16-18 Runkiewicz.indd

advertisement
KONSTRUKCJE–ELEMENTY–MATERIA ŁY
Diagnostyka konstrukcyjna obiektów
budowlanych
A R T Y K U ŁY P R O B L E M O W E
Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, ITB, Politechnika Warszawska
16
Diagnostyka konstrukcyjna obiektów budowlanych ma na celu ocenę
stanu istniejącej konstrukcji, z uwagi
na obowiązujące w kraju wymagania bezpieczeństwa, stawiane
konstrukcjom budowlanym. Oceny
dokonuje rzeczoznawca poprzez
analizę zgodności stanu konstrukcji
z jej projektem, zatwierdzonym przez
władze budowlane, a w przypadku
braku takiego projektu – zgodności
z wynikami obliczeń dla modelu
analitycznego konstrukcji, przyjętego przez rzeczoznawcę na podstawie obserwacji, badań i pomiarów
w trakcie wizji lokalnych.
Ekspertyzy obiektów budowlanych
powinny być oparte o prace badawcze dotyczące podbudowy naukowej diagnostyki konstrukcyjnej,
a mianowicie:
• oceny wytrzymałości materiału
w konstrukcji, przede wszystkim:
betonu, muru, stali i drewna, jako
podstawowego czynnika decydującego o bezpieczeństwie i zachowaniu się konstrukcji;
• ustalania modelu analitycznego
diagnozowanej konstrukcji uwzględniającego wpływ wykonania oraz
czasu i warunków użytkowania
obiektu;
• metod badań zachowania się
konstrukcji w naturze;
• obowiązujących w kraju wymagań zapewnienia bezpieczeństwa
konstrukcji,
• działalności szkoleniowo-wdrożeniowej w postaci organizowania
konferencji i publikacji materiałów
kierunkujących pracę rzeczoznawców.
Wynikiem prowadzonych badań
(głównie w Instytucie Techniki
Budowlanej), a także obserwacji
poczynionych w związku z opracowywanymi ekspertyzami, opracowane są m.in. normy, wytyczne
i instrukcje, a także autorskie poradniki służące od wielu lat diagnostyce
konstrukcyjnej w budownictwie.
Przykładem takich opracowań są:
• normy, instrukcje, wytyczne
i poradniki dotyczące oceny cech
wytrzymałościowych i użytkowych
betonu i murów na podstawie badań
nieniszczących i odwiertów z konstrukcji, m.in. nieniszczących metod
ultradźwiękowych, sklerometrycznych i radiograficznych (stosowane
od 1970 r.),
• instrukcje i wytyczne badań,
oceny i wzmocnień konstrukcji
kablobetonowych i strunobetonowych, kominów, silosów, zbiorników itp., m.in. wytyczne i instrukcje
badania, oceny i zasad eksploatacji dachowych dźwigarów kablobetonowych i strunobetonowych
oraz kominów i silosów (stosowane
od 1966 r.),
• instrukcja dotycząca zasad oceny
bezpieczeństwa konstrukcji (opracowana w 1999 r.),
• wytyczne wzm
wych konstrukcji żelbetowych (opracowane i stosowane od 2004 r.),
• poradnik stosowania obciążeń
próbnych (opracowany w 1997
roku),
• poradniki służące diagnostyce,
modernizacji i przystosowywaniu
budynków z wielkiej płyty do obecnych wymagań (opracowane
w 2003 r.).
W oparciu o podstawy fizyczne,
analizy statystyczne oraz prace
przestrzenne elementów lub obiektów, opracowywane są optymalne
zasady metodyki badań, diagnostyk
Fot. 1. Przykład wzmocnienia silosa
żelbetowego
oraz wzmocnień elementów i konstrukcji specjalnych.
W zależności od charakterystyki elementów lub obiektów oraz warunków ich wykonania, określane są
optymalne zasady badań nieniszczących i niszczących oraz diagnostyk, np. przy stosowaniu nowych
technologii oraz nowych rozwiązań
konstrukcyjnych.
Przykładem takim są technologie
stosowania betonów o wysokich
Fot. 2. Ocena stanu technicznego
silosa na klinkier w cementowni
PRZEGLĄD BUDOWLANY 3/2006
KO N S T R U KC JE–ELEMENTY–MATERIAŁY
Fot. 4. Ocena i wzmocnienie lokalne
budynku mieszkalnego w Warszawie
wytrzymałościach oraz żelbetowych
elementów masywnych, takich
jak płyty fundamentowe o dużych
wymiarach w planie i grubościach
powyżej 3 m.
Podbudowie obowiązujących w kraju wymagań bezpieczeństwa konstrukcji służy gromadzenie (w ITB)
wykorzystywane są przy opracowywaniu ogólnych dokumentów
technicznych, jak: normy, rozporządzenia i zalecenia władz, a także
do eliminowania błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, jak też do optymalnego
określania częściowych współczyn-
Fot. 5. Ocena stanu technicznego fragmentu konstrukcji
budynku użyteczności publicznej w Warszawie
od 1962 r. danych, dotyczących
analizy zagrożeń, awarii i katastrof
budowlanych. Od 1989 r. wprowadzono elektroniczny bank danych
o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych w kraju. W wyniku
analiz zbieranych danych, w banku
oceniane są głównie charakterystyki
techniczne i zakres występujących
zagrożeń, awarii i katastrof, a także
błędy projektowania, realizacji i eksploatacji, powodujące awarie i katastrofy budowlane. Prowadzone
analizy w ramach tej działalności
Fot. 6. Wzmocnienie
węglowymi
ników bezpieczeństwa konstrukcji
budowlanych.
Ponadto, ekspertyzom służą akcje
szkoleniowo-wdrożeniowe obejmujące m.in.:
• kursy podyplomowe badań nieniszczących, organizowane od
1965 r.,
• konferencje nt. remontów budowlanych, organizowane od 1965 r.,
• sympozja nt. „Badanie przyczyn
i zapobieganie awariom konstrukcji
budowlanych”, a od 1994 r. przekształcone w konferencje o nazwie
PRZEG L Ą D B U D O W L A N Y 3/2006
stropu
żelbetowego
A R T Y K U ŁY P R O B L E M O W E
Fot. 3. Przykład wzmocnionej iglicy
Pałacu Kultury i Nauki jako wieży
telekomunikacyjnej
„Awarie budowlane”,
• inne specjalistyczne konferencje
i sympozja,
• konferencje Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego, organizowane od 1998 r.
Wymienione konferencje i sympozja organizowane głównie przez
Instytut
Techniki
Budowlanej
wspólnie z Wyższymi Uczelniami
Technicznymi, Polskim Związkiem
Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polską Izbą Inżynierów
Budownictwa, traktowane są jako
elementy nowoczesnego dokształcania zawodowego (edukacji) inżynierów i rzeczoznawców budowlanych.
W diagnostyce konstrukcyjnej
obiektów, bardzo ważną działalnością była i jest działalność rzeczoznawstwa tysięcy różnorodnych,
trudnych i unikalnych obiektów inżynierskich i budowlanych. Dotyczyły
one wszystkich rodzajów obiektów
znajdujących się na terenie kraju.
Prace te polegały często na nowatorskim i unikalnym stosowaniu
taśmami
metod badawczych do oceny stanów technicznych oraz ustalania
zasad ewentualnych wzmocnień,
dla dalszego użytkowania w określonych warunkach.
Przykładowe ekspertyzy budowlane
opracowane przez ostatnie 60 lat
obejmują różnorodne, często unikalne budynki i budowle inżynierskie.
Przedmiotem takich ekspertyz były
i są najczęściej:
• oceny zniszczeń i jakości zbiorników żelbetowych w oczyszczalniach
ścieków oraz w różnych dziedzinach
17
A R T Y K U ŁY P R O B L E M O W E
KONSTRUKCJE–ELEMENTY–MATERIA ŁY
Fot. 7. Ocena stanu technicznego budynku zabytkowego
pn. Pasta w Warszawie
przemysłu, z ewentualnymi projektami koncepcyjnymi wzmocnień,
• oceny stanu technicznego
i wzmocnień żelbetowych silosów
na materiały sypkie, jak: cement,
klinkier, cukier, pył, materiały oleiste
itp. (fot. 1, 2),
• oceny stanu technicznego
i ewentualnych wzmocnień dźwigarów sprężonych o rozpiętości od 12
do 42 m w obiektach o różnym przeznaczeniu,
• oceny stanu technicznego żelbetowych kominów i wież teletransmisyjnych o wysokości od 20
do 300 m (fot. 3),
• oceny stanu technicznego i ewentualne projekty wzmocnienia żelbetowych chłodni hiperboloidalnych
o wysokości ok. 100 m,
• oceny stanu technicznego największych zapór żelbetowych, wraz
z budowlanym częściami energetycznymi,
• oceny stanu technicznego żelbetowych konstrukcji hal przemysłowych o dużych wymiarach i obciążeniach,
Fot. 8. Budownictwo plombowe przy budynku zabytkowym w Warszawie
• oceny żelbetowych i stalowych
mostów, tuneli i wiaduktów,
• oceny stanu technicznego
i ewentualnych projektów wzmocnień budynków mieszkalnych wykonanych w różnych technologiach
o wysokości do 20 kondygnacji
(fot. 4),
• oceny stanu technicznego
i ewentualnych zasad wzmocnień
obiektów użyteczności publicznej
o różnym przeznaczeniu, jak: banki,
hotele, szkoły, szpitale oraz budynki
administracyjne, handlowe, specjalne itp. (fot. 5, 6),
• oceny stanu technicznego i ewentualnych zasad wzmocnień budowli
zabytkowych, sakralnych (kościołów), monumentalnych itp. (fot. 7,
8, 9).
Działalność diagnostyczna konstrukcji obiektów budowlanych
powinna być stale doskonalona,
a także rozszerzana na inne problemy, jak: akustyka, fizyka budowli,
geotechnika, chemia, mykologia,
ochrona środowiska, technologia
betonu, techniki przegród, techniki
elementów wykończeniowych oraz
problemy ochrony pożarowej.
Prace diagnostyczne powinny
znajdować bardzo dobre wsparcie przez akredytowane badawcze
laboratoria specjalistyczne, dające
wiarygodne i kompleksowe podstawy do rozwiązywania szerokiego
zakresu problemów technicznych
w budownictwie.
Fot. 9. Ocena stanu technicznego
i wzmocnienia budynku zabytkowego
ZACHĘTA w Warszawie
www.przegladbudowlany.pl
nasza nowa, lepsza strona >>
18
PRZEGLĄD BUDOWLANY 3/2006
Download