Rozdział I Rys historyczny, definicja i główne założenia integracji

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
W ŁODZI
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKI
KIEROWNIK
DR BARBARA OLSZEWSKA
PROWADZĄCY
DR MARIA KOŚCIÓŁEK
Autor: mgr Katarzyna Kufel
Temat pracy: Metoda integracji sensorycznej w pracy z uczniem
z głębszym upośledzeniem umysłowym.
ŁÓDŹ 2006
SPIS TREŚCI
Wstęp…………………………………………………………….3
Rozdział I Rys historyczny, definicja i główne założenia
integracji sensorycznej. ................................................................ 4
Rozdział II Poziomy, dysfunkcje i diagnoza procesów
integracji sensorycznej. ................................................................ 8
Rozdział III Rodzaje zaburzeń integracji sensorycznej
u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. ........................ 12
Rozdział IV Zastosowanie metody integracji sensorycznej
w praktyce z upośledzonymi w stopniu głębszym. .................. 17
Zakończenie ................................................................................. 24
Bibliografia .................................................................................... 4
Wstęp
W końcu lat sześćdziesiątych w oparciu o dostępną literaturę z zakresu psychologii
rozwojowej, psychologii uczenia się neurobiologii, neurofizjologii oraz doświadczenia
kliniczne dr A,. Jean Ayres terapeuta zajęciowy i psycholog sformułowała hipotezy
wskazujące na implikacje funkcji psychoneurologicznych w zachowaniu i uczeniu się
dziecka. Aby zweryfikować postawione hipotezy
skonstruowała metody badawcze
i przeprowadziła szereg badań. Wyniki tych badań wykazały, że istnieją czynniki
mierzone za pomocą jej testów występujące tylko u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego
układu nerwowego. Wyłonione czynniki zinterpretowała jako reprezentacje dysfunkcji,
które łączą się z określonymi zaburzeniami w obrębie oun obejmującymi integrację
danych wejściowych z jednego lub więcej systemów sensorycznych. Ayres zauważyła,
że dysfunkcje integracji sensorycznej miały wpływ na reakcje posturalne, napięcie
mięśni , planowanie ruchu, rozwój mowy , emocje i funkcje poznawcze.
Lata badań prowadzonych przez Ayres i jej współpracowników prowadziły do rozwoju
teorii
integracji
obejmującej
sensorycznej,
teoretyczne
podstawy
procesów
integracyjnych, metody diagnozy zaburzeń tych procesów i specyficzne techniki
terapeutyczne. Inspiracją do napisania niniejszej pracy jest moje zainteresowanie
metodą integracji sensorycznej i chęć poznania jej bliżej . Zdaję sobie sprawę, iż
przytaczana przeze mnie baza źródłowa jest tylko kroplą w morzu, jaką naukowcy
i terapeuci poświęcili terapii integracji sensorycznej. Musze przyznać, że pisząc te
pracę spotkałam się z wieloma trudnościami, przede wszystkim ze słabym dostępem do
literatury poświęconej tej
metodzie. Nie ukrywam, że ogromnie pomocny w tej
dziedzinie
upośledzonymi
pracy
z
intelektulnie
okazał
się
internet:
www.bardziejkochani.pl
Poza tym korzystałam z takiej literatury jak: Ayres J. A. –
Sensory integration and
Child. Western Psychological Services;
Uczenie
się
przez
niepełnosprawnościami.
zmysły.
z
Poradnik
uszkodzonym
dla
wzrokiem
nauczycieli
szkół
Maas Violet E.
z
dodatkowymi
ogólnodostępnych;
Bogdanowicz M. Integracja percepcyjno - sensoryczna. Teoria -diagnoza-terapia;
Morżkowska B. Terapia metodą integracji sensorycznej (SI). Poradnia PsychologiczniPedagogiczna w Lubsku.
Praca składa się z czterech rozdziałów , zakończenia i wykorzystanej bibliografii.
4
Rozdział I
Rys historyczny, definicja i główne założenia
integracji sensorycznej.
Jeszcze niedawno rozumienie procesu integracji sensorycznej wynikało raczej
z obserwacji behawiorystycznej dorosłego człowieka. Zajmowano się częściej
fenomenami postrzegania, jak np. złudzeniami optycznymi, niż przebiegiem rozwoju,
czyli pytaniami jak właściwie powstaje postrzeganie u człowieka, co jest ważne dla
poprawnej reakcji na środowisko i co przyczynia się do rozwoju tego procesu. Pytania
te pojawiały się coraz częściej, lecz dopiero od ostatnich 20/30 lat uwaga naukowców
koncentruje się na rozwoju postrzegania u dzieci, aby stąd właśnie wyciągnąć wnioski
dotyczące rozwoju tego procesu ogólnie u człowieka. Przede wszystkim chodziło
o problem przyczyn zaburzeń procesu uczenia się. Brakowało głębszego podejścia,
które pozwoliłoby trafić na ślad przyczyn. Bardzo ważna okazała się możliwość
zbadania rozwoju procesu postrzegania już od momentu zapłodnienia, by móc działać
także prewencyjnie. Obecnie istnieje duża liczba badań i obserwacji jeżeli chodzi
o rozwój i znaczenie procesu postrzegania.
Twórczynią Terapii Integracji Sensorycznej jest Jean A.Ayres. W latach pięćdziesiątych
pracowała jako terapeutka zajęciowa w Stanach Zjednoczonych z dziećmi i dorosłymi
z zaburzeniami neurologicznymi. Została profesorem pedagogiki na Uniwersytecie
w Południowej Karolinie. W następnych latach pracowała w Centrum Badawczym
Dysfunkcji Sensoryczno-Integracyjnych i jednocześnie jako terapeutka zajęciowa
w praktyce. Otrzymała dwa najwyższe odznaczenia Amerykańskiego Towarzystwa
Terapii Zajęciowej. Od roku 1971 Jean Ayres jest uważana za najwybitniejszego
pedagoga
Ameryki.
Amerykańskiego
Była
członkiem
Towarzystwa
Instytutu
Badań
Psychologicznego,
Rozwoju
Dziecka,
Towarzystwa
Badań
Pedagogicznych i Towarzystwa Terapii Zajęciowej w USA.W roku 1964 opisała
w jednym ze swych pierwszych artykułów znaczenie systemu dotykowego. W 1965
roku odbyło się studium z setką dzieci, w którym Jean Ayres próbuje podkreślić
określone zaburzenia procesu uczenia się, jako typowe dla dzieci z zaburzeniami
procesu postrzegania. Bada wiele form systemu dotykowego, używa już takich pojęć
jak apraksja rozwojowa, kinestetyczne zaburzenia procesu postrzegania i deficyty
bilateralne. W roku 1971 prowadzi następne badania z udziałem 148 dzieci.
Bada zaburzenia sensomotoryczne, zaburzenia mowy, lateralność, postrzeganie formy
5
i przestrzeni w stosunku do stymulacji proprioceptywnych i dotykowych. W roku 1972
mają miejsce dwa kolejne badania dzieci z problemami słuchowymi i mowy. J.Ayres
opracowuje test z sześcioma kategoriami do diagnozowania zaburzeń procesu
postrzegania. W 1977 roku ponownie opracowuje test , udoskonalając go, w oparciu
o studium z 148 dzieci. W 1979 pojawia się niemieckie wydanie książki Ayres, A.Jean
pt.” Zaburzenia procesu uczenia - dysfunkcje sensoryczno-integratywne.” Berlin,
Heidelberg, New York; Wydawnictwo Springer,1979.
W latach siedemdziesiątych pracowała w Południowej Karolinie z dziećmi
z zaburzeniami uczenia się. Poszukując przyczyn tych zaburzeń , podchodziła do dzieci
od innej strony niż do tej pory. Obserwowała nie tylko pojedyncze, widoczne deficyty
dzieci, lecz koncentrowała się przeważnie na sytuacji postrzegania. Stwierdziła np., że
niektóre dzieci nie potrafią liczyć na palcach, ponieważ nie mogą poruszać
pojedynczymi palcami, niezależnie od siebie. Do tej pory ocena badanej umiejętności
brzmiała: „ dziecko nie potrafi liczyć”.
Jean Ayres opisała znaczenie systemu dotykowego, czucia głębokiego, równowagi
i lateralności dla odpowiedniego rozwoju dziecka. Metoda integracji sensorycznej
ukształtowała się ostatecznie w latach osiemdziesiątych. Obecnie jest stosowana
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanadzie, Austrii, Portugalii,
Niemczech, Danii i w Polsce.
Co to jest integracja sensoryczna?
Definicja integracji sensorycznej.
Dr A. Jean Ayres ( twórczyni metody SI ) definiuje integrację sensoryczną jako:
„ ...proces, w którym następuje organizacja dostarczonych do naszego organizmu
wrażeń, by mogły być wykorzystane w celowym , zakończonym sukcesem
działaniu.”1W każdej chwili nasz mózg bombardowany jest niezliczoną ilością bodźców
płynącychz oczu, uszu, nosa, skóry, mięśni, ścięgien i stawów, a także ze zmysłu
przedsionkowego –czujnika siły grawitacji znajdującego się w błędniku, który rejestruje
wrażenie ruchu naszego ciała.
Mózg musi sobie poradzić z napływającymi informacjami – przyjąć je, przetworzyć
i odpowiednio zareagować. Jeśli nie potrafi odebrać sygnału z któregoś ze zmysłów
albo go źle zinterpretuje – nie potrafimy właściwie zadziałać w określonej sytuacji.
1
Ayres J. A. –Sensory integration and Child . Western Psychological Services . Los Angeles. 1991.
6
Metoda integracji sensorycznej to, najogólniej mówiąc, system ćwiczeń, które mają
nauczyć
mózg
właściwego
reagowania
na
bodźce
zewnętrzne.
Z kolei Violet F. Maas w swojej książce „Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do
teorii integracji sensorycznej”, termin integracja sensoryczna określa jako: „procesy
percepcji zmysłowej wrażeń docierających do naszego ciała i zintegrowanych
w układzie nerwowym tak, by mogły być użyte do powstania odpowiednich reakcji.
Zrozumienie terminu integracja sensoryczna jest równoznaczne ze zrozumieniem tego
jak funkcjonuje mózg i cały układ nerwowy.” 2
Zbigniew Przyrowski metodę integracji sensorycznej określa mianem „organizacji
wejściowych danych zmysłowych dokonywanych przez mózg w celu produkowania
odpowiedzi adaptacyjnych na wymagania otoczenia.” 3
Nasze zmysły dostarczają informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia,
w którym przebywamy. Dane te pochodzą z receptorów wzrokowych, słuchowych,
przedsionkowych, dotykowych, proprioceptywnych, węchowych i smakowych.
Mózg jest przekaźnikiem tych wiadomości- lokalizuje je, rozpoznaje, segreguje
i integruje. Niemowlę widzi, słyszy i czuje bodźce dochodzące z jego ciała i otoczenia
ale nie jest jeszcze zdolne do różnicowania znaczenia dźwięków, oceny odległości,
koordynacji ruchów itp. W miarę rozwoju dzięki zdolności do organizacji wrażeń
sensorycznych kształtuje się koncentracja na doznaniach sensorycznych, koordynacji
ruchów i organizacji zachowania.
Główne założenia integracji sensorycznej.
Teoria integracji sensorycznej oparta jest na kilku założeniach , które odwołują się do
neurologii i teorii zachowania. Wielu współczesnych naukowców wiąże procesy
zachodzące w mózgu z zachowaniem człowieka. Teoria integracji sensorycznej na
podstawie tych założeń stara się opisać prawidłowości w funkcjonowaniu procesów
integracji zmysłowej oun. W oparciu o to definiuje w zakresie integracji sensorycznej
i wskazuje na odpowiednie techniki terapeutyczne.
1. Plastyczność neuronalna – a więc zdolność mózgu do zmian i modyfikacji.
2
Maas Violet E. Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej . WSiP
Warszawa 1997
7
Ma zasadnicze znaczenie dla terapii integracji sensorycznej zakładając możliwość
zmian w obrębie systemu nerwowego pod wpływem kontrolowanej stymulacji
systemów sensorycznych a w szczególności dotykowego i proprioceptywnego.
Zależy od wielu czynników:
a) zaangażowania w wykonane zadania terapeutyczne / motywacji/.
b) różnorodności otoczenia w którym przebiega terapia.
c) krytycznych okresów rozwojowych dla poszczególnych funkcji i wieku.
2. Sekwencyjny
rozwój
procesów
integracji
sensorycznej
dokonuje
się
w normalnymrozwoju dziecka. Jest to jakby reakcja łańcuchowa, bowiem złożone,
kompleksowe zachowania rozwijają się w oparciu o podstawowe, które się
wcześniej wykształciły.
3. Integralność systemu nerwowego to działanie ośrodków korowych, które
uzależnione jest od prawidłowego funkcjonowania struktur podkorowych,
w których dokonują się główne procesy sensoryczne.
Współczesna teoria integracji sensorycznej uważa, że ponieważ mózg funkcjonuje
jako całość to zależność jest wzajemna między ośrodkami podkorowymi i korowymi.
Mózg integruje i hierarchizuje kontrolę ośrodków podkorowych przez ośrodki
korowe i na odwrót kontroluje ośrodki podkorowe nad korowymi. Takie rozumienie
funkcjonowania systemu nerwowego pozwala twierdzić iż poprawa działania
ośrodków podkorowych przyczynia się do lepszej pracy ośrodków korowych
i całego mózgu. W procesach integracji sensorycznej biorą więc udział zarówno
ośrodki korowe jak i podkorowe.
Reakcje adaptacyjne wpływają na rozwój integracji sensorycznej, a także procesy
integracji sensorycznej przyczyniają się do pojawienia się reakcji adaptacyjnych na
zasadzie sprzężenia zwrotnego. Pojawienie się reakcji adaptacyjnych opiera się na
doświadczeniach sensoryczno motorycznych i prowadzi do rozwoju neuronalnego
modelu pamięci tego jak „czuje się ruch”. Ten neuronalny model może być następnie
użyty do planowania bardziej kompleksowego zachowania adaptacyjnego.
3
Przyrowski Z. Dysfunkcje integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego
porażenia dziecięcego .W: Dziecko niepełnosprawne ruchowo. ( Mazanek E. red.) WSiP Warszawa
1998.s.41
8
Rozdział II Poziomy, dysfunkcje i diagnoza procesów
integracji sensorycznej.
Nie istnieje pułap wiekowy ograniczający stosowanie metody integracji sensorycznej.
Jednak, ze względu na plastyczność mózgu , najlepsze efekty osiąga się we
wcześniejszych
okresach
rozwojowych.
Ludzki
mózg
rozwija
się
rytmem
niejednostajnym. Okresami szybkiego przyrostu wagi mózgu jest wiek 3-10miesięcy,
2-4, 6-8, 10-12, 14-16 lat i pokrywa się z etapami rozwoju percepcji i etapami rozwoju
umysłowego wyróżnionymi przez J. Piageta.4
Wyróżniamy cztery poziomy integracji sensorycznej:
Pierwszy poziom integracji sensorycznej.
Szczególnie duży wpływ na rozwój człowieka w dzieciństwie i w całym późniejszym
życiu ma dotyk. Zmysł dotyku pomaga dziecku najpierw ssać , żuć i przełykać pokarm.
Bliski kontakt cielesny z matką to pierwsza próba integracji przez mózg wrażeń
płynących z tego kontaktu. Ciało daje dziecku pierwsze wrażenia czucia siebie swojej
fizycznej cielesności i odrębności. Skóra staje się moją granicą siebie, miejscem gdzie
zaczynam się i kończę – pierwszym źródłem bezpieczeństwa i matrycą dla formowania
się
w
dalszym
życiu
związków
emocjonalnych
z
innymi
ludźmi.
Integracja wrażeń przedsionkowych i proprioceptywnych daje dziecku kontrolę nad
ruchami gałek ocznych; umiejętność fiksacji wzroku na przedmiocie, podążaniem
wzrokowych za poruszającym się obiektem. Słaba integracja systemu przedsionkowego
i proprioceptywnego ( informacje ze ścięgien, stawów, mięśni ) wpływa na zaburzenia
związane z kształtowaniem się odpowiednich dla wieku reakcji posturalnych np.
przewracanie się z brzucha na plecy, pełzanie, stanie i chodzenie. Poczucie siły
grawitacji i odbierane przez system przedsionkowy staje się drugim źródłem
potrzebybezpieczeństwa, płynącej z odbioru stałości i niezmienności siły grawitacji
w stosunku do naszego ciała.5
4
5
Piaget J., Inhelder B. Psychologia dziecka. Wydawnictwo Siedmiogród , Wrocław 1996.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami
Poradnik dla nauczycieli ( Walczak G. red. ) MENiS . Warszawa 2005.
9
Drugi poziom integracji
Jest to okres kształtowania się percepcji ciała; mapy ciała , która zawiera informacje
o każdej części naszego ciała; mapy ciała i jej możliwościach ruchowych. Powyższe
informacje,
magazynowane
w
mózgu
jako
wrażenia
czuciowe
ze
skóry,
proproceptywne z mięśni i stawów, ruchu , grawitacji, są organizowane podczas
codziennej
aktywności.
Słaba koordynacja
obustronna jest
wynikiem braku
wystarczających informacji o wzajemnej relacji między prawą a lewą stroną ciała.
Podstawą planowania motorycznego jest prawidłowa percepcja ciała. Ograniczenie
takich czynności jak manipulacja zabawkami odbija się negatywnie na rozwoju
poznawczym dziecka.6
Trzeci poziom integracji
Osiągnięcie niższych poziomów warunkuje rozwój umiejętności dla trzeciego stadium.
Są to umiejętności komunikacji werbalnej. Słuchowo-językowy obszar w mózgu
potrzebuje zarówno wrażeń czuciowych, ale również przedsionkowych. Artykulacja
wymaga bodźców pochodzących z trzech systemów sensorycznych: czuciowego,
przedsionkowego i słuchowego. Aby właściwie rozwinęła się percepcja wzrokowa
dziecko powinno musi mieć wiele doświadczeń w dotykaniu przedmiotów, poruszaniu
przenoszeniu, czucia, ciężaru w relacji do siły grawitacji. Na tym poziomie integracji
dziecięca aktywność jest coraz bardziej celowa. Dziecko potrafi rozpocząć czynność,
kontynuować ją i wreszcie doprowadzić do wyznaczonego celu.
Dzieci z dysfunkcjami integracji sensorycznej nie doprowadzają rzeczy do końca,
ponieważ coś je rozprasza, odwraca uwagę. Doskonali się również na tym etapie
koordynacja oko-ręka, która staje się szczególnie przydatna w zadaniach wymaganych
ruchów precyzyjnych.7
Czwarty poziom integracji
Na tym poziomie następuje specjalizacja funkcjonowania nerwowego, przyczyniająca
się do optymalnego rozwoju i powstawania poprawnych reakcji adaptacyjnych.
Specjalizacja może dotyczyć manualnych funkcji ręki, logiczno- językowych lub
obrazowych funkcji półkul mózgowych. Taka sytuacja zakłada jednak współpracę
i ścisłą komunikacje półkul mózgowych. Końcowym produktem integracji sensorycznej
6
Tamże
10
jest zdolność do koncentracji i organizacji rzeczywistości.8 W polskiej literaturze często
pojawia się integracja percepcyjno-motoryczna.
M. Bogdanowicz definiuje ją jako zdolność do syntetyzowania funkcji percepcyjnych
(jednej
i
wielu
modalności:
wzrokowych,
słuchowych,
dotykowych,
kinestetycznych itp.) oraz ich koordynowania z funkcjami motorycznymi ( reakcjami
ruchowymi).9 Według M. Bogdanowicz integracja sensoryczno- motoryczna obejmuje
integrowanie informacji czyli:
1. zdolności do integrowania informacji w ramach określonej i tylko jednej modalności
zmysłowej – integracja jednomodalna;
2. zdolności do kojarzenia informacji wielomodalnych, pochodzących z różnych
zmysłów –integracja wielomodalna;
3. zdolności do transponowania informacji określonej modalności, odbieranej jednym
kanałem zmysłowym na informacji innej modalności – integracja międzymodalna.10
W ujęciu neurobiologicznym rozwój integracji sensoryczno- motorycznej przebiega
następująco:
Narodziny; najbardziej rozwinięte ruchowe pole pierwszorzędne w płacie czołowym,
kolejno- pole czuciowe w płacie ciemieniowym, następnie pole wzrokowe w płacie
potylicznym i pole słuchowe w płacie skroniowym.11
-
Niedojrzałość pól drugo i trzeciorzędowych przejawia się w małej ilości liczby
komórek tworzących te okolice, małej powierzchni zajmowanej przez te okolice
oraz niedostatecznej mielinizacji ( 7-12 r. ż.).12
Pierwsze 4 lata życia;
-
Intensywny wzrost liczby i wielkości dendrytów =zdolność do realizacji coraz
Tamże
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami
Poradnik dla nauczycieli ( Walczak G. red. ) MENiS . Warszawa 2005
9
Bogdanowicz M. Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia MEN, Warszawa 1997.
10
Tamże.
11
Tamże
12
Tamże
7
8
11
bardziej złożonych czynności.
-
W toku nabywania doświadczenia dochodzi do zmian fizjologiczno-funkcjonalnych
tj. redukowania niepotrzebnych synaps i sieci połączeń aż do osiągnięcia
konfiguracji operacyjnie najważniejszych.
-
Nabywanie zdolności do odbioru, analizy i integracji informacji wielomodalnych
i międzymodalnych.
-
W 2 roku życia mózg ludzki osiąga 60 stanu dojrzałości mózgu ,
charakterystycznego dla osoby dorosłej.
Wiek 6-7 lat,
-
Rozwój okolic czołowych ; najbardziej złożonych strukturalnie .
-
Rozwija się współdziałanie pomiędzy analizatorami, które wyraża się tworzeniem
związków czasowych między bodźcami różnej modalności , odbieranymi przez
receptory należące do różnych analizatorów.
-
Zarysowuje się postępująca specjalizacja o charakterze asymetrii funkcjonalnej
( od bilaterności do lateralizacji i dominacji lewej półkuli dla czynności mowy).12
Tak więc u podstaw procesów integracji , leży nie tyle równoczesne oddziaływanie
bodźców na różne zmysły , lecz ich kojarzenie w toku spontanicznej aktywności
dziecka ;sensorycznej , manipulacyjnej , badawczej . Odbiór wrażeń i tworzenie się
spostrzeżeń uwarunkowane są aktywnością narządów zmysłu (np. śledzenie
przedmiotów wzdłuż linii poziomej ; powiązanie między analizatorem wzrokowym
a kinestetyczno- ruchowym – ruchy gałek ocznych) i manipulacyjną aktywnością rąk
dziecka.13
13
13
Bogdanowicz M. Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia MEN,Warszawa 1997.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami
Poradnik dla nauczycieli ( Walczak G. red. ) MENiS . Warszawa 2005
12
Rozdział III Rodzaje zaburzeń integracji sensorycznej
u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Zbigniew Przyrowski dzieli rodzaje zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z m.p.dz.
ze względu na przyczyny ich powstawania na pierwotne i wtórne. Do pierwszej grupy
zalicza te, gdzie występuje nieprawidłowe funkcjonowanie struktur anatomicznych
(móżdżku, zwojów podstawy mózgu i dróg piramidowych), które przyczyniają się do
tworzenia nieprawidłowych odpowiedzi ruchowych. Drugą grupę
dysfunkcji
w zakresie integracji sensorycznej u dzieci z m.p.dz. stanowią te, których przyczyną
jest mała liczba doświadczeń motorycznych lub nieprawidłowy rozwój ruchowy:

nieprawidłowe napięcie mięśniowe, które wpływa na zaburzenia równowagi

między zginaczami i prostownikami, a to z kolei powoduje powstawanie

nieprawidłowego sprzężenia zwrotnego z proprioreceptorów;

nieprawidłową kontrolę antygrawitacyjną, czego rezultatem jest brak swobody

w eksploracji otoczenia. Ogranicza to dopływ odpowiedniej liczby wrażeń

sensorycznych i zaburza kształtowanie percepcji przestrzeni.

nieprawidłowy wzorzec czucia ciężaru przedmiotów i własnego ciała, co ma

wpływ na dane wejściowe z proprioreceptorów i receptorów czucia. Powoduje

to kształtowanie się nieprawidłowego schematu ciała

nieprawidłową rotację lub asymetryczność rotacji, co wpływa na zakłócanie
sensorycznych danych wejściowych i powoduje nieprawidłowy rozwój
obustronnej integracji motorycznej oraz zdolności do przekraczania linii
środkowej ciała.
Obie wyżej wymienione kategorie przyczyn powstawania zaburzeń integracji
Sensorycznej powodują szereg dysfunkcji:

dysfunkcję w zakresie integracji czuciowo-ruchowej przyczyniającą się do
powstania zaburzeń planowania motorycznego, rozwoju schematu ciała oraz
obronności dotykowej

dysfunkcję integracji przedsionkowo-ruchowej powodującą niebezpieczeństwo
13
grawitacyjne, nieadekwatną kontrolę zginaczy, słabe napięcie mięśniowe i słabą
kontrolę postawy, słabą koordynację prawej i lewej ręki, nieustaloną
lateralizację, trudności szkolne

zakłócenia integracji wzrokowo - ruchowej

zaburzenia integracji wzrokowo - słuchowej.
Deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego:

Zaburzenia percepcji wzrokowej:
Według R. Michałowicza zakłócenia funkcji wzrokowych występują u 50% dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym. Mogą być one spowodowane nieprawidłowym
działaniem lub uszkodzeniem receptora wzrokowego, pól podkorowych, pól korowych
oraz nieprawidłowościami procesów integracji sensorycznej. Powstanie prawidłowej
percepcji wzrokowej wymaga dopływu bodźców czuciowych i przedsionkowych
powstających podczas ruchu. Zaburzenia ich dopływy jak i funkcji motorycznych
u dzieci z m.p.dz. powoduje trudności z percepcją wzrokową. Ich objawami są:

trudności w wyodrębnianiu części w złożonej całości, różnic między

przedmiotami, rysunkami, układami przestrzennymi podobnymi, lecz nie

identycznymi;

trudności w dostrzeganiu podobieństw w rysunkach pozornie całkowicie
różnych.

trudności z wyróżnieniem figury z tła;

trudności w zapamiętywaniu obrazy graficznego różnych struktur, mylenie liter

podobnych kształtem i wielkością, zaburzenie kierunkowego aspektu liter,

gubienie liter, sylab, wyrazów podczas pisania i czytania;

częste gubienie linii, w której dziecko czyta, gubienie liter i sylab podczas
przepisywania;

kłopoty ze zrozumieniem i wnioskowaniem na materiale obrazkowym;

słaba pamięć wzrokowa oraz trudności w budowaniu układów przestrzennych;

słaba percepcja głębi.
14
Zaburzenia percepcji słuchowej:
Zaburzenia słuchu występują u 25% dzieci z m.p.dz., szczególnie często w postaci
atetotycznej. Na jej zakłócenia mają wpływ uszkodzenia receptora słuchowego, dróg
nerwowych, dysfunkcje w ośrodkach podkorowych i korowych oraz nieprawidłowe
funkcjonowanie innych systemów sensorycznych, głownie przedsionkowego jak i
zakłócenia procesów integracji sensorycznej. Zaburzenia percepcji słuchowej objawiają
się w postaci:

trudności w scalaniu dźwięków mowy w złożone struktury, w rozumieniu
mowy;

trudności w różnicowaniu dźwięków przyrody, mechanicznych, dźwięków
takich jak -om, -ą, -d, -t;

trudności z zapamiętywaniem słów, wierszy, piosenek, melodii, rytmu;

trudności w rozumieniu dłuższych poleceń i wyjaśnień, w rozumieniu czytanego
tekstu, koncentrowaniu się na dłuższym opowiadaniu;

trudności w pisaniu ze słuchu;

trudności z ekspresją słowną;

wydłużonego czasu reakcji na polecenie słowne;

trudności w koncentracji uwagi w klasie, gdy jednocześnie działa zbyt wiele
bodźców (np. dźwięków).
Zaburzenia w orientacji przestrzennej:
Mówiąc o przestrzeni będziemy rozróżniali przestrzeń realną (obszar wokół nas, tu się
poruszamy i wchodzimy w interakcje z przedmiotami) i przestrzeń poznawczą
(wewnętrzna reprezentacja przestrzeni realnej w mózgu, myślenie przestrzenne i pamięć
przestrzeni).
U dzieci z m.p.dz. obserwuje się zarówno zakłócenia w orientacji w przestrzeni realnej,
jak i w przestrzeni poznawczej, stąd często występują:

zaburzenia orientacji w przestrzeni osobowej (trudności z nazywaniem części
ciała, jak i ich lokalizacji);
15

zaburzenia w przestrzeni okołoosobowej (problemy z sięganiem po przedmiot
i chwytaniem go);

zaburzenia w orientacji przestrzeni bliskiej (trudności w ocenie odległości,
ocenie położenia, w poruszaniu się między przedmiotami, w unikaniu,
potrącaniu, uderzaniu), jak i zaburzenia w przestrzeni poznawczej;

dezorientacja topograficzna;

zakłócenia
orientacji:
w
zakresie
czynności
konstrukcyjnych
i grafomotorycznych;

słaba orientacja w zakresie rozpoznawania relacji i zależności w przestrzeni
ciała i odzieży (za Z. Przyrowski,1998).
15
Wymienione wyżej zaburzenia mają
wpływ na zachowanie dziecka w szkole (lekcje
wychowania fizycznego,
geografii, geometrii), również w rozumieniu poleceń odnoszących się do
orientacji w przestrzeni.
Zaburzenia w schemacie ciała:
Z. Przyrowski uważa , pojęcie schematu ciała odnosi się do koncepcji własnej
konstrukcji anatomicznej ciała i zrozumienia, w jaki sposób różne części organizmu
wprowadzają się w ruch. Jeśli jednostka nie posiada świadomości konfiguracji ciała
oraz świadomości potencjalnego ruchu, wówczas nie jest zdolna do formułowania planu
ruchu, wykonywania precyzyjnych, celowych zadań i osiągania celu . Do kształtowania
się schematu ciała szczególnie niezbędna jest integracja informacji czuciowych,
proprioceptywnych, przedsionkowych i wzrokowych na kilku poziomach ośrodkowego
systemu nerwowego. Wszystkie nieprawidłowości wynikające fizjologicznie z m.p.dz.
przyczyniają się do błędnej percepcji ciała. Należą do nich dysfunkcje rozwoju
ruchowego oraz zakłócenia w przyjmowaniu sensorycznych informacji wejściowych
i ich przetwarzaniu. Wpływ na te zaburzenia ma również docieranie przykrych
bodźców, wynikających z częstych hospitalizacji dzieci z m.p.dz., badań, zabiegów
i różnego rodzaju terapii, czasem wręcz bolesnych. Nieprawidłowy schemat ciała jest
przyczyną (poza zaburzeniem rozwoju percepcji)
15
Tamże
16
trudności w rozwoju procesu czytania, pisania, rozróżnianiu stron prawa - lewa.
Zaburzenia lateralizacji:
Lateralizacją nazywamy proces dojrzewania systemu nerwowego zmierzający
w kierunku lokalizacji i specjalizacji funkcji koro-wych. Rezultatem tego procesu jest
dominacja jednej półkuli nad drugą w określonych funkcjach. U dzieci z m.p.dz. na
skutek m.in. wolniejszego dojrzewania ośrodka układu nerwowego i uszkodzeń mózgu
proces lateralizacji jest często opóźniony i zakłócony. Zaburzenia lateralizacji
przejawiają się deficytami w zakresie obustronnej koordynacji motorycznej,
przekraczaniu środkowej linii ciała oraz nieustaloną czy skrzyżowaną lateralizacji.
Zpoznawanie powyższych dysfunkcji dokonuje się na Podstawie wyników badania
dziecka
Południowokalifornijskimi
Testami
Integracji
Sensorycznej,
Południowokalifornijskim Testem Oczopląsu Porotacyjnego, Klinicznej Obserwacji. Te
badania wskazują jak dobrze jest zintegrowany system vestibularny, wzrokowy,
dotykowy i proprioceptywny, jak funkcjonuje planowanie motoryczne, koordynacja
wzrokowo-ruchowa, przekraczanie linii środkowej ciała, obustronna koordynacja
ruchowa, lateralizacja, ruchy gałek ocznych, odpowiedzi postularne i inne. Diagnoza
może również stwierdzić, który z systemów sensorycznych jest nadwrażliwy, a który
podwrażliwy. Wszystkie informacje zebrane przy pomocy tych testów, jak również
testów. uzupełniających, zamieszczone są w odpowiednio konstruowanym raporcie,
gdzie opisane są przyczyny niepowodzeń i ich implikacje w strukturze systemu
nerwowego. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie terapii i wyjaśnienie jej celów
rodzicom dziecka. Terapia opiera się na modelu integracji sensorycznej zakładającym
stopniowe przechodzenie od prostszych do coraz bardziej
zorganizowanych
odpowiedzi adaptacyjnych jednostki na wymagania płynące z otoczenia. Na pierwszym
sensoryczno-motorycznym poziomie dokonuje się rozwój funkcjonowania wszystkich
systemów sensorycznych, co prowadzi w konsekwencji do rozwoju takich funkcji jak:
schemat ciała, dojrzewanie odruchów, zdolność do sensorycznego różnicowania,
bezpieczeństwograwitacyjne, zdolność do różnicowania
motoryczne.
stron ciała, planowanie
17
Na kolejnym poziomie percepcyjno-motorycznym następuje rozwój koordynacji
wzrokowo-ruchowej kontroli ruchów gałek ocznych, przystosowanie postawy do
wymagań środowiska (tzw. bezpieczeństwo grawitacyjne), percepcji wzrokowoprzestrzennej i uwagi. Końcowym etapem w rozwoju integracji sensorycznej jest
zdolność dziecka do uczenia się, do prawidłowego i adekwatnego do sytuacji
zachowania, do normalnej codziennej aktywności.
Rozdział IV Zastosowanie metody integracji sensorycznej
w praktyce z upośledzonymi w stopniu
głębszym.
Formy terapii są bardzo atrakcyjne dla dzieci i odbywają się na sali gimnastycznej lub
w dużym pomieszczeniu, gdzie można rozmieścić wszystkie niezbędne przyrządy, takie
jak hamaki, specjalne huśtawki, deskorolki, deski obrotowe, tunele, trampoliny, suchy
basen, podwieszane liny, dętki, trapezy, pochylnie, zestawy miękkich klocków, zestawy
do stymulacji węchowej, wzrokowej, słuchowej itp.
Terapią integracji sensorycznej w oparciu o kompleksową diagnozę może być
prowadzona przez uprawnionych do tego terapeutów SI. Terapeutami SI mogą zostać
psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci i lekarze, po ukończeniu kilkuetapowego kursu
zakończonego egzaminem i wydaniem certyfikatu przez osoby uprawnione. Jednakże
osiągnięcia terapii SI mogą być wykorzystane jako wspomagające i uzupełniające
klasyczne metody reedukacji dzieci z trudnościami w uczeniu się. Wiele ćwiczeń można
prowadzić z dziećmi nawet nie dysponując odpowiednią salą.. Podczas terapii integracji
sensorycznej relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem
ruchowym
kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie
nerwowym. Prawidłowa organizacja synaptyczna ośrodkowego układu nerwowego
determinuje właściwe programowanie i przetwarzanie informacji sensorycznych
w następnych relacjach jednostki z otoczeniem .
Aby następowała poprawa
w organizacji oun podczas terapii stosowane są takie ćwiczenia ,które będąc właściwym
„wyzwaniem” dla uczestnika terapii są stymulujące dla mózgu. Ćwiczenia muszą być
dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka jednak nie mogą być zbyt łatwe ani
zbyt trudne.
18
Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie
uczestniczy i ma przekonanie ,że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii
nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną
wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności , a one pojawiają się
w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu
nerwowego. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka ile kreuje takie
wymagania by dziecko było w stanie odpowiadać na nie coraz bardziej złożonymi
reakcjami adaptacyjnymi.
Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym stale powtarzanym schematem
ćwiczeń ale jak niektórzy piszą sztuką ciągłej analizy zachowania dziecka
i permanentnego doboru i modyfikacji stosowanych zadań. Wyposażenie sali
terapeutycznej musi przede wszystkim obejmować wiele urządzeń do stymulacji
systemu przedsionkowego , proprioceptywnego i dotykowego
ale również
wzrokowego, słuchowego i węchowego. Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi
wewnętrznej potrzeby ujarzmiania środowiska. Dziecko czując ,że odnosi sukcesy w
coraz większej ilości coraz bardziej skomplikowanych zadań podnosi swoją samoocenę
i chętnie uczestniczy w zajęciach. Takie doświadczenia w kierowaniu swoim
zachowaniem zaczyna przenosić również na inne sytuacje poza salą terapeutyczną co
zaczynają zauważać rodzice i nauczyciele. Zmienia się obraz dziecka i jego
funkcjonowanie w środowisku.
Metoda SI jest wykorzystywana w pracy z dziećmi:
Ø o prawidłowym rozwoju intelektualnym z trudnościami w nauce szkolnej, oraz
w nauce szeroko pojętej, w tym m.in.:
– z nadruchliwością z deficytem uwagi,
– z grupy ryzyka dysleksji,
Ø upośledzonymi umysłowo,
Ø z zespołem Downa,
Ø autystycznymi,
Ø niedowidzącymi,
Ø z mózgowym porażeniem dziecięcym,
19
Ø z zaburzeniami werbalno-słuchowymi,
Ø z niemowlętami z grupy ryzyka.
· Techniki terapeutyczne stosowane w SI mogą pomóc dzieciom lepiej funkcjonować
w szkole i w domu przyczyniając się do ogólnej poprawy ich sytuacji życiowej.
Przykłady niektórych zachowań, których podłożem jest problem w procesach integracji
sensorycznej:
Ø dziecko nie lubi być głaskane czy przytulane, nie lubi mycia twarzy, czesania
włosów, odmawia lepienia z plasteliny, bądź malowania palcami – z dużym
prawdopodobieństwem ma zaburzenia w odbiorze bodźców czuciowych nazywane
obronnością (nadwrażliwością) dotykową,
Ø dziecko ma trudności ze wspinaniem się po drabince (np. wchodzi wyżej tylko
nogami nie dołączając do tego pracy rąk), nie potrafi rozhuśtać się samo na huśtawce
są to objawy dyspraksji (trudności w planowaniu ruchowym o podłożu zaburzeń
w integracji wrażeń wzrokowo-proprioceptywno-przedsionkowych),
Ø dziecko bardziej zainteresowane jest odgłosami zza okna, niż bajką, którą opowiada
mu mama lub pani w przedszkolu – bardzo możliwe, że mamy u niego do czynienia
z rozpraszalnością uwagi typu słuchowego i krótkotrwałą koncentracją,
Ø dziecko uporczywie myli litery b i d, w i m – to przejawy zaburzeń w różnicowaniu
prawo-lewo, orientacji przestrzennej, a sięgając głębiej ma deficyty wizualnoprzedsionkowe,
Ø 6-latek nie potrafiący odbijać piłki, łapać jej i rzucać do innego dziecka ma problemy
z integracją wzrokowo-ruchową o podłożu deficytu w funkcjonowaniu systemu
przedsionkowego.
Ø Przykłady takie można by długo mnożyć.17
Czy dzieci z powyższych przykładów po prostu wyrosną ze swoich problemów? Nie
Raczej problemy te będą „rosły” wraz z nimi. Powinniśmy zatem obserwować
nasze dzieci.
Beata Morżkowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubsku .Terapia metodą integracji
sensorycznej ( SI ).
17
20
Nie bagatelizujmy ich niewielkich nawet trudności, aby mogły rozwijać pełnię swoich
potencjalnych
możliwości.
Poniżej
przedstawiam
dwa
scenariusze
lekcji
z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej i innych metod pracy z dziećmi
upośledzonymi w stopniu głębszym.
Scenariusz I
Temat: "To ja" - wykonanie ramek na zdjęcia dziecka techniką origami.
Cele ogólne:
-
utrwalanie pojęć związanych ze stosunkami przestrzennymi
-
utrwalanie pojęć: mały, duży, wielki, większy, największy
-
wyrabianie koordynacji ruchowej i sprawności manualnej
Cele szczegółowe:
-
uczeń poznaje technikę origami
-
potrafi złożyć ramkę, wykorzystując tę technikę
- orientuje się w stosunkach przestrzennych: prawo-lewo, góra-dół, nad-pod, przed-za
-
zna i stosuje pojęcia: mały, duży, wielki, większy, największy
-
umie uważnie słuchać i stosować się do poleceń
Wykorzystane metody:
metoda integracji sensorycznej
metoda kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
Formy: indywidualna i zbiorowa
Środki dydaktyczne: cztery arkusze szarego papieru, pastele, kolorowe kartki
A-4 (cztery kolory),
21
Przebieg zajęć:
1. Zabawa relaksacyjna i integracyjna
Dziecko reaguje na polecenia:
· Pomachaj w górze prawą ręką dzieciom, które są w spodniach
· Pomachaj w górze lewą ręką dzieciom, które są w spódnicach
· Tupnij prawą nogą dzieciom, które mają długie włosy
· Tupnij lewą nogą dzieciom, które mają krótkie włosy
· Zrób przysiad dzieciom, które chcą się dzisiaj z nami bawić
2. Ćwiczenia równoważenia lateralnego
Dzieci wybierają kartki w czterech kolorach, dobierając się w ten sposób w cztery
grupy. Podchodzą do swoich miejsc pracy (cztery stoliki z przyklejonym dużym
arkuszem szarego papieru). Biorą do prawej ręki jedną kredkę, do lewej drugą.
Poruszając się w prawo w rytm muzyki, na "trzy" kreślą naprzemiennie prawą i lewą
ręką koła: wielkie, małe, najmniejsze. Potem następuje zmiana kierunku. Dzieci
poruszają się w lewo kreśląc naprzemiennie lewą i prawą ręką koła: małe, większe,
największe. Następnie szukają nazwy dla stworzonego dzieła ("obrus", "serweta",
"tęcza", "dywan").
3. Składanie ramki techniką origami, na podstawie bajki (praca zespołowa).
Dzieci sprawdzają, czy "dywan" się uniesie. Odklejają arkusz papieru, trzymając w obu
rękach unoszą go do góry i opuszczają w dół w rytm muzyki "Down by the Sally
Gardens". Następnie składają papier słuchając bajki opowiadanej przez nauczyciela.
Każde słowo-polecenie, to klucz do wykonywania kolejnego kroku przy składaniu
ramki. Nauczyciel demonstruje też sposób składania na swojej mniejszej kartce. Bajka o
dywanie.
Pewien kupiec sprzedawał dywany. Zachwalał, że mają czarodziejską moc. Mogą
zamieniać się w różne rzeczy.
Przechodził tamtędy chłopiec. Kupił dywan. Chciał go zanieść na łąkę i tam
22
wypróbować. Złożył dywan na pół (dzieci składają arkusz na pół). Niestety "dywan"
okazał się za mało poręczny do niesienia. Chłopiec rozłożył go, a potem złożył
z powrotem na 4 części (nauczyciel demonstruje, jak został złożony "dywan",
zakładając obie części kartki do środka). Zobaczył, że dywan przypomina mu
dwudrzwiową szafę. Otworzył prawe drzwi i lewe. Ujrzał 4 prostokątne lustra.
Próbował zasłonić dwa zewnętrzne. Zasłonił prawy górny róg i prawy dolny róg, potem
zasłonił lewy górny róg i lewy dolny róg (dzieci zaginają rogi arkusza papieru).
Zamknął szafę. Chciał zobaczyć, co jest za nią (dzieci odwracają papier na drugą
stronę). Zobaczył małą szafkę (dzieci składają odwróconą kartkę na pół). Mała szafka
zamieniła się w ramkę na zdjęcia. Uszczęśliwiony chłopiec włożył tam swoje zdjęcie.
4. Indywidualne składanie ramek.
Nauczyciel powtarza bajkę, a dzieci składają indywidualnie ramkę z kolorowego
papieru, który wybrały na początku zajęć. Po złożeniu wkładają przyniesione do szkoły
zdjęcia.
5. Tworzenie gazetki ściennej pt.: "To ja"
Dzieci przypinają swoje ramki ze zdjęciami na tablicy korkowej. Wypowiadają się na
temat pracy i wrażeń z nią związanych.
Równoważenie ruchu całego ciała:
a) ruchy jednostronne:
 podnieś prawą nogę ugiętą w kolanie, dotknij kolana prawą dłonią
 podnieś lewą nogę ugiętą w kolanie, dotknij kolana lewą dłonią
 podnieś prawą nogę ugiętą w kolanie, skierowaną do przodu i jednocześnie skieruj
do przodu prawą rękę ugiętą w łokciu
 to samo ćwiczenie z lewą nogą i lewą ręką
 podnieś prawą nogę ugiętą w kolanie, skierowaną w bok (w prawo) i jednocześnie
 skieruj w prawo rękę ugiętą w łokciu
 to samo ćwiczenie z lewą nogą i lewą ręką
b) ruchy naprzemienne:
23
 podnieś prawą nogę ugiętą w kolanie, dotknij kolana lewą dłonią
 podnieś lewą nogę ugiętą w kolanie, dotknij kolana prawą dłonią
 podnieś prawą nogę ugiętą w kolanie, dotknij kolana lewym łokciem
 podnieś lewą nogę ugiętą w kolanie, dotknij kolana prawym łokciem
 wyciągnij prawą rękę do tyłu, ugnij lewą nogę w kolanie, dotknij ręką pięty, śledź
 ruch ręki wzrokiem
 wyciągnij lewą rękę do tyłu, ugnij prawą nogę w kolanie, dotknij ręką pięty, śledź
 ruch ręki wzrokiem.
24
Zakończenie
Metoda terapii SI kierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci z trudnościami
w uczeniu się. Może być również stosowana jako metoda komplementarna
w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzonych
umysłowo, autystycznych i niewidomych.
Terapia i teoria SI może być wykorzystywana
w działalności profilaktycznej.
Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, szczególnie
w
przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiegamy późniejszym
nieprawidłowościom.
Bibliografia
1. Ayres J. A. –Sensory integration and Child . Western Psychological Services . Los
Angeles. 1991.
2. Bogdanowicz M. Integracja percepcyjno-sensoryczna. Teoria-diagnoza-terapia.
MEN, Warszawa 1997
3. Maas Violet E. Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji
sensorycznej . WSiP ,Warszawa 1998
4. Morżkowska B. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubsku. Terapia metodą
integracji sensorycznej ( SI ).
5. Przyrowski Z. Dysfunkcje integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne
w zespole mózgowego porażenia dziecięcego .W: Dziecko niepełnosprawne
ruchowo. ( Mazanek E. red.) WSiP Warszawa 1998
6. Urzędowska –Sitarczyk M. Metoda integracji sensorycznej A. Jean Ayres. W:
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi
niepełnosprawnościami. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych
(Walczak G. red.) MENiS, Warszawa 2005.
Download