50 lecie szkoły

advertisement
5
AT SZKOŁ
L
0
Y
Rok szkolny
1963/64 - 2013/2014
Historia szkoły
Obecny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach wpisał się na trwałe w krajobraz oświatowy regionu chojnickiego. Pozycja i rola placówki była zawsze szczególna zarówno w mieście, jak
i okolicy.
Placówka została powołana 1 września 1963 roku jako Zasadnicza Szkoła
Zawodowa dla Pracujących. Naukę rozpoczęto w dwóch klasach pierwszych z
80 uczniami. Wraz z napływem uczniów, liczba klas systematycznie zwiększała
się. W drugim roku swej działalności stworzono trzy klasy pierwsze kształcące
118 uczniów. W roku szkolnym 1965/66 kształcenie objęło kolejne trzy klasy.
W sumie naukę pobierało już 256 uczniów. Szkoła wówczas nie posiadała własnego gmachu, dlatego zajęcia edukacyjne prowadzone były w pomieszczeniach
różnych szkół chojnickich. Tak więc od początku istnienia ZSP nr 2 nieustannie
poszukiwał odpowiedniej bazy dydaktycznej. Pozyskując budynek po Centrali
Nasiennej przy pl. Niepodległości (obecnie Św. Jerzego) w latach siedemdziesiątych, rozpoczął się długoletni etap rozbudowy obiektu szkolnego, zakończony
w 1985 roku. Po wielu działaniach udało się rozbudować ten budynek, uzyskując
12 sal lekcyjnych. Lata 70 to wielkie zainteresowanie młodzieży nauką w szkole
zawodowej. We wrześniu 1970 roku powstała filia naszej szkoły w Brusach.
Pierwszym kierownikiem była pani Irena Wałdoch, a następnie pani mgr inż.
Maria Wróblewska. 1 września 1993 roku filia przekształciła się w Zasadniczą
Szkołę Zawodową w Brusach. Systematycznie powiększało się grono chętnych
pragnących podjąć naukę w naszej szkole. W okresie tym zazwyczaj zajęcia
realizowane były w 6 klasach pierwszych, 6 drugich i 5 trzecich. W sumie w
roku szkolnym 1971/72 naukę pobierało około 520 uczniów. Sytuacja związana
z przenosinami szkoły, nie rozwiązała jednak jej problemów. Dynamiczny proces
jej rozwoju doprowadził do sytuacji, w której praca dydaktyczna i wychowawcza
prowadzona była w bardzo trudnych warunkach. Niestety położenie szkoły przy
targowisku oraz strefie przeznaczonej w przyszłości na handel i usługi ograniczało możliwości jej rozwoju. W latach 80 liczba uczniów sięgała 800 z rozbudowanym systemem kształcenia w zakresie wielu zawodów (blacharz, blacharz
samochodowy, lakiernik, ślusarz, ślusarz mechanik, tokarz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn biurowych, mechanik maszyn rolniczych, mechanik urządzeń kolejowych, monter instalacji budowlanych, zegarmistrz, elektromechanik, elektryk pojazdów samochodowych, elektromonter,
monter aparatury radiowo- telewizyjnej, stolarz, szkutnik, krawiec, tapicer,
cukiernik, aparatowy przetwórstwa mleczarskiego, aparatowy przetwórstwa
mięsnego, ciastkarz, piekarz, grawer, maszynista, kamieniarz, malarz budowlany, murarz, zdun, posadzkarz, ogrodnik, sprzedawca, kelner, kucharz, fryzjer
3
i inne). W latach 90 liczba uczniów w szkole wzrosła do 900, a nawet 1000. Nowe
perspektywy radykalnej zmiany zaistniały w maju 1994 roku po przeniesieniu
placówki do obiektu po Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym przy
ul. Angowickiej 45. Rozpoczął się ponownie w historii szkoły okres rozbudowy
i adaptacji polegający na modernizacji i kapitalnych remontach. Dokonano wielu
zmian w zakresie adaptacji pomieszczeń, przypisano im nowe funkcje, zmieniono i dostosowano ich wyposażenie. Całkowitej renowacji wymagały poszczególne pomieszczenia budynku. Celem przystosowania ich do pełnienia funkcji
klas lekcyjnych, wyremontowano korytarze i klatki schodowe. Dzięki wytężonej pracy młodzieży i nauczycieli oraz zaprzyjaźnionych firm zdołano w krótkim
czasie dostosować budynek do potrzeb szkoły i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej. Udało się skompletować sprzęt szkolny oraz pomoce
naukowe. Sukcesywnie tworzono nowe gabinety przedmiotowe umożliwiające
realizację procesu dydaktycznego. W 1998 roku, w ostatnich miesiącach przynależności Chojnic do województwa bydgoskiego ponad 35 letni wysiłek budowlany społeczności szkolnej i pracodawców, uwieńczony został budową nowej
części obiektu szkolnego. Po pracach adaptacyjnych szkoła dzisiaj dysponuje
15 salami lekcyjnymi, 2 salami komputerowymi, biblioteką, czytelnią multimedialną. Zajęcia sportowe odbywają się w pełnowymiarowej Sali Parku Wodnego w Chojnicach oraz na basenie, kręgielni, a w okresie letnim uczniowie korzystają z możliwości wycieczek rowerowych i zajęć w plenerze. Przez cały okres
istnienia szkoły przewinęło się przez jej mury 14 915 uczniów klas zawodowych
i 205 uczniów klas licealnych i 72 uczniów technikum. Ogółem naszą szkołę
ukończyło 12 149 uczniów.
Po zakończeniu prac adaptacyjnych wewnątrz budynku, wymianie okien
i wykonaniu nowej elewacji, w planie rozwoju szkoły na lata 2004-2009 założono ufundowanie sztandaru i nadanie imienia szkole. Pierwszymi kandydatami
zgłoszonymi na zebraniu Rady Pedagogicznej byli: Józef Piłsudski, I Burmistrz
Chojnic Sobierajczyk, Cech Rzemiosł w Chojnicach, Rzemieślnicy Polscy.
Na kolejnym zebraniu zgłoszono kandydaturę św. Józefa Patrona Rzemieślników. Wspólna komisja reprezentująca wszystkie organy szkoły przeprowadziła
wybory patrona, w których największą ilość otrzymało imię św. Józefa Patrona
Rzemieślników. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2006 roku zatwierdzono imię patrona szkoły. 12 września delegacja szkoły udała się do Pelplina z zaproszeniem dla Jego Ekscelencji ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi. 12
października odbyły się uroczystości poświęcenia sztandaru oraz tablic pamiątkowych i nadania imienia szkole.
4
Kadra szkoły
Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Jan Kulesza, od 1967 roku mgr Leon
Lorek, a od 1 września 1973 do 31 sierpnia 1990 roku kierował szkołą mgr
Zdzisław Jankowski. Od 1 września 1990 roku dyrektorem szkoły jest mgr inż.
Józef Kołak, Wicedyrektorami w historii szkoły byli: mgr Danuta Grochalska,
mgr Kazimierz Zenker, mgr Józef Iwicki, mgr inż. Romuald Szmyt. Obecnie są
mgr Julita Zenker i inż. Czesław Wozinski.
W szkole pracuje 36 nauczycieli. Pracę wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli
wspiera 2 pedagogów szkolnych. Zajęcia praktyczne w zakładach pracy koordynuje wicedyrektor ds. szkolenia praktycznego- inż. Czesław Wozinski. Kadra
pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje zawodowe. Zdecydowana większość
posiada wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i
najwyższy stopień awansu zawodowego. Część nauczycieli posiada przygotowanie do nauczania kilku przedmiotów. W ramach WDN nauczyciele uczestniczą w warsztatach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
współorganizowanych przez szkołę przy współpracy z ośrodkami specjalistycznymi.
Fot. Kadra szkoły
Charakterystyka szkoły
W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona
Rzemieślników w Chojnicach wchodzi obecnie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa
nr 2: 21 oddziałów- 490 uczniów i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna:
2 oddziały- 19 uczniów. Uczniowie kształcą się w 23 zawodach. Wiodącymi są:
sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, murarz.
Młodzież odbywa zajęcia praktyczne jako młodociani pracownicy w około 160
5
zakładach produkcyjno- usługowych oraz warsztatach CKZiU.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników
w Chojnicach jest jedyną tego typu szkołą na terenie Chojnic. Może kształcić
we wszystkich zawodach. Rekrutacja do klas pierwszych ściśle związana jest
z potrzebami rynku pracy. Uczniowie są często zatrudniani przez zakłady,
w których odbywają zajęcia praktyczne.
Fot. Tablica pamiątkowa z okazji nadania imienia
szkole- wnętrze budynku.
Fot. Bilbord promujący szkołę
Fot. Budynek szkoły obecnie
Fot. Tablica pamiątkowa z okazji nadania imienia szkole umieszczona na zewnątrz budynku.
6
7
Fot. Szkoła obecnie
Fot. Szkoła obecnie
8
9
Chojnice, OG- ROL- Adam Spichalski, Zakład Instalacji i Sieci SanitarnychMirosław Janowski, PDM Chojnice Spółka GK „POL DRÓG”, Firma Rodzinna
Dro Bet Musolf, Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz
Ginter, Zakład Kamieniarski tech. bud. Mistrz kamieniarski Barbara Kamińska,
Zakład Meblowy- Urszula Lesman, EUROSTANDARD Firma Rodzinna Klauzo,
Zakłady Mięsne- Andrzej Skiba, Dom Handlowy- RESLER, „DERW TRANS II”Zenon Wrzeszcz, Ośrodek Wczasowy „MAŁE SWORY” Stein & Kornowska,
AUTO- MOTO Stanisław Zych, PPHU Bogdan Duraj, Salon Fryzjersko Kosmetyczny Maria Leszek Labun, Dyrektorzy szkół i placówek Powiatu Chojnickiego,
Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Pracownicy ZSP nr 2. Sztandar szkoły
powstał w pracowni państwa Elżbiety i Henryka Ginter. Awers sztandaru stanowi nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona
Rzemieślników w Chojnicach z otwartą księgą, a w niej symbolem rzemiosła
i hasłem szkoły, którym są słowa Jana Pawła II: „Celem pracy, każdej pracy, jest
sam człowiek.” Rewers sztandaru stanowi srebrny orzeł na czerwonym tle ze
złotym napisem: Bóg honor ojczyzna. Poświęcenia sztandaru dokonał Jego
Ekscelencja Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga.
Fot. Szkoła obecnie
Sztandar
Szkoła posiada sztandar, który został ufundowany wspólnym wysiłkiem m.in.
społeczności szkoły, pracodawców i darczyńców. Do darczyńców- fundatorów
sztandaru, uwieńczonych tabliczkami pamiątkowymi na drzewcu należą:
Przewodnicząca Rady Powiatu- Regina Szymańska, Starosta Chojnicki- Marek
Buza, Kujawsko- Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,
PSS „Społem” w Chojnicach, Cech Rzemiosł Różnych w Chojnicach, Wysoccy
Spółka Jawna, SPAR- MEBLE Stuccy, Mariola Kamińska- Zakład Kamieniarski
10
Błogosławieństwo Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi
11
Fot. Orzeł na drzewcu sztandaru
Fot. Pismo Rady Powiatu w związku z nadaniem imienia szkole
Fot. Awers sztandaru Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników
w Chojnicach
Fot. Pismo Rady Powiatu w związku z nadaniem imienia szkole
12
Fot. Rewers sztandaru Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w
Chojnicach
13
Zajęcia pozalekcyjne
Dla młodzieży szkolnej organizowane są liczne wycieczki programowoturystyczne, rajdy rowerowe, spotkania, biwaki, imprezy klasowe i szkolne,
spektakle teatralne i seanse filmowe. Młodzież naszej szkoły co roku przygotowuje spotkanie przedświąteczne dla mieszkańców Chojnic i społeczności szkolnej, połączone ze śpiewaniem kolęd i jasełkami.
Fot. Spotkanie przedświąteczne dla mieszkańców
osiedla
Fot. Biwak integracyjny w Orzełku
Fot. Akademia z okazji Dnia KEN
14
15
Koła zainteresowań
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w 24 kołach przedmiotowych: gry i zabawy sieciowe, kółko wyrównawcze z matematyki, kółko teatralne, kółko wyrównawcze z j. angielskiego, englisch club- koło j. angielskiego,
koło wiedzy o społeczeństwie i historii, koło ratownictwa przedmedycznego,
SKS, koło przedmiotów spożywczych, koło modelarskie, koło fizyko-chemiczne,
koło technologii i rysunku, warsztaty fryzjerskie, koło przedsiębiorczości, koło
wędkarsko-ekologiczne, koło caritas, koło przedsiębiorczości, koło j. niemieckiego, koło wyrównawcze z j. angielskiego, koło j. rosyjskiego. Prezentacje
kół szkoły odbywają się zawsze na początku roku szkolnego i uczniowie mogą
zapoznać się z pełną ofertą szkoły.
uczestniczą zaproszeni goście i młodzież innych szkół. Do najbardziej znanych
i cenionych należą: Targi Edukacyjne, Targi Mody i Urody, Pokazy potraw
świątecznych.
Fot. Drzwi otwarte
Fot. Prezentacja kół zainteresowań działających w szkole
Życie szkoły i osiągnięcia
W szkole organizowane są liczne spotkania z ciekawymi ludźmi: pracownikami Komendy Powiatowej Policji, doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu
Pracy, pracownikami Sanepidu.
Szkoła jest organizatorem wielu imprez o charakterze lokalnym, w których
16
Fot. Targi Mody i Urody
17
Fot. Pokazy potraw świątecznych
Fot. Targi Mody i Urody
Fot. Dzień Seniora w CHDK
18
19
Konkursy wiedzy
Młodzież naszej szkoły bierze czynny udział w różnych konkursach wiedzy
i zawodach sportowych, zajmując czołowe miejsca. Do najważniejszych możemy
zaliczyć: Szkolny konkurs przedsiębiorczości, Promocja zdrowego stylu życia, Szkolny
quiz j. angielskiego, Konkurs na plakat profilaktyczny „Palenie szkodzi zdrowiu”, Konkurs
na potrawę z jabłek, Powiatowy konkurs wiedzy o AIDS, Konkurs na plakat profilaktyczny o AIDS, Konkurs na stroik świąteczny, Konkurs na szopkę bożonarodzeniową,
Konkurs fotograficzny „Chojnice nocą”, Olimpiada Solidarności, Diecezjalny konkurs
biblijny, Mistrzostwa Chojnic w sztafetowych biegach przełajowych, Mistrzostwa
Chojnic w halową piłkę nożną, Licealiada chłopców w piłce siatkowej, Licealiada chłopców w tenisie stołowym, Mikołajkowy turniej tenisa stołowego Mistrzostwa Powiatu
w Pływaniu, Międzyszkolny konkurs wiedzy o kościele gimnazjalnym, Licealiada dziewcząt w piłkę siatkową, Licealida powiatowa w lekkiej atletyce, Finał wojewódzki licealiady chłopców w lekkiej atletyce Konkurs na najładniejszą dekorację okna wystawowego,
Licealiada miejska w piłkę koszykową dziewcząt, Konkurs matematyczny- etap szkolny,
Konkurs promujący dzień bezpiecznego internetu, Konkurs na plakat ekologiczny „Jak
oszczędzić ziemię”, Powiatowy konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz,
Powiatowy konkurs wiedzy z zakresu obrony cywilnej, Powiatowy konkurs drużyn
medyczno-sanitarnych, Licealiada Powiatowa Indywidualnych Biegów przełajowych,
Turniej futsalu o puchar dyrektora ZSP nr 2 w Chojnicach, Szkolny quiz języka angielskiego, Wojewódzki konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca.
Fot. Międzyszkolny konkurs wiedzy o kościele gimnazjalnym
20
Fot. Konkurs na plakat profilaktyczny „Palenie szkodzi zdrowiu”
Fot. Szkolny konkurs na szopkę bożonarodzeniową
21
Fot. Międzyszkolny konkurs wiedzy o bazylice chojnickiej
Fot. Powiatowy konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca
Nasze zakłady pracy
Fot. Powiatowy konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz
22
23
24
25
Św. Józef Robotnik patron uczciwej
ludzkiej pracy
Św. Józef należy do grona najbardziej znanych
i rozpowszechnionych świętych w Kościele katolickim. Jest
czczony pod wieloma tytułami, wśród nich również jako
robotnik i rzemieślnik, patron ludzi ręcznej pracy. Można
stwierdzić, że jako robotnik jest symbolem całej katolickiej nauki dotyczącej ludzkiej pracy. Nie sposób więc pisać
o tym świętym bez odwołania się do całej bogatej teologii
pracy.
Ogólne informacje o św. Józefie
Św. Józef pochodził z rodu Dawida (Mt 1,20), dlatego Betlejem było miastem
jego pochodzenia i tam też udał się na spis ludności zarządzony przez Augusta
Oktawiana (Łk 2,1-5). Mieszkał w Nazarecie w Galilei. Był cieślą, co w tamtym
czasie oznaczało również rzemieślnika wytwarzającego sprzęt domowy
(Mt 13,55). Józef był mężem Maryi
w momencie poczęcia przez nią
Jezusa, ale nie ojcem dziecka, które
poczęło się „z Ducha Świętego”, co
zgodnie stwierdzają ewangeliści
(Mt 1,18.20;Łk 1,35). Był prawnym
opiekunem Jezusa Chrystusa i mężem
Maryi. Uczył więc Jezusa modlitwy,
żydowskiego Prawa oraz zawodu
(Mk 6,3). Razem z Maryją wychowywał Jezusa.
Św. Józef jest czczony m.in. jako opiekun rodzin i małżonków katolickich,
robotników, stolarzy, rzemieślników, nauczycieli, misjonarzy, wygnańców
i deportowanych. Jest patronem Meksyku (od 1555 r.), Kanady (1624 r.), Peru
(1655 r. ), Belgii (1679) i Krakowa (1714 r. ). Papież Pius XII ogłosił św. Józefa
patronem Kościoła powszechnego ( 8 XII 1870 r.), a w 1961 r. Jego opiece papież
Jan XXIII powierzył obrady Soboru Watykańskiego II.
Kult św. Józefa
Początki kultu św. Józefa nie są znane. Jego domniemany grób w dolinie Jozafata
czczono od VII w. Od VIII w. święto ku czci św. Józefa pojawia się na Wschodzie,
26
27
a kult na Zachodzie zaczął rozwijać się od XII w. , głównie dzięki kierunkom reformistycznym w Kościele, akcentującym kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a także wartość ubóstwa i pracy ludzkiej. Ogromny wpływ
na to miały także zakony afirmujące pracę, takie jak karmelici, franciszkanie
i dominikanie. Na szczególną uwagę zasługują cystersi, którzy charakteryzowali
się wysoką kulturą rolną i kunsztem budowlanym. Do dziś można podziwiać ich
dzieła w Pelplinie i Koronowie. Papież Pius XII w 1955 r. ustanowił święto pracy
1 maja jako dzień św. Józefa Robotnika, od 1962 r. jest ono nieobowiązkowe.
W Polsce kult św. Józefa szerzy sanktuarium jemu poświęcone w Kaliszu,
w którym 4 VI 1997 r. modlił się papież błogosławiony Jan Paweł II.
Z kultem św. Józefa związane są też liczne bractwa i stowarzyszenia. Zapoczątkowane zostały w XV w., a zaczęły się rozwijać w czasach nowożytnych, głównie
jako organizacje społeczno-religijne w formie chrześcijańskich związków
zawodowych pod patronatem św. Józefa Rzemieślnika. W XIX i XX w. zakładano pod jego wezwaniem instytucje społeczne i charytatywne prowadzone
przez Kościół katolicki. Przykładem może być ks. A. Kolping, który stworzył pod
patronatem św. Józefa wielkie dzieło opieki nad młodzieżą pracującą, zwłaszcza
w rzemiośle.
Św. Józef jako patron podkreślający wartość pracy rzemieślnika.
Kult św. Józefa niesie ze sobą bogatą warstwę ideową. Jako cieśla jest patronem
rzemieślników i symbolizuje uczciwą oraz solidną pracę. Kult św. Józefa staje się
więc dobrą okazją do szerszej refleksji nad znaczeniem ludzkiej pracy.
Przez ustanowienie święta pracy w dniu wspomnienia świętego Józefa
Rzemieślnika Kościół ukoronował w liturgii wielowiekowe starania o nadanie
pracy ludzkiej należytej wartości. A zadanie wbrew pozorom nie było łatwe,
gdyż w spojrzeniu na pracę ludzką wycisnęła swoje piętno starożytna myśl
europejska, której dziedzictwo trwa do dziś, mimo przeszło dwóch tysięcy lat
istnienia chrześcijaństwa. Starożytni Grecy i Rzymianie traktowali pracę fizyczną
jako czynność poniżającą i wykonywaną tylko przez niewolników. Wielki starożytny myśliciel Arystoteles widział w pracy ręcznej pożytek dla społeczności,
ale uważał, że natura stworzyła odrębny gatunek ludzi do wykonywania pracy
fizycznej, która pochłania ich siły i nie przeszkadza myśleć o rzeczach wzniosłych, rządzić i prowadzić wojny. Podobnie myśleli rzymscy myśliciele Cyceron
i Seneka. Kultura antyczna nie doceniała pracy fizycznej, a eksponowała pracę
umysłową, która swój najwybitniejszy wyraz znajdowała w poezji, muzyce
i nauce. Człowiek wolny, jeśli tylko mógł sobie na to pozwolić, nie zniżał się
do pracy fizycznej, którą zajmowali się niewolnicy. Takiemu postrzeganiu pracy
ludzkiej zdecydowanie sprzeciwia się kultura judaistyczno-chrześcijańska.
28
Praca w Biblii
W Biblii praca należy do pierwotnej kondycji człowieka i jest udziałem w mocy
stwórczej Boga. Bóg ukształtował człowieka na swoje podobieństwo, zachęcał go do uprawiania ziemi (por. Rdz 2,5-6) i doglądania ogrodu Eden (por.
Rdz 2,15). Przez pracę ludzie mają sobie czynić ziemię poddaną i panować
nad wszelkim stworzeniem (por. Rdz 1,28). Jednak nie ma to być panowanie
bezrozumne, związane z bezmyślną eksploatacją, ale powinna to być roztropna
i pełna odpowiedzialności troska o dobra natury, które Bóg stworzył i powierzył
człowiekowi jako dar (por. Rdz 2,15).
Praca po grzechu pierworodnym zostaje związana z trudem i cierpieniem.
Adam i Ewa niszczą swoją ufną i harmonijną relację z Bogiem (por. Rdz 3,6),
ponieważ chcieli oni absolutnego panowania nad wszystkimi rzeczami, bez
podporządkowania się woli Stwórcy. Od tamtego czasu ziemia staje się skąpa,
niewdzięczna, milcząco nieprzyjazna (por. Rdz 4,12), a pożywienie z niej trzeba
zdobywać w pocie czoła (por. Rdz 3,17.19). Jednak mimo grzechu pierworodnego zamysł Stwórcy, sens Jego stworzeń, a wśród nich człowieka, powołanego
do tego, by był opiekunem i strażnikiem świata - pozostaje niezmienny. Jezus
Chrystus swoim Odkupieniem objął również pracę. Zresztą sam Jezus zajmował
się pracą w warsztacie Józefa (Mt 13,55;Mk 6,3). Jezus wiele razy odwołuje
się w przypowieściach do obrazów związanych z pracą (zob. Mt 25,14-30; Mt
24, 46; Mt 9, 37-38; Łk 10,7). Jezus ukazał nową wartość pracy ludzkiej, gdyż
jest ona nie tylko już uczestnictwem w dziele stworzenia, ale także odkupienia, stanowi podstawowy wymiar egzystencji ludzkiej. Kto znosi trud pracy, ten
w pewnym sensie uczestniczy z Jezusem Chrystusem w odkupieniu świata.
W tej perspektywie praca nie jest tylko obowiązkiem (por. 2 Tes 3, 7-15), ale
staje się środkiem uświęcania rzeczywistości ziemskich. Streszczeniem nauczania biblijnego na temat pracy jest proste stwierdzenie, że praca uszlachetnia człowieka. Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Przykazanie
obowiązku szabatowego powinno stanowić zaporę przeciwko dobrowolnemu
(pracoholizm) albo narzuconemu podporządkowaniu się pracy oraz przeciwko
każdej formie wyzysku, utajonego lub jawnego.
Nauczanie kościelne na temat pracy ludzkiej
Nie sposób w kilku zdaniach przytoczyć wszystkich wypowiedzi Magisterium
Kościoła dotyczące pracy ludzkiej, jednak warto przypomnieć kluczowe tezy
tego nauczania. Największe zainteresowanie Kościoła pracą ludzką nastąpiło
w XIX w. pod wpływem dość bezwzględnego kapitalizmu, przyspieszonego
rozwoju przemysłowego oraz ateizmu związanego z filozofią K. Marksa, rozpowszechniającego się wśród proletariatu.
29
Wyczulenie na nową sytuację ujawniła encyklika papieża Leona XIII „Rerum
novarum” z 1891 r. dotycząca kwestii robotniczej, która wskazywała na
pozytywne znaczenie pracy, ale również zajmowała się jej zagrożeniami i próbą
ich przezwyciężenia. Zainspirowała ona także teologię do zajęcia się problematyką ludzkiej pracy, nie tylko jako okazją do zdobycia zasług na niebo, ale
jako wartością, której znaczenie można i należy rozpatrywać w świetle faktu
Stworzenia, Wcielenia i Odkupienia, a później także urzeczywistniania się
Kościoła w świecie. Zakres problemów społecznych, występujących w nauczaniu papieża Jana Pawła II jest przyporządkowany jednemu, który można uznać
za najważniejszy, mianowicie problemowi praw człowieka. Encyklika Jana
Pawła II „Laborem exercens” z 1981 r. w całości jest poświęcona ludzkiej pracy,
a jeszcze bardziej „człowiekowi w szerokim kontekście tej rzeczywistości, jaką
jest praca” (LE nr 1). Encyklika przypomina o godności i prawach ludzi pracy,
o piętnowaniu takich sytuacji, w których prawa te są gwałcone.
Zdjęcia archiwalne szkoły
Święty Józef Robotnik jako patron ludzi pracy stał się symbolem troski
Kościoła o nadanie pracy należytej wartości w wymiarze teologicznym, personalistycznym i społecznym. Poprzez pracę dochodzi się nie tylko do dobrobytu, lecz również do dobrego człowieka, a nawet do Boga. Nauczanie Kościoła
w tej kwestii nie konstruuje modeli społeczno-ustrojowych, ale wskazuje zasady etyczne, które mają pomóc w uczynieniu pracy uczciwszą i dającą
poczucie szczęścia. Misja ta nie ma charakteru politycznego, lecz jest natury
religijno-moralnej. Józef został świętym ze względu na swoją pokorę, zawierzenie woli Boga, ale też ze względu na troskę o Jezusa, która wyrażała się również
w pracy fizycznej. Gdyby nie praca Józefa Jezus Chrystus i Maryja nie mieliby środków do życia. Czy zatem święty Józef Robotnik jest patronem na nasze
czasy? Zdecydowanie tak, ponieważ nie jest reprezentantem jakiejś politycznej lub ekonomicznej koncepcji pracy, ale odsyła do wartości pracy i zwraca
uwagę na godność ludzi zajmujących się pracą. Prawa polityki i ekonomii często
kształtowane są przez doraźną modę, dlatego podlegają zmianie. Święty Józef
Robotnik jest patronem, który odsyła do zasad uniwersalnych i uczy szacunku
dla uczciwej ludzkiej pracy, bez względu na kontekst polityczno-ekonomiczny.
30
31
32
33
34
35
36
37
Uroczystości nadania imienia szkole
38
39
40
Download