dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z
wyższymi wartościami MIC należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i
w przypadku potwierdzenia wyników, izolat przesłać
do laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia
się dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną
wobec izolatów, dla których wartość MIC antybiotyku
przekracza ustalone wartości graniczne dla szczepów
wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
A. Badanie przesiewowe z użyciem krążka z oksacyliną
1 µg. Interpretacja wyniku, patrz tabela
uzupełniająca na końcu rozdziału.
A
A
A
A,B
Komentarz
3. Meropenem jest jedynym karbapenemem
stosowanym w leczeniu zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych.
B. Oznaczyć MIC meropenemu w przypadku
stosowania w terapii zapalenia opon mózgowordzeniowych
57
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Streptococcus pneumoniae
Monobaktamy
Aztreonam
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Fluorochinolony
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
1
0,12
2
5
50
Lewofloksacyna
2
2
2
5
17
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
(badanie przesiewowe)
0,5
NA
0,5
NA
5
22
NA
NA
NA
10
12
0,12
4
5
50
Ciprofloksacyna
3
Ofloksacyna
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
16
A
A
17
A
22
NA
B
Komentarz
A
13
1. Dzikie szczepy S. pneumoniae nie są uznawane za wrażliwe na
ciprofloksacynę i z tego względu są klasyfikowane jako
średniowrażliwe.
A. Krążek z norfloksacyną może być używany w badaniu
przesiewowym w celu wykrycia oporności na fluorochinolony.
Patrz komentarz B.
2. Wartości graniczne lewofloksacyny odnoszą się do terapii
wysokimi dawkami leku.
A
A
B
A
B. Izolaty sklasyfikowane jako wrażliwe na norfloksacynę można
raportować jako wrażliwe na lewofloksacynę oraz moksifloksacynę
i jako średniowrażliwe na ciprofloksacynę oraz ofloksacynę. Dla
izolatów sklasyfikowanych w teście przesiewowym jako
niewrażliwe należy wykonać oznaczenie wrażliwości na
poszczególne leki z tej grupy.
3. Dzikie szczepy S. pneumoniae nie są uznawane za wrażliwe na
ofloksacynę i z tego względu są klasyfikowane jako
średniowrażliwe.
58
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Streptococcus pneumoniae
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Glikopeptydy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
Teikoplanina
2
1
2
Telawancyna
IE
IE
Wankomycyna
1
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
2
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
5
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
A
A
17
17
IE
IE
A
16
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe
występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas
stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi wartościami MIC
należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie
lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat
przesłać do laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia
się dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną wobec
izolatów, dla których wartość MIC antybiotyku przekracza
ustalone wartości graniczne dla szczepów wrażliwych, należy
je raportować jako oporne.
A. Wartości graniczne strefy zahamowania wzrostu oparto na
dystrybucji wartości dla szczepów dzikich, ponieważ
dotychczas nie stwierdzono szczepów opornych.
A
16
59
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Streptococcus pneumoniae
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Makrolidy,
linkozamidy
i streptograminy
1
0,5
0,25
1
0,25
1
0,5
0,25
1
0,5
1
0,5
1
1
0,5
Klindamycyna
0.5
0.5
Chinupristyna/dalfopristyna
-
-
Azytromycyna
0,25
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
2
Tetracykliny
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
1
0,5
1
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Komentarz
1
15
Komentarz
A
22
A
Komentarz
23
2
19
19
-
-
15
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
Komentarz
A
A
Komentarz
A
19
A
Komentarz
20
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Erytromycyna może być stosowana do oznaczania
wrażliwości na azytromycynę, klarytromycynę i
roksytromycynę.
A
B
B
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
2/B. Indukcyjny mechanizm oporności na klindamycynę
może zostać wykryty wyłącznie w obecności
antybiotyku z grupy makrolidów. W metodzie
dyfuzyjno-krążkowej (test dwóch krążków) należy
zwracać uwagę na występowanie antagonizmu między
klindamycyną i erytromycyną (strefa w kształcie litery
D, spłaszczenie od strony krążka z erytromycyną).
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Szczepy wrażliwe na tetracyklinę są również wrażliwe na
doksycyklinę i minocyklinę. Niektóre szczepy gronkowców oporne
na tetracyklinę mogą być wrażliwe na minocyklinę lub/oraz
doksycyklinę. Jeśli jest taka potrzeba należy oznaczyć MIC
doksycykliny u izolatów opornych na tetracyklinę.
1
2
1
1
1
2
IE
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
30
30
Komentarz
A
24
A
25
IE
A
Komentarz
A
21
A
22
IE
60
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Streptococcus pneumoniae
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Linezolid
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
1
(ko-trimoksazol)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
8
IE
IE
2
-
8
IE
IE
4
-
30
0,06
-
0,5
-
1
2
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
21
IE
IE
22
-
21
IE
IE
19
-
5
22
-
17
-
1.25-23.75
18
15
10
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych stref zahamowania
wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku
1:19. Stężenia graniczne wyrażono jako
stężenie trimetoprimu
61
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Streptococcus pneumoniae
Wykrywanie oporności na antybiotyki beta-laktamowe u S. pneumoniae
Tabela uzupełniająca
Krążek z oksacyliną 1 µg
Średnica strefy
zahamowania wzrostu
Antybiotyki
≥ 20 mm
Wszystkie antybiotyki beta-laktamowe, dla których
zaproponowano wartości graniczne, włączając
antybiotyki, dla których interpretację wyniku
podano w komentarzach
Raportować „wrażliwy”, bez względu na postać kliniczną zakażenia
Penicylina benzylowa (zapalenie opon mózgowordzeniowych) i fenoksymetylopenicylina
(wszystkie postacie kliniczne zakażenia)
Raportować „oporny”
Penicylina benzylowa (wszystkie zakażenia z
wyjątkiem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
Oznaczyć MIC i i wynik interpretować zgodnie z klinicznymi wartościami granicznymi
Dodatkowe badania i/lub interpretacja
Średnica zahamowania wzrostu wokół krążka z oksacyliną ≥8 mm: raportować
„wrażliwy”
< 20* mm
Ampicylina i amoksycylina (bez lub z inhibitorami
β-laktamaz), cefepim, cefotaksym i ceftriakson
Pozostałe antybiotyki beta-laktamowe
Średnica zahamowania wzrostu wokół krążka z oksacyliną <8 mm: oznaczyć MIC
antybiotyku beta-laktamowego planowanego do terapii, ale dla ampicyliny,
amoksycyliny i piperacyliny (bez lubi z inhibitorami β-laktamaz) wnioskować o
wrażliwości na podstawie wyniku oznaczania MIC ampicyliny.
Oznaczyć MIC antybiotyku planowanego do terapii i wynik interpretować zgodnie z
odpowiednimi wartościami granicznymi.
*Oksacylina 1 µg < 20 mm: Należy zawsze oznaczyć MIC penicyliny benzylowej, ale nie powinno się opóźniać raportowania wyniku
interpretowanego zgodnie z wyżej wymienionymi zaleceniami
62
Streptococcus spp. grupa viridans
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Streptococcus sp. grupa viridans
Wartości graniczne dla
Streptococcus spp. grupa
viridans w zapaleniu
wsierdzia (endocarditis)
– patrz wytyczne krajowe
lub międzynarodowe
dotyczące leczenia
zapalenia wsierdzia
Penicyliny
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20
mg/L β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, z oświetleniem
światłem odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy
zahamowania wzrostu zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Penicylina benzylowa
0,25
2
1 jednostka
18
Penicylina benzylowa
(badanie przesiewowe)
NA
NA
1 jednostka
18
Ampicylina
0,5
2
21
2
1
1
12
A
A
Komentarz
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
Komentarz
Komentarz
Komentarz
Amoksycylina
0,5
2
Komentarz
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
Komentarz
1
Komentarz
A.
Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka może być
stosowany w badaniu przesiewowym w celu wykrycia
oporności na antybiotyki β-laktamowe u
Streptococcus spp. grupy viridans. Izolaty
klasyfikowane jako wrażliwe należy raportować jako
wrażliwe na antybiotyki β-laktamowe, dla których
ustalono wartości graniczne, włączając antybiotyki, dla
których interpretację wyniku podano w komentarzach.
Dla izolatów klasyfikowanych jako niewrażliwe należy
oznaczyć wrażliwość na poszczególne antybiotyki.
15
A,B
Ampicylina- sulbaktam
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
.
Komentarz
A,B
A,B
1/B Dla izolatów wrażliwych na penicylinę benzylową,
wrażliwość wnioskowana na podstawie wyniku
oznaczania wrażliwości na penicylinę benzylową lub
ampicylinę. Dla izolatów opornych na penicylinę
benzylową, wrażliwość wnioskowana na podstawie
wyniku oznaczania wrażliwości na ampicylinę.
A,B
63
Streptococcus spp. grupa viridans
Penicyliny
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
Komentarz
Komentarz
1
Komentarz
IE
IE
IE
IE
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
IE
IE
IE
IE
Fenoksymetylopenicylina
IE
IE
IE
IE
Oksacylina
-
-
-
-
Kloksacylina
-
-
-
-
Dikloksacylina
-
-
-
-
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
-
-
-
-
Komentarz
Piperacylina –
tazobaktam
Tikarcylina
1
Komentarz
1
Komentarz
A,B
1
Piperacylina
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A,B
64
Streptococcus spp. grupa viridans
Cefalosporyny1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
0,5
0,5
0,5
0,5
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
0,5
NA
0,5
0,5
-
0,5
NA
0,5
0,5
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
30
5
30
30
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
IP
A
25
IP
A
25
A
23
NA
A
27
A
26
-
A
23
NA
A
27
A
26
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych stref zahamowania wzrostu
w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A. Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka
może być stosowany w badaniu
przesiewowym w celu wykrycia oporności na
antybiotyki β-laktamowe u Streptococcus
spp. grupy viridans; patrz komentarz A w
tabeli „Penicyliny”
65
Streptococcus spp. grupa viridans
Karbapenemy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Doripenem
1
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
0,5
1
2
1
2
Monobaktamy
Aztreonam
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
1
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Komentarz
0,5
2
2
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
1. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną
pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe występują niezwykle
rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z
wyższymi wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz
oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników,
izolat przesłać do laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia
się dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną wobec izolatów,
dla których wartość MIC antybiotyku przekracza ustalone wartości
graniczne dla szczepów wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
A. Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka może być stosowany w
badaniu przesiewowym w celu wykrycia oporności na antybiotyki βlaktamowe u Streptococcus spp. grupy viridans; patrz komentarz A w
tabeli „Penicyliny”
A
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
66
Streptococcus spp. grupa viridans
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
NA
NA
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
NA
NA
-
-
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych stref zahamowania wzrostu
w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych stref zahamowania wzrostu
w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
67
Streptococcus spp. grupa viridans
Glikopeptydy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
R>
1
Teikoplanina
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
2
A
30
2
Wartość
graniczna strefy
zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
16
16
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania
wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
A.
Telawancyna
IE
IE
Wankomycyna
2
1
2
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
IE
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Klindamycyna
0,5
0,5
Chinupristyna/
dalfopristyna
IE
IE
1
IE
A
5
A
15
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
15
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
IE
IE
IE
IE
IE
2
Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną pozwalającą
sklasyfikować je jako wrażliwe występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas
stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi wartościami MIC należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników,
izolat przesłać do laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia się dowodów
potwierdzających skuteczność kliniczną wobec izolatów, dla których wartość MIC
antybiotyku przekracza ustalone wartości graniczne dla szczepów wrażliwych,
należy je raportować jako oporne.
Wartości graniczne strefy zahamowania wzrostu oparto na dystrybucji wartości dla
szczepów dzikich, ponieważ dotychczas nie stwierdzono szczepów opornych.
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
IE
IE
IE
IE
A
19
19
IE
IE
1/A
Indukcyjny mechanizm oporności na klindamycynę może zostać wykryty
wyłącznie w obecności antybiotyku z grupy markolidów. W metodzie
dyfuzyjno-krążkowej (test dwóch krążków) należy zwracać uwagę na
występowanie antagonizmu między klindamycyną i erytromycyną (strefa w
kształcie litery D, spłaszczenie od strony krążka z erytromycyną).
68
Streptococcus spp. grupa viridans
Tetracykliny
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Linezolid
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol (ko-trimoksazol)
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
IE
IE
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
69
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Haemophilus influenzae
Haemophilus influenzae
Wartości graniczne EUCAST opracowano jedynie dla
H. influenzae. Dane kliniczne dla pozostałych gatunków
z rodzaju Haemophilus są niewystarczające.
Dystrybucja wartości MIC dla H. parainfluenzae jest
podobna do obserwowanej u H. influenzae. W związku z
brakiem wartości granicznych dla H. parainfluenzae, do
interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości
izolatów tego gatunku można stosować wartości
graniczne opracowane dla H. influenzae.
Penicyliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Penicylina benzylowa
Penicylina benzylowa
(badanie przesiewowe)
IE
NA
Ampicylina
1
Ampicylina- sulbaktam
1
1,2,3
1
1
Amoksycylina
2
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
2
1,4
IE
NA
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20 mg/L
β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, z oświetleniem światłem
odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu
zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Haemophilus influenzae NCTC 8468
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1 jednostka
IE
A
12
1
2
16
1,2,3
10-10
1
1
1
2
1,4
2
IE
A
Komentarz
A
A
16
A,B
Komentarz
A,C
Komentarz
Komentarz
Komentarz
2-1
A
15
A,B
A,C
A
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarz do tłumaczenia polskiego: U szczepów
niewrażliwych na ampicylinę konieczne jest oznaczanie
wytwarzania β-laktamaz krążkiem z nitrocefiną (test cefinazowy).
Produkcja β-laktamazy u szczepu niewrażliwego na ampicylinę
nie wyklucza obecności mechanizmu BLPACR.
A.
Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka może być
używany w badaniach przesiewowych, ale nie do
rozróżnienia pomiędzy szczepami wytwarzającymi βlaktamazę, a izolatami ze zmienionymi białkami PBP.
Interpretację wyniku badania przesiewowego z użyciem
krążka z penicyliną benzylową 1 jednostka zawarto w
tabeli uzupełniającej na końcu rozdziału.
1. Wartości graniczne odnoszą się do leku podawanego
dożylnie. Dla penicylin bez inhibitora β-laktamaz wartości
graniczne mają zastosowanie jedynie do szczepów
niewytwarzających β-laktamazy. Szczepy wytwarzające
β-laktamazę należy raportować jako oporne na penicyliny
bez dodatku inhibitora β-laktamaz.
2. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
sulbaktamu na 4 mg/L
3/B. Wrażliwość przewidywana na podstawie oznaczania
wrażliwości na amoksycylinę - kwas klawulanowy
C. Wrażliwość przewidywana na podstawie oznaczania
wrażliwości na ampicylinę
4. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
kwasu klawulanowego na 2 mg/L
70
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Haemophilus influenzae
Penicyliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1,5
Komentarz
1,3
Komentarz
Piperacylina
Komentarz
Piperacylina-tazobaktam
Komentarz
1,5
1,3
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A,D
Komentarz
A
Komentarz
A,,D
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
5/D. Wrażliwość przewidywana na podstawie oznaczania
wrażliwości na ampicylinę lub amoksycylinę.
A
Komentarz
Komentarz
Tikarcylina
IE
IE
IE
IE
Tikarcylina-kwas
klawulanowy
IE
IE
IE
IE
Fenoksymetylopenicylina
IE
IE
IE
IE
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
-
-
-
-
71
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Haemophilus influenzae
Cefalosporyny
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
Cefaklor
0,5
0,5
Komentarz
Komentarz
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
2
0,25
0,25
B
27
B
27
30
1/A Wartości graniczne MIC wskazują na oporność wszystkich
izolatów H. influenzae na cefaklor.
2.
B.
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
2
0,12
2
0,12
NA
2
0,25
0,03
2
1
2
0,12
1
0,12
0,12
0,12
NA
0,5
0,03
1
0,12
2
1
5
5
10
30
30
30
30
B
25
B
26
NA
B
26
IP
B
25
B
30
B
26
50
Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe
występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas
stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi wartościami MIC
należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie
lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat
przesłać do laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia
się dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną wobec
izolatów, dla których wartość MIC antybiotyku przekracza
ustalone wartości graniczne dla szczepów wrażliwych, należy
je raportować jako oporne.
Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka może być używany
do badania przesiewowego w celu wykrycia oporności na
antybiotyki beta-laktamowe; patrz tabela uzupełniająca na
końcu rozdziału.
B
25
B
26
NA
B
23
IP
B
25
B
30
B
25
26
72
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Haemophilus influenzae
Karbapenemy
Doripenem
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
1
Ertapenem
1
Imipenem
3
Meropenem
(zakażenia inne niż zapalenie opon
3
mózgowo-rdzeniowych)
3
Meropenem
(zapalenie opon mózgowordzeniowych)
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
20
A
20
A
20
A
20
1
10
20
0,5
2
2
2
2
0,5
2
2
10
10
10
20
A
20
A
20
0,25
1
2
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A
1. Nie stosować do leczenia zapalenia opon mózgowordzeniowych (meropenem jest jedynym karbapenemem
stosowanym w terapii zapalenia opon mózgowordzeniowych).
2. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe
występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas
stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi
wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz
oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku
potwierdzenia wyników, izolat przesłać do laboratorium
referencyjnego. Do czasu pojawienia się dowodów
potwierdzających skuteczność kliniczną wobec izolatów,
dla których wartość MIC antybiotyku przekracza
ustalone wartości graniczne dla szczepów wrażliwych,
należy je raportować jako oporne.
A. Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka może być
używany do badania przesiewowego w celu wykrycia
oporności na antybiotyki beta-laktamowe; patrz tabela
uzupełniająca na końcu rozdziału.
A
B
Komentarz
3. Meropenem jest jedynym karbapenemem stosowanym
w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
B
Komentarz
B. W przypadku stosowania w zapaleniu opon mózgowordzeniowych należy oznaczyć MIC meropenemu.
73
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Haemophilus influenzae
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony1,2
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
IE
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
IE
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
Ciprofloksacyna
0,5
2
0,5
5
26
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
1
2
0,5
NA
2
1
0,5
NA
5
5
30
26
A
25
B
23
26
A
25
B
Komentarz
Norfloksacyna
Ofloksacyna
2
0,5
0,5
5
A
23
A
23
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
26
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Może występować oporność niskiego stopnia na fluorochinolony (MIC
ciprofloksacyny 0.12-0.5 mg/L), niemniej brak jest dowodów
wskazujących, że ma ona istotne znaczenie kliniczne w zakażeniach
układu oddechowego wywoływanych przez H. influenzae.
2. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną
pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe występują niezwykle rzadko
lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi
wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie
lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat przesłać do
laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia się dowodów
potwierdzających skuteczność kliniczną wobec izolatów, dla których
wartość MIC antybiotyku przekracza ustalone wartości graniczne dla
szczepów wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
A. Krążek z kwasem nalidyksowym może być stosowany w badaniach
przesiewowych w celu oznaczenia oporności na fluorochinolony, patrz
komentarz B
A
B. Izolaty klasyfikowane jako wrażliwe na kwas nalidyksowy mogą być
raportowane jako wrażliwe na lewofloksacynę, ciprofloksacynę,
moksifloksacynę i ofloksacynę. Izolaty klasyfikowane jako niewrażliwe
na kwas nalidyksowy mogą wykazywać oporność na fluorochinolony i
wówczas należy oznaczyć wrażliwość na lek wybrany do terapii.
74
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Haemophilus influenzae
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Glikopeptydy
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
IE
IE
IE
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych stref zahamowania wzrostu
w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
IE
IE
IE
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
S≥
R<
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych stref zahamowania wzrostu
w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
75
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Haemophilus influenzae
Makrolidy1,
linkozamidy
i streptograminy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
2
Azytromycyna
0,12
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
1
0,5
2
1
0,12
32
16
2
16
8
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
-
-
Tetracykliny
2
4
1
2
1
2
1
2
IE
1
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
1
1
1
IE
15
15
Zawartość
antybiotyk
u
w krążku
(µg)
1
1
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
Komentarz
Komentarz
50
A
Komentarz
50
A
Komentarz
10
A
Komentarz
12
-
-
Komentarz
2
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Doksycyklina
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
Komentarz
30
30
A
A
24
A
25
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Obserwuje się słabą zależność między wartościami MIC
makrolidów, a efektem terapeutycznym w leczeniu zakażeń
wywoływanych przez H. influenzae. Dlatego też wartości
graniczne makrolidów i podobnych antybiotyków ustalono na
poziomie wartości klasyfikujących dzikie szczepy H. influenzae do
kategorii średniowrażliwe.
2/A Erytromycyna może być stosowana do oznaczania wrażliwości na
azytromycynę, klarytromycynę i roksytromycynę.
A
Komentarz
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1/A Izolaty wrażliwe na tetracyklinę są również wrażliwe na
doksycyklinę i minocyklinę, niemniej niektóre szczepy oporne na
tetracyklinę mogą wykazywać wrażliwość na minocyklinę lub/oraz
doksycyklinę. Dla szczepów opornych na tetracyklinę należy
oznaczyć MIC doksycykliny, jeśli zachodzi potrzeba oznaczenia
wrażliwości na ten antybiotyk.
21
A
22
IE
76
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Haemophilus influenzae
Różne leki
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Chloramfenikol
2
2
Kolistyna
-
Daptomycyna
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
28
28
-
-
-
-
-
-
-
Fosfomycyna iv
IE
IE
IE
IE
Fosfomycyna forma doustna
-
-
-
-
Kwas fusydowy
-
-
-
-
Linezolid
-
-
-
-
Metronidazol
-
-
-
-
Mupirocyna
-
-
-
-
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna (wyłącznie do
profilaktyki)
Spektinomycyna
-
-
-
-
1
1
18
18
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
1
23
20
Trimetoprim
(wyłącznie niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
1
(ko- trimoksazol)
5
1.25-23.75
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1. Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19.
Stężenia graniczne wyrażono jako stężenie
trimetoprimu.
77
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Haemophilus influenzae
Wykrywanie oporności na antybiotyki beta-laktamowe u H. influenzae
Tabela uzupełniająca
Krążek z penicyliną
benzylową 1 jednostka
Średnica strefy
zahamowania wzrostu
≥12 mm
Wykrywanie β-laktamazy
Dodatkowe badania i/lub interpretacja
Nie oznaczać
Raportować wrażliwość na wszystkie antybiotyki beta-laktamowe, dla których
zaproponowano wartości granicze, włączając antybiotyki, dla których interpretację wyniku
podano w komentarzach.
Wynik testu negatywny
Oznaczyć wrażliwość na antybiotyk beta-laktamowy planowany do terapii
Raportować oporność na ampicylinę, amoksycylinę i piperacylinę
< 12 mm
Wynik testu dodatni
Dla pozostałych antybiotyków beta-laktamowych oznaczyć wrażliwość na antybiotyk betalaktamowy planowany do terapii.
78
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Moraxella catarrhalis
Moraxella catarrhalis
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20 mg/L
β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, z oświetleniem światłem
odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu
zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Haemophilus influenzae NCTC 8468
Penicyliny
Penicylina benzylowa
Ampicylina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
-
2,3
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
-
-
2,3
Ampicylina- sulbaktam
1
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
4
1
4
1
Piperacylina
Piperacylina –
tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
3
Komentarz
1
Fenoksymetylopenicylina
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
A
1.
A
Komentarz
Komentarz
19
19
3
Komentarz
1
A
Komentarz
A
Komentarz
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
-
-
-
-
1
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1
2-1
Większość szczepów M. catarrhalis wytwarza β-laktamazy,
choć jest to proces powolny i może skutkować słabymi
wynikami dodatnimi w testach in vitro. Szczepy wytwarzające
β-laktamazy należy raportować jako oporne na penicyliny i
aminopenicyliny bez dodatku inhibitora β-laktamaz.
2. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
sulbaktamu na 4 mg/L
3/A Wrażliwość przewidywana na podstawie oznaczania
wrażliwości na połączenie amoksycyliny i kwasu
klawulanowego
4.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
kwasu klawulanowego na 2 mg/L
79
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Moraxella catarrhalis
Penicyliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
-
-
-
-
Cefalosporyny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Cefaklor
0,12
1
0,12
Komentarz
Komentarz
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
4
0,5
1
NA
IP
IE
1
4
0,12
4
1
2
NA
IP
IE
2
8
4
20
21
20
NA
IP
IE
24
21
50
20
18
17
NA
IP
IE
21
18
21
30
5
5
10
30
30
30
A
1/A Wartości graniczne MIC wskazują na oporność wszystkich
izolatów M. catarrhalis na cefaklor.
80
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Moraxella catarrhalis
Karbapenemy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Doripenem
1
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
0,5
1
2
1
2
Monobaktamy
Aztreonam
1
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
1
10
30
30
0,5
2
2
10
10
10
29
29
33
29
29
33
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe
występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas
stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi wartościami MIC
należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości
i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat przesłać do
laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia się
dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną wobec
izolatów, dla których wartość MIC antybiotyku przekracza
ustalone wartości graniczne dla szczepów wrażliwych, należy
je raportować jako oporne.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
81
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Moraxella catarrhalis
Fluorochinolony
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
A
Ciprofloksacyna
0,5
0,5
5
23
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
1
0,5
NA
1
0,5
NA
5
5
30
23
A
23
A
23
23
A
23
B
Komentarz
Norfloksacyna
Ofloksacyna
0,5
0,5
5
A
25
A
25
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
23
A. Krążek z kwasem nalidyksowym może być stosowany w
badaniach przesiewowych w celu oznaczenia oporności na
fluorochinolony; patrz komentarz B
A
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
IE
IE
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
B. Izolaty klasyfikowane jako wrażlwe na kwas nalidyksowy mogą
być raportowane jako wrażliwe na lewofloksacynę,
ciprofloksacynę, moksifloksacynę i ofloksacynę. Izolaty
klasyfikowane jako niewrażliwe na kwas nalidyksowy mogą
wykazywać oporność na fluorochinolony i wówczas należy
oznaczyć wrażliwość na lek wybrany do terapii.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
IE
IE
IE
82
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Moraxella catarrhalis
Glikopeptydy
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy,
linkozamidy
i streptograminy
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
0,5
0,25
1
0,5
Erytromycyna
0,25
0,5
Roksytromycyna
0,5
1
Telitromycyna
0,25
0,5
Klindamycyna
-
Chinupristyna/dalfopristyna
-
Azytromycyna
0,25
Klarytromycyna
1
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
Komentarz
1
Komentarz
15
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
Komentarz
A
Komentarz
A
A
1/A Erytromycynę można stosować do oznaczania
wrażliwości na azytromycynę, klarytromycynę i
roksytromycynę.
A
A
23
20
A
A
Komentarz
Komentarz
23
20
-
-
-
-
-
-
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjnokrążkowej
83
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Moraxella catarrhalis
Tetracykliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
2
1
1
2
1
30
25
Tetracyklina
1
2
30
Tigecyklina
IE
IE
Doksycyklina
1
Minocyklina
1
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
Komentarz
A
Komentarz
A
22
A
28
A
25
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjnokrążkowej
1/A Izolaty wrażliwe na tetracyklinę są również wrażliwe na
doksycyklinę i minocyklinę, niemniej niektóre szczepy
oporne na tetracyklinę mogą wykazywać wrażliwość na
minocyklinę lub/oraz doksycyklinę. Dla szczepów
opornych na tetracyklinę należy oznaczyć MIC
doksycykliny, jeśli zachodzi potrzeba oznaczenia
wrażliwości na ten antybiotyk.
A
84
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Moraxella catarrhalis
Różne leki
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Chloramfenikol
2
2
Kolistyna
-
Daptomycyna
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
A
30
30
-
-
-
-
-
-
-
Fosfomycyna iv
IE
IE
IE
IE
Fosfomycyna – forma doustna
-
-
-
-
Kwas fusydowy
-
-
-
-
Linezolid
-
-
-
-
Metronidazol
-
-
-
-
Mupirocyna
-
-
-
-
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna
-
-
-
-
Spektinomycyna
-
-
-
-
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
-
-
Trimetoprim – sulfametoksazol
1
(ko-trimoksazol)
0,5
1
18
15
1.25-23.75
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Wartość graniczna odnosi się do miejscowego użycia
chloramfenikolu
1.
Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19. Wartości
graniczne wyrażono jako stężenie trimetoprimu
85
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria gonorrhoeae
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości Neisseria gonorrhoeae
metodą dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody
oznaczania MIC. W przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać
zgodnie z instrukcją producenta testu.
Penicyliny1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
1. Zawsze oznaczać wytwarzanie β-laktamazy. Szczepy wytwarzające β-laktamazę należy
raportować jako oporne na penicylinę benzylową, ampicylinę i amoksycylinę. Wrażliwość izolatów
β-laktamazo ujemnych na ampicylinę i amoksycylinę można przewidywać na podstawie
oznaczania wrażliwości na penicylinę benzylową.
Penicylina benzylowa
1
Ampicylina
Ampicylina- sulbaktam
1
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
0,06
1
Komentarz
IE
1
Komentarz
1
Komentarz
1
1
Komentarz
IE
1
Komentarz
1
Komentarz
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas klawulanowy
-
-
Fenoksymetylopenicylina
-
-
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
86
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Neisseria gonorrhoeae
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,12
0,12
IE
IE
0,12
-
0,12
0,12
IE
IE
0,12
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
IE
IE
IE
IE
87
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Neisseria gonorrhoeae
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
IE
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,03
IE
IE
NA
0,06
IE
IE
NA
IE
0,12
IE
0,25
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
-
88
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Neisseria gonorrhoeae
Glikopeptydy
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy, linkozamidy
i streptograminy
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
0,25
-
0,5
-
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
-
-
Tetracykliny1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Doksycyklina
IE
IE
1. Izolaty wrażliwe na tetracyklinę są również wrażliwe na doksycyklinę i minocyklinę, ale niektóre
szczepy oporne na tetracyklinę mogą być wrażliwe na minocyklinę.
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
IE
0,5
IE
IE
1
IE
89
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Neisseria gonorrhoeae
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Linezolid
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
(ko-trimoksazol)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
64
-
64
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
90
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Neisseria meningitidis
Neisseria meningitidis
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości Neisseria meningitidis
metodą dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody
oznaczania MIC. W przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać
zgodnie z instrukcją producenta testu.
Penicyliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Penicylina benzylowa
Ampicylina
Ampicylina- sulbaktam
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
0,06
0,12
IE
0,12
-
0,25
1
IE
1
-
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas klawulanowy
-
-
Fenoksymetylopenicylina
-
-
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
91
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Neisseria meningitidis
Cefalosporyny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Cefaklor
-
-
Cefadroksyl
-
-
Cefaleksyna
-
-
Cefazolina
-
-
Cefepim
-
-
Cefiksym
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
1
Cefotaksym
0,12
0,12
Cefoksytyna
-
-
Cefpodoksym
-
-
Ceftarolina
-
-
Ceftazydym
-
-
Ceftibuten
-
1. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną pozwalającą sklasyfikować je
jako wrażliwe występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu
z wyższymi wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i
w przypadku potwierdzenia wyników, izolat przesłać do laboratorium referencyjnego. Do czasu
pojawienia się dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną wobec izolatów, dla których
wartość MIC antybiotyku przekracza ustalone wartości graniczne dla szczepów wrażliwych, należy
je raportować jako oporne
1
Ceftriakson
0,12
0,12
Cefuroksym iv
-
-
Cefuroksym forma doustna
-
-
92
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Neisseria meningitidis
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
1
Meropenem
IE
2
0,25
Monobaktamy
Aztreonam
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
IE
0,25
1. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako
wrażliwe występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi
wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku
potwierdzenia wyników, izolat przesłać do laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia się dowodów
potwierdzających skuteczność kliniczną wobec izolatów, dla których wartość MIC antybiotyku przekracza
ustalone wartości graniczne dla szczepów wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
2. Wartości graniczne odnoszą się wyłącznie do leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy (badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
0,03
IE
IE
NA
IE
1
0,06
IE
IE
NA
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
1. Wartości graniczne odnoszą się wyłącznie do profilaktyki zakażeń meningokokowych
93
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Neisseria meningitidis
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Glikopeptydy
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy, linkozamidy
i streptograminy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
-
-
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
94
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Neisseria meningitidis
Tetracykliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Doksycyklina
1
Minocyklina
1
2
Tetracyklina
Tigecyklina
1
IE
2
IE
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Linezolid
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
1
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
(ko-trimoksazol)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
1.
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
-
4
-
0.25
-
0.25
-
-
-
Tetracyklinę stosuje się do przewidywania wrażliwości na minocyklinę w profilaktyce zakażeń
wywoływanych przez N. meningitidis.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
1. Wyłącznie do profilaktyki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz wytyczne krajowe)
95
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą
dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody oznaczania MIC.
W przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta testu.
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Penicyliny
1
Penicylina benzylowa
0,25
0,5
Ampicylina
Ampicylina- sulbaktam
1
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
1
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas klawulanowy
4
2
4
4
3
4
8
4
8
8
3
8
8
2
8
8
3
8
16
4
16
16
3
16
Fenoksymetylopenicylina
IE
IE
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
Wrażliwość na ampicylinę, amoksycylinę i piperacylinę bez dodatku inhibitora β-laktamaz można
przewidywać na podstawie oznaczenia wrażliwości na penicylinę benzylową
2.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie sulbaktamu na 4 mg/L
3.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie kwasu klawulanowego na 2 mg/L
4.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie tazobaktamu na 4 mg/L
96
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
IE
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
2
2
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1
1
8
8
97
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
IE
NA
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
NA
-
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
-
98
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Glikopeptydy
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy, linkozamidy
i streptograminy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
2
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
-
IE
-
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
4
-
4
-
1
Doksycyklina
1
Minocyklina
1
Tetracyklina
1
Tigecyklina
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
IE
IE
2
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
Tetracykliny1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1. W przypadku bakterii beztlenowych istnieją kliniczne dowody wskazujące na aktywność
tetracyklin w zakażeniach jamy brzusznej o etiologii mieszanej, nie wykazano jednak zależności
pomiędzy wartościami MIC, właściwościami farmakokinetycznymi/farmakodynamicznymi oraz
efektem klinicznym. Z tego względu nie zaproponowano wartości granicznych pozwalających
sklasyfikować szczep jako wrażliwy.
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
99
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Linezolid
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol (ko-trimoksazol)
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
8
4
-
8
4
-
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjnokrążkową nie zostały jeszcze ustalone
100
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Clostridium difficile
Clostridium difficile
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości Clostridium difficile metodą
dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody oznaczania MIC.
W przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać zgodnie z
instrukcją producenta testu.
Fluorochinolony
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
-
Glikopeptydy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
-
1
Moksifloksacyna
1
Wankomycyna
2
Tetracykliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Tigecyklina
-
1
2
-
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
Antybiotyk nie stosowany w leczeniu. Oznaczanie lekowrażliwości wyłącznie dla celów
epidemiologicznych z zastosowaniem epidemiologicznej wartości granicznej ECOFF
(ECOFF: WT ≤4 mg/L)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
Kliniczna wartość graniczna została ustalona w oparciu o epidemiologiczną wartość graniczną
ECOFF, która oddziela populację szczepów dzikich (WT) od populacji szczepów
charakteryzujących się obniżoną wrażliwością na lek
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
Antybiotyk nie stosowany w leczeniu. Oznaczanie lekowrażliwości wyłącznie dla celów
epidemiologicznych z zastosowaniem epidemiologicznej wartości granicznej ECOFF
(ECOFF: WT ≤0,25 mg/L)
101
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Clostridium difficile
Różne leki
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Daptomycyna
-
1
-
1
1.
Kwas fusydowy
-
2
-
2
2.
Metronidazol
2
3
2
3
3.
Rifampicyna
-
4
-
4
4.
Antybiotyk nie stosowany w leczeniu. Oznaczanie lekowrażliwości wyłącznie dla celów
epidemiologicznych z zastosowaniem epidemiologicznej wartości granicznej ECOFF
(ECOFF: dla szczepów dzikich WT ≤4 mg/L)
Antybiotyk nie stosowany w leczeniu. Oznaczanie lekowrażliwości wyłącznie dla celów
epidemiologicznych z zastosowaniem epidemiologicznej wartości granicznej ECOFF
(ECOFF: WT ≤2 mg/L)
Kliniczna wartość graniczna została ustalona w oparciu o epidemiologiczną wartość graniczną
ECOFF, która oddziela populację szczepów dzikich (WT) od populacji szczepów
charakteryzujących się obniżoną wrażliwością na lek
Antybiotyk nie stosowany w leczeniu. Oznaczanie lekowrażliwości wyłącznie dla celów
epidemiologicznych z zastosowaniem epidemiologicznej wartości granicznej ECOFF
(ECOFF: WT ≤0,004 mg/L)
102
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą
dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody oznaczania MIC.
W przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta testu.
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Penicyliny
1
Penicylina benzylowa
0,25
0,5
Ampicylina
1
Ampicylina- sulbaktam
1
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas
1
klawulanowy
1
Piperacylina
1
Piperacylina – tazobaktam
1
Tikarcylina
1
Tikarcylina – kwas klawulanowy
0,5
2
4
0,5
3
4
2
2
8
2
3
8
16
4
8
16
3
8
16
4
16
16
3
16
Fenoksymetylopenicylina
IE
IE
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
Wrażliwość na ampicylinę, amoksycylinę i piperacylinę bez dodatku inhibitora β-laktamaz można
przewidywać na podstawie oznaczenia wrażliwości na penicylinę benzylową
2.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie sulbaktamu na 4 mg/L
3.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie kwasu klawulanowego na 2 mg/L
4.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie tazobaktamu na 4 mg/L
103
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
NA
-
NA
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
2
2
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1
1
8
8
104
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy (badanie
przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
NA
IE
NA
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
-
105
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Glikopeptydy
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy, linkozamidy
i streptograminy
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
IE
-
IE
-
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
4
-
4
-
Tetracykliny1
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1. W przypadku bakterii beztlenowych istnieją kliniczne dowody wskazujące na aktywność
tetracyklin w zakażeniach jamy brzusznej o etiologii mieszanej, nie wykazano jednak zależności
pomiędzy wartościami MIC, właściwościami farmakokinetycznymi/farmakodynamicznymi oraz
efektem klinicznym. Z tego względu nie zaproponowano wartości granicznych pozwalających
sklasyfikować szczep jako wrażliwy.
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
106
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Linezolid
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
(ko-trimoksazol)
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
8
4
-
8
4
-
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
107
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości Helicobacter pylori metodą
dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody oznaczania MIC.
W przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta testu.
Penicyliny
Amoksycylina
1
Fluorochinolony
Lewofloksacyna
Makrolidy
Klarytromycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
0,12
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1
0,12
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
0,5
Kliniczne wartości graniczne zostały ustalone w oparciu o epidemiologiczne wartości graniczne
ECOFF, które oddzielają populację szczepów dzikich (WT) od populacji szczepów
charakteryzujących się obniżoną wrażliwością na lek
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
1
0,25
1.
Kliniczne wartości graniczne zostały ustalone w oparciu o epidemiologiczne wartości graniczne
ECOFF, które oddzielają populację szczepów dzikich (WT) od populacji szczepów
charakteryzujących się obniżoną wrażliwością na lek
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1. Kliniczne wartości graniczne zostały ustalone w oparciu o epidemiologiczne wartości graniczne
ECOFF, które oddzielają populację szczepów dzikich (WT) od populacji szczepów
charakteryzujących się obniżoną wrażliwością na lek
108
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Helicobacter pylori
Tetracykliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Tetracyklina
1
1
Różne leki
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Metronidazol
8
Rifampicyna
1
1
8
1
1
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1. Klininczne wartości graniczne zostały ustalone w oparciu o epidemiologiczne wartości graniczne
ECOFF, które oddzielają populację szczepów dzikich (WT) od populacji szczepów
charakteryzujących się obniżoną wrażliwością na lek
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1. Kliniczne wartości graniczne zostały ustalone w oparciu o epidemiologiczne wartości graniczne
ECOFF, które oddzielają populację szczepów dzikich (WT) od populacji szczepów
charakteryzujących się obniżoną wrażliwością na lek
1
109
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20
mg/L β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, z oświetleniem
światłem odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy
zahamowania wzrostu zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Penicyliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Penicylina benzylowa
1
1
1 jednostka
13
13
Ampicylina
1
1
2
16
16
Karbapenemy
Meropenem
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,25
0,25
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
26
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
.
26
110
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Listeria monocytogenes
Makrolidy
Erytromycyna
Różne leki
Trimetoprim –
sulfametoksazol
1
(ko-trimoksazol)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,06
0,06
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
15
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1.25-23.75
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
25
25
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
29
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
.
29
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
.
1. Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19.
Wartości graniczne wyrażono jako stężenie
trimetoprimu
111
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Pasteurella multocida
Pasteurella multocida
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20
mg/L β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, z oświetleniem
światłem odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy
zahamowania wzrostu zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Penicylina benzylowa
0,5
0,5
1 jednostka
17
Ampicylina
1
1
2
17
Penicyliny
Amoksycylina
1
1
Amoksycylina – kwas
klawulanowwy
1
1
Cefalosporyny
Cefotaksym
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,03
0,03
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Komentarz
2-1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
5
15
17
17
A
A
Komentarz
A. Wrażliwość przewidywana z oznaczenia wrażliwości na
ampicylinę
15
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
26
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
.
26
112
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Pasteurella multocida
Fluorochinolony
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
27
A
27
A
Komentarz
Ciprofloksacyna
0,06
0,06
5
27
Lewofloksacyna
0,06
0,06
5
27
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
NA
NA
30
23
Tetracykliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Doksycyklina
1
1
Tetracyklina
(badanie przesiewowe)
NA
NA
Różne leki
Trimetoprim –
sulfametoksazol
1
(ko-trimoksazol)
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
0,25
A
A
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
30
0,25
A. Krążek z kwasem nalidyksowym może być stosowany w
badaniach przesiewowych w celu oznaczenia oporności na
fluorochinolony. Izolaty klasyfikowane jako wrażliwe na kwas
nalidyksowy mogą być raportowane jako wrażliwe na
ciprofloksacynę i lewofloksacynę. Izolaty klasyfikowane jako
niewrażliwe na kwas nalidyksowy mogą wykazywać oporność
na fluorochinolony i wówczas należy oznaczyć wrażliwość na
lek wybrany do terapii.
A
Komentarz
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1.25-23.75
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
A. Wrażliwość przewidywana z badania przesiewowego
wrażliwości na tetracyklinę
Komentarz
A
24
24
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
23
23
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
.
1. Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19.
Wartości graniczne wyrażono jako stężenie trimetoprimu
113
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Campylobacter jejuni i coli
Campylobacter jejuni i coli
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20
mg/L β-NAD (MH-F). Płytki należy wysuszyć przed wykonaniem
oznaczenia w celu ograniczenia wzrostu mgławicowego (przez
noc w temp. 20-25ºC lub w temp. 35ºC, z otwartym wieczkiem
przez 15 min.)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki mikroaerofilne, 41±1 ºC, 24 godz..
Izolaty prezentujące niedostateczny wzrost po 24 godz należy
natychmiast wstawić do ponownej inkubacji i wynik odczytywać po
upływie 40-48 godz. całkowitej inkubacji.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, z oświetleniem
światłem odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy
zahamowania wzrostu zasadniczego bakterii
Kontrola jakości: Campylobacter jejuni ATCC 33560
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Makrolidy,
linkozamidy
i streptograminy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
5
0,5
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Komentarz
1
Komentarz
1
4
1
8
Azytromycyna
Komentarz
Klarytromycyna
Erytromycyna, C. jejuni
Erytromycyna, C. coli
Komentarz
1
4
1
8
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
26
26
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
Komentarz
1
Komentarz
A
20
A
24
15
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1
Komentarz
1
1
Komentarz
A
20
A
24
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Erytromycyna może być stosowana do oznaczania
wrażliwości na azytromycynę i klarytromycynę.
1
114
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Campylobacter jejuni i coli
Tetracykliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Doksycyklina
Komentarz
Tetracyklina
2
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
A
Komentarz
1
2
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Komentarz
30
A
30
A
Komentarz
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Tetracyklina może być stosowana do oznaczania
wrażliwości na doksycyklinę
30
115
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartości graniczne PK/PD - niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
Komentarz do tłumaczenia polskiego:
Wartość graniczną dla kategorii „wrażliwy” i „średniowrażliwy” (S/I) zaproponowano w oparciu o standardowe dawkowanie leku, natomiast wartość graniczną dla kategorii
„średniowrażliwy” i „oporny” (I/R) w oparciu o maksymalną dawkę leku. (Źródło: EUCAST Standard Operating Procedure Harmonization of breakpoints for existing
antimicrobial agents. EUCAST SOP 2.0, 26 September 2010)
Zawarte w tym rozdziale wartości graniczne nie mogą być stosowane w przypadku, gdy w tabelach dla poszczególnych gatunków
drobnoustrojów znajduje się liczbowa wartość graniczna, znak „ – „ lub komentarz wskazujący interpretację wyniku oznaczania
lekowrażliwości.
Penicyliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Penicylina benzylowa
0,25
2
Ampicylina
2
8
Ampicylina- sulbaktam
Amoksycylina
2
2
8
8
Amoksycylina – kwas klawulanowy
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas klawulanowy
2
4
4
8
8
8
16
16
16
16
Fenoksymetylopenicylina
IE
IE
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Mecylinam (wyłącznie niepowikłane
zakażenia dróg moczowych)
IE
IE
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów ustalono dla dawki
odpowiednio: 600 mg x 4 (1 000 000 j.m. x 4) czyli 2,4 g / dzień (4 000 000 j.m / dzień) oraz
2,4 g x 6 (4 000 000 j.m. x 6) czyli 14,4 g / dzień (24 000 000 j.m / dzień).
Wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów ustalono dla dawki co
najmniej 0,5 g x 3 - 4 (1,5 – 2 g / dzień).
Charakterystyka leku w przygotowaniu.
Wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów ustalono dla dawki co
najmniej 0,5 g x 3 - 4 (1,5 – 2 g / dzień).
Charakterystyka leku w przygotowaniu.
Wartości graniczne ustalono dla dawki piperacyliny-tazobaktam 4 g x 3.
Wartości graniczne ustalono dla dawki piperacyliny-tazobaktam 4 g x 3.
116
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
Cefalosporyny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
IE
IE
IE
1
4
IE
IE
IE
2
8
Cefiksym
Cefotaksym
IE
1
IE
2
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
IE
IE
0,5
IE
IE
0,5
Ceftazydym
4
8
Ceftibuten
Ceftriakson
IE
1
IE
2
Cefuroksym iv
4
8
Cefuroksym forma doustna
IE
IE
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Charakterystyka leku w przygotowaniu.
Wartości graniczne ustalono dla dawki dziennej 2 g x 2 oraz wysokiej dawki co najmniej 2 g x 3
leku podawanego dożylnie.
Wartości graniczne ustalono dla dawki dziennej 1 g x 3 oraz wysokiej dawki co najmniej 2 g x 3
leku podawanego dożylnie.
Wartości graniczne ustalono w oparciu o zależność PK/PD w stosunku do drobnoustrojów
Gram-ujemnych. Wartości graniczne ustalono dla dawki dziennej 600 mg x 2 ceftaroliny
podawanej dożylnie w ciągu 1 godz.
Wartości graniczne ustalono dla dawki dziennej 1 g x 3 oraz wysokiej dawki co najmniej 2 g x 3
leku podawanego dożylnie.
Wartości graniczne ustalono dla dawki dziennej 1 g x 1 oraz wysokiej dawki co najmniej 2 g x 1
leku podawanego dożylnie.
Wartości graniczne ustalono dla dawki dziennej 750 mg x 3 oraz wysokiej dawki co najmniej
1,5 g x 3 leku podawanego dożylnie.
117
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
Karbapenemy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Doripenem
1
4
Ertapenem
0,5
1
Imipenem
2
8
Meropenem
2
8
Monobaktamy
Aztreonam
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
4
8
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Wartości graniczne EUCAST ustalono dla dawki dziennej 500 mg x 3 doripenemu podawanego
dożylnie w ciągu 1 godz. (najniższa dawka). Dawkę dzienną 500 mg x 3 leku podawanego w
ciągu 4 godzin zastosowano jako podstawę do ustalenia wartości granicznej średnio wrażliwy/
oporny; należy ją rozważyć dla leczenia ciężkich zakażeń.
Wartości graniczne EUCAST ustalono dla dawki dziennej 1000 mg x 1 ertapenemu podawanego
dożylnie w ciągu 30 min. (jedyna dawka).
Wartości graniczne EUCAST ustalono dla dawki dziennej 500 mg x 4 imipenemu podawanego
dożylnie w ciągu 30 min. (najniższa dawka). Dawkę dzienną leku 1 g x 4 zastosowano jako
podstawę do ustalenia wartości granicznej średnio wrażliwy/oporny; należy ją rozważyć dla
leczenia ciężkich zakażeń.
Wartości graniczne EUCAST ustalono dla dawki dziennej 1000 mg x 3 meropenemu
podawanego dożylnie w ciągu 30 min. (najniższa dawka). Dawkę dzienną leku 2 g x 3
zastosowano jako podstawę do ustalenia wartości granicznej średnio wrażliwy/oporny; należy ją
rozważyć dla leczenia ciężkich zakażeń.
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujacych dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Charakterystyka leku w przygotowaniu
118
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,5
1
Lewofloksacyna
1
2
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
Norfloksacyna
Ofloksacyna
0,5
IE
0,5
0,5
1
IE
1
1
Aminoglikozydy
Amikacyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
8
16
Gentamycyna
2
4
Netilmycyna
2
4
Tobramycyna
2
4
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Wartości graniczne ustalono dla dawki 500 mg x 2 (lub nawet tak niskiej jak 250 mg x 2 w
przypadku niepowikłanych zakażeń dróg moczowych) do 750 mg x 2 leku podawanego doustnie
oraz dla dawki 400 mg x 2 do 400 mg x 3 leku podawanego dożylnie.
Wartości graniczne ustalono dla dawki 500 mg x 1 do 500 mg x 2 leku podawanego doustnie
oraz dla dawki 500 mg x 1 do 500 mg x 2 leku podawanego dożylnie.
Wartości graniczne ustalono dla dawki 400 mg x 1 leku podawanego doustnie lub dożylnie.
Wartości graniczne ustalono dla dawki 400 mg x 2 leku podawanego doustnie.
Wartości graniczne ustalono dla dawki 200 mg x 2 do 400 mg x 2 leku podawanego doustnie
oraz dla dawki 200 mg x 1 do 400 mg x 2 leku podawanego dożylnie.
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Wartości graniczne EUCAST ustalono dla dawki 15 mg/kg/dzień amikacyny podawanej dożylnie.
W związku z brakiem danych o zależnościach farmakokinetyki/farmakodynamiki (Pk/Pd),
wartości graniczne ustalono w oparciu o farmakokinetykę leku oraz stosowane wcześniej
wartości graniczne.
Wartości graniczne ustalono dla dawki 3 – 4.5 mg/kg/dzień gentamycyny podawanej dożylnie.
W związku z brakiem danych o zależnościach farmakokinetyki/farmakodynamiki (Pk/Pd),
wartości graniczne ustalono w oparciu o farmakokinetykę leku oraz stosowane wcześniej
wartości graniczne.
Wartości graniczne ustalono dla dawki 4 - 6 mg/kg/dzień netilmycyny podawanej dożylnie.
W związku z brakiem danych o zależnościach farmakokinetyki/farmakodynamiki (Pk/Pd),
wartości graniczne ustalono w oparciu o farmakokinetykę leku oraz stosowane wcześniej
wartości graniczne.
Wartości graniczne EUCAST ustalono dla dawki 3 – 4.5 mg/kg/dzień tobramycyny podawanej
dożylnie. W związku z brakiem danych o zależnościach farmakokinetyki/farmakodynamiki
(Pk/Pd), wartości graniczne ustalono w oparciu o farmakokinetykę leku oraz stosowane
wcześniej wartości graniczne.
119
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
Glikopeptydy
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy, linkozamidy i
streptograminy
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
Tetracykliny
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
IE
IE
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
IE
IE
IE
IE
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
IE
IE
0,25
0,5
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Wartości graniczne ustalono dla dawki 100 mg leku podawanego dożylnie, a następnie
50 mg x 12 co godzinę w przypadku skomplikowanych zakażeń skóry i tkanki podskórnej oraz
ciężkich zakażeń w obrębie jamy brzusznej
120
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna – forma doustna
(wyłącznie niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Kwas fusydowy
Linezolid
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Rifampicyna
Spektynomycyna
Trimetoprim (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol (kotrimoksazol)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
2
IE
IE
IE
IE
4
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 3.1, obowiązująca od 11.02.2013
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Wartości graniczne ustalono dla dawki 600 mg x 2 leku podawanego doustnie lub parenteralnie
121
Download